Dinamik Arama Ağı Reklamları Sayfa Feed'leri

Dinamik Arama Ağı Reklamları (DSA) varsayılan olarak, belirli sayfa URL'lerine odaklanmadan web sitelerinin tamamını veya bazı bölümlerini hedefleyecek şekilde ayarlanır. URL'ler üzerinde daha iyi kontrole ihtiyacınız varsa Dinamik Arama Ağı Reklamlarınızla tam olarak hangi URL'lerin kullanılacağını belirtmek için DSA sayfa feed'lerini kullanabilirsiniz. Ürünlerinizin ve açılış sayfalarının sayfa feed'ini sağlamanız, Google Ads'in reklamlarınızı ne zaman göstereceğini ve kullanıcıları web sitenizde nereye yönlendireceğini belirlemesine yardımcı olur.

Bu kılavuzda, öğe tabanlı DSA sayfa feed'lerinin nasıl oluşturulacağı gösterilmektedir.

Web sitenizdeki her sayfa için öğeler oluşturun

İlk olarak web sitenizdeki her URL için bir Asset oluşturun.

Java

List<String> urls =
  ImmutableList.of(
    "http://www.example.com/discounts/rental-cars",
    "http://www.example.com/discounts/hotel-deals",
    "http://www.example.com/discounts/flight-deals");

// Creates one operation per URL.
List<AssetOperation> assetOperations = new ArrayList<>();
for (String url : urls) {
 PageFeedAsset pageFeedAsset =
   PageFeedAsset.newBuilder()
     // Sets the URL of the page to include.
     .setPageUrl(url)
     // Recommended: adds labels to the asset. These labels can be used later in ad group
     // targeting to restrict the set of pages that can serve.
     .addLabels(dsaPageUrlLabel)
     .build();
 Asset asset = Asset.newBuilder().setPageFeedAsset(pageFeedAsset).build();
 assetOperations.add(AssetOperation.newBuilder().setCreate(asset).build());
}

// Creates the service client.
try (AssetServiceClient assetServiceClient =
  googleAdsClient.getLatestVersion().createAssetServiceClient()) {
 // Adds the assets.
 MutateAssetsResponse response =
   assetServiceClient.mutateAssets(String.valueOf(customerId), assetOperations);
 // Prints some information about the result.
 List<String> resourceNames =
   response.getResultsList().stream()
     .map(MutateAssetResult::getResourceName)
     .collect(Collectors.toList());
 resourceNames.forEach(r -> System.out.printf("Created asset with resource name %s.%n", r));
 return resourceNames;
}
   

C#

/// <summary>
/// Creates Assets to be used in a DSA page feed.
/// </summary>
/// <param name="client">The Google Ads client.</param>
/// <param name="customerId">The Google Ads customer ID for which the call is made.</param>
/// <param name="dsaPageUrlLabel">The DSA page URL label.</param>
/// <returns>The list of asset resource names.</returns>
private static List<string> CreateAssets(GoogleAdsClient client, long customerId,
  string dsaPageUrlLabel)
{
  AssetServiceClient assetService = client.GetService(Services.V17.AssetService);

  string[] urls = new[]
  {
    "http://www.example.com/discounts/rental-cars",
    "http://www.example.com/discounts/hotel-deals",
    "http://www.example.com/discounts/flight-deals"
  };

  // Creates one operation per URL.
  List<AssetOperation> assetOperations = new List<AssetOperation>();
  foreach (string url in urls)
  {
    PageFeedAsset pageFeedAsset = new PageFeedAsset()
    {
      // Sets the URL of the page to include.
      PageUrl = url,

      // Recommended: adds labels to the asset. These labels can be used later in
      // ad group targeting to restrict the set of pages that can serve.
      Labels = { dsaPageUrlLabel }
    };

    assetOperations.Add(
      new AssetOperation()
      {
        Create = new Asset()
        {
          PageFeedAsset = pageFeedAsset
        }
      });
  }

  // Adds the assets.
  MutateAssetsResponse response =
    assetService.MutateAssets(customerId.ToString(), assetOperations);

  // Prints some information about the result.
  List<string> resourceNames = response.Results.Select(
    assetResult => assetResult.ResourceName).ToList();
  foreach (string resourceName in resourceNames)
  {
    Console.Write($"Created asset with resource name {resourceName}.");
  }
  return resourceNames;
}
   

PHP

$urls = [
  'http://www.example.com/discounts/rental-cars',
  'http://www.example.com/discounts/hotel-deals',
  'http://www.example.com/discounts/flight-deals'
];
$operations = [];
// Creates one asset per URL.
foreach ($urls as $url) {
  $pageFeedAsset = new PageFeedAsset([
    'page_url' => $url,
    // Recommended: adds labels to the asset. These labels can be used later in ad group
    // targeting to restrict the set of pages that can serve.
    'labels' => [$dsaPageUrlLabel]
  ]);

  // Wraps the page feed asset in an asset.
  $asset = new Asset(['page_feed_asset' => $pageFeedAsset]);

  // Creates an asset operation and adds it to the list of operations.
  $assetOperation = new AssetOperation();
  $assetOperation->setCreate($asset);
  $operations[] = $assetOperation;
}

// Issues a mutate request to add the assets and prints its information.
$assetServiceClient = $googleAdsClient->getAssetServiceClient();
$response = $assetServiceClient->mutateAssets(MutateAssetsRequest::build(
  $customerId,
  $operations
));
$assetResourceNames = [];
printf("Added %d assets:%s", $response->getResults()->count(), PHP_EOL);
foreach ($response->getResults() as $addedAsset) {
  /** @var Asset $addedAsset */
  $assetResourceName = $addedAsset->getResourceName();
  printf(
    "Created an asset with resource name: '%s'.%s",
    $assetResourceName,
    PHP_EOL
  );
  $assetResourceNames[] = $assetResourceName;
}
return $assetResourceNames;
   

Python

def create_assets(client, customer_id, dsa_page_url_label):
  """Creates assets to be used in a DSA page feed.

  Args:
    client: an initialized GoogleAdsClient instance.
    customer_id: a client customer ID.
    dsa_page_url_label: the label for the DSA page URLs.

  Returns:
    a list of the created assets' resource names.
  """
  urls = [
    "http://www.example.com/discounts/rental-cars",
    "http://www.example.com/discounts/hotel-deals",
    "http://www.example.com/discounts/flight-deals",
  ]
  operations = []

  # Creates one asset per URL.
  for url in urls:
    # Creates an asset operation and adds it to the list of operations.
    operation = client.get_type("AssetOperation")
    asset = operation.create
    page_feed_asset = asset.page_feed_asset
    page_feed_asset.page_url = url
    # Recommended: adds labels to the asset. These labels can be used later
    # in ad group targeting to restrict the set of pages that can serve.
    page_feed_asset.labels.append(dsa_page_url_label)
    operations.append(operation)

  # Issues a mutate request to add the assets and prints its information.
  asset_service = client.get_service("AssetService")
  response = asset_service.mutate_assets(
    customer_id=customer_id, operations=operations
  )

  print(f"Added {len(response.results)} assets:")

  resource_names = []
  for result in response.results:
    resource_name = result.resource_name
    print(f"\tCreated an asset with resource name: '{resource_name}'")
    resource_names.append(resource_name)

  return resource_names
   

Ruby

def create_assets(client, dsa_page_url_label, customer_id)
 urls = [
  'http://www.example.com/discounts/rental-cars',
  'http://www.example.com/discounts/hotel-deals',
  'http://www.example.com/discounts/flight-deals',
 ]

 operations = urls.map do |url|
  client.operation.create_resource.asset do |asset|
   asset.page_feed_asset = client.resource.page_feed_asset do |pfa|
    # Sets the URL of the page to include.
    pfa.page_url = url
    # Recommended: adds labels to the asset. These labels can be used later
    # in ad group targeting to restrict the set of pages that can serve.
    pfa.labels << dsa_page_url_label
   end
  end
 end

 response = client.service.asset.mutate_assets(
  customer_id: customer_id,
  operations: operations,
 )

 resource_names = []
 response.results.each do |result|
  resource_name = result.resource_name
  puts "Created asset with resource name '#{resource_name}'"
  resource_names << resource_name
 end

 resource_names
end
   

Perl

my $urls = [
 "http://www.example.com/discounts/rental-cars",
 "http://www.example.com/discounts/hotel-deals",
 "http://www.example.com/discounts/flight-deals"
];

# Create one operation per URL.
my $asset_operations = [];
foreach my $url (@$urls) {
 my $page_feed_asset =
  Google::Ads::GoogleAds::V17::Common::PageFeedAsset->new({
   # Set the URL of the page to include.
   pageUrl => $url,
   # Recommended: add labels to the asset. These labels can be used later in
   # ad group targeting to restrict the set of pages that can serve.
   labels => [$dsa_page_url_label]});
 my $asset = Google::Ads::GoogleAds::V17::Resources::Asset->new({
  pageFeedAsset => $page_feed_asset
 });

 push @$asset_operations,
  Google::Ads::GoogleAds::V17::Services::AssetService::AssetOperation->new({
   create => $asset
  });
}

# Add the assets.
my $response = $api_client->AssetService()->mutate({
 customerId => $customer_id,
 operations => $asset_operations
});

# Print some information about the response.
my $resource_names = [];
foreach my $result (@{$response->{results}}) {
 push @$resource_names, $result->{resourceName};
 printf "Created asset with resource name '%s'.\n", $result->{resourceName};
}
return $resource_names;
   

Sayfa feed'i öğelerini bir AssetSet'te paketleme

Daha sonra, AssetSet olarak bilinen bir öğe koleksiyonu oluşturun. Bu gruplandırma, belirli bir kampanya için dikkate alınması gereken tüm URL'leri temsil eder. Bir Asset, birden fazla AssetSet nesne içinde olabilir.

İlk olarak yeni bir AssetSet oluşturun:

Java

// Creates an AssetSet which will be used to link the dynamic page feed assets to a campaign.
AssetSet assetSet =
  AssetSet.newBuilder()
    .setName("My dynamic page feed " + CodeSampleHelper.getPrintableDateTime())
    .setType(AssetSetType.PAGE_FEED)
    .build();
// Creates an operation to add the AssetSet.
AssetSetOperation operation = AssetSetOperation.newBuilder().setCreate(assetSet).build();
try (AssetSetServiceClient serviceClient =
  googleAdsClient.getLatestVersion().createAssetSetServiceClient()) {
 // Sends the mutate request.
 MutateAssetSetsResponse response =
   serviceClient.mutateAssetSets(
     String.valueOf(params.customerId), ImmutableList.of(operation));
 // Prints some information about the response.
 String resourceName = response.getResults(0).getResourceName();
 System.out.printf("Created asset set with resource name %s.%n", resourceName);
 return resourceName;
}
   

C#

/// <summary>
/// Creates an AssetSet.
/// </summary>
/// <param name="client">The Google Ads client.</param>
/// <param name="customerId">The Google Ads customer ID for which the call is made.</param>
/// <returns>The resource name of the asset set.</returns>
private string CreateAssetSet(GoogleAdsClient client, long customerId)
{
  AssetSetServiceClient assetSetService = client.GetService(
    Services.V17.AssetSetService);

  // Creates an AssetSet which will be used to link the dynamic page feed assets
  // to a campaign.
  AssetSet assetSet = new AssetSet()
  {
    Name = "My dynamic page feed " + ExampleUtilities.GetRandomString(),
    Type = AssetSetType.PageFeed
  };

  // Creates an operation to add the AssetSet.
  AssetSetOperation operation = new AssetSetOperation()
  {
    Create = assetSet
  };

  // Sends the mutate request.
  MutateAssetSetsResponse response =
    assetSetService.MutateAssetSets(
      customerId.ToString(), new[] { operation });
  // Prints some information about the response.
  string resourceName = response.Results[0].ResourceName;
  Console.WriteLine($"Created asset set with resource name {resourceName}.");
  return resourceName;
}
   

PHP

// Creates an asset set which will be used to link the dynamic page feed assets to a
// campaign.
$assetSet = new AssetSet([
  'name' => 'My dynamic page feed ' . Helper::getPrintableDatetime(),
  'type' => AssetSetType::PAGE_FEED
]);

// Creates an asset set operation.
$assetSetOperation = new AssetSetOperation();
$assetSetOperation->setCreate($assetSet);

// Issues a mutate request to add the asset set and prints its information.
$assetSetServiceClient = $googleAdsClient->getAssetSetServiceClient();
$response = $assetSetServiceClient->mutateAssetSets(MutateAssetSetsRequest::build(
  $customerId,
  [$assetSetOperation]
));
$assetSetResourceName = $response->getResults()[0]->getResourceName();
printf(
  "Created an asset set with resource name: '%s'.%s",
  $assetSetResourceName,
  PHP_EOL
);

return $assetSetResourceName;
   

Python

def create_asset_set(client, customer_id):
  """Creates an asset set.

  Args:
    client: an initialized GoogleAdsClient instance.
    customer_id: a client customer ID.

  Returns:
    the created asset set's resource name.
  """
  operation = client.get_type("AssetSetOperation")
  # Creates an asset set which will be used to link the dynamic page feed
  # assets to a campaign.
  asset_set = operation.create
  asset_set.name = f"My dynamic page feed {get_printable_datetime()}"
  asset_set.type_ = client.enums.AssetSetTypeEnum.PAGE_FEED

  # Issues a mutate request to add the asset set and prints its information.
  asset_set_service = client.get_service("AssetSetService")
  response = asset_set_service.mutate_asset_sets(
    customer_id=customer_id, operations=[operation]
  )

  resource_name = response.results[0].resource_name
  print(f"Created an asset set with resource name: '{resource_name}'")
  return resource_name
   

Ruby

def create_asset_set(client, customer_id)
 # Creates an AssetSet which will be used to link the dynamic page feed assets to a campaign.
 # Creates an operation to add the AssetSet.
 operation = client.operation.create_resource.asset_set do |asset_set|
  asset_set.name = "My dynamic page feed #{Time.now}"
  asset_set.type = :PAGE_FEED
 end

 # Sends the mutate request.
 response = client.service.asset_set.mutate_asset_sets(
  customer_id: customer_id,
  operations: [operation],
 )
 # Prints some information about the response.
 resource_name = response.results.first.resource_name
 puts "Created asset set with resource name '#{resource_name}'"

 resource_name
end
   

Perl

# Create an AssetSet which will be used to link the dynamic page feed assets to
# a campaign.
my $asset_set = Google::Ads::GoogleAds::V17::Resources::AssetSet->new({
 name => "My dynamic page feed #" . uniqid(),
 type => PAGE_FEED
});

# Create an operation to add the AssetSet.
my $operation =
 Google::Ads::GoogleAds::V17::Services::AssetSetService::AssetSetOperation->
 new({
  create => $asset_set
 });

# Send the mutate request.
my $response = $api_client->AssetSetService()->mutate({
  customerId => $customer_id,
  operations => [$operation]});

# Print some information about the response.
my $resource_name = $response->{results}[0]{resourceName};
printf "Created asset set with resource name '%s'.\n", $resource_name;
return $resource_name;
   

Ardından, yukarıdaki öğeler ile AssetSet arasında bir bağlantı oluşturun:

Java

List<AssetSetAssetOperation> operations = new ArrayList<>();
for (String assetResourceName : assetResourceNames) {
 AssetSetAsset assetSetAsset =
   AssetSetAsset.newBuilder()
     .setAsset(assetResourceName)
     .setAssetSet(assetSetResourceName)
     .build();
 // Creates an operation to add the link.
 AssetSetAssetOperation operation =
   AssetSetAssetOperation.newBuilder().setCreate(assetSetAsset).build();
 operations.add(operation);
}
try (AssetSetAssetServiceClient client =
  googleAdsClient.getLatestVersion().createAssetSetAssetServiceClient()) {
 // Sends the mutate request.
 MutateAssetSetAssetsResponse response =
   client.mutateAssetSetAssets(String.valueOf(params.customerId), operations);
 // Prints some information about the response.
 String resourceName = response.getResults(0).getResourceName();
 System.out.printf("Created AssetSetAsset link with resource name %s.%n", resourceName);
}
   

C#

/// <summary>
/// Adds an Asset to an AssetSet by creating an AssetSetAsset link.
/// </summary>
/// <param name="client">The Google Ads client.</param>
/// <param name="customerId">The Google Ads customer ID for which the call is made.</param>
/// <param name="assetResourceNames">The asset resource names.</param>
/// <param name="assetSetResourceName">Resource name of the asset set.</param>
private void AddAssetsToAssetSet(GoogleAdsClient client, long customerId,
  List<string> assetResourceNames, string assetSetResourceName)
{
  AssetSetAssetServiceClient assetSetAssetService = client.GetService(
    Services.V17.AssetSetAssetService);

  List<AssetSetAssetOperation> operations = new List<AssetSetAssetOperation>();
  foreach (string assetResourceName in assetResourceNames)
  {
    AssetSetAsset assetSetAsset = new AssetSetAsset()
    {
      Asset = assetResourceName,
      AssetSet = assetSetResourceName
    };

    // Creates an operation to add the link.
    AssetSetAssetOperation operation = new AssetSetAssetOperation()
    {
      Create = assetSetAsset
    };

    operations.Add(operation);
  }
  // Sends the mutate request.
  MutateAssetSetAssetsResponse response =
    assetSetAssetService.MutateAssetSetAssets(customerId.ToString(), operations);
  // Prints some information about the response.
  string resourceName = response.Results[0].ResourceName;
  Console.WriteLine($"Created AssetSetAsset link with resource name {resourceName}.");
}
   

PHP

$operations = [];
foreach ($assetResourceNames as $assetResourceName) {
  // Creates an asset set asset.
  $assetSetAsset = new AssetSetAsset([
    'asset' => $assetResourceName,
    'asset_set' => $assetSetResourceName
  ]);

  // Creates an asset set asset operation and adds it to the list of operations.
  $assetSetAssetOperation = new AssetSetAssetOperation();
  $assetSetAssetOperation->setCreate($assetSetAsset);
  $operations[] = $assetSetAssetOperation;
}

// Issues a mutate request to add the asset set assets and prints its information.
$assetSetAssetServiceClient = $googleAdsClient->getAssetSetAssetServiceClient();
$response = $assetSetAssetServiceClient->mutateAssetSetAssets(
  MutateAssetSetAssetsRequest::build($customerId, $operations)
);
printf("Added %d asset set assets:%s", $response->getResults()->count(), PHP_EOL);
foreach ($response->getResults() as $addedAssetSetAsset) {
  /** @var AssetSetAsset $addedAssetSetAsset */
  printf(
    "Created an asset set asset link with resource name: '%s'.%s",
    $addedAssetSetAsset->getResourceName(),
    PHP_EOL
  );
}
   

Python

def add_assets_to_asset_set(
  client, customer_id, asset_resource_names, asset_set_resource_name
):
  """Adds assets to an asset set by creating an asset set asset link.

  Args:
    client: an initialized GoogleAdsClient instance.
    customer_id: a client customer ID.
    asset_resource_names: a list of asset resource names.
    asset_set_resource_name: a resource name for an asset set.
  """
  operations = []
  for resource_name in asset_resource_names:
    # Creates an asset set asset operation and adds it to the list of
    # operations.
    operation = client.get_type("AssetSetAssetOperation")
    asset_set_asset = operation.create
    asset_set_asset.asset = resource_name
    asset_set_asset.asset_set = asset_set_resource_name
    operations.append(operation)

  # Issues a mutate request to add the asset set assets and prints its
  # information.
  asset_set_asset_service = client.get_service("AssetSetAssetService")
  response = asset_set_asset_service.mutate_asset_set_assets(
    customer_id=customer_id, operations=operations
  )

  print(f"Added {len(response.results)} asset set assets:")

  for result in response.results:
    print(
      "\tCreated an asset set asset link with resource name "
      f"'{result.resource_name}'"
    )
   

Ruby

def add_assets_to_asset_set(client, asset_resource_names, asset_set_resource_name, customer_id)
 operations = asset_resource_names.map do |asset_resource_name|
  client.operation.create_resource.asset_set_asset do |asa|
   asa.asset = asset_resource_name
   asa.asset_set = asset_set_resource_name
  end
 end

 response = client.service.asset_set_asset.mutate_asset_set_assets(
  customer_id: customer_id,
  operations: operations,
 )
 resource_name = response.results.first.resource_name
 puts "Created asset set asset with resource name '#{resource_name}'"
end
   

Perl

my $operations = [];
foreach my $asset_resource_name (@$asset_resource_names) {
 my $asset_set_asset =
  Google::Ads::GoogleAds::V17::Resources::AssetSetAsset->new({
   asset  => $asset_resource_name,
   assetSet => $asset_set_resource_name
  });

 # Create an operation to add the link.
 my $operation =
  Google::Ads::GoogleAds::V17::Services::AssetSetAssetService::AssetSetAssetOperation
  ->new({
   create => $asset_set_asset
  });
 push @$operations, $operation;
}

# Send the mutate request.
my $response = $api_client->AssetSetAssetService()->mutate({
 customerId => $customer_id,
 operations => $operations
});

# Print some information about the response.
my $resource_name = $response->{results}[0]{resourceName};
printf "Created AssetSetAsset link with resource name '%s'.\n",
 $resource_name;
   

AssetSet'i bir kampanyayla ilişkilendirme

AssetSet içinde öğeler toplandıktan sonra PageFeedAsset öğesini bir kampanyayla ilişkilendirin.

Java

// Creates a CampaignAssetSet representing the link between an AssetSet and a Campaign.
CampaignAssetSet campaignAssetSet =
  CampaignAssetSet.newBuilder()
    .setCampaign(ResourceNames.campaign(params.customerId, params.campaignId))
    .setAssetSet(assetSetResourceName)
    .build();
// Creates an operation to add the CampaignAssetSet.
CampaignAssetSetOperation operation =
  CampaignAssetSetOperation.newBuilder().setCreate(campaignAssetSet).build();
// Creates the service client.
try (CampaignAssetSetServiceClient client =
  googleAdsClient.getLatestVersion().createCampaignAssetSetServiceClient()) {
 // Issues the mutate request.
 MutateCampaignAssetSetsResponse response =
   client.mutateCampaignAssetSets(
     String.valueOf(params.customerId), ImmutableList.of(operation));
 String resourceName = response.getResults(0).getResourceName();
 System.out.printf("Created a CampaignAssetSet with resource name %s.%n", resourceName);
}
   

C#

/// <summary>
/// Links an AssetSet to a Campaign by creating a CampaignAssetSet.
/// </summary>
/// <param name="client">The Google Ads client.</param>
/// <param name="customerId">The Google Ads customer ID for which the call is made.</param>
/// <param name="campaignId">ID of the campaign to which the asset is linked.</param>
/// <param name="assetSetResourceName">Resource name of the asset set.</param>
private void LinkAssetSetToCampaign(GoogleAdsClient client, long customerId,
  long campaignId, string assetSetResourceName)
{
  CampaignAssetSetServiceClient campaignAssetSetService = client.GetService(
    Services.V17.CampaignAssetSetService);

  // Creates a CampaignAssetSet representing the link between an AssetSet and a Campaign.
  CampaignAssetSet campaignAssetSet = new CampaignAssetSet()
  {
    Campaign = ResourceNames.Campaign(customerId, campaignId),
    AssetSet = assetSetResourceName,
  };

  // Creates an operation to add the CampaignAssetSet.
  CampaignAssetSetOperation operation = new CampaignAssetSetOperation()
  {
    Create = campaignAssetSet
  };
  // Issues the mutate request.
  MutateCampaignAssetSetsResponse response =
    campaignAssetSetService.MutateCampaignAssetSets(
      customerId.ToString(), new[] { operation });
  string resourceName = response.Results[0].ResourceName;
  Console.WriteLine($"Created a CampaignAssetSet with resource name {resourceName}.");
}
   

PHP

// Creates a campaign asset set representing the link between an asset set and a campaign.
$campaignAssetSet = new CampaignAssetSet([
  'asset_set' => $assetSetResourceName,
  'campaign' => ResourceNames::forCampaign($customerId, $campaignId)
]);

// Creates a campaign asset set operation.
$campaignAssetSetOperation = new CampaignAssetSetOperation();
$campaignAssetSetOperation->setCreate($campaignAssetSet);

// Issues a mutate request to add the campaign asset set and prints its information.
$campaignAssetSetServiceClient = $googleAdsClient->getCampaignAssetSetServiceClient();
$response = $campaignAssetSetServiceClient->mutateCampaignAssetSets(
  MutateCampaignAssetSetsRequest::build($customerId, [$campaignAssetSetOperation])
);
printf(
  "Created a campaign asset set with resource name: '%s'.%s",
  $response->getResults()[0]->getResourceName(),
  PHP_EOL
);
   

Python

def link_asset_set_to_campaign(
  client, customer_id, campaign_id, asset_set_resource_name
):
  """Links the asset set to the campaign by creating a campaign asset set.

  Args:
    client: an initialized GoogleAdsClient instance.
    customer_id: a client customer ID.
    campaign_id: the ID for a Campaign.
    asset_set_resource_name: a resource name for an asset set.
  """
  googleads_service = client.get_service("GoogleAdsService")
  # Creates a campaign asset set representing the link between an asset set
  # and a campaign.
  operation = client.get_type("CampaignAssetSetOperation")
  campaign_asset_set = operation.create
  campaign_asset_set.asset_set = asset_set_resource_name
  campaign_asset_set.campaign = googleads_service.campaign_path(
    customer_id, campaign_id
  )

  campaign_asset_set_service = client.get_service("CampaignAssetSetService")
  response = campaign_asset_set_service.mutate_campaign_asset_sets(
    customer_id=customer_id, operations=[operation]
  )

  resource_name = response.results[0].resource_name
  print(f"Created a campaign asset set with resource name: '{resource_name}'")
   

Ruby

def link_asset_set_to_campaign(client, asset_set_resource_name, customer_id, campaign_id)
 # Creates a CampaignAssetSet representing the link between an AssetSet and a Campaign.
 # Creates an operation to add the CampaignAssetSet.
 operation = client.operation.create_resource.campaign_asset_set do |cas|
  cas.campaign = client.path.campaign(customer_id, campaign_id)
  cas.asset_set = asset_set_resource_name
 end

 # Issues the mutate request.
 response = client.service.campaign_asset_set.mutate_campaign_asset_sets(
  customer_id: customer_id,
  operations: [operation],
 )
 resource_name = response.results.first.resource_name
 puts "Created a campaign asset set with resource name '#{resource_name}'"
end
   

Perl

# Create a CampaignAssetSet representing the link between an AssetSet and a Campaign.
my $campaign_asset_set =
 Google::Ads::GoogleAds::V17::Resources::CampaignAssetSet->new({
  campaign => Google::Ads::GoogleAds::V17::Utils::ResourceNames::campaign(
   $customer_id, $campaign_id
  ),
  assetSet => $asset_set_resource_name
 });

# Create an operation to add the CampaignAssetSet.
my $operation =
 Google::Ads::GoogleAds::V17::Services::CampaignAssetSetService::CampaignAssetSetOperation
 ->new({
  create => $campaign_asset_set
 });

# Issue the mutate request.
my $response = $api_client->CampaignAssetSetService()->mutate({
  customerId => $customer_id,
  operations => [$operation]});

# Print some information about the response.
my $resource_name = $response->{results}[0]{resourceName};
printf "Created a CampaignAssetSet with resource name '%s'.\n",
 $resource_name;
   

Önerilen: Özel etiketler kullanarak sayfa feed'i URL'lerini hedefleme

İsterseniz sayfa feed'indeki URL'leri hedeflemek ve URL'ler için teklif vermek için özel etiketler kullanabilirsiniz. Bu, operand özelliği WebpageConditionOperand.CUSTOM_LABEL olarak ayarlanmış bir koşulu kullanarak filtre uygulayan WebpageInfo temelli bir ölçüt oluşturarak yapılabilir.