Tổng quan về các toán tử tìm kiếm của Google

Google Tìm kiếm hỗ trợ một số toán tử tìm kiếm mà bạn có thể sử dụng để tinh chỉnh hoặc nhắm mục tiêu cho nội dung tìm kiếm. Những toán tử tìm kiếm sau đây cũng có thể giúp ích cho việc gỡ lỗi trên trang web của bạn.

Ví dụ: toán tử tìm kiếm site: có thể giúp bạn theo dõi bình luận không liên quan trên trang web của mình và toán tử tìm kiếm hình ảnh imagesize: có thể giúp bạn tìm thấy các hình ảnh kích thước nhỏ trên trang web của mình.

Bảng sau đây trình bày các toán tử tìm kiếm mà bạn có thể sử dụng để kiểm tra các một số khía cạnh về trang của mình trên Tìm kiếm:

Toán tử tìm kiếm

cache:

Tìm phiên bản trang lưu trong bộ nhớ đệm Ví dụ:

cache:https://www.google.com/

filetype:

Tìm kết quả tìm kiếm thuộc một loại tệp cụ thể theo tiêu đề HTTP content-type hoặc đuôi tệp mà bạn xác định. Ví dụ: bạn có thể tìm kiếm các tệp RTF và URL có đuôi là .rtf với nội dung chứa cụm từ "galway":

filetype:rtf galway

imagesize:

Tìm các trang chứa hình ảnh có kích thước cụ thể. Toán tử tìm kiếm này chỉ hoạt động trên Google Hình ảnh. Ví dụ:

imagesize:1200x800

site:

Tìm kết quả tìm kiếm đến từ một miền, URL hoặc tiền tố URL cụ thể. Ví dụ:

site:https://www.google.com/

src:

Tìm các trang dẫn chiếu đến một URL hình ảnh cụ thể trong thuộc tính src. Toán tử tìm kiếm này chỉ hoạt động trên Google Hình ảnh. Ví dụ:

src:https://www.example.com/images/peanut-butter.png