Mutacje zbiorcze

Jeśli chcesz działać w odniesieniu do różnych typów encji w tym samym czasie lub wolisz pisać do jednego punktu końcowego zamiast osobnego punktu końcowego dla typu zasobu, możesz używać punktu końcowego GoogleAdsService.Mutate dla wszystkich obsługiwanych operacji mutacji.

Mutacje

Każdy obiekt MutateGoogleAdsRequest akceptuje powtarzane MutateOperation, z których każda może zawierać jedną operację dla jednego typu zasobów. Aby utworzyć jedną kampanię i jedną grupę reklam w jednym wywołaniu GoogleAdsService.Mutate, musisz utworzyć 2 elementy MutateOperation (jedną dla CampaignOperation, drugą dla AdGroupOperation), a potem przekazać je do GoogleAdsService.

Ruby

mutate_operation1 = client.operation(:Mutate)
mutate_operation2 = client.operation(:Mutate)

campaign_operation = client.operation(:Campaign)
ad_group_operation = client.operation(:AdGroup)

# Do some setup here to get campaign_operation and ad_group_operation into the
# state you would want them for a regular mutate call to their respective
# services.

mutate_operation1.campaign_operation = campaign_operation
mutate_operation2.ad_group_operation = ad_group_operation

google_ads_service.mutate(customer_id, [mutate_operation1, mutate_operation2])

Tak jak w przypadku innych usług, ten punkt końcowy obsługuje częściową awarię i tylko weryfikację.