Tıklama Dönüşümlerini Yükle

Çevrimdışı dünyada (ör. telefon veya bir satış temsilcisi üzerinden) satış sağlayan reklamları izlemek amacıyla Google Ads'e çevrimdışı tıklama dönüşümlerini yüklemek için Google Ads API'yi kullanabilirsiniz.

Kurulum

Çevrimdışı dönüşüm ayarlarının çalışması için birkaç ön koşul vardır. Uygulamaya devam etmeden önce tüm ön koşulların sağlandığından emin olun:

 1. Google Ads dönüşüm müşterinizde dönüşüm izlemeyi etkinleştirin.

 2. Etiketleme ve mağaza tıklama kimliklerini yapılandırın.

1. Google Ads dönüşüm müşterinizde dönüşüm izlemeyi etkinleştirme

Dönüşümler başlangıç kılavuzunu tamamladıysanız ve dönüşüm izlemeyi etkinleştirdiyseniz ikinci adım: Etiketlemeyi yapılandırma'ya geçebilirsiniz.

Dönüşüm izleme kurulumunuzla ilgili bilgi alma

ConversionTrackingSetting için Customer kaynağını sorgulayarak hesabınızın dönüşüm izleme ayarlarını kontrol edebilir ve dönüşüm izlemenin etkinleştirildiğini onaylayabilirsiniz. GoogleAdsService.SearchStream ile aşağıdaki sorguyu yapın:

SELECT
 customer.conversion_tracking_setting.google_ads_conversion_customer,
 customer.conversion_tracking_setting.conversion_tracking_status,
 customer.conversion_tracking_setting.conversion_tracking_id,
 customer.conversion_tracking_setting.cross_account_conversion_tracking_id
FROM customer

google_ads_conversion_customer alanı, bu müşteri için dönüşümleri oluşturan ve yöneten Google Ads hesabını belirtir. Hesaplar arası dönüşüm izleme özelliğini kullanan müşteriler için bu, yönetici hesabının kimliğidir. Dönüşümlerin oluşturulması ve yönetilmesi için Google Ads API isteklerinde Google Ads dönüşümü müşteri kimliği, customer_id olarak verilmelidir. Bu alanın, dönüşüm izleme etkin olmasa bile doldurulacağını unutmayın.

conversion_tracking_status alanı, dönüşüm izlemenin etkin olup olmadığını ve hesabın hesaplar arası dönüşüm izleme kullanıp kullanmadığını gösterir.

Google Ads dönüşüm müşterisi altında bir dönüşüm işlemi oluşturun

conversion_tracking_status değeri NOT_CONVERSION_TRACKED ise dönüşüm izleme bu hesap için etkinleştirilmez. Google Ads dönüşüm hesabında aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi en az bir ConversionAction oluşturarak dönüşüm izlemeyi etkinleştirin. Alternatif olarak, etkinleştirmek istediğiniz dönüşüm türü için Yardım Merkezi'ndeki talimatları uygulayarak kullanıcı arayüzünde bir dönüşüm işlemi oluşturabilirsiniz.

Gelişmiş dönüşümlerin Google Ads API üzerinden gönderildiğinde otomatik olarak etkinleştirildiğini, ancak Google Ads kullanıcı arayüzünden devre dışı bırakılabileceğini unutmayın.

Kod örneği

Java

private void runExample(GoogleAdsClient googleAdsClient, long customerId) {

 // Creates a ConversionAction.
 ConversionAction conversionAction =
   ConversionAction.newBuilder()
     // Note that conversion action names must be unique. If a conversion action already
     // exists with the specified conversion_action_name the create operation will fail with
     // a ConversionActionError.DUPLICATE_NAME error.
     .setName("Earth to Mars Cruises Conversion #" + getPrintableDateTime())
     .setCategory(ConversionActionCategory.DEFAULT)
     .setType(ConversionActionType.WEBPAGE)
     .setStatus(ConversionActionStatus.ENABLED)
     .setViewThroughLookbackWindowDays(15L)
     .setValueSettings(
       ValueSettings.newBuilder()
         .setDefaultValue(23.41)
         .setAlwaysUseDefaultValue(true)
         .build())
     .build();

 // Creates the operation.
 ConversionActionOperation operation =
   ConversionActionOperation.newBuilder().setCreate(conversionAction).build();

 try (ConversionActionServiceClient conversionActionServiceClient =
   googleAdsClient.getLatestVersion().createConversionActionServiceClient()) {
  MutateConversionActionsResponse response =
    conversionActionServiceClient.mutateConversionActions(
      Long.toString(customerId), Collections.singletonList(operation));
  System.out.printf("Added %d conversion actions:%n", response.getResultsCount());
  for (MutateConversionActionResult result : response.getResultsList()) {
   System.out.printf(
     "New conversion action added with resource name: '%s'%n", result.getResourceName());
  }
 }
}
   

C#

public void Run(GoogleAdsClient client, long customerId)
{
  // Get the ConversionActionService.
  ConversionActionServiceClient conversionActionService =
    client.GetService(Services.V16.ConversionActionService);

  // Note that conversion action names must be unique.
  // If a conversion action already exists with the specified name the create operation
  // will fail with a ConversionAction.DUPLICATE_NAME error.
  string ConversionActionName = "Earth to Mars Cruises Conversion #"
    + ExampleUtilities.GetRandomString();

  // Add a conversion action.
  ConversionAction conversionAction = new ConversionAction()
  {
    Name = ConversionActionName,
    Category = ConversionActionCategory.Default,
    Type = ConversionActionType.Webpage,
    Status = ConversionActionStatus.Enabled,
    ViewThroughLookbackWindowDays = 15,
    ValueSettings = new ConversionAction.Types.ValueSettings()
    {
      DefaultValue = 23.41,
      AlwaysUseDefaultValue = true
    }
  };

  // Create the operation.
  ConversionActionOperation operation = new ConversionActionOperation()
  {
    Create = conversionAction
  };

  try
  {
    // Create the conversion action.
    MutateConversionActionsResponse response =
      conversionActionService.MutateConversionActions(customerId.ToString(),
          new ConversionActionOperation[] { operation });

    // Display the results.
    foreach (MutateConversionActionResult newConversionAction in response.Results)
    {
      Console.WriteLine($"New conversion action with resource name = " +
        $"'{newConversionAction.ResourceName}' was added.");
    }
  }
  catch (GoogleAdsException e)
  {
    Console.WriteLine("Failure:");
    Console.WriteLine($"Message: {e.Message}");
    Console.WriteLine($"Failure: {e.Failure}");
    Console.WriteLine($"Request ID: {e.RequestId}");
    throw;
  }
}
   

PHP

public static function runExample(GoogleAdsClient $googleAdsClient, int $customerId)
{
  // Creates a conversion action.
  $conversionAction = new ConversionAction([
    // Note that conversion action names must be unique.
    // If a conversion action already exists with the specified conversion_action_name
    // the create operation will fail with a ConversionActionError.DUPLICATE_NAME error.
    'name' => 'Earth to Mars Cruises Conversion #' . Helper::getPrintableDatetime(),
    'category' => ConversionActionCategory::PBDEFAULT,
    'type' => ConversionActionType::WEBPAGE,
    'status' => ConversionActionStatus::ENABLED,
    'view_through_lookback_window_days' => 15,
    'value_settings' => new ValueSettings([
      'default_value' => 23.41,
      'always_use_default_value' => true
    ])
  ]);

  // Creates a conversion action operation.
  $conversionActionOperation = new ConversionActionOperation();
  $conversionActionOperation->setCreate($conversionAction);

  // Issues a mutate request to add the conversion action.
  $conversionActionServiceClient = $googleAdsClient->getConversionActionServiceClient();
  $response = $conversionActionServiceClient->mutateConversionActions(
    MutateConversionActionsRequest::build($customerId, [$conversionActionOperation])
  );

  printf("Added %d conversion actions:%s", $response->getResults()->count(), PHP_EOL);

  foreach ($response->getResults() as $addedConversionAction) {
    /** @var ConversionAction $addedConversionAction */
    printf(
      "New conversion action added with resource name: '%s'%s",
      $addedConversionAction->getResourceName(),
      PHP_EOL
    );
  }
}
   

Python

def main(client, customer_id):
  conversion_action_service = client.get_service("ConversionActionService")

  # Create the operation.
  conversion_action_operation = client.get_type("ConversionActionOperation")

  # Create conversion action.
  conversion_action = conversion_action_operation.create

  # Note that conversion action names must be unique. If a conversion action
  # already exists with the specified conversion_action_name, the create
  # operation will fail with a ConversionActionError.DUPLICATE_NAME error.
  conversion_action.name = f"Earth to Mars Cruises Conversion {uuid.uuid4()}"
  conversion_action.type_ = (
    client.enums.ConversionActionTypeEnum.UPLOAD_CLICKS
  )
  conversion_action.category = (
    client.enums.ConversionActionCategoryEnum.DEFAULT
  )
  conversion_action.status = client.enums.ConversionActionStatusEnum.ENABLED
  conversion_action.view_through_lookback_window_days = 15

  # Create a value settings object.
  value_settings = conversion_action.value_settings
  value_settings.default_value = 15.0
  value_settings.always_use_default_value = True

  # Add the conversion action.
  conversion_action_response = (
    conversion_action_service.mutate_conversion_actions(
      customer_id=customer_id,
      operations=[conversion_action_operation],
    )
  )

  print(
    "Created conversion action "
    f'"{conversion_action_response.results[0].resource_name}".'
  )
   

Ruby

def add_conversion_action(customer_id)
 # GoogleAdsClient will read a config file from
 # ENV['HOME']/google_ads_config.rb when called without parameters
 client = Google::Ads::GoogleAds::GoogleAdsClient.new


 # Add a conversion action.
 conversion_action = client.resource.conversion_action do |ca|
  ca.name = "Earth to Mars Cruises Conversion #{(Time.new.to_f * 100).to_i}"
  ca.type = :UPLOAD_CLICKS
  ca.category = :DEFAULT
  ca.status = :ENABLED
  ca.view_through_lookback_window_days = 15

  # Create a value settings object.
  ca.value_settings = client.resource.value_settings do |vs|
   vs.default_value = 15
   vs.always_use_default_value = true
  end
 end

 # Create the operation.
 conversion_action_operation = client.operation.create_resource.conversion_action(conversion_action)

 # Add the ad group ad.
 response = client.service.conversion_action.mutate_conversion_actions(
  customer_id: customer_id,
  operations: [conversion_action_operation],
 )

 puts "New conversion action with resource name = #{response.results.first.resource_name}."
end
   

Perl

sub add_conversion_action {
 my ($api_client, $customer_id) = @_;

 # Note that conversion action names must be unique.
 # If a conversion action already exists with the specified conversion_action_name,
 # the create operation fails with error ConversionActionError.DUPLICATE_NAME.
 my $conversion_action_name = "Earth to Mars Cruises Conversion #" . uniqid();

 # Create a conversion action.
 my $conversion_action =
  Google::Ads::GoogleAds::V16::Resources::ConversionAction->new({
   name             => $conversion_action_name,
   category           => DEFAULT,
   type             => WEBPAGE,
   status            => ENABLED,
   viewThroughLookbackWindowDays => 15,
   valueSettings         =>
    Google::Ads::GoogleAds::V16::Resources::ValueSettings->new({
     defaultValue     => 23.41,
     alwaysUseDefaultValue => "true"
    })});

 # Create a conversion action operation.
 my $conversion_action_operation =
  Google::Ads::GoogleAds::V16::Services::ConversionActionService::ConversionActionOperation
  ->new({create => $conversion_action});

 # Add the conversion action.
 my $conversion_actions_response =
  $api_client->ConversionActionService()->mutate({
   customerId => $customer_id,
   operations => [$conversion_action_operation]});

 printf "New conversion action added with resource name: '%s'.\n",
  $conversion_actions_response->{results}[0]{resourceName};

 return 1;
}
   

conversion_action_type öğesinin doğru ConversionActionType değerine ayarlandığından emin olun. Google Ads API'de dönüşüm işlemleri oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Dönüşüm İşlemleri Oluşturma başlıklı makaleyi inceleyin.

Mevcut bir dönüşüm işlemini al

Aşağıdaki sorguyu göndererek mevcut bir dönüşüm işleminin ayrıntılarını alabilirsiniz. İstekteki müşteri kimliğinin yukarıda tanımladığınız Google Ads dönüşüm müşterisi olarak ve dönüşüm işlemi türünün doğru ConversionActionType değerine ayarlandığından emin olun.

SELECT
 conversion_action.resource_name,
 conversion_action.name,
 conversion_action.status
FROM conversion_action
WHERE conversion_action.type = 'INSERT_CONVERSION_ACTION_TYPE'

2. Etiketleme ve mağaza tıklama kimliklerini yapılandırın

Otomatik etiketlemenin etkinleştirildiğini onaylamak için instructions uygulayın ve reklamlarınız için her bir gösterim ve tıklamanın GCLID, GBRAID veya WBRAID verilerini yakalayıp depolamak üzere Google Ads hesabınızı, web sitenizi ve potansiyel müşteri izleme sisteminizi ayarlayın. Otomatik etiketleme özelliği yeni hesaplarda varsayılan olarak açıktır.

İsteği oluşturma

UploadClickConversionsRequest oluşturmak ve alanlarını uygun değerlere ayarlamak için aşağıdaki yönergeleri uygulayın.

customer_id

Yüklediğiniz Google Ads hesabını tanımlar. Bunu, tıklamaların kaynağı olan hesabın Google Ads dönüşüm müşterisi olarak ayarlayın.

job_id

Yükleme isteklerinizi, çevrimdışı veri teşhisindeki her işin bilgileriyle ilişkilendirmek için bir mekanizma sağlar.

Bu alanı ayarlamazsanız Google Ads API her isteğe [2^31, 2^63) aralığında benzersiz bir değer atar. Birden fazla isteği tek bir mantıksal işte gruplandırmayı tercih ederseniz bu alanı işinizdeki her istekte [0, 2^31) aralığındaki aynı değere ayarlayın.

Yanıttaki job_id, değer belirtmenizden veya Google Ads API'nin değer atamasına izin verip vermemenizden bağımsız olarak, isteğin iş kimliğini içerir.

partial_failure_enabled

Google Ads API'nin işlemlerdeki hataları nasıl ele alacağını belirler.

Bu alan true olarak ayarlanmalıdır. Yanıtı işlerken kısmi hata yönergelerini uygulayın.

debug_enabled

Potansiyel müşteriler için gelişmiş dönüşümler yüklemeleri için hata raporlama davranışını belirler. Google Ads API; gclid, gbraid veya wbraid kullanan tıklama dönüşümleriyle ilgili yüklemeleri işlerken bu alanı yoksayar.

Tıklama dönüşümü işlemleri oluşturma

UploadClickConversionRequest etiketinizdeki ClickConversion nesnelerin koleksiyonu, yüklemek istediğiniz dönüşüm grubunu tanımlar. Her bir ClickConversion oluşturmak ve alanlarını uygun değerlere ayarlamak için aşağıdaki yönergeleri izleyin.

Her dönüşüm işleminin zorunlu alanlarını ayarlayın

ClickConversion öğesinin zorunlu alanlarını uygun değerlere ayarlamak için aşağıdaki talimatları uygulayın.

gclid, gbraid wbraid
Dönüşümün tıklaması veya gösterimi için tıklama sırasında yakaladığınız tanımlayıcı. Bu alanlardan yalnızca birini ayarlayın.
conversion_date_time

Dönüşümün tarihi ve saati.

Değerde saat dilimi belirtilmelidir ve biçim yyyy-mm-dd HH:mm:ss+|-HH:mm olmalıdır. Örneğin: 2022-01-01 19:32:45-05:00 (yaz saati uygulaması yok sayılır).

Saat dilimi, geçerli herhangi bir değer için olabilir: Hesabın saat dilimiyle eşleşmesi gerekmez. Ancak, yüklenen dönüşüm verilerinizi Google Ads kullanıcı arayüzündeki verilerle karşılaştırmayı planlıyorsanız dönüşüm sayılarının eşleşmesi için Google Ads hesabınızla aynı saat dilimini kullanmanızı öneririz. Yardım Merkezi'nde daha fazla ayrıntı ve örnek bulabilir, geçerli saat dilimi kimliklerinin listesi için Kodlar ve biçimler bölümüne göz atabilirsiniz.

user_identifiers

Yalnızca tıklama kimliklerini kullanarak dönüşümleri yüklerken bu alanı ayarlamayın. Bu alan ayarlanırsa Google Ads, yükleme işlemini potansiyel müşteriler için gelişmiş dönüşümler için bir yükleme olarak değerlendirir.

conversion_action

Tıklama dönüşümü için ConversionAction kaynak adı.

Dönüşüm işleminin type değeri UPLOAD_CLICKS olmalı ve tıklamayla ilişkili Google Ads hesabının Google Ads dönüşüm müşterisinde bulunmalıdır.

conversion_value

Dönüşümün değeri.

currency_code

conversion_value öğesinin para birimi kodu.

Her dönüşüm işleminin isteğe bağlı alanlarını ayarlayın

Aşağıdaki isteğe bağlı alanların listesini inceleyin ve ClickConversion cihazınızda gerektiği gibi ayarlayın.

order_id
Dönüşümün işlem kimliği. Bu alan isteğe bağlıdır, ancak kesinlikle önerilir. Yükleme sırasında ayarlarsanız dönüşümde yapılan tüm düzenlemeler için bu değeri kullanmanız gerekir.
external_attribution_data

Dönüşümleri izlemek için üçüncü taraf araçları veya yerel çözümler kullanıyorsanız, Google Ads'e dönüşüm kredisinin yalnızca bir kısmını vermeyi veya dönüşüm kredisini birden çok tıklamaya dağıtmayı tercih edebilirsiniz. Harici olarak ilişkilendirilen dönüşüm içe aktarma işlemleri, her tıklamaya kesirli kredi atanmış dönüşümleri yüklemenizi sağlar.

Kesirli kredileri yüklemek için bu alanı external_attribution_model ve external_attribution_credit değerlerine sahip bir ExternalAttributionData nesnesine ayarlayın.

custom_variables

Özel dönüşüm değişkenleri için değerler.

Google Ads, özel dönüşüm değişkenlerini wbraid veya gbraid ile birlikte desteklemez.

cart_data

Aşağıdaki özelliklerden oluşan cart_data alanına bir ClickConversion için alışveriş sepeti bilgilerini ekleyebilirsiniz:

 • merchant_id: İlişkilendirilmiş Merchant Center hesabının kimliği.
 • feed_country_code: Merchant Center feed'inin ISO 3166 iki karakterli bölge kodu.
 • feed_language_code: Merchant Center feed'inin ISO 639-1 dil kodu.
 • local_transaction_cost: ClickConversion öğesinin currency_code içindeki işlem düzeyindeki tüm indirimlerin toplamı.
 • items: Alışveriş sepetindeki öğeler.

items ürünündeki her öğe aşağıdaki özelliklerden oluşur:

 • product_id: Ürünün kimliği. Bazen teklif kimliği veya öğe kimliği olarak da adlandırılır.
 • quantity: Öğenin miktarı.
 • unit_price: Öğenin birim fiyatı.
conversion_environment

Bu dönüşümün kaydedildiği ortamı gösterir. Örneğin, Uygulama veya Web.

Kod örneği

Java

private void runExample(
  GoogleAdsClient googleAdsClient,
  long customerId,
  long conversionActionId,
  String gclid,
  String gbraid,
  String wbraid,
  String conversionDateTime,
  Double conversionValue,
  Long conversionCustomVariableId,
  String conversionCustomVariableValue,
  String orderId,
  ConsentStatus adUserDataConsent)
  throws InvalidProtocolBufferException {
 // Verifies that exactly one of gclid, gbraid, and wbraid is specified, as required.
 // See https://developers.google.com/google-ads/api/docs/conversions/upload-clicks for details.
 long numberOfIdsSpecified =
   Arrays.asList(gclid, gbraid, wbraid).stream().filter(idField -> idField != null).count();
 if (numberOfIdsSpecified != 1) {
  throw new IllegalArgumentException(
    "Exactly 1 of gclid, gbraid, or wbraid is required, but "
      + numberOfIdsSpecified
      + " ID values were provided");
 }

 // Constructs the conversion action resource name from the customer and conversion action IDs.
 String conversionActionResourceName =
   ResourceNames.conversionAction(customerId, conversionActionId);

 // Creates the click conversion.
 ClickConversion.Builder clickConversionBuilder =
   ClickConversion.newBuilder()
     .setConversionAction(conversionActionResourceName)
     .setConversionDateTime(conversionDateTime)
     .setConversionValue(conversionValue)
     .setCurrencyCode("USD");

 // Sets the single specified ID field.
 if (gclid != null) {
  clickConversionBuilder.setGclid(gclid);
 } else if (gbraid != null) {
  clickConversionBuilder.setGbraid(gbraid);
 } else {
  clickConversionBuilder.setWbraid(wbraid);
 }

 if (conversionCustomVariableId != null && conversionCustomVariableValue != null) {
  // Sets the custom variable and value, if provided.
  clickConversionBuilder.addCustomVariables(
    CustomVariable.newBuilder()
      .setConversionCustomVariable(
        ResourceNames.conversionCustomVariable(customerId, conversionCustomVariableId))
      .setValue(conversionCustomVariableValue));
 }

 if (orderId != null) {
  // Sets the order ID (unique transaction ID), if provided.
  clickConversionBuilder.setOrderId(orderId);
 }

 // Sets the consent information, if provided.
 if (adUserDataConsent != null) {
  // Specifies whether user consent was obtained for the data you are uploading. See
  // https://www.google.com/about/company/user-consent-policy for details.
  clickConversionBuilder.setConsent(Consent.newBuilder().setAdUserData(adUserDataConsent));
 }
 ClickConversion clickConversion = clickConversionBuilder.build();

 // Creates the conversion upload service client.
 try (ConversionUploadServiceClient conversionUploadServiceClient =
   googleAdsClient.getLatestVersion().createConversionUploadServiceClient()) {
  // Uploads the click conversion. Partial failure should always be set to true.

  // NOTE: This request contains a single conversion as a demonstration. However, if you have
  // multiple conversions to upload, it's best to upload multiple conversions per request
  // instead of sending a separate request per conversion. See the following for per-request
  // limits:
  // https://developers.google.com/google-ads/api/docs/best-practices/quotas#conversion_upload_service
  UploadClickConversionsResponse response =
    conversionUploadServiceClient.uploadClickConversions(
      UploadClickConversionsRequest.newBuilder()
        .setCustomerId(Long.toString(customerId))
        .addConversions(clickConversion)
        // Enables partial failure (must be true).
        .setPartialFailure(true)
        .build());

  // Prints any partial errors returned.
  if (response.hasPartialFailureError()) {
   GoogleAdsFailure googleAdsFailure =
     ErrorUtils.getInstance().getGoogleAdsFailure(response.getPartialFailureError());
   // Constructs a protocol buffer printer that will print error details in a concise format.
   Printer errorPrinter = JsonFormat.printer().omittingInsignificantWhitespace();
   for (int operationIndex = 0;
     operationIndex < response.getResultsCount();
     operationIndex++) {
    ClickConversionResult conversionResult = response.getResults(operationIndex);
    if (ErrorUtils.getInstance().isPartialFailureResult(conversionResult)) {
     // Prints the errors for the failed operation.
     System.out.printf("Operation %d failed with the following errors:%n", operationIndex);
     for (GoogleAdsError resultError :
       ErrorUtils.getInstance().getGoogleAdsErrors(operationIndex, googleAdsFailure)) {
      // Prints the error with newlines and extra spaces removed.
      System.out.printf(" %s%n", errorPrinter.print(resultError));
     }
    } else {
     // Prints the information about the successful operation.
     StringBuilder clickInfoBuilder =
       new StringBuilder("conversion that occurred at ")
         .append(String.format("'%s' ", conversionResult.getConversionDateTime()))
         .append("with ");
     if (conversionResult.hasGclid()) {
      clickInfoBuilder.append(String.format("gclid '%s'", conversionResult.getGclid()));
     } else if (!conversionResult.getGbraid().isEmpty()) {
      clickInfoBuilder.append(String.format("gbraid '%s'", conversionResult.getGbraid()));
     } else if (!conversionResult.getWbraid().isEmpty()) {
      clickInfoBuilder.append(String.format("wbraid '%s'", conversionResult.getWbraid()));
     } else {
      clickInfoBuilder.append("no click ID");
     }
     System.out.printf("Operation %d for %s succeeded.%n", operationIndex, clickInfoBuilder);
    }
   }
  }
 }
}
   

C#

public void Run(GoogleAdsClient client, long customerId, long conversionActionId,
  string gclid, string gbraid, string wbraid, string conversionTime,
  double conversionValue, ConsentStatus? adUserDataConsent)
{
  // Get the ConversionActionService.
  ConversionUploadServiceClient conversionUploadService =
    client.GetService(Services.V16.ConversionUploadService);

  // Creates a click conversion by specifying currency as USD.
  ClickConversion clickConversion = new ClickConversion()
  {
    ConversionAction = ResourceNames.ConversionAction(customerId, conversionActionId),
    ConversionValue = conversionValue,
    ConversionDateTime = conversionTime,
    CurrencyCode = "USD",
  };

  // Sets the consent information, if provided.
  if (adUserDataConsent != null)
  {
    // Specifies whether user consent was obtained for the data you are uploading. See
    // https://www.google.com/about/company/user-consent-policy
    // for details.
    clickConversion.Consent = new Consent()
    {
      AdUserData = (ConsentStatus)adUserDataConsent
    };
  }

  // Verifies that exactly one of gclid, gbraid, and wbraid is specified, as required.
  // See https://developers.google.com/google-ads/api/docs/conversions/upload-clicks
  // for details.
  string[] ids = { gclid, gbraid, wbraid };
  int idCount = ids.Where(id => !string.IsNullOrEmpty(id)).Count();

  if (idCount != 1)
  {
    throw new ArgumentException($"Exactly 1 of gclid, gbraid, or wbraid is " +
      $"required, but {idCount} ID values were provided");
  }

  // Sets the single specified ID field.
  if (!string.IsNullOrEmpty(gclid))
  {
    clickConversion.Gclid = gclid;
  }
  else if (!string.IsNullOrEmpty(wbraid))
  {
    clickConversion.Wbraid = wbraid;
  }
  else if (!string.IsNullOrEmpty(gbraid))
  {
    clickConversion.Gbraid = gbraid;
  }

  try
  {
    // Issues a request to upload the click conversion.
    UploadClickConversionsResponse response =
      conversionUploadService.UploadClickConversions(
        new UploadClickConversionsRequest()
        {
          CustomerId = customerId.ToString(),
          Conversions = { clickConversion },
          PartialFailure = true,
          ValidateOnly = false
        });

    // Prints the result.
    ClickConversionResult uploadedClickConversion = response.Results[0];
    Console.WriteLine($"Uploaded conversion that occurred at " +
      $"'{uploadedClickConversion.ConversionDateTime}' from Google " +
      $"Click ID '{uploadedClickConversion.Gclid}' to " +
      $"'{uploadedClickConversion.ConversionAction}'.");
  }
  catch (GoogleAdsException e)
  {
    Console.WriteLine("Failure:");
    Console.WriteLine($"Message: {e.Message}");
    Console.WriteLine($"Failure: {e.Failure}");
    Console.WriteLine($"Request ID: {e.RequestId}");
    throw;
  }
}
   

PHP

public static function runExample(
  GoogleAdsClient $googleAdsClient,
  int $customerId,
  int $conversionActionId,
  ?string $gclid,
  ?string $gbraid,
  ?string $wbraid,
  ?string $orderId,
  string $conversionDateTime,
  float $conversionValue,
  ?string $conversionCustomVariableId,
  ?string $conversionCustomVariableValue,
  ?int $adUserDataConsent
) {
  // Verifies that exactly one of gclid, gbraid, and wbraid is specified, as required.
  // See https://developers.google.com/google-ads/api/docs/conversions/upload-clicks for details.
  $nonNullFields = array_filter(
    [$gclid, $gbraid, $wbraid],
    function ($field) {
      return !is_null($field);
    }
  );
  if (count($nonNullFields) !== 1) {
    throw new \UnexpectedValueException(
      sprintf(
        "Exactly 1 of gclid, gbraid or wbraid is required, but %d ID values were "
        . "provided",
        count($nonNullFields)
      )
    );
  }

  // Creates a click conversion by specifying currency as USD.
  $clickConversion = new ClickConversion([
    'conversion_action' =>
      ResourceNames::forConversionAction($customerId, $conversionActionId),
    'conversion_value' => $conversionValue,
    'conversion_date_time' => $conversionDateTime,
    'currency_code' => 'USD'
  ]);
  // Sets the single specified ID field.
  if (!is_null($gclid)) {
    $clickConversion->setGclid($gclid);
  } elseif (!is_null($gbraid)) {
    $clickConversion->setGbraid($gbraid);
  } else {
    $clickConversion->setWbraid($wbraid);
  }

  if (!is_null($conversionCustomVariableId) && !is_null($conversionCustomVariableValue)) {
    $clickConversion->setCustomVariables([new CustomVariable([
      'conversion_custom_variable' => ResourceNames::forConversionCustomVariable(
        $customerId,
        $conversionCustomVariableId
      ),
      'value' => $conversionCustomVariableValue
    ])]);
  }
  // Sets the consent information, if provided.
  if (!empty($adUserDataConsent)) {
    // Specifies whether user consent was obtained for the data you are uploading. See
    // https://www.google.com/about/company/user-consent-policy for details.
    $clickConversion->setConsent(new Consent(['ad_user_data' => $adUserDataConsent]));
  }

  if (!empty($orderId)) {
    // Sets the order ID (unique transaction ID), if provided.
    $clickConversion->setOrderId($orderId);
  }

  // Issues a request to upload the click conversion.
  $conversionUploadServiceClient = $googleAdsClient->getConversionUploadServiceClient();
  /** @var UploadClickConversionsResponse $response */
  // NOTE: This request contains a single conversion as a demonstration. However, if you have
  // multiple conversions to upload, it's best to upload multiple conversions per request
  // instead of sending a separate request per conversion. See the following for per-request
  // limits:
  // https://developers.google.com/google-ads/api/docs/best-practices/quotas#conversion_upload_service
  $response = $conversionUploadServiceClient->uploadClickConversions(
    // Uploads the click conversion. Partial failure should always be set to true.
    UploadClickConversionsRequest::build($customerId, [$clickConversion], true)
  );

  // Prints the status message if any partial failure error is returned.
  // Note: The details of each partial failure error are not printed here, you can refer to
  // the example HandlePartialFailure.php to learn more.
  if ($response->hasPartialFailureError()) {
    printf(
      "Partial failures occurred: '%s'.%s",
      $response->getPartialFailureError()->getMessage(),
      PHP_EOL
    );
  } else {
    // Prints the result if exists.
    /** @var ClickConversionResult $uploadedClickConversion */
    $uploadedClickConversion = $response->getResults()[0];
    printf(
      "Uploaded click conversion that occurred at '%s' from Google Click ID '%s' " .
      "to '%s'.%s",
      $uploadedClickConversion->getConversionDateTime(),
      $uploadedClickConversion->getGclid(),
      $uploadedClickConversion->getConversionAction(),
      PHP_EOL
    );
  }
}
   

Python

def main(
  client,
  customer_id,
  conversion_action_id,
  gclid,
  conversion_date_time,
  conversion_value,
  conversion_custom_variable_id,
  conversion_custom_variable_value,
  gbraid,
  wbraid,
  order_id,
  ad_user_data_consent,
):
  """Creates a click conversion with a default currency of USD.

  Args:
    client: An initialized GoogleAdsClient instance.
    customer_id: The client customer ID string.
    conversion_action_id: The ID of the conversion action to upload to.
    gclid: The Google Click Identifier ID. If set, the wbraid and gbraid
      parameters must be None.
    conversion_date_time: The the date and time of the conversion (should be
      after the click time). The format is 'yyyy-mm-dd hh:mm:ss+|-hh:mm',
      e.g. '2021-01-01 12:32:45-08:00'.
    conversion_value: The conversion value in the desired currency.
    conversion_custom_variable_id: The ID of the conversion custom
      variable to associate with the upload.
    conversion_custom_variable_value: The str value of the conversion custom
      variable to associate with the upload.
    gbraid: The GBRAID for the iOS app conversion. If set, the gclid and
      wbraid parameters must be None.
    wbraid: The WBRAID for the iOS app conversion. If set, the gclid and
      gbraid parameters must be None.
    order_id: The order ID for the click conversion.
    ad_user_data_consent: The ad user data consent for the click.
  """
  click_conversion = client.get_type("ClickConversion")
  conversion_upload_service = client.get_service("ConversionUploadService")
  conversion_action_service = client.get_service("ConversionActionService")
  click_conversion.conversion_action = (
    conversion_action_service.conversion_action_path(
      customer_id, conversion_action_id
    )
  )

  # Sets the single specified ID field.
  if gclid:
    click_conversion.gclid = gclid
  elif gbraid:
    click_conversion.gbraid = gbraid
  else:
    click_conversion.wbraid = wbraid

  click_conversion.conversion_value = float(conversion_value)
  click_conversion.conversion_date_time = conversion_date_time
  click_conversion.currency_code = "USD"

  if conversion_custom_variable_id and conversion_custom_variable_value:
    conversion_custom_variable = client.get_type("CustomVariable")
    conversion_custom_variable.conversion_custom_variable = (
      conversion_upload_service.conversion_custom_variable_path(
        customer_id, conversion_custom_variable_id
      )
    )
    conversion_custom_variable.value = conversion_custom_variable_value
    click_conversion.custom_variables.append(conversion_custom_variable)

  if order_id:
    click_conversion.order_id = order_id

  # Sets the consent information, if provided.
  if ad_user_data_consent:
    # Specifies whether user consent was obtained for the data you are
    # uploading. For more details, see:
    # https://www.google.com/about/company/user-consent-policy
    click_conversion.consent.ad_user_data = client.enums.ConsentStatusEnum[
      ad_user_data_consent
    ]

  # Uploads the click conversion. Partial failure must be set to True here.
  #
  # NOTE: This request only uploads a single conversion, but if you have
  # multiple conversions to upload, it's most efficient to upload them in a
  # single request. See the following for per-request limits for reference:
  # https://developers.google.com/google-ads/api/docs/best-practices/quotas#conversion_upload_service
  request = client.get_type("UploadClickConversionsRequest")
  request.customer_id = customer_id
  request.conversions.append(click_conversion)
  request.partial_failure = True
  conversion_upload_response = (
    conversion_upload_service.upload_click_conversions(
      request=request,
    )
  )
  uploaded_click_conversion = conversion_upload_response.results[0]
  print(
    f"Uploaded conversion that occurred at "
    f'"{uploaded_click_conversion.conversion_date_time}" from '
    f'Google Click ID "{uploaded_click_conversion.gclid}" '
    f'to "{uploaded_click_conversion.conversion_action}"'
  )
   

Ruby

def upload_offline_conversion(
 customer_id,
 conversion_action_id,
 gclid,
 gbraid,
 wbraid,
 conversion_date_time,
 conversion_value,
 conversion_custom_variable_id,
 conversion_custom_variable_value,
 ad_user_data_consent)
 # GoogleAdsClient will read a config file from
 # ENV['HOME']/google_ads_config.rb when called without parameters
 client = Google::Ads::GoogleAds::GoogleAdsClient.new

 # Verifies that exactly one of gclid, gbraid, and wbraid is specified, as required.
 # See https://developers.google.com/google-ads/api/docs/conversions/upload-clicks for details.
 identifiers_specified = [gclid, gbraid, wbraid].reject {|v| v.nil?}.count
 if identifiers_specified != 1
  raise "Must specify exactly one of GCLID, GBRAID, and WBRAID. " \
   "#{identifiers_specified} values were provided."
 end

 click_conversion = client.resource.click_conversion do |cc|
  cc.conversion_action = client.path.conversion_action(customer_id, conversion_action_id)
  # Sets the single specified ID field.
  if !gclid.nil?
   cc.gclid = gclid
  elsif !gbraid.nil?
   cc.gbraid = gbraid
  else
   cc.wbraid = wbraid
  end
  cc.conversion_value = conversion_value.to_f
  cc.conversion_date_time = conversion_date_time
  cc.currency_code = 'USD'
  if conversion_custom_variable_id && conversion_custom_variable_value
   cc.custom_variables << client.resource.custom_variable do |cv|
    cv.conversion_custom_variable = client.path.conversion_custom_variable(
     customer_id, conversion_custom_variable_id)
    cv.value = conversion_custom_variable_value
   end
  end
  # Sets the consent information, if provided.
  unless ad_user_data_consent.nil?
   c.consent = client.resource.consent do |c|
    # Specifies whether user consent was obtained for the data you are
    # uploading. For more details, see:
    # https://www.google.com/about/company/user-consent-policy
    c.ad_user_data = ad_user_data_consent
   end
  end
 end

 response = client.service.conversion_upload.upload_click_conversions(
  customer_id: customer_id,
  # NOTE: This request contains a single conversion as a demonstration.
  # However, if you have multiple conversions to upload, it's best to upload
  # multiple conversions per request instead of sending a separate request per
  # conversion. See the following for per-request limits:
  # https://developers.google.com/google-ads/api/docs/best-practices/quotas#conversion_upload_service
  conversions: [click_conversion],
  partial_failure: true,
 )
 if response.partial_failure_error.nil?
  result = response.results.first
  puts "Uploaded conversion that occurred at #{result.conversion_date_time} " \
   "from Google Click ID #{result.gclid} to #{result.conversion_action}."
 else
  failures = client.decode_partial_failure_error(response.partial_failure_error)
  puts "Request failed. Failure details:"
  failures.each do |failure|
   failure.errors.each do |error|
    puts "\t#{error.error_code.error_code}: #{error.message}"
   end
  end
 end
end
   

Perl

sub upload_offline_conversion {
 my (
  $api_client,          $customer_id,
  $conversion_action_id,     $gclid,
  $gbraid,            $wbraid,
  $conversion_date_time,     $conversion_value,
  $conversion_custom_variable_id, $conversion_custom_variable_value,
  $order_id,           $ad_user_data_consent
 ) = @_;

 # Verify that exactly one of gclid, gbraid, and wbraid is specified, as required.
 # See https://developers.google.com/google-ads/api/docs/conversions/upload-clicks for details.
 my $number_of_ids_specified = grep { defined $_ } ($gclid, $gbraid, $wbraid);
 if ($number_of_ids_specified != 1) {
  die sprintf "Exactly 1 of gclid, gbraid, or wbraid is required, " .
   "but %d ID values were provided.\n",
   $number_of_ids_specified;
 }

 # Create a click conversion by specifying currency as USD.
 my $click_conversion =
  Google::Ads::GoogleAds::V16::Services::ConversionUploadService::ClickConversion
  ->new({
   conversionAction =>
    Google::Ads::GoogleAds::V16::Utils::ResourceNames::conversion_action(
    $customer_id, $conversion_action_id
    ),
   conversionDateTime => $conversion_date_time,
   conversionValue  => $conversion_value,
   currencyCode    => "USD"
  });

 # Set the single specified ID field.
 if (defined $gclid) {
  $click_conversion->{gclid} = $gclid;
 } elsif (defined $gbraid) {
  $click_conversion->{gbraid} = $gbraid;
 } else {
  $click_conversion->{wbraid} = $wbraid;
 }

 if ($conversion_custom_variable_id && $conversion_custom_variable_value) {
  $click_conversion->{customVariables} = [
   Google::Ads::GoogleAds::V16::Services::ConversionUploadService::CustomVariable
    ->new({
     conversionCustomVariable =>
      Google::Ads::GoogleAds::V16::Utils::ResourceNames::conversion_custom_variable(
      $customer_id, $conversion_custom_variable_id
      ),
     value => $conversion_custom_variable_value
    })];
 }

 if (defined $order_id) {
  # Set the order ID (unique transaction ID), if provided.
  $click_conversion->{orderId} = $order_id;
 }

 # Set the consent information, if provided.
 if ($ad_user_data_consent) {
  # Specify whether user consent was obtained for the data you are uploading.
  # See https://www.google.com/about/company/user-consent-policy for details.
  $click_conversion->{consent} =
   Google::Ads::GoogleAds::V16::Common::Consent->new({
    adUserData => $ad_user_data_consent
   });
 }

 # Issue a request to upload the click conversion. Partial failure should
 # always be set to true.
 #
 # NOTE: This request contains a single conversion as a demonstration.
 # However, if you have multiple conversions to upload, it's best to
 # upload multiple conversions per request instead of sending a separate
 # request per conversion. See the following for per-request limits:
 # https://developers.google.com/google-ads/api/docs/best-practices/quotas#conversion_upload_service
 my $upload_click_conversions_response =
  $api_client->ConversionUploadService()->upload_click_conversions({
   customerId   => $customer_id,
   conversions  => [$click_conversion],
   partialFailure => "true"
  });

 # Print any partial errors returned.
 if ($upload_click_conversions_response->{partialFailureError}) {
  printf "Partial error encountered: '%s'.\n",
   $upload_click_conversions_response->{partialFailureError}{message};
 }

 # Print the result if valid.
 my $uploaded_click_conversion =
  $upload_click_conversions_response->{results}[0];
 if (%$uploaded_click_conversion) {
  printf
   "Uploaded conversion that occurred at '%s' from Google Click ID '%s' " .
   "to the conversion action with resource name '%s'.\n",
   $uploaded_click_conversion->{conversionDateTime},
   $uploaded_click_conversion->{gclid},
   $uploaded_click_conversion->{conversionAction};
 }

 return 1;
}
   

Sorun giderme

Çevrimdışı veri teşhisi, yüklemelerinizin genel durumunu sürekli olarak incelemek için tek bir kaynak sağlar. Ancak, uygulama sırasında, yanıtın partial_failure_error alanında bildirilen hataları incelemek için bu bölümdeki bilgileri kullanabilirsiniz.

Dönüşüm işlemleri yüklenirken en sık karşılaşılan hatalardan bazıları USER_PERMISSION_DENIED gibi yetkilendirme hatalarıdır. İsteğinizdeki müşteri kimliğinin, dönüşüm işleminin sahibi olan Google Ads dönüşüm müşterisi olarak ayarlandığından emin olun. Daha fazla ayrıntı için yetkilendirme kılavuzumuzu ziyaret edin ve bu farklı hataların nasıl ayıklanacağıyla ilgili ipuçları için sık karşılaşılan hatalar kılavuzumuzu inceleyin.

Yaygın hataları ayıklayın

Hata
ConversionUploadError.INVALID_CONVERSION_ACTION_TYPE Belirtilen dönüşüm işlemi, tıklama dönüşümleri yüklemek için geçerli olmayan bir türe sahip. Yükleme isteğinizde belirtilen ConversionAction türünün UPLOAD_CLICKS olduğundan emin olun.
ConversionUploadError.NO_CONVERSION_ACTION_FOUND Belirtilen dönüşüm işlemi etkin değil veya yükleme customer_id içinde bulunamıyor. Yüklemenizdeki dönüşüm işleminin etkin olduğundan ve yükleme isteğindeki customer_id öğesine ait olduğundan emin olun.
ConversionUploadError.TOO_RECENT_CONVERSION_ACTION Dönüşüm işlemi yeni oluşturuldu. Başarısız dönüşümleri yeniden denemeden önce işlem oluşturulduktan sonra en az 6 saat bekleyin.
ConversionUploadError.INVALID_CUSTOMER_FOR_CLICK İsteğin customer_id değeri, tıklama sırasında Google Ads dönüşüm müşterisi olan müşteri kimliğiyle aynı değil. Doğru müşteri için isteğin customer_id değerini güncelleyin.
ConversionUploadError.EVENT_NOT_FOUND Google Ads, tıklama kimliği ile customer_id kombinasyonunu bulamıyor. customer_id ile ilgili koşulları inceleyin ve doğru Google Ads hesabını kullanarak yükleme yaptığınızı onaylayın.
ConversionUploadError.DUPLICATE_CLICK_CONVERSION_IN_REQUEST İstekteki birden fazla dönüşüm aynı tıklama kimliği, conversion_date_time ve conversion_action kombinasyonuna sahip. Yinelenen dönüşümleri isteğinizden kaldırın.
ConversionUploadError.CLICK_CONVERSION_ALREADY_EXISTS Aynı tıklama kimliği, conversion_date_time ve conversion_action kombinasyonuna sahip bir dönüşüm daha önce yüklendi. Yüklemeyi yeniden deniyorsanız ve bu dönüşüm daha önce başarılı olduysa bu hatayı yoksayın. Önceden yüklenen dönüşüme ek olarak başka bir dönüşüm eklemek istiyorsanız önceden yüklenen dönüşümün yinelenmesini önlemek için ClickConversion öğesinin conversion_date_time değerini ayarlayın.
ConversionUploadError.EVENT_NOT_FOUND Google Ads, tıklama kimliği ile customer_id kombinasyonunu bulamıyor. customer_id ile ilgili koşulları inceleyin ve doğru Google Ads hesabını kullanarak yükleme yaptığınızı onaylayın.
ConversionUploadError.EXPIRED_EVENT İçe aktarılan tıklama, click_through_lookback_window_days alanında belirtilen zaman aralığından önce gerçekleşmiş. click_through_lookback_window_days değerinde yapılan bir değişiklik, yalnızca değişiklikten sonra kaydedilen tıklamaları etkiler. Dolayısıyla yeniden inceleme aralığının değiştirilmesi, söz konusu tıklama için bu hatayı düzeltmez. Uygunsa conversion_action özelliğini daha uzun bir yeniden inceleme aralığına sahip başka bir işlemle değiştirin.
ConversionUploadError.CONVERSION_PRECEDES_GCLID conversion_date_time, tıklamanın tarih ve saatinden önce geliyor. conversion_date_time öğesini daha sonraki bir değere güncelleyin.
ConversionUploadError.GBRAID_WBRAID_BOTH_SET ClickConversion hem gbraid hem de wbraid için ayarlanmış bir değere sahip. Dönüşümü yalnızca bir tıklama kimliği kullanacak şekilde güncelleyin ve birden fazla tıklamayı aynı dönüşümde birleştirmediğinizden emin olun. Her tıklamanın yalnızca bir tıklama kimliği vardır.
FieldError.VALUE_MUST_BE_UNSET Aşağıdaki sorunlardan hangisinin hataya yol açtığını belirlemek için GoogleAdsError öğesinde location öğesini kontrol edin.
 • ClickConversion, gclid için ayarlanmış bir değere ve gbraid veya wbraid için en az birine sahip. Dönüşümü yalnızca bir tıklama kimliği kullanacak şekilde güncelleyin ve birden fazla tıklamayı aynı dönüşümde birleştirmediğinizden emin olun. Her tıklamanın yalnızca bir tıklama kimliği vardır.
 • ClickConversion, gbraid veya wbraid için ayarlanmış ve custom_variables değerine sahiptir. Google Ads, gbraid veya wbraid tıklama kimliğine sahip dönüşümler için özelleştirilebilen değişkenleri desteklemez. Dönüşümün custom_variables alanının ayarını kaldırın.

Raporlardaki dönüşümler

Yüklenen dönüşümler, raporlara yükleme isteğinin veya ClickConversion öğesinin conversion_date_time tarihi yerine orijinal tıklamanın gösterim tarihine yansıtılır.

Son tıklamayla ilişkilendirme için içe aktarılan dönüşüm istatistiklerinin Google Ads hesabınızda görünmesi 3 saati bulabilir. Diğer arama ilişkilendirme modellerinde bu süre 3 saatten uzun olabilir. Daha fazla bilgi için veri güncelliği kılavuzuna bakın.