Zasoby w kampanii Performance Max

Kampanie Performance Max mają wyjątkowe cechy zasobów.

 1. Istnieje minimalna liczba zasobów danego typu.
 2. Zasoby są pogrupowane w ramach kolekcji AssetGroup, która jest charakterystyczna dla kampanii Performance Max.
 3. Zasoby są generowane automatycznie przez systemy uczące się.

Zadbaj o spełnienie minimalnych wymagań dotyczących zasobów

Każda kampania Performance Max wymaga początkowego minimalnego zestawu zasobów. Mogą to być istniejące zasoby używane w innych kampaniach lub nowe zasoby przeznaczone specjalnie do kampanii Performance Max.

Typ zasobu Typ pola Specyfikacja Minimum Maksimum
TEKST HEADLINE Maksymalnie 30 znaków. Uwzględnij co najmniej 1 znak o długości maksymalnie 15 znaków. 3 5
DŁUGI_NAGŁÓWEK Maks. 90 znaków 1 5
OPIS Maksymalnie 90 znaków. Uwzględnij co najmniej 60 znaków. 2 5
BUSINESS_NAME Maks. 120 znaków 1 1
OBRAZ MARKETING_IMAGE Orientacja pozioma (1,91:1) – zalecane 1200 x 628 pikseli, 600 x 314 min, maks.rozmiar pliku: 5120 KB 1 20
IMAGE_MARKETING_IMAGE (1:1) Zalecany rozmiar to 1200 x 1200 pikseli, 300 x 300 minut, maksymalny rozmiar pliku to 5120 KB. 1 20
PORTRAIT_MARKETING_IMAGE (4:5) Zalecany rozmiar: 960 x 1200; 480 x 600 min 0 20
LOGO (1:1) Zalecany rozmiar to 1200 x 1200 pikseli, 128 x 128 minut; maksymalny rozmiar pliku to 5120 KB. 1 5
LANDSCAPE_LOGO (4:1) Zalecane: 1200 x 300; 512 x 128 min; maksymalny rozmiar pliku: 5120 KB 0 5
YOUTUBE_VIDEO YOUTUBE_VIDEO w poziomie, w pionie lub w formacie kwadratowym o długości powyżej 10 sekund 0 5
ZADZWOŃ_CZYNNOŚĆ ZADZWOŃ_CZYNNOŚĆ_WYBIERZ Automatyczne lub wybrane pozycje z listy 0 1
PAMIĘĆ_MEDIANA PAMIĘĆ_MEDIANA < 150 KB 0 1

Powtarzane zasoby (HEADLINE, DESCRIPTION) należy utworzyć w osobnym żądaniu przed utworzeniem kampanii.

Ten fragment kodu pokazuje, jak utworzyć niezbędne powtarzające się zasoby w nowym żądaniu:

Java

/** Creates multiple text assets and returns the list of resource names. */
private List<String> createMultipleTextAssets(
  GoogleAdsClient googleAdsClient, long customerId, List<String> texts) {
 List<MutateOperation> mutateOperations = new ArrayList<>();
 for (String text : texts) {
  Asset asset = Asset.newBuilder().setTextAsset(TextAsset.newBuilder().setText(text)).build();
  AssetOperation assetOperation = AssetOperation.newBuilder().setCreate(asset).build();
  mutateOperations.add(MutateOperation.newBuilder().setAssetOperation(assetOperation).build());
 }

 List<String> assetResourceNames = new ArrayList<>();
 // Creates the service client.
 try (GoogleAdsServiceClient googleAdsServiceClient =
   googleAdsClient.getLatestVersion().createGoogleAdsServiceClient()) {
  // Sends the operations in a single Mutate request.
  MutateGoogleAdsResponse response =
    googleAdsServiceClient.mutate(Long.toString(customerId), mutateOperations);
  for (MutateOperationResponse result : response.getMutateOperationResponsesList()) {
   if (result.hasAssetResult()) {
    assetResourceNames.add(result.getAssetResult().getResourceName());
   }
  }
  printResponseDetails(response);
 }
 return assetResourceNames;
}
   

C#

/// <summary>
/// Creates multiple text assets and returns the list of resource names.
/// </summary>
/// <param name="client">The Google Ads Client.</param>
/// <param name="customerId">The customer's ID.</param>
/// <param name="texts">The texts to add.</param>
/// <returns>A list of asset resource names.</returns>
private List<string> CreateMultipleTextAssets(
  GoogleAdsClient client,
  long customerId,
  string[] texts)
{
  // Get the GoogleAdsService.
  GoogleAdsServiceClient googleAdsServiceClient =
    client.GetService(Services.V13.GoogleAdsService);

  MutateGoogleAdsRequest request = new MutateGoogleAdsRequest()
  {
    CustomerId = customerId.ToString()
  };

  foreach (string text in texts)
  {
    request.MutateOperations.Add(
      new MutateOperation()
      {
        AssetOperation = new AssetOperation()
        {
          Create = new Asset()
          {
            TextAsset = new TextAsset()
            {
              Text = text
            }
          }
        }
      }
    );
  }

  // Send the operations in a single Mutate request.
  MutateGoogleAdsResponse response = googleAdsServiceClient.Mutate(request);

  List<string> assetResourceNames = new List<string>();

  foreach (MutateOperationResponse operationResponse in response.MutateOperationResponses)
  {
    MutateAssetResult assetResult = operationResponse.AssetResult;
    assetResourceNames.Add(assetResult.ResourceName);
  }

  PrintResponseDetails(response);

  return assetResourceNames;
}

   

PHP

private static function createMultipleTextAssets(
  GoogleAdsClient $googleAdsClient,
  int $customerId,
  array $texts
): array {
  // Here again, we use the GoogleAdService to create multiple text assets in a single
  // request.
  $operations = [];
  foreach ($texts as $text) {
    // Creates a mutate operation for a text asset.
    $operations[] = new MutateOperation([
      'asset_operation' => new AssetOperation([
        'create' => new Asset(['text_asset' => new TextAsset(['text' => $text])])
      ])
    ]);
  }

  // Issues a mutate request to add all assets.
  $googleAdsService = $googleAdsClient->getGoogleAdsServiceClient();
  /** @var MutateGoogleAdsResponse $mutateGoogleAdsResponse */
  $mutateGoogleAdsResponse = $googleAdsService->mutate($customerId, $operations);

  $assetResourceNames = [];
  foreach ($mutateGoogleAdsResponse->getMutateOperationResponses() as $response) {
    /** @var MutateOperationResponse $response */
    $assetResourceNames[] = $response->getAssetResult()->getResourceName();
  }
  self::printResponseDetails($mutateGoogleAdsResponse);

  return $assetResourceNames;
}
   

Python

def create_multiple_text_assets(client, customer_id, texts):
  """Creates multiple text assets and returns the list of resource names.

  Args:
    client: an initialized GoogleAdsClient instance.
    customer_id: a client customer ID.
    texts: a list of strings, each of which will be used to create a text
     asset.

  Returns:
    asset_resource_names: a list of asset resource names.
  """
  # Here again we use the GoogleAdService to create multiple text
  # assets in a single request.
  googleads_service = client.get_service("GoogleAdsService")

  operations = []
  for text in texts:
    mutate_operation = client.get_type("MutateOperation")
    asset = mutate_operation.asset_operation.create
    asset.text_asset.text = text
    operations.append(mutate_operation)

  # Send the operations in a single Mutate request.
  response = googleads_service.mutate(
    customer_id=customer_id, mutate_operations=operations,
  )
  asset_resource_names = []
  for result in response.mutate_operation_responses:
    if result._pb.HasField("asset_result"):
      asset_resource_names.append(result.asset_result.resource_name)
  print_response_details(response)
  return asset_resource_names
   

Ruby

# Creates multiple text assets and returns the list of resource names.
def create_multiple_text_assets(client, customer_id, texts)
 operations = texts.map do |text|
  client.operation.mutate do |m|
   m.asset_operation = client.operation.create_resource.asset do |asset|
    asset.text_asset = client.resource.text_asset do |text_asset|
     text_asset.text = text
    end
   end
  end
 end

 # Send the operations in a single Mutate request.
 response = client.service.google_ads.mutate(
  customer_id: customer_id,
  mutate_operations: operations,
 )

 asset_resource_names = []
 response.mutate_operation_responses.each do |result|
  if result.asset_result
   asset_resource_names.append(result.asset_result.resource_name)
  end
 end
 print_response_details(response)
 asset_resource_names
end
   

Perl

sub create_multiple_text_assets {
 my ($api_client, $customer_id, $texts) = @_;

 # Here again we use the GoogleAdService to create multiple text assets in a
 # single request.
 my $operations = [];
 foreach my $text (@$texts) {
  # Create a mutate operation for a text asset.
  push @$operations,
   Google::Ads::GoogleAds::V13::Services::GoogleAdsService::MutateOperation
   ->new({
    assetOperation =>
     Google::Ads::GoogleAds::V13::Services::AssetService::AssetOperation->
     new({
      create => Google::Ads::GoogleAds::V13::Resources::Asset->new({
        textAsset =>
         Google::Ads::GoogleAds::V13::Common::TextAsset->new({
          text => $text
         })})})});
 }

 # Issue a mutate request to add all assets.
 my $mutate_google_ads_response = $api_client->GoogleAdsService()->mutate({
  customerId    => $customer_id,
  mutateOperations => $operations
 });

 my $asset_resource_names = [];
 foreach
  my $response (@{$mutate_google_ads_response->{mutateOperationResponses}})
 {
  push @$asset_resource_names, $response->{assetResult}{resourceName};
 }
 print_response_details($mutate_google_ads_response);

 return $asset_resource_names;
}
   

grupy zasobów,

Każda kampania wymaga co najmniej 1 grupy zasobów. Zasoby są automatycznie łączone ze sobą i dopasowywane zależnie od tego, w którym kanale Google Ads (m.in. w YouTube, Gmailu lub wyszukiwarce) wyświetla się Twoja reklama.

Zasoby wygenerowane przez automatyzację

Automatyzacja Google za pomocą systemów uczących się generuje dodatkowe zasoby odpowiednio do potrzeb wszystkich odpowiednich kanałów.

Jeśli do grupy zasobów kampanii Performance Max nie dodasz żadnego filmu, możliwe, że wygenerujemy co najmniej 1 komponent wideo na podstawie zasobów z tej grupy. Jeśli nie chcesz, aby w Twojej kampanii Performance Max wyświetlały się filmy generowane automatycznie, możesz przesłać własny film. Spowoduje to przerwanie wyświetlania filmów generowanych automatycznie.