Thông tin mới nhất

Trang này cung cấp thông tin chi tiết về các thay đổi chính đối với tài liệu về Google Tìm kiếm dành cho nhà phát triển.

Tháng 9 năm 2020

Tháng 8 năm 2020

Tháng 7 năm 2020

  • Ngày 24 tháng 7: Thêm tập mới vào trang podcast Search Off the Record.
  • Ngày 23 tháng 7: Làm rõ rằng Google Tìm kiếm vẫn đang nỗ lực để hiển thị nhiều bài xác minh tính xác thực cho một trang và có thể bạn sẽ không thấy kết quả nhiều định dạng chứa nhiều bài xác minh tính xác thực trong Google Tìm kiếm ngay lập tức.
  • Ngày 21 tháng 7: Thêm thuộc tính không bắt buộc mới vào tài liệu về Tập dữ liệu (measurementTechnique) và làm rõ rằng thuộc tính name cho các tập dữ liệu riêng biệt phải khác nhau.
  • Ngày 20 tháng 7: Thêm thuộc tính reviewCount vào tài liệu về EmployerAggregateRating để phù hợp với các yêu cầu hiện có trong công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng. Bạn bắt buộc phải sử dụng reviewCount hoặc ratingCount.
  • Ngày 16 tháng 7:
  • Ngày 8 tháng 7: Làm rõ rằng Google Tìm kiếm hiểu được nhiều mục dữ liệu có cấu trúc trên một trang, cho dù bạn lồng ghép các mục với nhau hay chỉ định riêng từng mục:
  • Ngày 1 tháng 7: Làm rõ trong nguyên tắc về biểu trưng AMP (thuộc tài liệu về Article) rằng biểu trưng có thể ở bất kỳ định dạng nào mà Google Hình ảnh hỗ trợ.

Tháng 6 năm 2020

Tháng 5 năm 2020

Tháng 4 năm 2020

Tháng 3 năm 2020