Siêu dữ liệu hình ảnh trên Google Hình ảnh

Khi bạn chỉ định siêu dữ liệu hình ảnh, Google Hình ảnh có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về hình ảnh đó, chẳng hạn như người tạo hình ảnh, cách mọi người có thể sử dụng hình ảnh và thông tin ghi công. Ví dụ: việc cung cấp thông tin cấp phép có thể giúp hình ảnh đủ điều kiện xuất hiện kèm theo huy hiệu Có thể cấp phép (cung cấp đường liên kết đến giấy phép và thông tin chi tiết hơn về cách thức sử dụng hình ảnh đó).

Siêu dữ liệu hình ảnh trên Google Hình ảnh

Phạm vi cung cấp tính năng

Google cung cấp tính năng này trên thiết bị di động và máy tính cũng như ở mọi khu vực và ngôn ngữ mà người dùng có thể truy cập Google Tìm kiếm.

Chuẩn bị trang web và hình ảnh của bạn

Để đảm bảo Google có thể khám phá và lập chỉ mục hình ảnh của bạn, hãy làm như sau:

Thêm dữ liệu có cấu trúc hoặc siêu dữ liệu ảnh IPTC

Để thông báo cho Google về siêu dữ liệu hình ảnh của bạn, hãy thêm dữ liệu có cấu trúc hoặc siêu dữ liệu ảnh IPTC vào mỗi hình ảnh trên trang web của bạn. Nếu bạn sử dụng cùng một hình ảnh trên nhiều trang, hãy thêm dữ liệu có cấu trúc hoặc siêu dữ liệu ảnh IPTC cho từng hình ảnh trên từng trang đó.

Có 2 cách để bạn thêm siêu dữ liệu ảnh vào hình ảnh của mình. Để đủ điều kiện sử dụng các tính năng nâng cao như huy hiệu Có thể cấp phép, bạn chỉ cần cung cấp cho Google một dạng thông tin qua bất kỳ phương pháp nào sau đây:

 • Dữ liệu có cấu trúc: Dữ liệu có cấu trúc thể hiện mối liên kết giữa hình ảnh và trang nơi hình ảnh đó xuất hiện cùng với mã đánh dấu. Bạn cần thêm dữ liệu có cấu trúc cho mỗi lần hình ảnh được sử dụng, ngay cả khi bạn dùng cùng một hình ảnh.
 • Siêu dữ liệu ảnh IPTC: Siêu dữ liệu ảnh IPTC được nhúng vào chính hình ảnh; hình ảnh và siêu dữ liệu này có thể di chuyển từ trang này sang trang khác mà vẫn nguyên vẹn. Bạn chỉ cần nhúng siêu dữ liệu ảnh IPTC một lần cho mỗi hình ảnh.

Sơ đồ sau đây cho thấy cách thông tin giấy phép có thể xuất hiện trong Google Hình ảnh:

Chú thích cho thấy những phần của siêu dữ liệu giấy phép có thể xuất hiện trong Google Hình ảnh
 1. URL dẫn tới trang mô tả giấy phép chi phối việc sử dụng một hình ảnh. Hãy chỉ định thông tin này bằng thuộc tính license của Schema.org hoặc trường Web Statement of Rights (Tuyên bố trên web về quyền) của IPTC.
 2. URL dẫn tới một trang mô tả, nơi người dùng có thể tìm thấy thông tin về cách cấp phép sử dụng hình ảnh đó. Hãy chỉ định thông tin này bằng thuộc tính acquireLicensePage của Schema.org hoặc trường Licensor URL của IPTC (của Licensor).

Dữ liệu có cấu trúc

Thêm một trường dữ liệu có cấu trúc để cho Google biết về siêu dữ liệu hình ảnh của bạn. Dữ liệu có cấu trúc là một định dạng chuẩn để cung cấp thông tin về một trang và cách phân loại nội dung trang. Nếu mới làm quen với dữ liệu có cấu trúc, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của dữ liệu có cấu trúc.

Sau đây là thông tin tổng quan về cách xây dựng, kiểm tra và phát hành dữ liệu có cấu trúc.

 1. Thêm các thuộc tính bắt buộc. Tùy theo định dạng bạn đang sử dụng, hãy tìm hiểu nơi chèn dữ liệu có cấu trúc trên trang.
 2. Tuân theo Nguyên tắc chung về dữ liệu có cấu trúc.
 3. Xác thực mã của bạn bằng công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng.
 4. Triển khai một vài trang có chứa dữ liệu có cấu trúc và dùng Công cụ kiểm tra URL để kiểm tra xem Google nhìn thấy trang đó như thế nào. Hãy đảm bảo rằng Google có thể truy cập trang của bạn và bạn không chặn trang bằng tệp robots.txt, thẻ noindex hoặc yêu cầu đăng nhập. Nếu có vẻ như trang không gặp vấn đề nào, bạn có thể yêu cầu Google thu thập lại dữ liệu các URL của mình.
 5. Để thông báo cho Google về các thay đổi sau này, bạn nên gửi một sơ đồ trang web. Bạn có thể tự động hoá quy trình này bằng Search Console Sitemap API.

Ví dụ

Một hình ảnh duy nhất

Sau đây là ví dụ về một trang chỉ có một hình ảnh duy nhất.

JSON-LD


<html>
 <head>
  <title>Black labrador puppy</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "ImageObject",
   "contentUrl": "https://example.com/photos/1x1/black-labrador-puppy.jpg",
   "license": "https://example.com/license",
   "acquireLicensePage": "https://example.com/how-to-use-my-images",
   "creditText": "Labrador PhotoLab",
   "creator": {
    "@type": "Person",
    "name": "Brixton Brownstone"
    },
   "copyrightNotice": "Clara Kent"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
  <img alt="Black labrador puppy" src="https://example.com/photos/1x1/black-labrador-puppy.jpg">
  <p><a href="https://example.com/license">License</a></p>
  <p><a href="https://example.com/how-to-use-my-images">How to use my images</a></p>
  <p><b>Photographer</b>: Brixton Brownstone</p>
  <p><b>Copyright</b>: Clara Kent</p>
  <p><b>Credit</b>: Labrador PhotoLab</p>
 </body>
</html>

RDFa


<html>
 <head>
  <title>Black labrador puppy</title>
 </head>
 <body>
 <div vocab="https://schema.org/" typeof="ImageObject">
  <img alt="Black labrador puppy" property="contentUrl" src="https://example.com/photos/1x1/black-labrador-puppy.jpg" /><br />
  <span property="license"> https://example.com/license</span><br />
  <span property="acquireLicensePage">https://example.com/how-to-use-my-images</span>
  <span rel="schema:creator">
   <span typeof="schema:Person">
    <span property="schema:name" content="Brixton Brownstone"></span>
   </span>
  </span>
  <span property="copyrightNotice">Clara Kent</span><br />
  <span property="creditText">Labrador PhotoLab</span><br />
 </div>
 </body>
</html>

Vi dữ liệu


<html>
 <head>
  <title>Black labrador puppy</title>
 </head>
 <body>
  <div itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject">
   <img alt="Black labrador puppy" itemprop="contentUrl" src="https://example.com/photos/1x1/black-labrador-puppy.jpg" />
   <span itemprop="license"> https://example.com/license</span><br />
   <span itemprop="acquireLicensePage">https://example.com/how-to-use-my-images</span>
   <span itemprop="creator" itemtype="https://schema.org/Person" itemscope>
    <meta itemprop="name" content="Brixton Brownstone" />
   </span>
   <span itemprop="copyrightNotice">Clara Kent</span>
   <span itemprop="creditText">Labrador PhotoLab</span>
  </div>
 </body>
</html>
Một hình ảnh duy nhất trong thẻ srcset

Sau đây là ví dụ về một trang chỉ có một hình ảnh duy nhất trong một thẻ srcset.

JSON-LD


<html>
 <head>
  <title>Black labrador puppy</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "ImageObject",
   "contentUrl": "https://example.com/photos/320/black-labrador-puppy-800w.jpg",
   "license": "https://example.com/license",
   "acquireLicensePage": "https://example.com/how-to-use-my-images",
   "creditText": "Labrador PhotoLab",
   "creator": {
    "@type": "Person",
    "name": "Brixton Brownstone"
    },
   "copyrightNotice": "Clara Kent"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
  <img srcset="https://example.com/photos/320/black-labrador-puppy-320w.jpg 320w,
          https://example.com/photos/480/black-labrador-puppy-480w.jpg 480w,
          https://example.com/photos/800/black-labrador-puppy-800w.jpg 800w"
      sizes="(max-width: 320px) 280px,
         (max-width: 480px) 440px,
         800px"
      src="https://example.com/photos/320/black-labrador-puppy-800w.jpg"
      alt="Black labrador puppy"><br />
  <p><a href="https://example.com/license">License</a></p>
  <p><a href="https://example.com/how-to-use-my-images">How to use my images</a></p>
  <p><b>Photographer</b>: Brixton Brownstone</p>
  <p><b>Copyright</b>: Clara Kent</p>
  <p><b>Credit</b>: Labrador PhotoLab</p>
 </body>
</html>

RDFa


<html>
 <head>
  <title>Black labrador puppy</title>
 </head>
 <body>
  <div vocab="https://schema.org/" typeof="ImageObject">
   <img property="contentUrl"
      srcset="https://example.com/photos/320/black-labrador-puppy-320w.jpg 320w,
          https://example.com/photos/480/black-labrador-puppy-480w.jpg 480w,
          https://example.com/photos/800/black-labrador-puppy-800w.jpg 800w"
      sizes="(max-width: 320px) 280px,
         (max-width: 480px) 440px,
         800px"
      src="https://example.com/photos/320/black-labrador-puppy-800w.jpg"
      alt="Black labrador puppy">
   <span property="license">https://example.com/license</span>
   <span property="acquireLicensePage">https://example.com/how-to-use-my-images</span>
   <span rel="schema:creator">
    <span typeof="schema:Person">
     <span property="schema:name" content="Brixton Brownstone"></span>
    </span>
   </span>
   <span property="copyrightNotice">Clara Kent</span>
   <span property="creditText">Labrador PhotoLab</span>
  </div>
 </body>
</html>

Vi dữ liệu


<html>
 <head>
  <title>Black labrador puppy</title>
 </head>
 <body>
  <div itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject">
   <img itemprop="contentUrl"
      srcset="https://example.com/photos/320/black-labrador-puppy-320w.jpg 320w,
          https://example.com/photos/480/black-labrador-puppy-480w.jpg 480w,
          https://example.com/photos/800/black-labrador-puppy-800w.jpg 800w"
      sizes="(max-width: 320px) 280px,
         (max-width: 480px) 440px,
         800px"
      src="https://example.com/photos/320/black-labrador-puppy-800w.jpg"
      alt="Black labrador puppy">
   <span itemprop="license">https://example.com/license</span>
   <span itemprop="acquireLicensePage">https://example.com/how-to-use-my-images</span>
   <span itemprop="creator" itemtype="https://schema.org/Person" itemscope>
    <meta itemprop="name" content="Brixton Brownstone" />
   </span>
   <span itemprop="copyrightNotice">Clara Kent</span>
   <span itemprop="creditText">Labrador PhotoLab</span>
  </div>
 </body>
</html>
Nhiều hình ảnh trên một trang

Sau đây là ví dụ về một trang có nhiều hình ảnh.

JSON-LD


<html>
 <head>
  <title>Photos of black labradors</title>
  <script type="application/ld+json">
  [{
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "ImageObject",
   "contentUrl": "https://example.com/photos/1x1/black-labrador-puppy.jpg",
   "license": "https://example.com/license",
   "acquireLicensePage": "https://example.com/how-to-use-my-images",
   "creditText": "Labrador PhotoLab",
   "creator": {
    "@type": "Person",
    "name": "Brixton Brownstone"
    },
   "copyrightNotice": "Clara Kent"
  },
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "ImageObject",
   "contentUrl": "https://example.com/photos/1x1/adult-black-labrador.jpg",
   "license": "https://example.com/license",
   "acquireLicensePage": "https://example.com/how-to-use-my-images",
   "creditText": "Labrador PhotoLab",
   "creator": {
    "@type": "Person",
    "name": "Brixton Brownstone"
    },
   "copyrightNotice": "Clara Kent"
  }]
  </script>
 </head>
 <body>
  <h2>Black labrador puppy</h2>
  <img alt="Black labrador puppy" src="https://example.com/photos/1x1/black-labrador-puppy.jpg">
  <p><a href="https://example.com/license">License</a></p>
  <p><a href="https://example.com/how-to-use-my-images">How to use my images</a></p>
  <p><b>Photographer</b>: Brixton Brownstone</p>
  <p><b>Copyright</b>: Clara Kent</p>
  <p><b>Credit</b>: Labrador PhotoLab</p>
  <h2>Adult black labrador</h2>
  <img alt="Adult black labrador" src="https://example.com/photos/1x1/adult-black-labrador.jpg">
  <p><a href="https://example.com/license">License</a></p>
  <p><a href="https://example.com/how-to-use-my-images">How to use my images</a></p>
  <p><b>Photographer</b>: Brixton Brownstone</p>
  <p><b>Copyright</b>: Clara Kent</p>
  <p><b>Credit</b>: Labrador PhotoLab</p>
 </body>
</html>

RDFa


<html>
 <head>
  <title>Photos of black labradors</title>
 </head>
 <body>
  <div vocab="https://schema.org/" typeof="ImageObject">
   <h2 property="name">Black labrador puppy</h2>
   <img alt="Black labrador puppy" property="contentUrl" src="https://example.com/photos/1x1/black-labrador-puppy.jpg" /><br />
   <span property="license"> https://example.com/license</span>
   <span property="acquireLicensePage">https://example.com/how-to-use-my-images</span>
   <span rel="schema:creator">
    <span typeof="schema:Person">
     <span property="schema:name" content="Brixton Brownstone"></span>
    </span>
   </span>
   <span property="copyrightNotice">Clara Kent</span>
   <span property="creditText">Labrador PhotoLab</span>
  </div>
  <br />
  <div vocab="https://schema.org/" typeof="ImageObject">
   <h2 property="name">Adult black labrador</h2>
   <img alt="Adult black labrador" property="contentUrl" src="https://example.com/photos/1x1/adult-black-labrador.jpg" />
   <span property="license"> https://example.com/license</span>
   <span property="acquireLicensePage">https://example.com/how-to-use-my-images</span>
   <span rel="schema:creator">
    <span typeof="schema:Person">
     <span property="schema:name" content="Brixton Brownstone"></span>
    </span>
   </span>
   <span property="copyrightNotice">Clara Kent</span>
   <span property="creditText">Labrador PhotoLab</span>
  </div>
 </body>
</html>

Vi dữ liệu


<html>
 <head>
  <title>Photos of black labradors</title>
 </head>
 <body>
  <div itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject">
   <h2 itemprop="name">Black labrador puppy</h2>
   <img alt="Black labrador puppy" itemprop="contentUrl" src="https://example.com/photos/1x1/black-labrador-puppy.jpg" />
   <span itemprop="license"> https://example.com/license</span>
   <span itemprop="acquireLicensePage">https://example.com/how-to-use-my-images</span>
   <span itemprop="creator" itemtype="https://schema.org/Person" itemscope>
    <meta itemprop="name" content="Brixton Brownstone" />
   </span>
   <span itemprop="copyrightNotice">Clara Kent</span><br />
   <span itemprop="creditText">Labrador PhotoLab</span><br />
  </div>
  <br />
   <h2 itemprop="name">Adult black labrador</h2>
   <div itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject">
   <img alt="Adult black labrador" itemprop="contentUrl" src="https://example.com/photos/1x1/adult-black-labrador.jpg" />
   <span itemprop="license"> https://example.com/license</span>
   <span itemprop="acquireLicensePage">https://example.com/how-to-use-my-images</span>
   <span itemprop="creator" itemtype="https://schema.org/Person" itemscope>
    <meta itemprop="name" content="Brixton Brownstone" />
   </span>
   <span itemprop="copyrightNotice">Clara Kent</span>
   <span itemprop="creditText">Labrador PhotoLab</span>
  </div>
 </body>
</html>

Định nghĩa các loại dữ liệu có cấu trúc

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về ImageObject trên schema.org/ImageObject. Sau đây là các thuộc tính được Google hỗ trợ:

Thuộc tính bắt buộc
contentUrl

URL

URL dẫn đến nội dung hình ảnh thực tế. Google sử dụng contentUrl để xác định xem siêu dữ liệu ảnh áp dụng cho hình ảnh nào.

creator, creditText, copyrightNotice hoặc license

Ngoài contentUrl, bạn phải sử dụng một trong các thuộc tính sau:

Thuộc tính nên có
acquireLicensePage

URL

URL dẫn tới trang cung cấp thông tin về cách lấy giấy phép sử dụng hình ảnh đó. Sau đây là một số ví dụ:

 • Trang thanh toán cho hình ảnh đó nơi người dùng có thể chọn độ phân giải hoặc quyền sử dụng cụ thể
 • Trang thông tin chung về cách liên hệ với bạn
creator

Organization hoặc Person

Người tạo hình ảnh. Đây thường là nhiếp ảnh gia, nhưng cũng có thể là một công ty hoặc tổ chức (nếu thích hợp).

creator.name

Text

Tên của người tạo.

creditText

Text

Tên của người và/hoặc tổ chức được ghi công cho hình ảnh khi hình ảnh được xuất bản.

license

URL

URL dẫn tới trang mô tả giấy phép chi phối việc sử dụng một hình ảnh. Ví dụ: giấy phép này có thể là các điều khoản và điều kiện trên trang web của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng Giấy phép Creative Commons (ví dụ: BY-NC 4.0), nếu thích hợp.

Nếu đang sử dụng dữ liệu có cấu trúc để chỉ định hình ảnh, bạn phải cung cấp thuộc tính license để hình ảnh của bạn đủ điều kiện xuất hiện kèm theo huy hiệu Có thể cấp phép. Bạn cũng nên thêm thuộc tính acquireLicensePage nếu bạn có thông tin đó.

Siêu dữ liệu ảnh IPTC

Ngoài ra, bạn có thể trực tiếp đưa siêu dữ liệu ảnh IPTC vào trong một hình ảnh. Bạn nên sử dụng phần mềm quản lý siêu dữ liệu để quản lý siêu dữ liệu cho hình ảnh của mình. Bảng sau đây cho thấy các thuộc tính mà Google trích xuất:

Thuộc tính nên có
Thông báo bản quyền

Thông báo bản quyền để tuyên bố quyền sở hữu trí tuệ đối với bức ảnh này. Nội dung này xác định chủ sở hữu bản quyền hiện tại của bức ảnh.

Người tạo

Người tạo hình ảnh. Đây thường là tên của nhiếp ảnh gia, nhưng cũng có thể là tên của công ty hoặc tổ chức (nếu phù hợp).

Dòng ghi công

Tên của người và/hoặc tổ chức được ghi công cho hình ảnh khi hình ảnh được xuất bản.

Loại nguồn kỹ thuật số

Loại nguồn kỹ thuật số được dùng để tạo hình ảnh. Sử dụng một trong các NewsCodes sau đây của IPTC:

 • trainedAlgorithmicMedia: Hình ảnh được tạo bằng một mô hình phái sinh từ nội dung mẫu.
 • compositeSynthetic: Hình ảnh tổng hợp gồm các thành phần nhân tạo.
 • algorithmicMedia: Hình ảnh được tạo hoàn toàn bằng một thuật toán không dựa trên bất kỳ dữ liệu huấn luyện mẫu nào (ví dụ: hình ảnh được tạo bằng phần mềm sử dụng công thức toán học).
Licensor URL

URL dẫn tới trang cung cấp thông tin về cách lấy giấy phép sử dụng hình ảnh đó. Licensor URL phải là thuộc tính của đối tượng Licensor, không phải là thuộc tính của đối tượng hình ảnh. Sau đây là một số ví dụ:

 • Trang thanh toán cho hình ảnh đó, nơi người dùng có thể chọn độ phân giải cụ thể
 • Trang thông tin chung về cách liên hệ với bạn
Web Statement of Rights

URL dẫn tới trang mô tả giấy phép chi phối việc sử dụng hình ảnh và thông tin khác về quyền (không bắt buộc). Ví dụ: giấy phép này có thể là các điều khoản và điều kiện trên trang web của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng Giấy phép Creative Commons (ví dụ: BY-NC 4.0), nếu thích hợp.

Bạn phải cung cấp trường Web Statement of Rights (Tuyên bố trên web về quyền) để hình ảnh của bạn đủ điều kiện xuất hiện kèm theo huy hiệu có thể cấp phép. Bạn cũng nên thêm trường Licensor URL nếu bạn có thông tin đó.

Khắc phục sự cố

Nếu gặp sự cố khi triển khai siêu dữ liệu hình ảnh trong Google Hình ảnh, bạn có thể tham khảo một số tài nguyên trợ giúp sau đây.

Tôi có thể xoá siêu dữ liệu hình ảnh không?

Khi bạn xoá siêu dữ liệu hình ảnh, kích thước tệp hình ảnh có thể giảm và giúp các trang web tải nhanh hơn. Tuy nhiên, hãy thận trọng vì việc xoá siêu dữ liệu có thể trái pháp luật ở một số khu vực tài phán nhất định. Siêu dữ liệu hình ảnh cung cấp thông cấp phép và thông tin bản quyền của hình ảnh trên mạng. Theo khuyến nghị của Google, ít nhất bạn nên giữ lại một số siêu dữ liệu quan trọng liên quan đến thông tin nhận dạng và thông tin về các quyền đối với hình ảnh. Ví dụ: bất cứ khi nào có thể, hãy điền thông tin vào các trường creator (người tạo), credit line (nguồn) và copyright notice (thông báo bản quyền) trong siêu dữ liệu IPTC để ghi nhận đầy đủ thông tin về bản quyền.