Dữ liệu có cấu trúc loại Diễn đàn thảo luận (DiscussionForumPosting)

Hình minh hoạ tính năng thảo luận và diễn đàn

Mã đánh dấu diễn đàn thảo luận là dành cho mọi trang web kiểu diễn đàn, nơi mọi người có thể chia sẻ quan điểm của chính mình. Khi các trang web diễn đàn thêm mã đánh dấu này, Google Tìm kiếm có thể xác định các cuộc thảo luận trực tuyến trên web hiệu quả hơn và tận dụng mã đánh dấu này trong các tính năng như Thảo luận và diễn đànQuan điểm.

Cách sử dụng DiscussionForumPosting bên trong diễn đàn

Nói chung, bạn nên lồng các bình luận bên dưới bài đăng liên quan. Nếu diễn đàn có cấu trúc chuỗi bài riêng, hãy sử dụng cây bình luận để thể hiện cấu trúc của diễn đàn:

{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "DiscussionForumPosting",
 "headline": "Very Popular Thread",
 ...
 "comment": [{
  "@type": "Comment",
  "text": "This should not be this popular",
  ...
  "comment": [{
   "@type": "Comment",
   "text": "Yes it should",
   ...
  }]
 }]
}

Nếu mang tính tuyến tính nhiều hơn (ví dụ: một bài đăng gốc theo sau là một loạt câu trả lời), hãy lồng tất cả nội dung dưới bài đăng gốc vào dạng bình luận. Tốt nhất là các trang về sau của nội dung trong diễn đàn nhiều trang có chứa bài đăng gốc kèm URL trang chính:

{
 // JSON-LD on non-threaded forum at https://example.com/post/very-popular-thread/14
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "DiscussionForumPosting",
 "headline": "Very Popular Thread", // Only the headline/topic is explicitly present
 "url": "https://example.com/post/very-popular-thread",
 ...
 "comment": [{
  "@type": "Comment",
  "text": "First Post on this Page",
  ...
 },{
  "@type": "Comment",
  "text": "Second Post on this Page",
  ...
 }]
}

Nếu URL chủ yếu nói về một bài đăng, hãy sử dụng mainEntity (hoặc mainEntityOfPage) để xác định DiscussionForumPosting chính:

{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "WebPage",
 "url": "https://example.com/post/very-popular-thread",
 "mainEntity": {
  "@type": "DiscussionForumPosting"
  ...
 }
}

Đối với những trang web có danh sách bài đăng (ví dụ như trên một trang hồ sơ, chủ đề hoặc danh mục), thường thì những trang đó sẽ không có tất cả thông tin trên cùng một trang và sẽ yêu cầu người dùng nhấp để xem thông tin bổ sung (chẳng hạn như câu trả lời). Bạn có quyền quyết định việc chỉ đưa thông tin có trên trang (và đưa URL vào bài đăng dành riêng cho cuộc thảo luận cụ thể) hay không.

Đừng đánh dấu một bài đăng trên trang là thực thể chính nếu đó không phải là trang thảo luận cho bài đăng đó. Để thể hiện rằng các trang là một nhóm bài đăng có liên quan, bạn nên đính kèm tất cả các trang đó vào một Collection hoặc ItemList.

Cách thêm dữ liệu có cấu trúc

Dữ liệu có cấu trúc là một định dạng chuẩn để cung cấp thông tin về một trang và phân loại nội dung trên trang. Nếu mới làm quen với dữ liệu có cấu trúc, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của dữ liệu có cấu trúc.

Sau đây là thông tin tổng quan về cách xây dựng, kiểm tra và phát hành dữ liệu có cấu trúc. Để xem hướng dẫn từng bước về cách thêm dữ liệu có cấu trúc vào một trang web, hãy tham khảo lớp học lập trình về dữ liệu có cấu trúc.

 1. Thêm các thuộc tính bắt buộc. Tùy theo định dạng bạn đang sử dụng, hãy tìm hiểu nơi chèn dữ liệu có cấu trúc trên trang.
 2. Tuân theo các nguyên tắc.
 3. Xác thực mã của bạn bằng công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng rồi sửa mọi lỗi nghiêm trọng. Bạn cũng nên cân nhắc việc khắc phục mọi vấn đề không nghiêm trọng có thể bị gắn cờ trong công cụ này, vì những vấn đề này có thể giúp cải thiện chất lượng của dữ liệu có cấu trúc của bạn (tuy nhiên, bạn không nhất thiết thực hiện việc này để nội dung đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng).
 4. Triển khai một vài trang có chứa dữ liệu có cấu trúc và sử dụng Công cụ kiểm tra URL để kiểm tra xem Google nhìn thấy trang đó như thế nào. Hãy đảm bảo rằng Google có thể truy cập trang của bạn và bạn không chặn trang bằng tệp robots.txt, thẻ noindex hoặc yêu cầu đăng nhập. Nếu có vẻ như trang không gặp vấn đề nào, bạn có thể yêu cầu Google thu thập lại dữ liệu các URL của mình.
 5. Để thông báo cho Google về các thay đổi sau này, bạn nên gửi một sơ đồ trang web. Bạn có thể tự động hoá quy trình này bằng Search Console Sitemap API.

Ví dụ

Mã đánh dấu ví dụ sau đây cho thấy một trang diễn đàn tuyến tính không theo chuỗi:

JSON-LD

<html>
 <head>
  <title>I went to the concert!</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "DiscussionForumPosting",
   "mainEntityOfPage": "https://example.com/post/very-popular-thread",
   "headline": "I went to the concert!",
   "text": "Look at how cool this concert was!",
   "video": {
    "@type": "VideoObject",
    "contentUrl": "https://example.com/media/super-cool-concert.mp4",
    "name": "Video of concert",
    "uploadDate": "2024-03-01T06:34:34+02:00",
    "thumbnailUrl": "https://example.com/media/super-cool-concert-snap.jpg"
   },
   "url": "https://example.com/post/very-popular-thread",
   "author": {
    "@type": "Person",
    "name": "Katie Pope",
    "url": "https://example.com/user/katie-pope",
    "agentInteractionStatistic": {
     "@type": "InteractionCounter",
     "interactionType": "https://schema.org/WriteAction",
     "userInteractionCount": 8
    }
   },
   "datePublished": "2024-03-01T08:34:34+02:00",
   "interactionStatistic": {
    "@type": "InteractionCounter",
    "interactionType": "https://schema.org/LikeAction",
    "userInteractionCount": 27
   },
   "comment": [{
    "@type": "Comment",
    "text": "Who's the person you're with?",
    "author": {
     "@type": "Person",
     "name": "Saul Douglas",
     "url": "https://example.com/user/saul-douglas",
     "agentInteractionStatistic": {
      "@type": "InteractionCounter",
      "interactionType": "https://schema.org/WriteAction",
      "userInteractionCount": 167
     }
    },
    "datePublished": "2024-03-01T09:46:02+02:00"
   },{
    "@type": "Comment",
    "text": "That's my mom, isn't she cool?",
    "author": {
     "@type": "Person",
     "name": "Katie Pope",
     "url": "https://example.com/user/katie-pope",
     "agentInteractionStatistic": {
      "@type": "InteractionCounter",
      "interactionType": "https://schema.org/WriteAction",
      "userInteractionCount": 8
     }
    },
    "datePublished": "2024-03-01T09:50:25+02:00",
    "interactionStatistic": {
     "@type": "InteractionCounter",
     "interactionType": "https://schema.org/LikeAction",
     "userInteractionCount": 7
    }
   }]
  }
 </script>
</head>
<body>
</body>
</html>
Vi dữ liệu

<html>
  <body>
   <div id="main-post" itemtype="https://schema.org/DiscussionForumPosting" itemscope>
    <meta itemprop="mainEntityOfPage" content="https://example.com/post/very-popular-thread" />
    <meta itemprop="url" content="https://example.com/post/very-popular-thread" />
    <div class="author-block" itemprop="author" itemtype="https://schema.org/Person" itemscope>
     <div><a href="https://example.com/user/katie-pope" itemprop="url"><span itemprop="name">Katie Pope</span></a></div>
     <div itemprop="agentInteractionStatistic" itemtype="https://schema.org/InteractionCounter" itemscope>
      <span itemprop="userInteractionCount">8</span>
      <span itemprop="interactionType" content="https://schema.org/WriteAction">posts</span>
     </div>
    </div>
    <div itemprop="datePublished" content="2024-03-01T08:34:34+02:00">March 1</div>
    <div itemprop="headline">I went to the concert!</div>
    <div>
     <div itemprop="video" itemtype="https://schema.org/VideoObject" itemscope>
      <meta itemprop="name" content="Video of concert" />
      <meta itemprop="contentUrl" content="https://example.com/media/super-cool-concert.mp4" />
      <meta itemprop="uploadDate" content="2024-03-01T06:34:34+02:00" />
      <meta itemprop="thumbnailUrl" content="https://example.com/media/super-cool-concert-snap.jpg" />
     </div>
     <span itemprop="text">Look at how cool this concert was!</span>
    </div>
    <div itemprop="interactionStatistic" itemtype="https://schema.org/InteractionCounter" itemscope>
     <span itemprop="userInteractionCount">27</span>
     <span itemprop="interactionType" content="https://schema.org/LikeAction">likes</span>
    </div>
    <div id="comment-1" itemprop="comment" itemtype="https://schema.org/Comment" itemscope>
     <div class="author-block" itemprop="author" itemtype="https://schema.org/Person" itemscope>
      <div><a href="https://example.com/user/saul-douglas" itemprop="url"><span itemprop="name">Saul Douglas</span></a></div>
      <div itemprop="agentInteractionStatistic" itemtype="https://schema.org/InteractionCounter" itemscope>
       <span itemprop="userInteractionCount">167</span>
       <span itemprop="interactionType" content="https://schema.org/WriteAction">posts</span>
      </div>
     </div>
     <div itemprop="datePublished" content="2024-03-01T09:46:02+02:00">March 1</div>
     <div>
      <span itemprop="text">Who's the person you're with?</span>
     </div>
    </div>
    <div id="comment-2" itemprop="comment" itemtype="https://schema.org/Comment" itemscope>
     <div class="author-block" itemprop="author" itemtype="https://schema.org/Person" itemscope>
      <div><a href="https://example.com/user/katie-pope" itemprop="url"><span itemprop="name">Katie Pope</span></a></div>
      <div itemprop="agentInteractionStatistic" itemtype="https://schema.org/InteractionCounter" itemscope>
       <span itemprop="userInteractionCount">8</span>
       <span itemprop="interactionType" content="https://schema.org/WriteAction">posts</span>
      </div>
     </div>
     <div itemprop="datePublished" content="2024-03-01T09:50:25+02:00">March 1</div>
     <div>
      <span itemprop="text">That's my mom, isn't she cool?</span>
     </div>
     <div itemprop="interactionStatistic" itemtype="https://schema.org/InteractionCounter" itemscope>
      <span itemprop="userInteractionCount">7</span>
      <span itemprop="interactionType" content="https://schema.org/LikeAction">likes</span>
     </div>
    </div>
   </div>
  </body>
</html>

Nguyên tắc

Để dữ liệu có cấu trúc cho diễn đàn thảo luận của bạn đủ điều kiện sử dụng trên Google Tìm kiếm, bạn phải tuân theo các nguyên tắc sau:

Nguyên tắc về nội dung

 • Chỉ sử dụng mã đánh dấu DiscussionForumPosting để mô tả bài đăng do người dùng tạo trên trang web diễn đàn. Đừng sử dụng mã đánh dấu này cho nội dung chủ yếu do nhà xuất bản trang web hoặc người đại diện của họ tạo ra.
 • Tuy chúng tôi khuyến khích dùng các loại mã đánh dấu hợp lệ khác (Article, SocialMediaPosting, VideoObject) cho mã đánh dấu tương tự đối với bình luận, thông tin tác giả hay số liệu thống kê về lượt tương tác, nhưng bạn không nên dùng mã đánh dấu DiscussionForumPosting. Sau đây là một số ví dụ:

  Các trường hợp sử dụng hợp lệ:

  • Một trang diễn đàn cộng đồng nơi người dùng có thể thảo luận về một trò chơi nhất định
  • Một nền tảng diễn đàn chung lưu trữ nhiều nội dung trên các diễn đàn con

  Các trường hợp sử dụng không hợp lệ:

  • Một bài viết hoặc blog do một người đại diện trực tiếp viết cho trang web (ngay cả khi có bình luận)
  • Một bài đánh giá của người dùng về một sản phẩm
 • Xin lưu ý rằng đối với hầu hết trường hợp sử dụng của Google, trang Hỏi và đáp được xem là trường hợp đặc biệt của trang diễn đàn thảo luận. Nếu cấu trúc của trang web diễn đàn chủ yếu là các câu hỏi kèm theo câu trả lời, thì bạn nên dùng mã đánh dấu Hỏi và đáp. Nếu cấu trúc chung chung hơn và thường không phải là nội dung câu hỏi và câu trả lời, thì DiscussionForumPosting sẽ là lựa chọn phù hợp hơn.
 • Hãy đảm bảo mọi DiscussionForumPosting đều bao gồm toàn bộ văn bản của bài đăng và mọi Comment đều bao gồm toàn bộ văn bản của phản hồi nếu tìm thấy trên trang đó.

Nguyên tắc về kỹ thuật

 • Khác với lựa chọn chung đối với dữ liệu có cấu trúc, bạn nên cung cấp mã đánh dấu DiscussionForumPosting trong Vi dữ liệu (hoặc RDFa) nếu có thể. Nhờ đó, bạn sẽ không cần sao chép các khối văn bản lớn bên trong mã đánh dấu. Tuy nhiên, đây chỉ là đề xuất và JSON-LD vẫn được hỗ trợ đầy đủ.

Định nghĩa các loại dữ liệu có cấu trúc

Phần này mô tả các loại dữ liệu có cấu trúc liên quan đến mã đánh dấu DiscussionForumPosting.

Bạn phải thêm các thuộc tính bắt buộc để nội dung của mình đủ điều kiện sử dụng trên Google Tìm kiếm. Bạn cũng có thể thêm những thuộc tính mà chúng tôi đề xuất để bổ sung thông tin về trang diễn đàn thảo luận của bạn và cải thiện trải nghiệm người dùng.

DiscussionForumPosting

Loại dữ liệu DiscussionForumPosting xác định bài đăng gốc là chủ đề thảo luận. Mặc dù loại bài đăng này thường bao gồm văn bản, nhưng bạn có thể đăng bài lên diễn đàn chỉ chứa nội dung nghe nhìn.

Thuộc tính bắt buộc

author

Person hoặc Organization

Thông tin về tác giả bài đăng. Để giúp Google hiểu rõ về tác giả trên nhiều khía cạnh, bạn nên làm theo các phương pháp hay nhất về mã đánh dấu tác giả.

Dựa vào các thuộc tính được hỗ trợ trong dữ liệu có cấu trúc về bài viếttrang hồ sơ, hãy cung cấp càng nhiều thuộc tính phù hợp với tác giả càng tốt.

author.name

Text

Tên tác giả bài đăng.

datePublished

DateTime

Ngày và giờ bài đăng được đưa ra, ở định dạng ISO 8601.

text hoặc image hoặc video

Để trình bày nội dung của bài đăng, bạn phải thêm một trong các thuộc tính sau:

Thuộc tính này không bắt buộc khi bạn trình bày bài đăng trên một trang khác (với url bên ngoài) như trong các trang về sau trên diễn đàn hoặc trang danh mục của diễn đàn.

Thuộc tính nên có

author.url

URL

Đường liên kết đến một trang web xác định duy nhất tác giả của bài đăng, thường là một trang hồ sơ trên diễn đàn. Bạn nên đánh dấu trang đó bằng dữ liệu có cấu trúc loại trang hồ sơ.

comment

Comment

Bình luận hoặc phản hồi về bài đăng (nếu có). Hãy đánh dấu bình luận theo thứ tự xuất hiện trên trang.

creativeWorkStatus

Text

Nếu bài đăng đã bị xoá nhưng vẫn còn trong bối cảnh hoặc chuỗi, hãy đặt thuộc tính này thành Deleted.

dateModified

DateTime

Ngày và giờ chỉnh sửa bài đăng, ở định dạng ISO 8601 (nếu có). Nếu không có thay đổi nào thì bạn không cần sao chép ngày xuất bản.

headline

Text

Tiêu đề bài đăng. Nếu không có tiêu đề riêng thì đừng sao chép hoặc cắt bớt văn bản thành một tiêu đề.

image

ImageObject hoặc URL

Mọi hình ảnh cùng dòng trong bài đăng (nếu có). Nếu không có hình ảnh, thì bạn đừng đưa hình ảnh mặc định, biểu tượng hoặc hình ảnh giữ chỗ vào trường này.

interactionStatistic

InteractionCounter

Số liệu thống kê về người dùng áp dụng cho bài đăng chính (nếu có).

Google hỗ trợ interactionTypes sau:

isPartOf

CreativeWork hoặc URL

Nguồn chính của bài đăng nếu bài đăng nằm trên một phần cụ thể của trang web chung (nếu có). Ví dụ: một diễn đàn con hoặc nhóm trong một trang web lớn hơn. Nếu bạn dùng CreativeWork (chẳng hạn như WebPage), hãy sử dụng thuộc tính url để chỉ định URL tương ứng.

sharedContent

CreativeWork

Nội dung chính được chia sẻ trong bài đăng (nếu có). Cách phổ biến nhất để sử dụng thuộc tính này là chia sẻ WebPages (kèm URL) dưới dạng một cuộc thảo luận theo chủ đề. Tuy nhiên bạn cũng có thể dùng hình ảnh hoặc video cho thuộc tính này, đặc biệt nếu chúng là nội dung chính của bình luận.

Sau đây là ví dụ về cách cho thấy việc có đường liên kết được chia sẻ trong bài đăng:

 ...
 "sharedContent": { "@type": "WebPage", url: "https://example.com/external-url" }
 ...
text

Text

Mọi văn bản trong bài đăng (nếu có). Trường hợp này rất phổ biến, nhưng trong một số trường hợp, bạn có thể bỏ qua nếu có nội dung nghe nhìn khác trong bài đăng.

url

URL

URL chính tắc của cuộc thảo luận. Trong các chuỗi gồm nhiều trang, hãy đặt thuộc tính này thành URL trang đầu tiên. Đối với một cuộc thảo luận cụ thể thì thường sẽ là URL hiện tại.

video

VideoObject

Mọi video cùng dòng trong bài đăng (nếu có).

Comment

Kiểu Comment xác định một bình luận trên CreativeWork gốc. Trong trường hợp này, đây là DiscussionForumPosting. Kiểu dữ liệu này có nhiều thuộc tính giống với nguyên tắc của chúng tôi về DiscussionForumPosting.

Thuộc tính bắt buộc

author

Person hoặc Organization

Thông tin về tác giả của bình luận. Để giúp Google hiểu rõ về tác giả trên nhiều khía cạnh, bạn nên làm theo các phương pháp hay nhất về mã đánh dấu tác giả.

Dựa vào các thuộc tính được hỗ trợ trong dữ liệu có cấu trúc về bài viếttrang hồ sơ, hãy cung cấp càng nhiều thuộc tính phù hợp với tác giả càng tốt.

datePublished

DateTime

Ngày và giờ bình luận được đưa ra, ở định dạng ISO 8601. Nếu không có thay đổi nào thì bạn không cần sao chép ngày xuất bản.

text

Text

Văn bản chính của bình luận. Tốt nhất là trường này khớp với văn bản xuất hiện trên trang trong bình luận.

Thuộc tính nên có

author.url

URL

Đường liên kết đến một trang web xác định duy nhất tác giả của bình luận đó, thường là một trang hồ sơ trên diễn đàn. Bạn nên đánh dấu trang đó bằng dữ liệu có cấu trúc loại trang hồ sơ.

comment

Comment

Một bình luận khác về hoặc phản hồi bình luận đó (nếu có). Hãy đánh dấu các bình luận theo thứ tự xuất hiện trên trang.

creativeWorkStatus

Text

Nếu bình luận đã bị xoá nhưng vẫn còn trong bối cảnh hoặc chuỗi, hãy thiết lập thuộc tính này thành Deleted (nếu có).

dateModified

DateTime

Ngày và giờ gần nhất chỉnh sửa bình luận, ở định dạng ISO 8601 (nếu có).

image

ImageObject hoặc URL

Mọi hình ảnh cùng dòng trong bình luận (nếu có). Nếu không có hình ảnh nào, thì bạn đừng thêm hình ảnh mặc định, biểu tượng hoặc hình ảnh giữ chỗ vào trường này.

interactionStatistic

InteractionCounter

Số liệu thống kê về người dùng áp dụng cho bình luận (nếu có).

Google hỗ trợ interactionTypes sau:

sharedContent

CreativeWork

Nội dung chính được chia sẻ trong bình luận (nếu có). Cách phổ biến nhất để sử dụng thuộc tính này là chia sẻ WebPages (kèm URL) dưới dạng một cuộc thảo luận theo chủ đề. Tuy nhiên bạn cũng có thể dùng hình ảnh hoặc video cho thuộc tính này, đặc biệt nếu chúng là nội dung chính của bình luận.

Sau đây là ví dụ về cách cho thấy việc có đường liên kết được chia sẻ trong bình luận:

 ...
 "sharedContent": { "@type": "WebPage", url: "https://example.com/external-url" }
 ...

url

URL

URL dẫn đến bình luận cụ thể này trên trang (nếu có). Đừng thêm thuộc tính này nếu đó chỉ là URL của bài đăng gốc.

video

VideoObject

Mọi video cùng dòng ở trong bình luận (nếu có).

InteractionCounter

InteractionCounter cho phép liên kết số lượng với một kiểu tương tác nhất định. Bạn có thể sử dụng thuộc tính này trên cả thuộc tính nội dung (DiscussionForumPostingComment) cũng như thuộc tính author.

Thuộc tính bắt buộc

userInteractionCount

Integer

Số lượt thực hiện tương tác này.

interactionType

Loại phụ của Action

Để biết danh sách loại phụ Action hợp lệ cho thuộc tính này, hãy kiểm tra thuộc tính đang sử dụng InteractionCounter (ví dụ: interactionStatistic).

Theo dõi kết quả nhiều định dạng bằng Search Console

Search Console là công cụ giúp bạn theo dõi hiệu quả hoạt động của các trang web trong Google Tìm kiếm. Bạn không cần đăng ký sử dụng Search Console để đưa trang web vào Google Tìm kiếm, nhưng việc làm vậy có thể giúp bạn hiểu và cải thiện cách Google nhìn thấy trang web của bạn. Bạn nên kiểm tra Search Console trong những trường hợp sau:

 1. Sau lần đầu triển khai dữ liệu có cấu trúc
 2. Sau khi phát hành mẫu mới hoặc cập nhật mã của bạn
 3. Phân tích lưu lượng truy cập định kỳ

Sau lần đầu triển khai dữ liệu có cấu trúc

Sau khi Google lập chỉ mục các trang của bạn, hãy tìm vấn đề bằng cách sử dụng Báo cáo trạng thái kết quả nhiều định dạng có liên quan. Lý tưởng nhất là số mục hợp lệ tăng lên và số mục không hợp lệ không tăng. Nếu bạn tìm thấy vấn đề trong dữ liệu có cấu trúc:

 1. Sửa các mục không hợp lệ.
 2. Kiểm tra URL đang hoạt động để xem vấn đề còn tồn tại không.
 3. Yêu cầu xác thực bằng cách sử dụng báo cáo trạng thái.

Sau khi phát hành các mẫu mới hoặc cập nhật mã

Khi bạn thực hiện những thay đổi đáng kể trên trang web của mình, hãy theo dõi xem số lượng mục dữ liệu có cấu trúc không hợp lệ có tăng lên hay không.
 • Nếu bạn thấy số mục không hợp lệ gia tăng, thì có lẽ bạn đã triển khai một mẫu mới không hoạt động được hoặc trang web của bạn tương tác với mẫu hiện có theo cách mới và không hợp lệ.
 • Nếu bạn thấy số mục hợp lệ giảm (nhưng số mục không hợp lệ không tăng), thì có thể bạn không còn nhúng dữ liệu có cấu trúc trên các trang của mình nữa. Hãy sử dụng Công cụ kiểm tra URL để tìm hiểu nguyên nhân gây ra vấn đề.

Phân tích lưu lượng truy cập định kỳ

Phân tích lưu lượng truy cập bạn nhận được qua Google Tìm kiếm bằng cách sử dụng Báo cáo hiệu suất. Dữ liệu báo cáo sẽ cho bạn biết bạn tần suất trang web xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng trong Tìm kiếm, tần suất người dùng nhấp vào trang và vị trí trung bình của trang trong kết quả tìm kiếm. Bạn cũng có thể tự động lấy các kết quả này bằng Search Console API.

Khắc phục sự cố

Nếu gặp sự cố khi triển khai hoặc gỡ lỗi dữ liệu có cấu trúc, thì bạn có thể tham khảo một số tài nguyên trợ giúp sau đây.