Bắt đầu nhanh: tìm hiểu kiến thức cơ bản về Google Tìm kiếm

Nếu bạn có một trang web trên nền tảng lưu trữ web tự động như Blogger, Wix hay Squarespace, hoặc điều hành một doanh nghiệp nhỏ và không có nhiều thời gian dành cho trang web của mình, thì bạn nên tìm hiểu những kiến thức cơ bản về việc quản lý sự hiện diện của trang web trên các công cụ tìm kiếm. Chỉ một chút kiến thức cũng có thể rất hữu ích trong việc giúp mọi người tìm thấy trang web của bạn.