Gramatyka języka zapytań Google Ads

Film: weryfikowanie zapytań

Oto informacje gramatyczne w języku zapytań Google Ads (w notacji z wyrażeniami regularnymi):

Query      -> SelectClause FromClause WhereClause? OrderByClause?
          LimitClause? ParametersClause?
SelectClause   -> SELECT FieldName (, FieldName)*
FromClause    -> FROM ResourceName
WhereClause   -> WHERE Condition (AND Condition)*
OrderByClause  -> ORDER BY Ordering (, Ordering)*
LimitClause   -> LIMIT PositiveInteger
ParametersClause -> PARAMETERS Literal = Value (, Literal = Value)*

Condition    -> FieldName Operator Value
Operator     -> = | != | > | >= | < | <= | IN | NOT IN |
          LIKE | NOT LIKE | CONTAINS ANY | CONTAINS ALL |
          CONTAINS NONE | IS NULL | IS NOT NULL | DURING |
          BETWEEN | REGEXP_MATCH | NOT REGEXP_MATCH
Value      -> Literal | LiteralList | Number | NumberList | String |
          StringList | Function
Ordering     -> FieldName (ASC | DESC)?

FieldName    -> [a-z] ([a-zA-Z0-9._])*
ResourceName   -> [a-z] ([a-zA-Z_])*

StringList    -> ( String (, String)* )
LiteralList   -> ( Literal (, Literal)* )
NumberList    -> ( Number (, Number)* )

PositiveInteger -> [1-9] ([0-9])*
Number      -> -? [0-9]+ (. [0-9] [0-9]*)?
String      -> (' Char* ') | (" Char* ")
Literal     -> [a-zA-Z0-9_]*

Function     -> LAST_14_DAYS | LAST_30_DAYS | LAST_7_DAYS |
          LAST_BUSINESS_WEEK | LAST_MONTH | LAST_WEEK_MON_SUN |
          LAST_WEEK_SUN_SAT | THIS_MONTH | THIS_WEEK_MON_TODAY |
          THIS_WEEK_SUN_TODAY | TODAY | YESTERDAY

?oznacza element opcjonalny
* oznacza 0 lub więcej; + oznacza co najmniej 1
(xxxxxx) oznacza grupę
[a-z0-9] oznacza zakres znaków
| oznacza „lub”

Reguły i ograniczenia

 • Operator REGEXP_MATCH używa składni RE2.

 • Aby dopasować literał [, ], % lub _ za pomocą operatora LIKE, ujmij go w nawiasy kwadratowe. Na przykład ten warunek będzie pasować do wszystkich wartości campaign.name, które zaczynają się od [Earth_to_Mars]:

  campaign.name LIKE '[[]Earth[_]to[_]Mars[]]%'
  
 • Operatora LIKE można używać tylko w polu ciągu, a nie w tablicy.