Yer Hedefleme

Bu kılavuzda, konum hedeflemenin yanı sıra kampanyalarınız için yer hedefleme eklemek, almak ve güncellemek üzere Google Ads API'yi nasıl kullanabileceğiniz açıklanmaktadır.

Coğrafi hedefleme neden önemlidir?

Konum hedefleme, belirli bir coğrafi bölgedeki kullanıcılara reklam yayınlamanıza olanak tanır. Örneğin, bir süpermarketler zincirinin reklamını yaptığınızı varsayalım. Yer hedefleme olmadan reklamlarınız dünya genelindeki tüm bölgelerde gösterilir ve süpermarket konumu bulunmayan bölgelerdeki kullanıcılardan tıklama alabilir. Bu, maliyet oluşturur ve yatırım getirisi olasılığı sağlamaz. Yer hedefleme sayesinde kampanyalarınız yalnızca açık süpermarketlerinizin bulunduğu bölgelerde reklam gösterir. Bu yaklaşım, yerel marketleri arayan müşterileri doğrudan hedeflemenizi de sağlar.

Google Ads API, reklamlarınızı belirli bir coğrafi nokta çevresindeki ülkeye, bölgeye veya yakınlığa göre hedeflemenize olanak tanır.

Reklamları coğrafi konumlara hedefleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bir bölge için coğrafi hedef kampanyaları

Kampanyaları, Google Ads'in yer hedeflemeyi desteklediği herhangi bir coğrafi bölge gibi (ör. ülke, eyalet, şehir veya posta bölgesi) hedefleyebilirsiniz. Her hedeflenebilir konum, bir Ölçüt Kimliği ile benzersiz olarak tanımlanır. Bir ölçüt kimliğini GeoTargetConstantService.SuggestGeoTargetConstants kullanarak arayabilirsiniz. Her bir GeoTargetConstant öğesinin resource_name öğesi geoTargetConstants/{Criterion ID} biçimindedir. Örneğin, New York eyaletinin resource_name değeri geoTargetConstants/21167.

CampaignCriterionService kullanarak kampanyalarınıza coğrafi hedefler ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki kod snippet'i, kampanyanızı bir ölçüt kimliğiyle nasıl hedefleyeceğinizi gösterir.

Java

private static CampaignCriterion buildLocationIdCriterion(
  long locationId, String campaignResourceName) {
 Builder criterionBuilder = CampaignCriterion.newBuilder().setCampaign(campaignResourceName);

 criterionBuilder
   .getLocationBuilder()
   .setGeoTargetConstant(ResourceNames.geoTargetConstant(locationId));

 return criterionBuilder.build();
}
   

C#

private CampaignCriterion buildLocationCriterion(long locationId,
  string campaignResourceName)
{
  GeoTargetConstantName location = new GeoTargetConstantName(locationId.ToString());
  return new CampaignCriterion()
  {
    Campaign = campaignResourceName,
    Location = new LocationInfo()
    {
      GeoTargetConstant = location.ToString()
    }
  };
}
   

2.999

private static function createLocationCampaignCriterionOperation(
  int $locationId,
  string $campaignResourceName
) {
  // Constructs a campaign criterion for the specified campaign ID using the specified
  // location ID.
  $campaignCriterion = new CampaignCriterion([
    // Creates a location using the specified location ID.
    'location' => new LocationInfo([
      // Besides using location ID, you can also search by location names using
      // GeoTargetConstantServiceClient::suggestGeoTargetConstants() and directly
      // apply GeoTargetConstant::$resourceName here. An example can be found
      // in GetGeoTargetConstantByNames.php.
      'geo_target_constant' => ResourceNames::forGeoTargetConstant($locationId)
    ]),
    'campaign' => $campaignResourceName
  ]);

  return new CampaignCriterionOperation(['create' => $campaignCriterion]);
}
   

Python

def create_location_op(client, customer_id, campaign_id, location_id):
  campaign_service = client.get_service("CampaignService")
  geo_target_constant_service = client.get_service("GeoTargetConstantService")

  # Create the campaign criterion.
  campaign_criterion_operation = client.get_type("CampaignCriterionOperation")
  campaign_criterion = campaign_criterion_operation.create
  campaign_criterion.campaign = campaign_service.campaign_path(
    customer_id, campaign_id
  )

  # Besides using location_id, you can also search by location names from
  # GeoTargetConstantService.suggest_geo_target_constants() and directly
  # apply GeoTargetConstant.resource_name here. An example can be found
  # in get_geo_target_constant_by_names.py.
  campaign_criterion.location.geo_target_constant = geo_target_constant_service.geo_target_constant_path(
    location_id
  )

  return campaign_criterion_operation
   

Ruby

def create_location(client, customer_id, campaign_id, location_id)
 client.operation.create_resource.campaign_criterion do |criterion|
  criterion.campaign = client.path.campaign(customer_id, campaign_id)

  criterion.location = client.resource.location_info do |li|
   # Besides using location_id, you can also search by location names from
   # GeoTargetConstantService.suggest_geo_target_constants() and directly
   # apply GeoTargetConstant.resource_name here. An example can be found
   # in get_geo_target_constant_by_names.rb.
   li.geo_target_constant = client.path.geo_target_constant(location_id)
  end
 end
end
   

Perl

sub create_location_campaign_criterion_operation {
 my ($location_id, $campaign_resource_name) = @_;

 # Construct a campaign criterion for the specified campaign using the
 # specified location ID.
 my $campaign_criterion =
  Google::Ads::GoogleAds::V14::Resources::CampaignCriterion->new({
   # Create a location using the specified location ID.
   location => Google::Ads::GoogleAds::V14::Common::LocationInfo->new({
     # Besides using location ID, you can also search by location names
     # using GeoTargetConstantService::suggest() and directly apply
     # GeoTargetConstant->{resourceName} here. An example can be found
     # in get_geo_target_constants_by_names.pl.
     geoTargetConstant =>
      Google::Ads::GoogleAds::V14::Utils::ResourceNames::geo_target_constant(
      $location_id)}
   ),
   campaign => $campaign_resource_name
  });

 return
  Google::Ads::GoogleAds::V14::Services::CampaignCriterionService::CampaignCriterionOperation
  ->new({
   create => $campaign_criterion
  });
}
   

Google zaman zaman çeşitli nedenlerle bazı konum ölçütlerini aşamalı olarak kaldırabilir: Konum küçük veya büyük alanlar, jeopolitik değişiklikler vb. şeklinde yeniden yapılandırılabilir. Konumun ENABLED ya da REMOVAL_PLANNED olup olmadığını belirlemek için GeoTargetConstant nesnesinin status alanına bakın. Konum hedeflerinin aşamalı olarak nasıl kullanımdan kaldırıldığı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Konum adına göre ara

Ölçüt kimliğini, GeoTargetConstantService.SuggestGeoTargetConstants kullanarak konum adına göre de arayabilirsiniz. Aşağıdaki kod örneğinde, konum adına göre konum ölçütü kimliğinin nasıl aranacağı gösterilmektedir.

Java

private void runExample(GoogleAdsClient googleAdsClient) {
 try (GeoTargetConstantServiceClient geoTargetClient =
   googleAdsClient.getLatestVersion().createGeoTargetConstantServiceClient()) {

  SuggestGeoTargetConstantsRequest.Builder requestBuilder =
    SuggestGeoTargetConstantsRequest.newBuilder();

  // Locale is using ISO 639-1 format. If an invalid locale is given, 'en' is used by default.
  requestBuilder.setLocale("en");

  // A list of country codes can be referenced here:
  // https://developers.google.com/google-ads/api/reference/data/geotargets
  requestBuilder.setCountryCode("FR");

  requestBuilder
    .getLocationNamesBuilder()
    .addAllNames(ImmutableList.of("Paris", "Quebec", "Spain", "Deutschland"));

  SuggestGeoTargetConstantsResponse response =
    geoTargetClient.suggestGeoTargetConstants(requestBuilder.build());

  for (GeoTargetConstantSuggestion suggestion :
    response.getGeoTargetConstantSuggestionsList()) {
   System.out.printf(
     "%s (%s,%s,%s,%s) is found in locale (%s) with reach (%d) for search term (%s).%n",
     suggestion.getGeoTargetConstant().getResourceName(),
     suggestion.getGeoTargetConstant().getName(),
     suggestion.getGeoTargetConstant().getCountryCode(),
     suggestion.getGeoTargetConstant().getTargetType(),
     suggestion.getGeoTargetConstant().getStatus().name(),
     suggestion.getLocale(),
     suggestion.getReach(),
     suggestion.getSearchTerm());
  }
 }
}
   

C#

public void Run(GoogleAdsClient client)
{
  // Get the GeoTargetConstantServiceClient.
  GeoTargetConstantServiceClient geoService =
    client.GetService(Services.V14.GeoTargetConstantService);

  // Locale is using ISO 639-1 format. If an invalid locale is given,
  // 'en' is used by default.
  string locale = "en";

  // A list of country codes can be referenced here:
  // https://developers.google.com/google-ads/api/reference/data/geotargets
  string countryCode = "FR";

  string[] locations = { "Paris", "Quebec", "Spain", "Deutschland" };

  SuggestGeoTargetConstantsRequest request = new SuggestGeoTargetConstantsRequest()
  {
    Locale = locale,
    CountryCode = countryCode,
    LocationNames = new SuggestGeoTargetConstantsRequest.Types.LocationNames()
  };

  request.LocationNames.Names.AddRange(locations);

  try
  {
    SuggestGeoTargetConstantsResponse response =
      geoService.SuggestGeoTargetConstants(request);

    foreach (GeoTargetConstantSuggestion suggestion
      in response.GeoTargetConstantSuggestions)
    {
      Console.WriteLine(
        $"{suggestion.GeoTargetConstant.ResourceName} " +
        $"({suggestion.GeoTargetConstant.Name}, " +
        $"{suggestion.GeoTargetConstant.CountryCode}, " +
        $"{suggestion.GeoTargetConstant.TargetType}, " +
        $"{suggestion.GeoTargetConstant.Status}) is found in locale " +
        $"({suggestion.Locale}) with reach ({suggestion.Reach}) " +
        $"for search term ({suggestion.SearchTerm}).");
    }
  }
  catch (GoogleAdsException e)
  {
    Console.WriteLine("Failure:");
    Console.WriteLine($"Message: {e.Message}");
    Console.WriteLine($"Failure: {e.Failure}");
    Console.WriteLine($"Request ID: {e.RequestId}");
    throw;
  }
}
   

2.999

public static function runExample(
  GoogleAdsClient $googleAdsClient,
  array $locationNames,
  string $locale,
  string $countryCode
) {
  $geoTargetConstantServiceClient = $googleAdsClient->getGeoTargetConstantServiceClient();

  $response = $geoTargetConstantServiceClient->suggestGeoTargetConstants(
    new SuggestGeoTargetConstantsRequest([
      'locale' => $locale,
      'country_code' => $countryCode,
      'location_names' => new LocationNames(['names' => $locationNames])
    ])
  );

  // Iterates over all geo target constant suggestion objects and prints the requested field
  // values for each one.
  foreach ($response->getGeoTargetConstantSuggestions() as $geoTargetConstantSuggestion) {
    /** @var GeoTargetConstantSuggestion $geoTargetConstantSuggestion */
    printf(
      "Found '%s' ('%s','%s','%s',%s) in locale '%s' with reach %d"
      . " for the search term '%s'.%s",
      $geoTargetConstantSuggestion->getGeoTargetConstant()->getResourceName(),
      $geoTargetConstantSuggestion->getGeoTargetConstant()->getName(),
      $geoTargetConstantSuggestion->getGeoTargetConstant()->getCountryCode(),
      $geoTargetConstantSuggestion->getGeoTargetConstant()->getTargetType(),
      GeoTargetConstantStatus::name(
        $geoTargetConstantSuggestion->getGeoTargetConstant()->getStatus()
      ),
      $geoTargetConstantSuggestion->getLocale(),
      $geoTargetConstantSuggestion->getReach(),
      $geoTargetConstantSuggestion->getSearchTerm(),
      PHP_EOL
    );
  }
}
   

Python

def main(client):
  gtc_service = client.get_service("GeoTargetConstantService")

  gtc_request = client.get_type("SuggestGeoTargetConstantsRequest")

  gtc_request.locale = LOCALE
  gtc_request.country_code = COUNTRY_CODE

  # The location names to get suggested geo target constants.
  gtc_request.location_names.names.extend(
    ["Paris", "Quebec", "Spain", "Deutschland"]
  )

  results = gtc_service.suggest_geo_target_constants(gtc_request)

  for suggestion in results.geo_target_constant_suggestions:
    geo_target_constant = suggestion.geo_target_constant
    print(
      f"{geo_target_constant.resource_name} "
      f"({geo_target_constant.name}, "
      f"{geo_target_constant.country_code}, "
      f"{geo_target_constant.target_type}, "
      f"{geo_target_constant.status.name}) "
      f"is found in locale ({suggestion.locale}) "
      f"with reach ({suggestion.reach}) "
      f"from search term ({suggestion.search_term})."
    )
   

Ruby

def get_geo_target_constants_by_names
 # GoogleAdsClient will read a config file from
 # ENV['HOME']/google_ads_config.rb when called without parameters
 client = Google::Ads::GoogleAds::GoogleAdsClient.new

 gtc_service = client.service.geo_target_constant

 location_names = client.resource.location_names do |ln|
  ['Paris', 'Quebec', 'Spain', 'Deutschland'].each do |name|
   ln.names << name
  end
 end

 # Locale is using ISO 639-1 format. If an invalid locale is given,
 # 'en' is used by default.
 locale = 'en'

 # A list of country codes can be referenced here:
 # https://developers.google.com/google-ads/api/reference/data/geotargets
 country_code = 'FR'

 response = gtc_service.suggest_geo_target_constants(
  locale: locale,
  country_code: country_code,
  location_names: location_names
 )

 response.geo_target_constant_suggestions.each do |suggestion|
  puts sprintf("%s (%s,%s,%s,%s) is found in locale (%s) with reach (%d)" \
    " from search term (%s).", suggestion.geo_target_constant.resource_name,
    suggestion.geo_target_constant.name,
    suggestion.geo_target_constant.country_code,
    suggestion.geo_target_constant.target_type,
    suggestion.geo_target_constant.status,
    suggestion.locale,
    suggestion.reach,
    suggestion.search_term)
 end
end
   

Perl

sub get_geo_target_constants_by_names {
 my ($api_client, $location_names, $locale, $country_code) = @_;

 my $suggest_response = $api_client->GeoTargetConstantService()->suggest({
   locale    => $locale,
   countryCode  => $country_code,
   locationNames =>
    Google::Ads::GoogleAds::V14::Services::GeoTargetConstantService::LocationNames
    ->new({
     names => $location_names
    })});

 # Iterate over all geo target constant suggestion objects and print the requested
 # field values for each one.
 foreach my $geo_target_constant_suggestion (
  @{$suggest_response->{geoTargetConstantSuggestions}})
 {
  printf "Found '%s' ('%s','%s','%s',%s) in locale '%s' with reach %d" .
   " for the search term '%s'.\n",
   $geo_target_constant_suggestion->{geoTargetConstant}{resourceName},
   $geo_target_constant_suggestion->{geoTargetConstant}{name},
   $geo_target_constant_suggestion->{geoTargetConstant}{countryCode},
   $geo_target_constant_suggestion->{geoTargetConstant}{targetType},
   $geo_target_constant_suggestion->{geoTargetConstant}{status},
   $geo_target_constant_suggestion->{locale},
   $geo_target_constant_suggestion->{reach},
   $geo_target_constant_suggestion->{searchTerm};
 }

 return 1;
}
   

Belirli bir konumun yakınındaki kampanyaları hedefleme

Bazı durumlarda, şehir veya ülkeden daha hassas hedefleme yapmak isteyebilirsiniz. Örneğin, mağazanızın 10 kilometrelik mesafe içinde bulunan süpermarketlerinizin reklamını yapmak isteyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda, yakın hedefleme kullanabilirsiniz. Bir yakın hedef oluşturma kodu, bir konum hedefi eklemeye benzer ancak bir LocationInfo nesnesi yerine bir ProximityInfo nesnesi oluşturmanız gerekir.

Java

private static CampaignCriterion buildProximityLocation(String campaignResourceName) {
 Builder builder = CampaignCriterion.newBuilder().setCampaign(campaignResourceName);

 ProximityInfo.Builder proximityBuilder = builder.getProximityBuilder();
 proximityBuilder.setRadius(10.0).setRadiusUnits(ProximityRadiusUnits.MILES);

 AddressInfo.Builder addressBuilder = proximityBuilder.getAddressBuilder();
 addressBuilder
   .setStreetAddress("38 avenue de l'Opéra")
   .setCityName("Paris")
   .setPostalCode("75002")
   .setCountryCode("FR");

 return builder.build();
}
   

C#

private CampaignCriterion buildProximityCriterion(string campaignResourceName)
{
  ProximityInfo proximity = new ProximityInfo()
  {
    Address = new AddressInfo()
    {
      StreetAddress = "38 avenue de l'Opéra",
      CityName = "Paris",
      PostalCode = "75002",
      CountryCode = "FR"
    },
    Radius = 10d,
    // Default is kilometers.
    RadiusUnits = ProximityRadiusUnits.Miles
  };

  return new CampaignCriterion()
  {
    Campaign = campaignResourceName,
    Proximity = proximity
  };
}
   

2.999

private static function createProximityCampaignCriterionOperation(string $campaignResourceName)
{
  // Constructs a campaign criterion as a proximity.
  $campaignCriterion = new CampaignCriterion([
    'proximity' => new ProximityInfo([
      'address' => new AddressInfo([
        'street_address' => '38 avenue de l\'Opéra',
        'city_name' => 'Paris',
        'postal_code' => '75002',
        'country_code' => 'FR',
      ]),
      'radius' => 10.0,
      // Default is kilometers.
      'radius_units' => ProximityRadiusUnits::MILES
    ]),
    'campaign' => $campaignResourceName
  ]);

  return new CampaignCriterionOperation(['create' => $campaignCriterion]);
}
   

Python

def create_proximity_op(client, customer_id, campaign_id):
  campaign_service = client.get_service("CampaignService")

  # Create the campaign criterion.
  campaign_criterion_operation = client.get_type("CampaignCriterionOperation")
  campaign_criterion = campaign_criterion_operation.create
  campaign_criterion.campaign = campaign_service.campaign_path(
    customer_id, campaign_id
  )
  campaign_criterion.proximity.address.street_address = "38 avenue de l'Opera"
  campaign_criterion.proximity.address.city_name = "Paris"
  campaign_criterion.proximity.address.postal_code = "75002"
  campaign_criterion.proximity.address.country_code = "FR"
  campaign_criterion.proximity.radius = 10
  # Default is kilometers.
  campaign_criterion.proximity.radius_units = (
    client.enums.ProximityRadiusUnitsEnum.MILES
  )

  return campaign_criterion_operation
   

Ruby

def create_proximity(client, customer_id, campaign_id)
 client.operation.create_resource.campaign_criterion do |criterion|
  criterion.campaign = client.path.campaign(customer_id, campaign_id)

  criterion.proximity = client.resource.proximity_info do |proximity|
   proximity.address = client.resource.address_info do |address|
    address.street_address = "38 avenue de l'Opéra"
    address.city_name = "Paris"
    address.postal_code = "75002"
    address.country_code = "FR"
   end

   proximity.radius = 10
   proximity.radius_units = :MILES
  end
 end
end
   

Perl

sub create_proximity_campaign_criterion_operation {
 my ($campaign_resource_name) = @_;

 # Construct a campaign criterion as a proximity.
 my $campaign_criterion =
  Google::Ads::GoogleAds::V14::Resources::CampaignCriterion->new({
   proximity => Google::Ads::GoogleAds::V14::Common::ProximityInfo->new({
     address => Google::Ads::GoogleAds::V14::Common::AddressInfo->new({
       streetAddress => "38 avenue de l'Opéra",
       cityName   => "cityName",
       postalCode  => "75002",
       countryCode  => "FR"
      }
     ),
     radius => 10.0,
     # Default is kilometers.
     radiusUnits => MILES
    }
   ),
   campaign => $campaign_resource_name
  });

 return
  Google::Ads::GoogleAds::V14::Services::CampaignCriterionService::CampaignCriterionOperation
  ->new({
   create => $campaign_criterion
  });
}
   

Coğrafi hedefleri al

GoogleAdsService.SearchStream kullanarak bir kampanyanın coğrafi hedeflerini alabilirsiniz. Sonuçlarınızı WHERE koşulunda filtreleyebilirsiniz.

SELECT
 campaign_criterion.campaign,
 campaign_criterion.location.geo_target_constant,
 campaign_criterion.proximity.geo_point.longitude_in_micro_degrees,
 campaign_criterion.proximity.geo_point.latitude_in_micro_degrees,
 campaign_criterion.proximity.radius,
 campaign_criterion.negative
FROM campaign_criterion
WHERE
 campaign_criterion.campaign = 'customers/{customer_id}/campaigns/{campaign_id}'
 AND campaign_criterion.type IN (LOCATION, PROXIMITY)

Coğrafi hedefleri güncelleyin

Bir kampanyanın konum hedeflerini güncellemek için mevcut coğrafi hedeflerin listesini almanız ve bu hedefi yeni hedefler listesiyle karşılaştırmanız gerekir. Ardından, ihtiyacınız olmayan hedefleri kaldırmak için remove işlemini ve ihtiyacınız olan yeni coğrafi hedefleri eklemek için create işlemini kullanabilirsiniz (ancak mevcut kampanyada eksiktir).

Hariç tutulacak coğrafi hedefler

Ayrıca LocationInfo listesini hariç tutabilirsiniz ancak ProximityInfo değerini hariç tutamazsınız. Bu özellik en çok bir bölgeyi hedeflemek ancak bir alt bölgeyi hariç tutmak (örneğin, New York dışında ABD'nin tamamını hedeflemek) istediğinizde yararlıdır. Bir bölgeyi hariç tutmak için CampaignCriterion alanındaki negative alanını true olarak ayarlayın.

Birden çok coğrafi bölgeyi hedefleyin

LocationGroupInfo kullanarak bir kampanyanın birden fazla coğrafi bölgeyi hedeflemesini sağlayabilirsiniz. Bir bölge, kampanyanın yer uzantılarıyla veya isteğe bağlı bir Feed ile tanımlanan konumlara odaklanır.

LocationGroupInfo öğesinde tanımlanan yarıçap, her bir konumu çevreleyen dairesel bir bölgeyi tanımlar ve bir radius nesnesinden, uzunluğundan ve metre veya mil (LocationGroupRadiusUnitsEnum) olabilen (LocationGroupRadiusUnitsEnum) oluşur.radius_units

LocationGroupInfo konumundaki konumlar, geo_target_constant alanında belirtilen coğrafi hedefleme ölçüt kimlikleri listesine göre filtrelenebilir. Tanımlanırsa belirtilen ölçüt kimliklerinin dışında olan hiçbir konum hedeflenmez.

LocationGroupInfo oluşturmayla ilgili bazı ipuçları:

 • LocationGroupInfo.feed, Feed öğesinin resource_name değeri olmalıdır (Feed kullanılıyorsa).

 • LocationGroupInfo.feed yalnızca CREATE işlemler üzerinde değiştirilebilir. Bu işlemde UPDATE işlemi değiştirilemez.

 • Aşağıdaki nedenlerin birinden dolayı bir LocationGroup öğesine Feed eklenirken RESOURCE_NOT_FOUND hatası oluşabilir:

  • Feed mevcut değil.
  • Feed etkin değil.
  • Feed, konum kampanyası ölçütleriyle eşlenen özelliklere sahip değil.

LocationGroup için Feed kullanılıp kullanılamayacağı, FeedMapping girişlerine bakılarak belirlenebilir. En az bir FeedMapping için criterion_type olmalıdır.LOCATION_EXTENSION_TARGETING Aşağıda, uygun feed eşleme ölçütü türlerine sahip feed'leri döndüren bir GAQL sorgusu verilmiştir:

SELECT
 feed.id,
 feed_mapping.criterion_type
FROM feed_mapping
WHERE feed.id = <feed id>
 AND feed_mapping.criterion_type = LOCATION_EXTENSION_TARGETING