Zmiana sprawdzonych metod dotyczących mutacji

Nazwy zasobów tymczasowych

GoogleAdsService.Mutate obsługuje tymczasowe nazwy zasobów, do których można się później odwoływać w tym samym żądaniu. Dzięki temu możesz na przykład utworzyć kampanię i powiązane z nią grupy reklam, reklamy, słowa kluczowe itd. w ramach jednego żądania.

Aby to zrobić, określ parametr resource_name nowego zasobu w celu użycia ujemnego identyfikatora. Jeśli np. utworzysz kampanię i określisz jej nazwę zasobu jako customers/<YOUR_CUSTOMER_ID>/campaigns/-1, to podczas tworzenia tej grupy reklam w późniejszej operacji będzie można odwołać się do niej, podając tę nazwę zasobu. Wskazana przez Ciebie wartość -1 zostanie automatycznie zastąpiona rzeczywistym identyfikatorem utworzonej kampanii.

Oto kilka kwestii, o których należy pamiętać podczas korzystania z tymczasowych nazw zasobów:

 • Tymczasowej nazwy zasobu można używać tylko po zdefiniowaniu jej w zasobie. W przykładzie poniżej operacja na poziomie grupy reklam musi pojawić się po operacji kampanii na liście operacji.
 • Tymczasowe nazwy zasobów nie są zapamiętywane w zadaniach ani w żądaniach przekształcania. Aby odwołać się do zasobu utworzonego w poprzednim zadaniu lub zmienić żądanie, użyj jego rzeczywistej nazwy.
 • W przypadku pojedynczego zadania lub żądania mutacji każda tymczasowa nazwa zasobu musi zawierać niepowtarzalną liczbę ujemną, nawet jeśli pochodzą z różnych typów zasobów. Jeśli tymczasowy identyfikator jest używany ponownie w pojedynczym zadaniu lub w żądaniu przekształcenia, zwracany jest błąd.

Przykład

Aby podać bardziej konkretny przykład dla powyższej sytuacji, załóżmy, że chcesz dodać kampanię, grupę reklam i reklamę w jednym żądaniu do interfejsu API. W tym celu utwórz strukturę żądania podobną do tej:

mutate_operations: [
 {
  campaign_operation: {
   create: {
    resource_name: "customers/<YOUR_CUSTOMER_ID>/campaigns/-1",
    ...
   }
  }
 },
 {
  ad_group_operation: {
   create: {
    resource_name: "customers/<YOUR_CUSTOMER_ID>/adGroups/-2",
    campaign: "customers/<YOUR_CUSTOMER_ID>/campaigns/-1"
    ...
   }
  }
 },
 {
  ad_group_ad_operation: {
   create: {
    ad_group: "customers/<YOUR_CUSTOMER_ID>/adGroups/-2"
    ...
   }
  }
 },
]

Zwróć uwagę, że grupie reklam został użyty nowy tymczasowy identyfikator, ponieważ nie możemy ponownie użyć zasobu -1 użytego w kampanii, a także odwołujemy się do tej grupy reklam podczas tworzenia reklamy w grupie reklam. Sama grupa reklam odwołuje się do nazwy zasobu kampanii, którą utworzyliśmy na potrzeby kampanii we wcześniejszej operacji w żądaniu. Z kolei właściwość resource_name w żądaniu ad_group_ad_operation nie jest potrzebna, ponieważ żadna dalsza operacja się do niej nie odwołuje.

Grupuj operacje tego samego typu

Gdy używasz GoogleAdsService.Mutate, ważne jest, aby grupować operacje według ich zasobów w tablicy powtarzających się operacji. Ta metoda mutacji służy zasadniczo do automatycznego sekwencyjnego wywoływania własnej metody mutate każdego zasobu. W tym celu odczytuje dane w ramach operacji, dopóki nie znajdzie zasobu dla innego typu, a potem grupuje wszystkie operacje tego samego typu w jednym żądaniu.

Jeśli np. masz 5 operacji kampanii, a po 10 operacjach grupy reklam w powtarzającym się polu operations w wywołaniu Mutate, system wykona łącznie 2 wywołania w backendzie: 1 dla 5 operacji i AdGroupService dla 10 operacji.CampaignService Jeśli jednak pogrupujesz je inaczej, skuteczność może być znacznie gorsza. Jeśli utworzysz tylko 2 kampanie i 2 grupy reklam, ale powiążesz je tak, aby działania były uporządkowane w taki sposób, że będą ułożone według kampanii [campaign, ad group, campaign, ad group], uzyskasz w ten sposób 4 wywołania w backendzie. Spowoduje to spowolnienie działania interfejsu API, a w skrajnych przypadkach może nawet doprowadzić do przekroczenia limitu czasu.

Pobieranie zmiennych atrybutów z odpowiedzi

Jeśli ustawisz response_content_type w żądaniu mutacji na MUTABLE_RESOURCE, odpowiedź będzie zawierać wartości wszystkich zmiennych pól dla każdego obiektu utworzonego lub zaktualizowanego przez żądanie. Dzięki tej funkcji możesz uniknąć dodatkowego żądania search lub searchStream po każdym żądaniu zmiany.

Jeśli nie ustawisz response_content_type, interfejs Google Ads API przyjmuje domyślnie wartość RESOURCE_NAME_ONLY, a odpowiedź będzie zawierać tylko nazwę każdego utworzonego lub zaktualizowanego zasobu.

Oto przykład pobierania zmiennego zasobu z wywołania interfejsu API:

Java

private String createExperimentArms(
  GoogleAdsClient googleAdsClient, long customerId, long campaignId, String experiment) {
 List<ExperimentArmOperation> operations = new ArrayList<>();
 operations.add(
   ExperimentArmOperation.newBuilder()
     .setCreate(
       // The "control" arm references an already-existing campaign.
       ExperimentArm.newBuilder()
         .setControl(true)
         .addCampaigns(ResourceNames.campaign(customerId, campaignId))
         .setExperiment(experiment)
         .setName("control arm")
         .setTrafficSplit(40)
         .build())
     .build());
 operations.add(
   ExperimentArmOperation.newBuilder()
     .setCreate(
       // The non-"control" arm, also called a "treatment" arm, will automatically
       // generate draft campaigns that you can modify before starting the experiment.
       ExperimentArm.newBuilder()
         .setControl(false)
         .setExperiment(experiment)
         .setName("experiment arm")
         .setTrafficSplit(60)
         .build())
     .build());

 try (ExperimentArmServiceClient experimentArmServiceClient =
   googleAdsClient.getLatestVersion().createExperimentArmServiceClient()) {
  // Constructs the mutate request.
  MutateExperimentArmsRequest mutateRequest = MutateExperimentArmsRequest.newBuilder()
    .setCustomerId(Long.toString(customerId))
    .addAllOperations(operations)
    // We want to fetch the draft campaign IDs from the treatment arm, so the easiest way to do
    // that is to have the response return the newly created entities.
    .setResponseContentType(ResponseContentType.MUTABLE_RESOURCE)
    .build();

  // Sends the mutate request.
  MutateExperimentArmsResponse response =
    experimentArmServiceClient.mutateExperimentArms(mutateRequest);

  // Results always return in the order that you specify them in the request. Since we created
  // the treatment arm last, it will be the last result. If you don't remember which arm is the
  // treatment arm, you can always filter the query in the next section with
  // `experiment_arm.control = false`.
  MutateExperimentArmResult controlArmResult = response.getResults(0);
  MutateExperimentArmResult treatmentArmResult = response.getResults(
    response.getResultsCount() - 1);

  System.out.printf("Created control arm with resource name '%s'%n",
    controlArmResult.getResourceName());
  System.out.printf("Created treatment arm with resource name '%s'%n",
    treatmentArmResult.getResourceName());

  return treatmentArmResult.getExperimentArm().getInDesignCampaigns(0);
 }
}
   

C#

/// <summary>
/// Creates the experiment arms.
/// </summary>
/// <param name="client">The Google Ads client.</param>
/// <param name="customerId">The customer ID for which the call is made.</param>
/// <param name="baseCampaignId">ID of the campaign for which the control arm is
/// created.</param>
/// <param name="experimentResourceName">Resource name of the experiment.</param>
/// <returns>The control and treatment arms.</returns>
private static (MutateExperimentArmResult, MutateExperimentArmResult)
  CreateExperimentArms(GoogleAdsClient client, long customerId, long baseCampaignId,
    string experimentResourceName)
{
  // Get the ExperimentArmService.
  ExperimentArmServiceClient experimentService = client.GetService(
    Services.V16.ExperimentArmService);

  // Create the control arm. The control arm references an already-existing campaign.
  ExperimentArmOperation controlArmOperation = new ExperimentArmOperation()
  {
    Create = new ExperimentArm()
    {
      Control = true,
      Campaigns = {
        ResourceNames.Campaign(customerId, baseCampaignId)
      },
      Experiment = experimentResourceName,
      Name = "Control Arm",
      TrafficSplit = 40
    }
  };

  // Create the non-control arm. The non-"control" arm, also called a "treatment" arm,
  // will automatically generate draft campaigns that you can modify before starting the
  // experiment.
  ExperimentArmOperation treatmentArmOperation = new ExperimentArmOperation()
  {
    Create = new ExperimentArm()
    {
      Control = false,
      Experiment = experimentResourceName,
      Name = "Experiment Arm",
      TrafficSplit = 60
    }
  };

  // We want to fetch the draft campaign IDs from the treatment arm, so the
  // easiest way to do that is to have the response return the newly created
  // entities.
  MutateExperimentArmsRequest request = new MutateExperimentArmsRequest
  {
    CustomerId = customerId.ToString(),
    Operations = { controlArmOperation, treatmentArmOperation },
    ResponseContentType = ResponseContentType.MutableResource
  };


  MutateExperimentArmsResponse response = experimentService.MutateExperimentArms(
    request
  );

  // Results always return in the order that you specify them in the request.
  // Since we created the treatment arm last, it will be the last result.
  MutateExperimentArmResult controlArm = response.Results.First();
  MutateExperimentArmResult treatmentArm = response.Results.Last();

  Console.WriteLine($"Created control arm with resource name " +
    $"'{controlArm.ResourceName}.");
  Console.WriteLine($"Created treatment arm with resource name" +
   $" '{treatmentArm.ResourceName}'.");
  return (controlArm, treatmentArm);
}

   

PHP

private static function createExperimentArms(
  GoogleAdsClient $googleAdsClient,
  int $customerId,
  int $campaignId,
  string $experimentResourceName
): string {
  $operations = [];
  $experimentArm1 = new ExperimentArm([
    // The "control" arm references an already-existing campaign.
    'control' => true,
    'campaigns' => [ResourceNames::forCampaign($customerId, $campaignId)],
    'experiment' => $experimentResourceName,
    'name' => 'control arm',
    'traffic_split' => 40
  ]);
  $operations[] = new ExperimentArmOperation(['create' => $experimentArm1]);
  $experimentArm2 = new ExperimentArm([
    // The non-"control" arm, also called a "treatment" arm, will automatically
    // generate draft campaigns that you can modify before starting the
    // experiment.
    'control' => false,
    'experiment' => $experimentResourceName,
    'name' => 'experiment arm',
    'traffic_split' => 60
  ]);
  $operations[] = new ExperimentArmOperation(['create' => $experimentArm2]);

  // Issues a request to create the experiment arms.
  $experimentArmServiceClient = $googleAdsClient->getExperimentArmServiceClient();
  $response = $experimentArmServiceClient->mutateExperimentArms(
    MutateExperimentArmsRequest::build($customerId, $operations)
      // We want to fetch the draft campaign IDs from the treatment arm, so the easiest
      // way to do that is to have the response return the newly created entities.
      ->setResponseContentType(ResponseContentType::MUTABLE_RESOURCE)
  );
  // Results always return in the order that you specify them in the request.
  // Since we created the treatment arm last, it will be the last result.
  $controlArmResourceName = $response->getResults()[0]->getResourceName();
  $treatmentArm = $response->getResults()[count($operations) - 1];
  print "Created control arm with resource name '$controlArmResourceName'" . PHP_EOL;
  print "Created treatment arm with resource name '{$treatmentArm->getResourceName()}'"
    . PHP_EOL;

  return $treatmentArm->getExperimentArm()->getInDesignCampaigns()[0];
}
   

Python

def create_experiment_arms(client, customer_id, base_campaign_id, experiment):
  """Creates a control and treatment experiment arms.

  Args:
    client: an initialized GoogleAdsClient instance.
    customer_id: a client customer ID.
    base_campaign_id: the campaign ID to associate with the control arm of
     the experiment.
    experiment: the resource name for an experiment.

  Returns:
    the resource name for the new treatment experiment arm.
  """
  operations = []

  campaign_service = client.get_service("CampaignService")

  # The "control" arm references an already-existing campaign.
  operation_1 = client.get_type("ExperimentArmOperation")
  exa_1 = operation_1.create
  exa_1.control = True
  exa_1.campaigns.append(
    campaign_service.campaign_path(customer_id, base_campaign_id)
  )
  exa_1.experiment = experiment
  exa_1.name = "control arm"
  exa_1.traffic_split = 40
  operations.append(operation_1)

  # The non-"control" arm, also called a "treatment" arm, will automatically
  # generate draft campaigns that you can modify before starting the
  # experiment.
  operation_2 = client.get_type("ExperimentArmOperation")
  exa_2 = operation_2.create
  exa_2.control = False
  exa_2.experiment = experiment
  exa_2.name = "experiment arm"
  exa_2.traffic_split = 60
  operations.append(operation_2)

  experiment_arm_service = client.get_service("ExperimentArmService")
  request = client.get_type("MutateExperimentArmsRequest")
  request.customer_id = customer_id
  request.operations = operations
  # We want to fetch the draft campaign IDs from the treatment arm, so the
  # easiest way to do that is to have the response return the newly created
  # entities.
  request.response_content_type = (
    client.enums.ResponseContentTypeEnum.MUTABLE_RESOURCE
  )
  response = experiment_arm_service.mutate_experiment_arms(request=request)

  # Results always return in the order that you specify them in the request.
  # Since we created the treatment arm second, it will be the second result.
  control_arm_result = response.results[0]
  treatment_arm_result = response.results[1]

  print(
    f"Created control arm with resource name {control_arm_result.resource_name}"
  )
  print(
    f"Created treatment arm with resource name {treatment_arm_result.resource_name}"
  )

  return treatment_arm_result.experiment_arm.in_design_campaigns[0]
   

Ruby

def create_experiment_arms(client, customer_id, base_campaign_id, experiment)
 operations = []
 operations << client.operation.create_resource.experiment_arm do |ea|
  # The "control" arm references an already-existing campaign.
  ea.control = true
  ea.campaigns << client.path.campaign(customer_id, base_campaign_id)
  ea.experiment = experiment
  ea.name = 'control arm'
  ea.traffic_split = 40
 end
 operations << client.operation.create_resource.experiment_arm do |ea|
  # The non-"control" arm, also called a "treatment" arm, will automatically
  # generate draft campaigns that you can modify before starting the
  # experiment.
  ea.control = false
  ea.experiment = experiment
  ea.name = 'experiment arm'
  ea.traffic_split = 60
 end

 response = client.service.experiment_arm.mutate_experiment_arms(
  customer_id: customer_id,
  operations: operations,
  # We want to fetch the draft campaign IDs from the treatment arm, so the
  # easiest way to do that is to have the response return the newly created
  # entities.
  response_content_type: :MUTABLE_RESOURCE,
 )

 # Results always return in the order that you specify them in the request.
 # Since we created the treatment arm last, it will be the last result.
 control_arm_result = response.results.first
 treatment_arm_result = response.results.last

 puts "Created control arm with resource name #{control_arm_result.resource_name}."
 puts "Created treatment arm with resource name #{treatment_arm_result.resource_name}."

 treatment_arm_result.experiment_arm.in_design_campaigns.first
end
   

Perl

sub create_experiment_arms {
 my ($api_client, $customer_id, $base_campaign_id, $experiment) = @_;

 my $operations = [];
 push @$operations,
  Google::Ads::GoogleAds::V16::Services::ExperimentArmService::ExperimentArmOperation
  ->new({
   create => Google::Ads::GoogleAds::V16::Resources::ExperimentArm->new({
     # The "control" arm references an already-existing campaign.
     control  => "true",
     campaigns => [
      Google::Ads::GoogleAds::V16::Utils::ResourceNames::campaign(
       $customer_id, $base_campaign_id
      )
     ],
     experiment  => $experiment,
     name     => "control arm",
     trafficSplit => 40
    })});

 push @$operations,
  Google::Ads::GoogleAds::V16::Services::ExperimentArmService::ExperimentArmOperation
  ->new({
   create => Google::Ads::GoogleAds::V16::Resources::ExperimentArm->new({
     # The non-"control" arm, also called a "treatment" arm, will automatically
     # generate draft campaigns that you can modify before starting the
     # experiment.
     control   => "false",
     experiment  => $experiment,
     name     => "experiment arm",
     trafficSplit => 60
    })});

 my $response = $api_client->ExperimentArmService()->mutate({
  customerId => $customer_id,
  operations => $operations,
  # We want to fetch the draft campaign IDs from the treatment arm, so the
  # easiest way to do that is to have the response return the newly created
  # entities.
  responseContentType => MUTABLE_RESOURCE
 });

 # Results always return in the order that you specify them in the request.
 # Since we created the treatment arm last, it will be the last result.
 my $control_arm_result  = $response->{results}[0];
 my $treatment_arm_result = $response->{results}[1];

 printf "Created control arm with resource name '%s'.\n",
  $control_arm_result->{resourceName};
 printf "Created treatment arm with resource name '%s'.\n",
  $treatment_arm_result->{resourceName};
 return $treatment_arm_result->{experimentArm}{inDesignCampaigns}[0];
}