Gửi URL cho Google

Cách đơn giản nhất để gửi các URL mới và được cập nhật của bạn là xác minh quyền sở hữu trang web trong Search Console. Sau khi bạn xác minh, hãy sử dụng báo cáo Sơ đồ trang web để xem những sơ đồ trang web đã xử lý cho trang web của bạn và mọi lỗi xử lý, hoặc để gửi sơ đồ trang web mới cho trang web. Video dưới đây giải thích sơ đồ trang web là gì, bạn có cần sử dụng sơ đồ đó hay không, và cách gửi sơ đồ trang web và theo dõi trạng thái của sơ đồ trong Search Console.

Thông báo cho chúng tôi về các thay đổi

Khi bạn thay đổi dữ liệu có cấu trúc và muốn thông báo cho hệ thống của Google trước khi Googlebot thực hiện thu thập dữ liệu theo lịch thông thường, bạn có thể gửi lại sơ đồ trang web của mình qua Search Console theo cách bạn đã thực hiện khi gửi sơ đồ trang web đầu tiên.

Nếu bạn dùng định dạng XML, hãy thay đổi trường <lastmod> thành ngày thực hiện thay đổi. Hãy đọc thêm về trường này trong định nghĩa thẻ Sitemap.org. Các tệp XML khác cũng có trường tương tự, chẳng hạn như <updated> đối với Atom XML. Bạn cũng có thể tìm hiểu cách tính ngày này.

Nếu bạn muốn, chúng tôi cũng hỗ trợ các phương pháp tự động sau để thông báo cho chúng tôi về các điểm cập nhật trong nội dung của bạn:

  • Gửi lệnh ping cụ thể tới Google về vị trí của sơ đồ trang web:
    http://www.google.com/ping?sitemap=URL/of/file
  • Dùng pububhubbub nếu bạn dùng Atom/RSS cho sơ đồ trang web của mình và muốn thông báo về các thay đổi của bạn cho các công cụ tìm kiếm khác ngoài Google.

Tìm hiểu thêm về cách tạo sơ đồ trang web và gửi sơ đồ đó cho Google.