Mutacje zbiorcze

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Jeśli chcesz wykonać operacje na różnych typach encji w tym samym czasie lub wolisz pisać w obrębie jednego punktu końcowego, zamiast korzystać z osobnego punktu końcowego dla typu zasobu, możesz użyć punktu końcowego GoogleAdsService.Mutate dla wszystkich obsługiwanych operacji mutacji.

Mutacje operacji

Każdy obiekt MutateGoogleAdsRequest akceptuje powtarzane MutateOperation, z których każda może zawierać jedną operację dla 1 typu zasobu. Aby utworzyć 1 kampanię i 1 grupę reklam w 1 wywołaniu GoogleAdsService.Mutate, musisz utworzyć 2 elementy MutateOperation (jeden dla CampaignOperation, drugi dla AdGroupOperation), a następnie przekazać oba do GoogleAdsService.

Ruby

mutate_operation1 = client.operation(:Mutate)
mutate_operation2 = client.operation(:Mutate)

campaign_operation = client.operation(:Campaign)
ad_group_operation = client.operation(:AdGroup)

# Do some setup here to get campaign_operation and ad_group_operation into the
# state you would want them for a regular mutate call to their respective
# services.

mutate_operation1.campaign_operation = campaign_operation
mutate_operation2.ad_group_operation = ad_group_operation

google_ads_service.mutate(customer_id, [mutate_operation1, mutate_operation2])

Tak jak w przypadku innych usług, ten punkt końcowy obsługuje częściową awarię i tylko weryfikację.