Biblioteki klienta

Nasze biblioteki klienckie udostępniają ogólne widoki i podstawowe elementy interfejsu API Google Ads, co ułatwia szybkie tworzenie aplikacji. Jeśli nie masz doświadczenia z interfejsem API, zalecamy skorzystanie z jednego z nich.

Biblioteka klienta Źródło Rozkład Przykłady kodu
Java google-ads-java Maven, tar.gz Wyświetl w GitHubie
.NET google-ads-dotnet nuget, tar.gz, zip Wyświetl w GitHubie
PHP google-ads-php tar.gz Wyświetl w GitHubie
Python google-ads-python tar.gz, ZIP Wyświetl w GitHubie
Ruby google-ads-ruby gem, tar.gz, zip Wyświetl w GitHubie
Język Perl google-ads-perl tar.gz, ZIP Wyświetl w GitHubie

Obsługiwane wersje interfejsu API

Tabela pokazuje, z którymi bibliotekami klienta współpracują poszczególne wersje interfejsu API.

Java

Biblioteka klienta dla języka Java
v16 Min: 30.0.0
Max:
v15 Min: 28.0.0
Max:
v14 Min: 26.0.0
Max: 30.0.0

C#

Biblioteka klienta dla .NET
v16 Min: 18.1.0
Max:
v15 Min: 17.1.0
Max:
v14 Min: 16.1.0
Max: 19.0.1

PHP

Biblioteka klienta dla języka PHP
v16 Min: 22.1.0
Max:
v15 Min: 21.1.0
Max:

Python

Biblioteka klienta dla Pythona
v16 Min: 23.1.0
Max:
v15 Min: 22.1.0
Max:

Ruby

Biblioteka klienta dla Ruby
v16 Min: 27.0.0
Max:
v15 Min: 25.0.0
Max:
v14 Min: 23.0.0
Max: 27.0.0

Perl

Biblioteka klienta dla Perl
v16 Min: 21.0.0
Max:
v15 Min: 19.0.0
Max:
v14 Min: 17.0.0
Max: 21.0.0

Konfiguracja

Każda biblioteka klienta interfejsu Ads API zawiera inne ustawienia konfiguracji i metody wczytywania, za pomocą których można dostosować jej działanie.

Oto zmienne środowiskowe, które są wspólne dla wszystkich bibliotek klienta i które można wczytać, aby określić ustawienia konfiguracji:

 • Biblioteka klienta
  • GOOGLE_ADS_CONFIGURATION_FILE_PATH: ścieżka do pliku konfiguracji.
 • OAuth2
  • Tryb aplikacji
   • GOOGLE_ADS_CLIENT_ID : ustaw tę wartość na identyfikator klienta OAuth2.
   • GOOGLE_ADS_CLIENT_SECRET : ustaw tę wartość na swój tajny klucz klienta OAuth2.
   • GOOGLE_ADS_REFRESH_TOKEN : ustaw tę wartość na wstępnie wygenerowany token odświeżania OAuth2, jeśli chcesz ponownie używać tokenów OAuth2. To ustawienie jest opcjonalne.
  • Tryb konta usługi
   • GOOGLE_ADS_JSON_KEY_FILE_PATH : ustaw tę wartość na ścieżkę pliku konfiguracji JSON protokołu OAuth2.
   • GOOGLE_ADS_IMPERSONATED_EMAIL : wpisz tę wartość na adres e-mail konta, którego używasz.
 • Interfejs Google Ads API
  • GOOGLE_ADS_DEVELOPER_TOKEN : ustaw tę wartość jako swój token programisty.
  • GOOGLE_ADS_LOGIN_CUSTOMER_ID : jest to identyfikator klienta upoważnionego do użycia w żądaniu (bez łączników) (-).
  • GOOGLE_ADS_LINKED_CUSTOMER_ID : ten nagłówek jest wymagany tylko w przypadku metod, które aktualizują zasoby elementu po uzyskaniu dostępu do nich w interfejsie Google Ads za pomocą połączonych kont (zasób AccountLink w interfejsie Google Ads API). Ustaw tę wartość na identyfikator klienta dostawcy danych, który aktualizuje zasoby określonego identyfikatora klienta. Powinien być ustawiony bez myślników (-). Więcej informacji o połączonych kontach znajdziesz w Centrum pomocy.

Zmienne środowiskowe zwykle definiuje się w pliku konfiguracji bash, takim jak plik .bashrc lub .bash_profile, który znajduje się w katalogu $HOME. Można je też definiować za pomocą wiersza poleceń.

Oto podstawowe czynności pozwalające zdefiniować zmienną środowiskową za pomocą pliku .bashrc za pomocą terminala:

# Append the line "export GOOGLE_ADS_CLIENT_ID=1234567890" to
# the bottom of your .bashrc file.
echo "export GOOGLE_ADS_CLIENT_ID=1234567890" >> ~/.bashrc

# Update your bash environment to use the most recently updated
# version of your .bashrc file.
src ~/.bashrc

Zmienne środowiskowe można też ustawić w instancji terminala bezpośrednio z poziomu wiersza poleceń:

export GOOGLE_ADS_CLIENT_ID=1234567890

Zmienne środowiskowe możesz też ustawić podczas wywoływania polecenia, które ich używa:

GOOGLE_ADS_CLIENT_ID=1234567890 php /path/to/script/that/uses/envvar.php

Podział wyszukiwania na strony

Metoda GoogleAdsService.Search jest zwykle używana w interaktywnych aplikacjach, które wyświetlają strony wyników wyszukiwania.

Nasza biblioteka klienta automatycznie wdraża stronicowanie podczas iteracji wyników, aby można było sekwencyjnie pobierać i przetwarzać je wszystkie naraz, np.:

Java

private void runExample(GoogleAdsClient googleAdsClient, long customerId) {
 try (GoogleAdsServiceClient googleAdsServiceClient =
   googleAdsClient.getLatestVersion().createGoogleAdsServiceClient()) {
  String query = "SELECT campaign.id, campaign.name FROM campaign ORDER BY campaign.id";
  // Constructs the SearchGoogleAdsStreamRequest.
  SearchGoogleAdsStreamRequest request =
    SearchGoogleAdsStreamRequest.newBuilder()
      .setCustomerId(Long.toString(customerId))
      .setQuery(query)
      .build();

  // Creates and issues a search Google Ads stream request that will retrieve all campaigns.
  ServerStream<SearchGoogleAdsStreamResponse> stream =
    googleAdsServiceClient.searchStreamCallable().call(request);

  // Iterates through and prints all of the results in the stream response.
  for (SearchGoogleAdsStreamResponse response : stream) {
   for (GoogleAdsRow googleAdsRow : response.getResultsList()) {
    System.out.printf(
      "Campaign with ID %d and name '%s' was found.%n",
      googleAdsRow.getCampaign().getId(), googleAdsRow.getCampaign().getName());
   }
  }
 }
}
   

C#

public void Run(GoogleAdsClient client, long customerId)
{
  // Get the GoogleAdsService.
  GoogleAdsServiceClient googleAdsService = client.GetService(
    Services.V16.GoogleAdsService);

  // Create a query that will retrieve all campaigns.
  string query = @"SELECT
          campaign.id,
          campaign.name,
          campaign.network_settings.target_content_network
        FROM campaign
        ORDER BY campaign.id";

  try
  {
    // Issue a search request.
    googleAdsService.SearchStream(customerId.ToString(), query,
      delegate (SearchGoogleAdsStreamResponse resp)
      {
        foreach (GoogleAdsRow googleAdsRow in resp.Results)
        {
          Console.WriteLine("Campaign with ID {0} and name '{1}' was found.",
            googleAdsRow.Campaign.Id, googleAdsRow.Campaign.Name);
        }
      }
    );
  }
  catch (GoogleAdsException e)
  {
    Console.WriteLine("Failure:");
    Console.WriteLine($"Message: {e.Message}");
    Console.WriteLine($"Failure: {e.Failure}");
    Console.WriteLine($"Request ID: {e.RequestId}");
    throw;
  }
}
   

PHP

public static function runExample(GoogleAdsClient $googleAdsClient, int $customerId)
{
  $googleAdsServiceClient = $googleAdsClient->getGoogleAdsServiceClient();
  // Creates a query that retrieves all campaigns.
  $query = 'SELECT campaign.id, campaign.name FROM campaign ORDER BY campaign.id';
  // Issues a search stream request.
  /** @var GoogleAdsServerStreamDecorator $stream */
  $stream = $googleAdsServiceClient->searchStream(
    SearchGoogleAdsStreamRequest::build($customerId, $query)
  );

  // Iterates over all rows in all messages and prints the requested field values for
  // the campaign in each row.
  foreach ($stream->iterateAllElements() as $googleAdsRow) {
    /** @var GoogleAdsRow $googleAdsRow */
    printf(
      "Campaign with ID %d and name '%s' was found.%s",
      $googleAdsRow->getCampaign()->getId(),
      $googleAdsRow->getCampaign()->getName(),
      PHP_EOL
    );
  }
}
   

Python

def main(client, customer_id):
  ga_service = client.get_service("GoogleAdsService")

  query = """
    SELECT
     campaign.id,
     campaign.name
    FROM campaign
    ORDER BY campaign.id"""

  # Issues a search request using streaming.
  stream = ga_service.search_stream(customer_id=customer_id, query=query)

  for batch in stream:
    for row in batch.results:
      print(
        f"Campaign with ID {row.campaign.id} and name "
        f'"{row.campaign.name}" was found.'
      )
   

Ruby

def get_campaigns(customer_id)
 # GoogleAdsClient will read a config file from
 # ENV['HOME']/google_ads_config.rb when called without parameters
 client = Google::Ads::GoogleAds::GoogleAdsClient.new

 responses = client.service.google_ads.search_stream(
  customer_id: customer_id,
  query: 'SELECT campaign.id, campaign.name FROM campaign ORDER BY campaign.id',
 )

 responses.each do |response|
  response.results.each do |row|
   puts "Campaign with ID #{row.campaign.id} and name '#{row.campaign.name}' was found."
  end
 end
end
   

Perl

sub get_campaigns {
 my ($api_client, $customer_id) = @_;

 # Create a search Google Ads stream request that will retrieve all campaigns.
 my $search_stream_request =
  Google::Ads::GoogleAds::V16::Services::GoogleAdsService::SearchGoogleAdsStreamRequest
  ->new({
   customerId => $customer_id,
   query   =>
    "SELECT campaign.id, campaign.name FROM campaign ORDER BY campaign.id"
  });

 # Get the GoogleAdsService.
 my $google_ads_service = $api_client->GoogleAdsService();

 my $search_stream_handler =
  Google::Ads::GoogleAds::Utils::SearchStreamHandler->new({
   service => $google_ads_service,
   request => $search_stream_request
  });

 # Issue a search request and process the stream response to print the requested
 # field values for the campaign in each row.
 $search_stream_handler->process_contents(
  sub {
   my $google_ads_row = shift;
   printf "Campaign with ID %d and name '%s' was found.\n",
    $google_ads_row->{campaign}{id}, $google_ads_row->{campaign}{name};
  });

 return 1;
}
   

W zależności od przypadku użycia konieczne może być:

 • Zoptymalizuj liczbę pobieranych stron.
 • Pozwala zoptymalizować ilość wyników przechowywanych jednocześnie.
 • Pobieranie i przetwarzanie stron z wynikami w określonej kolejności.

Możesz to zrobić, przechowując tokeny strony zamiast wyników, co komplikuje kod.

Java

/**
 * Fetches and prints the results of a page of a search using a cache of page tokens.
 *
 * @param googleAdsClient the Google Ads API client.
 * @param customerId the client customer ID.
 * @param query the search query.
 * @param pageNumber the number of the page to fetch and print results for.
 * @param pageTokens the cache of page tokens to use and update.
 */
private static void fetchAndPrintPageResults(
  GoogleAdsClient googleAdsClient,
  long customerId,
  String query,
  int pageNumber,
  SortedMap<Integer, String> pageTokens) {
 int currentPageNumber;
 // There is no need to fetch the pages we already know the page tokens for.
 if (pageTokens.containsKey(pageNumber)) {
  System.out.println(
    "The token of the requested page was cached, we will use it to get the results.");
  currentPageNumber = pageNumber;
 } else {
  System.out.printf(
    "The token of the requested page was never cached, we will use the closest page we know"
      + " the token for (page %d) and sequentially get pages from there.%n",
    pageTokens.size());
  currentPageNumber = pageTokens.lastKey();
 }

 // Fetches next pages in sequence and caches their tokens until the requested page results
 // are returned.
 while (currentPageNumber <= pageNumber) {
  // Fetches the next page.
  System.out.printf("Fetching page %d...%n", currentPageNumber);
  SearchGoogleAdsRequest request =
    SearchGoogleAdsRequest.newBuilder()
      .setCustomerId(Long.toString(customerId))
      .setPageSize(PAGE_SIZE)
      .setQuery(query)
      .setReturnTotalResultsCount(true)
      // Uses the page token cached for the current page number.
      .setPageToken(pageTokens.get(currentPageNumber))
      .build();
  try (GoogleAdsServiceClient googleAdsServiceClient =
    googleAdsClient.getLatestVersion().createGoogleAdsServiceClient()) {
   SearchPagedResponse response = googleAdsServiceClient.search(request);
   cacheNextPageToken(pageTokens, response.getPage(), currentPageNumber + 1);

   // Prints only the results for the requested page.
   if (currentPageNumber == pageNumber) {
    // Prints the results of the requested page.
    System.out.printf("Printing results found for page %d:%n", pageNumber);
    for (GoogleAdsRow googleAdsRow : response.getPage().getResponse().getResultsList()) {
     System.out.printf(
       "- Campaign with ID %d and name '%s'.%n",
       googleAdsRow.getCampaign().getId(), googleAdsRow.getCampaign().getName());
    }
   }

   currentPageNumber++;
  }
 }
}
   

C#

/// <summary>
/// Fetches and prints the results of a page of a search using a cache of page tokens.
/// </summary>
/// <param name="googleAdsService">The Google Ads API Service client.</param>
/// <param name="request">The request.</param>
/// <param name="pageNumber">The number of the page to fetch and print results for.</param>
/// <param name="pageTokens">The cache of page tokens to use and update.</param>
/// <returns></returns>
private static void FetchAndPrintPageResults(GoogleAdsServiceClient googleAdsService,
  SearchGoogleAdsRequest request, int pageNumber, Dictionary<int, string> pageTokens)
{
  int currentPageNumber = pageNumber;

  // There is no need to fetch the pages we already know the page tokens for.
  if (pageTokens.ContainsKey(pageNumber - 1))
  {
    Console.WriteLine("The token of the requested page was cached, we will use it " +
      "to get the results.");
    currentPageNumber = pageNumber;
  }
  else
  {
    Console.WriteLine("The token of the requested page was never cached, we will " +
      $"use the closest page we know the token for (page #{pageNumber}) and " +
      $"sequentially get pages from there.");
    currentPageNumber = pageNumber;
    while (!pageTokens.ContainsKey(currentPageNumber))
    {
      currentPageNumber--;
    }
  }

  SearchGoogleAdsResponse response = null;
  // Fetches next pages in sequence and caches their tokens until the requested page
  // results are returned.
  while (currentPageNumber <= pageNumber)
  {
    // Fetches the next page.
    Console.WriteLine($"Fetching page #{currentPageNumber}...");
    request.PageToken = pageTokens[currentPageNumber - 1];
    response = googleAdsService.Search(request)
      .AsRawResponses().First();
    CacheNextPageToken(pageTokens, response, currentPageNumber);
    currentPageNumber++;
  }

  // Prints the results of the requested page.
  Console.WriteLine($"Printing results found for the page #{pageNumber}");
  foreach (GoogleAdsRow row in response.Results)
  {
    Campaign c = row.Campaign;
    Console.WriteLine($" - Campaign with ID {c.Id} and name '{c.Name}'");
  }
}

   

PHP

/**
 * Fetches and prints the results of a page of a search using a cache of page tokens.
 *
 * @param GoogleAdsServiceClient $googleAdsServiceClient the Google Ads API Service client
 * @param int $customerId the customer ID
 * @param string $searchQuery the search query
 * @param array $searchOptions the search options
 * @param int $pageNumber the number of the page to fetch and print results for
 * @param array &$pageTokens the cache of page tokens to use and update
 */
private static function fetchAndPrintPageResults(
  GoogleAdsServiceClient $googleAdsServiceClient,
  int $customerId,
  string $searchQuery,
  array $searchOptions,
  int $pageNumber,
  array &$pageTokens
) {
  // There is no need to fetch the pages we already know the page tokens for.
  if (isset($pageTokens[$pageNumber])) {
    printf(
      'The token of the requested page was cached, we will use it to get the results.%s',
      PHP_EOL
    );
    $currentPageNumber = $pageNumber;
  } else {
    printf(
      'The token of the requested page was never cached, we will use the closest page ' .
      'we know the token for (page #%d) and sequentially get pages from there.%s',
      count($pageTokens),
      PHP_EOL
    );
    $currentPageNumber = count($pageTokens);
  }

  // Fetches next pages in sequence and caches their tokens until the requested page results
  // are returned.
  while ($currentPageNumber <= $pageNumber) {
    // Fetches the next page.
    printf('Fetching page #%d...%s', $currentPageNumber, PHP_EOL);
    $response = $googleAdsServiceClient->search(
      (new SearchGoogleAdsRequest(
        $searchOptions + [
          // Uses the page token cached for the current page number.
          'page_token' => $pageTokens[$currentPageNumber]
        ]
      ))->setCustomerId($customerId)->setQuery($searchQuery)
    );
    self::cacheNextPageToken($pageTokens, $response->getPage(), $currentPageNumber);
    $currentPageNumber++;
  }

  // Prints the results of the requested page.
  printf('Printing results found for the page #%d:%s', $pageNumber, PHP_EOL);
  foreach ($response->getPage()->getIterator() as $googleAdsRow) {
    /** @var GoogleAdsRow $googleAdsRow */
    printf(
      " - Campaign with ID %d and name '%s'.%s",
      $googleAdsRow->getCampaign()->getId(),
      $googleAdsRow->getCampaign()->getName(),
      PHP_EOL
    );
  }
}
   

Python

def fetch_and_print_results(
  client, customer_id, query, page_number, page_tokens
):
  """Fetches and prints the results of a page using a cache of page tokens.

  Args:
    client: an initialized GoogleAdsClient instance.
    customer_id: a client customer ID.
    query: the search query.
    page_number: the number of the page to fetch and print results for.
    page_tokens: the cache of page tokens to use and update.
  """
  current_page_number = None
  # There is no need to fetch the pages we already know the page tokens for.
  if page_tokens.get(page_number, None):
    print(
      "The token of the request page was cached, we will use it to get "
      "the results."
    )
    current_page_number = page_number
  else:
    count = len(page_tokens.keys())
    print(
      "The token of the requested page was never cached, we will use "
      f"the closest page we know the token for (page {count}) and "
      "sequentially get pages from there."
    )
    current_page_number = count

  googleads_service = client.get_service("GoogleAdsService")
  # Fetches next pages in sequence and caches their tokens until the requested
  # page results are returned.
  while current_page_number <= page_number:
    # Fetches the next page.
    print(f"Fetching page {current_page_number}...")
    request = client.get_type("SearchGoogleAdsRequest")
    request.customer_id = customer_id
    request.query = query
    request.page_size = _PAGE_SIZE
    request.return_total_results_count = True
    # Uses the page token cached for the current page number.
    request.page_token = page_tokens[current_page_number]

    response = googleads_service.search(request=request)
    cache_next_page_token(page_tokens, response, current_page_number)
    current_page_number += 1

  # Prints the results of the requested page.
  print(f"Printing results found for the page {page_number}.")
  for row in response.results:
    print(
      f" - Campaign with ID {row.campaign.id} and name "
      f"{row.campaign.name}."
    )
   

Ruby

def fetch_and_print_page_results(client, customer_id, query, page_size,
                 return_total_results_count, page_number, page_tokens)
 if page_tokens.has_key?(page_number)
  puts 'The page token for the request page was cached. Reusing it.'
  current_page = page_number
 else
  puts "The token for the requested page has not been cached yet. We will start " \
   "at page #{page_tokens.size} and request and cache pages until we find it."
  current_page = page_tokens.size
 end

 while current_page <= page_number
  puts page_tokens
  response = client.service.google_ads.search(
   customer_id: customer_id,
   query: query,
   page_size: page_size,
   return_total_results_count: return_total_results_count,
   page_token: page_tokens[current_page],
  )
  cache_next_page_token(page_tokens, response.page, current_page + 1)
  current_page += 1
 end

 puts "Printing results found for page #{page_number}."
 response.page.response.results.each do |result|
  puts "- Campaign with ID #{result.campaign.id} and name #{result.campaign.name}."
 end
end
   

Perl

# Fetches and prints the results of a page of a search using a cache of page tokens.
sub fetch_and_print_page_results {
 my (
  $api_client,   $customer_id, $query,
  $search_options, $page_number, $page_tokens
 ) = @_;

 my $current_page_number = undef;
 # There is no need to fetch the pages we already know the page tokens for.
 if (exists $page_tokens->{$page_number}) {
  print "The token of the requested page was cached, " .
   "we will use it to get the results.\n";
  $current_page_number = $page_number;
 } else {
  printf "The token of the requested page was never cached, " .
   "we will use the closest page we know the token for (page #%d) " .
   "and sequentially get pages from there.\n", scalar keys %$page_tokens;
  $current_page_number = scalar keys %$page_tokens;
 }

 # Fetch next pages in sequence and cache their tokens until the requested page
 # results are returned.
 my $response = undef;
 while ($current_page_number <= $page_number) {
  # Fetch the next page.
  printf "Fetching page #%d...\n", $current_page_number;
  $response = $api_client->GoogleAdsService()->search({
    customerId => $customer_id,
    query   => $query,
    %$search_options,
    # Use the page token cached for the current page number.
    pageToken => $page_tokens->{$current_page_number}});
  cache_next_page_token($page_tokens, $response, $current_page_number);
  $current_page_number++;
 }

 # Print the results of the requested page.
 printf "Printing results found for the page #%d:\n", $page_number;
 foreach my $google_ads_row (@{$response->{results}}) {
  printf
   " - Campaign with ID %d and name '%s'.\n",
   $google_ads_row->{campaign}{id},
   $google_ads_row->{campaign}{name};
 }
}
   

Przykłady kodu

Zapoznaj się z przykładami kodu najczęściej używanych funkcji interfejsu Google Ads API.