KeyStore.SecretKeyEntry

public static final class KeyStore.SecretKeyEntry extends Object
implements KeyStore.Entry

A KeyStore entry that holds a SecretKey.

Public Constructor Summary

KeyStore.SecretKeyEntry(SecretKey secretKey)
Constructs a SecretKeyEntry with a SecretKey.

Public Method Summary

SecretKey
getSecretKey()
Gets the SecretKey from this entry.
String
toString()
Returns a string representation of this SecretKeyEntry.

Inherited Method Summary

Public Constructors

public KeyStore.SecretKeyEntry (SecretKey secretKey)

Constructs a SecretKeyEntry with a SecretKey.

Parameters
secretKey the SecretKey
Throws
NullPointerException if secretKey is null

Public Methods

public SecretKey getSecretKey ()

Gets the SecretKey from this entry.

Returns
  • the SecretKey from this entry

public String toString ()

Returns a string representation of this SecretKeyEntry.

Returns
  • a string representation of this SecretKeyEntry.