Komponenty w kampanii Performance Max

Kampanie Performance Max mają pewne wyjątkowe cechy, które dotyczą komponentów.

 1. Istnieje minimalna wymagana liczba zasobów różnych typów.
 2. Zasoby są grupowane w kolekcję o nazwie AssetGroup, która jest unikalna dla kampanii Performance Max.
 3. Niektóre komponenty mogą być generowane automatycznie przez systemy uczące się.

Sprawdź, czy spełnione są minimalne wymagania dotyczące komponentów

Każdy element AssetGroup w kampanii Performance Max wymaga początkowego minimalnego zestawu komponentów. Mogą to być dotychczasowe komponenty używane w innych kampaniach lub nowe komponenty przeznaczone specjalnie dla AssetGroup w kampanii Performance Max.

Po połączeniu z Google Merchant Center handel detaliczny kampania Performance Max automatycznie generuje minimalny niezbędny zestaw komponentów. Zalecamy przesłanie dodatkowych zasobów, co pozwoli zmaksymalizować zasięg we wszystkich zasobach reklamowych. Pamiętaj, że w niektórych sytuacjach wymagania dotyczące komponentów mogą nadal obowiązywać w przypadku kampanii detalicznych.

Wymagane zasoby

Prośby o utworzenie AssetGroup w kampanii innej niż handel detaliczny lub zaktualizowanie zasobów powiązanych z dowolnym elementem AssetGroup nie zostaną zrealizowane, chyba że zostaną spełnione wszystkie wymagania z tabeli poniżej.

Wymagane zasoby TEXT # dozwolonych na
AssetGroup
AssetFieldType Limit znaków Dodatkowe wymagania Min. Maksimum
HEADLINE 30 znaków Co najmniej 1 zawierająca nie więcej niż 15 znaków 3 15
LONG_HEADLINE 90 znaków 1 5
DESCRIPTION 90 znaków Co najmniej 1 zawierająca nie więcej niż 60 znaków 2 5
BUSINESS_NAME 25 znaków 1 1
Wymagane zasoby IMAGE # dozwolonych na
AssetGroup
AssetFieldType Wymagany format obrazu Zalecane wymiary Minimalne wymiary Maksymalny rozmiar pliku Min. Maksimum
MARKETING_IMAGE Prostokąt w orientacji poziomej (1,91:1) 1200 x 628 600 x 314 pikseli 5120 KB 1 20
SQUARE_MARKETING_IMAGE (1:1) 1200 x 1200 pikseli 300 x 300 pikseli 5120 KB 1 20
LOGO (1:1) 1200 x 1200 pikseli 128 x 128 5120 KB 1 5

Jeśli spróbujesz połączyć komponent z obrazem, który nie jest zgodny ze specyfikacją współczynnika proporcji dla tego zasobu (AssetFieldType), zwracana jest wartość ASPECT_RATIO_NOT_ALLOWED. Nie odbywa się to podczas przesyłania zasobów.

Zasoby opcjonalne

Zasoby w tabeli poniżej są opcjonalne. Zalecamy przesłanie dodatkowych zasobów, co pozwoli zmaksymalizować zasięg we wszystkich zasobach reklamowych.

Opcjonalne zasoby IMAGE
AssetFieldType Wymagany format obrazu Zalecane wymiary Minimalne wymiary Maksymalny rozmiar pliku Maksymalna dozwolona liczba:
na AssetGroup
PORTRAIT_MARKETING_IMAGE (4:5) 960 x 1200 400 x 600 - 20
LANDSCAPE_LOGO (4:1) 1200 x 300 512 x 128 5120 KB 20
Inne opcjonalne zasoby
AssetFieldType Specyfikacja Maks. # dozwolonych na AssetGroup
YOUTUBE_VIDEO Format obrazu w orientacji poziomej (16:9), kwadratowej (1:1) lub pionowej (9:16) o długości co najmniej 10 sekund 5
CALL_TO_ACTION_SELECTION Automatycznie albo wybierz z listy 1
MEDIA_BUNDLE Mniej niż 150 KB 1

Przykładowy kod

Poniższy fragment kodu pokazuje, jak w nowym żądaniu utworzyć niezbędne powtarzające się zasoby:

Java

/** Creates multiple text assets and returns the list of resource names. */
private List<String> createMultipleTextAssets(
  GoogleAdsClient googleAdsClient, long customerId, List<String> texts) {
 List<MutateOperation> mutateOperations = new ArrayList<>();
 for (String text : texts) {
  Asset asset = Asset.newBuilder().setTextAsset(TextAsset.newBuilder().setText(text)).build();
  AssetOperation assetOperation = AssetOperation.newBuilder().setCreate(asset).build();
  mutateOperations.add(MutateOperation.newBuilder().setAssetOperation(assetOperation).build());
 }

 List<String> assetResourceNames = new ArrayList<>();
 // Creates the service client.
 try (GoogleAdsServiceClient googleAdsServiceClient =
   googleAdsClient.getLatestVersion().createGoogleAdsServiceClient()) {
  // Sends the operations in a single Mutate request.
  MutateGoogleAdsResponse response =
    googleAdsServiceClient.mutate(Long.toString(customerId), mutateOperations);
  for (MutateOperationResponse result : response.getMutateOperationResponsesList()) {
   if (result.hasAssetResult()) {
    assetResourceNames.add(result.getAssetResult().getResourceName());
   }
  }
  printResponseDetails(response);
 }
 return assetResourceNames;
}
   

C#

/// <summary>
/// Creates multiple text assets and returns the list of resource names.
/// </summary>
/// <param name="client">The Google Ads Client.</param>
/// <param name="customerId">The customer's ID.</param>
/// <param name="texts">The texts to add.</param>
/// <returns>A list of asset resource names.</returns>
private List<string> CreateMultipleTextAssets(
  GoogleAdsClient client,
  long customerId,
  string[] texts)
{
  // Get the GoogleAdsService.
  GoogleAdsServiceClient googleAdsServiceClient =
    client.GetService(Services.V15.GoogleAdsService);

  MutateGoogleAdsRequest request = new MutateGoogleAdsRequest()
  {
    CustomerId = customerId.ToString()
  };

  foreach (string text in texts)
  {
    request.MutateOperations.Add(
      new MutateOperation()
      {
        AssetOperation = new AssetOperation()
        {
          Create = new Asset()
          {
            TextAsset = new TextAsset()
            {
              Text = text
            }
          }
        }
      }
    );
  }

  // Send the operations in a single Mutate request.
  MutateGoogleAdsResponse response = googleAdsServiceClient.Mutate(request);

  List<string> assetResourceNames = new List<string>();

  foreach (MutateOperationResponse operationResponse in response.MutateOperationResponses)
  {
    MutateAssetResult assetResult = operationResponse.AssetResult;
    assetResourceNames.Add(assetResult.ResourceName);
  }

  PrintResponseDetails(response);

  return assetResourceNames;
}

   

PHP

private static function createMultipleTextAssets(
  GoogleAdsClient $googleAdsClient,
  int $customerId,
  array $texts
): array {
  // Here again, we use the GoogleAdService to create multiple text assets in a single
  // request.
  $operations = [];
  foreach ($texts as $text) {
    // Creates a mutate operation for a text asset.
    $operations[] = new MutateOperation([
      'asset_operation' => new AssetOperation([
        'create' => new Asset(['text_asset' => new TextAsset(['text' => $text])])
      ])
    ]);
  }

  // Issues a mutate request to add all assets.
  $googleAdsService = $googleAdsClient->getGoogleAdsServiceClient();
  /** @var MutateGoogleAdsResponse $mutateGoogleAdsResponse */
  $mutateGoogleAdsResponse =
    $googleAdsService->mutate(MutateGoogleAdsRequest::build($customerId, $operations));

  $assetResourceNames = [];
  foreach ($mutateGoogleAdsResponse->getMutateOperationResponses() as $response) {
    /** @var MutateOperationResponse $response */
    $assetResourceNames[] = $response->getAssetResult()->getResourceName();
  }
  self::printResponseDetails($mutateGoogleAdsResponse);

  return $assetResourceNames;
}
   

Python

def create_multiple_text_assets(client, customer_id, texts):
  """Creates multiple text assets and returns the list of resource names.

  Args:
    client: an initialized GoogleAdsClient instance.
    customer_id: a client customer ID.
    texts: a list of strings, each of which will be used to create a text
     asset.

  Returns:
    asset_resource_names: a list of asset resource names.
  """
  # Here again we use the GoogleAdService to create multiple text
  # assets in a single request.
  googleads_service = client.get_service("GoogleAdsService")

  operations = []
  for text in texts:
    mutate_operation = client.get_type("MutateOperation")
    asset = mutate_operation.asset_operation.create
    asset.text_asset.text = text
    operations.append(mutate_operation)

  # Send the operations in a single Mutate request.
  response = googleads_service.mutate(
    customer_id=customer_id,
    mutate_operations=operations,
  )
  asset_resource_names = []
  for result in response.mutate_operation_responses:
    if result._pb.HasField("asset_result"):
      asset_resource_names.append(result.asset_result.resource_name)
  print_response_details(response)
  return asset_resource_names
   

Ruby

# Creates multiple text assets and returns the list of resource names.
def create_multiple_text_assets(client, customer_id, texts)
 operations = texts.map do |text|
  client.operation.mutate do |m|
   m.asset_operation = client.operation.create_resource.asset do |asset|
    asset.text_asset = client.resource.text_asset do |text_asset|
     text_asset.text = text
    end
   end
  end
 end

 # Send the operations in a single Mutate request.
 response = client.service.google_ads.mutate(
  customer_id: customer_id,
  mutate_operations: operations,
 )

 asset_resource_names = []
 response.mutate_operation_responses.each do |result|
  if result.asset_result
   asset_resource_names.append(result.asset_result.resource_name)
  end
 end
 print_response_details(response)
 asset_resource_names
end
   

Perl

sub create_multiple_text_assets {
 my ($api_client, $customer_id, $texts) = @_;

 # Here again we use the GoogleAdService to create multiple text assets in a
 # single request.
 my $operations = [];
 foreach my $text (@$texts) {
  # Create a mutate operation for a text asset.
  push @$operations,
   Google::Ads::GoogleAds::V15::Services::GoogleAdsService::MutateOperation
   ->new({
    assetOperation =>
     Google::Ads::GoogleAds::V15::Services::AssetService::AssetOperation->
     new({
      create => Google::Ads::GoogleAds::V15::Resources::Asset->new({
        textAsset =>
         Google::Ads::GoogleAds::V15::Common::TextAsset->new({
          text => $text
         })})})});
 }

 # Issue a mutate request to add all assets.
 my $mutate_google_ads_response = $api_client->GoogleAdsService()->mutate({
  customerId    => $customer_id,
  mutateOperations => $operations
 });

 my $asset_resource_names = [];
 foreach
  my $response (@{$mutate_google_ads_response->{mutateOperationResponses}})
 {
  push @$asset_resource_names, $response->{assetResult}{resourceName};
 }
 print_response_details($mutate_google_ads_response);

 return $asset_resource_names;
}
   

grupy zasobów,

Każda kampania wymaga co najmniej 1 grupy komponentów. Komponenty są automatycznie łączone ze sobą i dopasowywane zależnie od tego, w którym kanale Google Ads (np. w YouTube, Gmailu lub wyszukiwarce) wyświetla się Twoja reklama.

Komponenty wygenerowane przy użyciu automatyzacji

Automatyzacja Google za pomocą systemów uczących się generuje w razie potrzeby dodatkowe komponenty, które obejmują wszystkie odpowiednie kanały.

Jeśli do grupy komponentów kampanii Performance Max nie dodasz żadnego filmu, możliwe, że wygenerujemy co najmniej 1 komponent wideo na podstawie komponentów z tej grupy. Jeśli nie chcesz już, aby w Twojej kampanii Performance Max wyświetlały się filmy generowane automatycznie, możesz przesłać własny film. Spowoduje to przerwanie wyświetlania filmów generowanych automatycznie.