Tài nguyên về COVID-19 trên Google Tìm kiếm dành cho các trang web

Sau đây là một số mẹo và tài nguyên có thể giúp trang web của bạn hiển thị một cách nổi bật trong Google Tìm kiếm. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trang này khi có tài nguyên mới. Bạn nên kiểm tra trang Thay đổi mới nhất của chúng tôi để nắm được những thay đổi đối với tài liệu của Google Tìm kiếm dành cho nhà phát triển.

Doanh nghiệp

Trang web của cơ quan y tế và chính phủ

Trang web giáo dục

Nếu bạn là đại diện của một trang web giáo dục và trang web của bạn cung cấp sản phẩm hoặc nội dung giáo dục miễn phí để hỗ trợ các trường học đối phó với vi-rút corona, hãy xem các phương pháp hay nhất dành cho trang web giáo dục trong Tìm kiếm.

Trợ giúp và hỗ trợ

Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp: