Thư viện địa điểm

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript Dịch vụ web

Tổng quan

Các hàm trong Thư viện địa điểm, Maps JavaScript API cho phép ứng dụng của bạn tìm kiếm các địa điểm (được xác định trong API này là cơ sở, vị trí địa lý hoặc địa điểm yêu thích nổi bật) nằm trong một khu vực đã xác định, chẳng hạn như ranh giới của bản đồ hoặc xung quanh một điểm cố định.

API Địa điểm cung cấp tính năng tự động hoàn thành mà bạn có thể sử dụng để giúp ứng dụng của bạn hoạt động trước khi tìm kiếm trong trường tìm kiếm của Google Maps. Khi người dùng bắt đầu nhập địa chỉ, tính năng tự động hoàn thành sẽ điền thông tin còn lại. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu về tính năng tự động hoàn thành.

Bắt đầu

Nếu chưa hiểu rõ về API JavaScript của Maps hoặc về JavaScript, bạn nên xem xét JavaScript và Nhận khoá API trước khi bắt đầu.

Bật API

Trước khi sử dụng thư viện Địa điểm trong API JavaScript của Maps, trước tiên, hãy nhớ bật API Địa điểm trong Google Cloud Console, trong chính dự án bạn đã thiết lập cho API JavaScript của Maps.

Cách xem danh sách các API đã bật:

 1. Chuyển đến Google Cloud Console.
 2. Nhấp vào nút Select a project (Chọn dự án), sau đó chọn chính dự án mà bạn đã thiết lập cho Maps JavaScript API rồi nhấp vào Open (Mở).
 3. Trong danh sách API trên Trang tổng quan, hãy tìm API Địa điểm.
 4. Nếu bạn thấy API Địa điểm trong danh sách, thì tức là API này đã được bật. Nếu API không có trong danh sách, hãy bật API đó:
  1. Ở đầu trang, hãy chọn ENABLE APIS AND SERVICES (+ BẬT API VÀ DỊCH VỤ) để hiển thị thẻ Thư viện. Ngoài ra, trên trình đơn bên trái, hãy chọn Thư viện.
  2. Tìm kiếm API Địa điểm, sau đó chọn API đó từ danh sách kết quả.
  3. Chọn BẬT. Khi quá trình này kết thúc, API Địa điểm sẽ xuất hiện trong danh sách API trên Trang tổng quan.

Đang tải thư viện

Dịch vụ Địa điểm là một thư viện độc lập, tách biệt với mã API JavaScript chính của Maps. Để sử dụng chức năng có trong thư viện này, trước tiên bạn phải tải chức năng này bằng cách sử dụng tham số libraries trong URL khởi động của API Maps:

<script async
  src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&libraries=places&callback=initMap">
</script>

Hãy xem Tổng quan về thư viện để biết thêm thông tin.

Thêm API Địa điểm vào danh sách hạn chế API của khoá API

Việc áp dụng các hạn chế về API cho các khoá của bạn sẽ giới hạn việc sử dụng khoá API cho một hoặc nhiều API hoặc SDK. Các yêu cầu gửi tới API hoặc SDK liên kết với khoá API sẽ được xử lý. Các yêu cầu gửi đến API hoặc SDK không liên kết với khoá API sẽ không thành công. Để hạn chế khoá API để sử dụng với Thư viện địa điểm, API JavaScript của Maps:
 1. Chuyển đến Google Cloud Console.
 2. Nhấp vào trình đơn thả xuống dự án và chọn dự án có chứa khoá API mà bạn muốn bảo mật.
 3. Nhấp vào nút trình đơn rồi chọn Nền tảng Google Maps > Thông tin xác thực.
 4. Trên trang Thông tin xác thực, hãy nhấp vào tên của khoá API mà bạn muốn bảo mật.
 5. Trên trang Hạn chế và đổi tên khoá API, hãy đặt các hạn chế:
  • Các hạn chế đối với API
   • Chọn Hạn chế khoá.
   • Nhấp vào Chọn API rồi chọn cả API JavaScript của MapsAPI Địa điểm.
    (Nếu một trong hai API không có trong danh sách, bạn cần enable API đó.)
 6. Nhấp vào LƯU.

Chính sách và hạn mức sử dụng

Hạn mức

Thư viện địa điểm chia sẻ hạn mức sử dụng với API địa điểm như mô tả trong tài liệu về Giới hạn sử dụng cho API địa điểm.

Chính sách

Khi sử dụng Thư viện địa điểm, API Maps trên JavaScript phải tuân thủ các chính sách được mô tả cho API Địa điểm.

Tìm kiếm địa điểm

Với dịch vụ Địa điểm, bạn có thể thực hiện các loại tìm kiếm sau:

Thông tin được trả về có thể bao gồm các cơ sở — như nhà hàng, cửa hàng và văn phòng — cũng như kết quả " mã địa lý" cho biết địa chỉ, khu vực chính trị như thị trấn và thành phố cũng như các địa điểm yêu thích khác.

Tìm Yêu cầu địa điểm

Yêu cầu Tìm địa điểm cho phép bạn tìm kiếm một địa điểm bằng cụm từ tìm kiếm văn bản hoặc số điện thoại. Có hai loại yêu cầu Tìm địa điểm:

Tìm địa điểm từ truy vấn

Tìm địa điểm từ truy vấn nhận dữ liệu nhập văn bản và trả về một địa điểm. Dữ liệu đầu vào có thể là bất kỳ loại dữ liệu Địa điểm nào, chẳng hạn như tên hoặc địa chỉ doanh nghiệp. Để tạo một yêu cầu Tìm địa điểm từ truy vấn, hãy gọi phương thức findPlaceFromQuery() của PlacesService. Phương thức này nhận các tham số sau:

 • query (bắt buộc) Chuỗi văn bản để tìm kiếm, ví dụ: "nhà hàng" hoặc "123 Main Street". Đây phải là tên địa điểm, địa chỉ hoặc loại cơ sở. Mọi loại dữ liệu đầu vào khác đều có thể tạo ra lỗi và không đảm bảo trả về kết quả hợp lệ. API Địa điểm sẽ trả về kết quả phù hợp với đề xuất dựa trên chuỗi này và sắp xếp các kết quả dựa trên mức độ liên quan cảm nhận được của chúng.
 • fields (bắt buộc) Một hoặc nhiều trường chỉ định loại dữ liệu Địa điểm cần trả về.
 • locationBias (không bắt buộc) Toạ độ xác định khu vực cần tìm kiếm. Dưới đây có thể là một trong những trạng thái sau:

Bạn cũng phải truyền một phương thức gọi lại đến findPlaceFromQuery() để xử lý đối tượng kết quả và phản hồi google.maps.places.PlacesServiceStatus.

Ví dụ sau đây cho thấy một lệnh gọi đến findPlaceFromQuery() có chức năng tìm kiếm "Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Úc" và bao gồm cả các trường namegeometry.

var map;
var service;
var infowindow;

function initMap() {
 var sydney = new google.maps.LatLng(-33.867, 151.195);

 infowindow = new google.maps.InfoWindow();

 map = new google.maps.Map(
   document.getElementById('map'), {center: sydney, zoom: 15});

 var request = {
  query: 'Museum of Contemporary Art Australia',
  fields: ['name', 'geometry'],
 };

 var service = new google.maps.places.PlacesService(map);

 service.findPlaceFromQuery(request, function(results, status) {
  if (status === google.maps.places.PlacesServiceStatus.OK) {
   for (var i = 0; i < results.length; i++) {
    createMarker(results[i]);
   }
   map.setCenter(results[0].geometry.location);
  }
 });
}
Xem ví dụ

Tìm địa điểm từ số điện thoại

Tính năng Tìm địa điểm từ số điện thoại sẽ lấy một số điện thoại và trả về một địa điểm. Để thực hiện yêu cầu Tìm địa điểm từ số điện thoại, hãy gọi phương thức findPlaceFromPhoneNumber() của PlacesService. Phương thức này nhận các tham số sau:

 • phoneNumber (bắt buộc) Số điện thoại ở định dạng E.164.
 • fields (bắt buộc) Một hoặc nhiều trường chỉ định loại dữ liệu Địa điểm cần trả về.
 • locationBias (không bắt buộc) Toạ độ xác định khu vực cần tìm kiếm. Dưới đây có thể là một trong những trạng thái sau:

Bạn cũng phải truyền một phương thức gọi lại đến findPlaceFromPhoneNumber() để xử lý đối tượng kết quả và phản hồi google.maps.places.PlacesServiceStatus.

Trường (Tìm phương pháp Địa điểm)

Sử dụng tham số fields để chỉ định một mảng gồm các loại dữ liệu địa điểm cần trả về. Ví dụ: fields: ['formatted_address', 'opening_hours', 'geometry']. Sử dụng dấu chấm khi chỉ định giá trị phức hợp. Ví dụ: opening_hours.weekday_text.

Các trường tương ứng với kết quả Tìm kiếm địa điểm và được chia thành ba danh mục thanh toán: Cơ bản, Liên hệ và Bầu không khí. Các trường cơ bản được tính phí theo mức cơ bản và không phải chịu thêm phí. Trường Liên hệ và Bầu không khí sẽ có mức phí cao hơn. Hãy xem bảng giá để biết thêm thông tin. Thuộc tính (html_attributions) luôn được trả về với mọi lệnh gọi, bất kể trường đó đã được yêu cầu hay chưa.

Cơ bản

Danh mục Cơ bản bao gồm các trường sau:
business_status, formatted_address, geometry, icon,icon_mask_base_uri, icon_background_color, name, permanently_closed (không dùng nữa), photos, place_id, plus_code, types

Lượt liên hệ

Danh mục Người liên hệ bao gồm trường sau: opening_hours
(không dùng nữa trong Thư viện địa điểm, Maps JavaScript API. Sử dụng yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm để nhận kết quả opening_hours).

Bầu không khí

Danh mục Bầu không khí bao gồm các trường sau: price_level, rating, user_ratings_total

Mỗi phương thức findPlaceFromQuery()findPlaceFromPhoneNumber() đều nhận cùng một tập hợp trường và có thể trả về cùng các trường trong phản hồi tương ứng.

Đặt sai lệch vị trí (phương pháp Tìm địa điểm)

Sử dụng tham số locationBias để tính năng Tìm địa điểm ưu tiên các kết quả trong một khu vực cụ thể. Bạn có thể đặt locationBias theo các cách sau:

Bù trừ sai lệch cho một khu vực cụ thể:

locationBias: {lat: 37.402105, lng: -122.081974}

Xác định diện tích hình chữ nhật để tìm kiếm:

locationBias: {north: 37.41, south: 37.40, east: -122.08, west: -122.09}

Bạn cũng có thể sử dụng LatLngBounds.

Xác định bán kính để tìm kiếm (tính bằng mét), có tâm trên một khu vực cụ thể:

locationBias: {radius: 100, center: {lat: 37.402105, lng: -122.081974}}

Yêu cầu tìm kiếm lân cận

Tính năng Tìm kiếm lân cận cho phép bạn tìm kiếm các địa điểm trong một khu vực cụ thể theo từ khoá hoặc loại. Tìm kiếm lân cận phải luôn bao gồm một vị trí. Bạn có thể chỉ định vị trí này theo một trong hai cách:

 • LatLngBounds.
 • một vùng tròn được xác định bằng tổ hợp thuộc tính location – chỉ định tâm của vòng tròn làm đối tượng LatLng – và một bán kính được tính bằng mét.

Tính năng tìm kiếm lân cận Địa điểm được bắt đầu bằng lệnh gọi đến phương thức nearbySearch() của PlacesService. Phương thức này sẽ trả về một mảng các đối tượng PlaceResult. Xin lưu ý rằng phương thức nearbySearch() sẽ thay thế phương thức search() kể từ phiên bản 3.9.

service = new google.maps.places.PlacesService(map);
service.nearbySearch(request, callback);

Phương thức này nhận yêu cầu với các trường sau:

 • Một trong hai cách sau:
  • bounds, phải là đối tượng google.maps.LatLngBounds xác định khu vực tìm kiếm hình chữ nhật; hoặc
  • locationradius; phần tử trước lấy đối tượng google.maps.LatLng, và phần tử thứ hai lấy một số nguyên đơn giản, đại diện cho bán kính của hình tròn tính bằng mét. Bán kính tối đa cho phép là 50.000 mét. Xin lưu ý rằng khi đặt rankBy thành ChromeVox, bạn phải chỉ định location nhưng không thể chỉ định radius hoặc bounds.
 • keyword (không bắt buộc) – Một cụm từ để so khớp với tất cả các trường có sẵn, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, loại và địa chỉ, cũng như bài đánh giá của khách hàng và nội dung khác của bên thứ ba.
 • minPriceLevelmaxPriceLevel (không bắt buộc) — Giới hạn kết quả chỉ tại các vị trí trong phạm vi được chỉ định. Giá trị hợp lệ nằm trong khoảng từ 0 (giá cả phải chăng nhất) đến 4 (đắt nhất).
 • name Không dùng nữa. Tương đương với keyword. Các giá trị trong trường này được kết hợp với các giá trị trong trường keyword và được chuyển dưới dạng một phần của cùng một chuỗi tìm kiếm.
 • openNow (không bắt buộc) – Một giá trị boolean cho biết dịch vụ Địa điểm chỉ nên trả về những địa điểm đang mở cửa kinh doanh tại thời điểm gửi truy vấn. Nếu bạn đưa tham số này vào truy vấn của mình, thì những địa điểm không chỉ định giờ mở cửa trong cơ sở dữ liệu của Google Địa điểm sẽ không được trả về. Việc đặt openNow thành false không có hiệu lực.
 • rankBy (không bắt buộc) – Chỉ định thứ tự của các kết quả được liệt kê. Các giá trị có thể sử dụng là:
  • google.maps.places.RankBy.PROMINENCE (mặc định). Tuỳ chọn này sẽ sắp xếp kết quả dựa trên mức độ quan trọng. Việc xếp hạng sẽ ưu tiên những địa điểm nổi bật trong bán kính đã đặt so với những địa điểm lân cận phù hợp nhưng ít nổi bật hơn. Mức độ nổi bật có thể chịu ảnh hưởng của thứ hạng của một địa điểm trong chỉ mục của Google, mức độ phổ biến trên toàn cầu và các yếu tố khác. Khi google.maps.places.RankBy.PROMINENCE được chỉ định, bạn bắt buộc phải sử dụng tham số radius.
  • google.maps.places.RankBy.DISTANCE. Tuỳ chọn này sắp xếp các kết quả theo thứ tự tăng dần theo khoảng cách từ location được chỉ định (bắt buộc). Xin lưu ý rằng bạn không thể chỉ định bounds và/hoặc radius tuỳ chỉnh nếu chỉ định RankBy.DISTANCE. Khi chỉ định RankBy.DISTANCE, bạn sẽ phải cung cấp một hoặc nhiều giá trị keyword, name hoặc type.
 • type – Giới hạn kết quả ở những địa điểm khớp với loại đã chỉ định. Bạn chỉ có thể chỉ định một loại (nếu bạn cung cấp nhiều loại, tất cả các loại đứng sau mục đầu tiên sẽ bị bỏ qua). Xem danh sách các loại được hỗ trợ.

Bạn cũng phải truyền một phương thức gọi lại đến nearbySearch() để xử lý đối tượng kết quả và phản hồi google.maps.places.PlacesServiceStatus.

var map;
var service;
var infowindow;

function initialize() {
 var pyrmont = new google.maps.LatLng(-33.8665433,151.1956316);

 map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
   center: pyrmont,
   zoom: 15
  });

 var request = {
  location: pyrmont,
  radius: '500',
  type: ['restaurant']
 };

 service = new google.maps.places.PlacesService(map);
 service.nearbySearch(request, callback);
}

function callback(results, status) {
 if (status == google.maps.places.PlacesServiceStatus.OK) {
  for (var i = 0; i < results.length; i++) {
   createMarker(results[i]);
  }
 }
}

Xem ví dụ

Yêu cầu tìm kiếm văn bản

Dịch vụ Tìm kiếm văn bản của Google Địa điểm là dịch vụ web trả về thông tin về một nhóm địa điểm dựa trên một chuỗi — ví dụ: "pizza ở New York" hoặc "cửa hàng giày gần Ottawa". Dịch vụ phản hồi bằng một danh sách các địa điểm khớp với chuỗi văn bản và mọi sai lệch vị trí đã đặt. Phản hồi tìm kiếm sẽ bao gồm một danh sách các địa điểm. Bạn có thể gửi yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm để biết thêm thông tin về bất kỳ địa điểm nào trong câu trả lời.

Tìm kiếm văn bản được bắt đầu bằng lệnh gọi đến phương thức textSearch() của PlacesService.

service = new google.maps.places.PlacesService(map);
service.textSearch(request, callback);

Phương thức này nhận yêu cầu với các trường sau:

 • query (bắt buộc) Chuỗi văn bản để tìm kiếm, ví dụ: "nhà hàng" hoặc "123 Main Street". Đây phải là tên địa điểm, địa chỉ hoặc loại cơ sở. Mọi loại dữ liệu đầu vào khác đều có thể tạo ra lỗi và không đảm bảo trả về kết quả hợp lệ. Dịch vụ Địa điểm sẽ trả về các kết quả phù hợp dựa trên chuỗi này và sắp xếp kết quả dựa trên mức độ liên quan mà hệ thống nhận thấy được. Tham số này trở thành không bắt buộc nếu tham số type cũng được dùng trong yêu cầu tìm kiếm.
 • Không bắt buộc:
  • openNow – Một giá trị boolean cho biết dịch vụ Địa điểm chỉ nên trả về các địa điểm đang mở cửa kinh doanh tại thời điểm gửi truy vấn. Nếu bạn đưa tham số này vào truy vấn của mình, thì những địa điểm không chỉ định giờ mở cửa trong cơ sở dữ liệu của Google Địa điểm sẽ không được trả về. Việc đặt openNow thành false không có hiệu lực.
  • minPriceLevelmaxPriceLevel — Giới hạn kết quả chỉ với những địa điểm trong mức giá đã chỉ định. Giá trị hợp lệ nằm trong khoảng từ 0 (giá cả phải chăng nhất) đến 4 (đắt nhất).
  • Một trong hai cách sau:
   • bounds – Đối tượng google.maps.LatLngBounds xác định hình chữ nhật để tìm kiếm; hoặc
   • locationradius — Bạn có thể thiên kết quả đến một vòng kết nối đã chỉ định bằng cách truyền tham số locationradius. Thao tác này sẽ hướng dẫn dịch vụ Địa điểm ưu tiên hiển thị các kết quả trong vòng kết nối đó. Các kết quả nằm ngoài khu vực đã xác định có thể vẫn hiển thị. Vị trí sẽ lấy một đối tượng google.maps.LatLng và bán kính lấy một số nguyên đơn giản, đại diện cho bán kính của vòng tròn tính bằng mét. Bán kính tối đa cho phép là 50 000 mét.
  • type – Giới hạn kết quả ở những địa điểm khớp với loại đã chỉ định. Bạn chỉ có thể chỉ định một loại (nếu bạn cung cấp nhiều loại, tất cả các loại đứng sau mục đầu tiên sẽ bị bỏ qua). Xem danh sách các loại được hỗ trợ.

Bạn cũng phải truyền một phương thức gọi lại đến textSearch() để xử lý đối tượng kết quả và phản hồi google.maps.places.PlacesServiceStatus.

var map;
var service;
var infowindow;

function initialize() {
 var pyrmont = new google.maps.LatLng(-33.8665433,151.1956316);

 map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
   center: pyrmont,
   zoom: 15
  });

 var request = {
  location: pyrmont,
  radius: '500',
  query: 'restaurant'
 };

 service = new google.maps.places.PlacesService(map);
 service.textSearch(request, callback);
}

function callback(results, status) {
 if (status == google.maps.places.PlacesServiceStatus.OK) {
  for (var i = 0; i < results.length; i++) {
   var place = results[i];
   createMarker(results[i]);
  }
 }
}

Phản hồi cho các lượt tìm kiếm

Mã trạng thái

Đối tượng phản hồi PlacesServiceStatus chứa trạng thái của yêu cầu và có thể chứa thông tin gỡ lỗi để giúp bạn theo dõi lý do yêu cầu địa điểm không thành công. Các giá trị trạng thái có thể có là:

 • INVALID_REQUEST: Yêu cầu này không hợp lệ.
 • OK: Phản hồi chứa kết quả hợp lệ.
 • OVER_QUERY_LIMIT: Trang web đã vượt quá hạn mức yêu cầu.
 • REQUEST_DENIED: Trang web này không được phép sử dụng PlacesService.
 • UNKNOWN_ERROR: Không thể xử lý yêu cầu PlacesService do lỗi máy chủ. Yêu cầu có thể thành công nếu bạn thử lại.
 • ZERO_RESULTS: Không tìm thấy kết quả nào cho yêu cầu này.

Kết quả tìm kiếm địa điểm

Hàm findPlace(), nearbySearch()textSearch() trả về một mảng các đối tượng PlaceResult.

Mỗi đối tượng PlaceResult có thể bao gồm các thuộc tính sau:

 • business_status cho biết trạng thái hoạt động của địa điểm, nếu đó là một doanh nghiệp. Tệp này có thể chứa một trong các giá trị sau:
  • OPERATIONAL
  • CLOSED_TEMPORARILY
  • CLOSED_PERMANENTLY
  Nếu không có dữ liệu nào, hàm business_status sẽ không được trả về.
 • formatted_address là một chuỗi chứa địa chỉ mà con người có thể đọc được của địa điểm này. Thuộc tính formatted_address chỉ được trả về cho tính năng Tìm kiếm văn bản.

  Thông thường, địa chỉ này tương đương với địa chỉ bưu điện. Xin lưu ý rằng một số quốc gia, chẳng hạn như Vương quốc Anh, không cho phép phân phối địa chỉ bưu chính thực sự do các quy định hạn chế về việc cấp phép.

  Địa chỉ được định dạng bao gồm một hoặc nhiều thành phần địa chỉ về mặt logic. Ví dụ: địa chỉ "111 8th Avenue, New York, NY" bao gồm các thành phần sau: "111" (số nhà), "8th Avenue" (tuyến đường), "New York" (thành phố) và "NY" (tiểu bang Hoa Kỳ).

  Không phân tích cú pháp địa chỉ đã định dạng theo lập trình. Thay vào đó, bạn nên sử dụng các thành phần địa chỉ riêng lẻ (trong đó phản hồi API sẽ bao gồm những thành phần này bên cạnh trường địa chỉ đã định dạng).

 • geometry: Thông tin liên quan đến hình học của địa điểm. Trong đó có:
  • location cung cấp vĩ độ và kinh độ của địa điểm.
  • viewport xác định một khung nhìn ưu tiên trên bản đồ khi xem địa điểm này.
 • permanently_closed (không dùng nữa) là một cờ boolean cho biết địa điểm đã tắt vĩnh viễn hay tạm thời (giá trị true). Đừng sử dụng permanently_closed. Thay vào đó, hãy sử dụng business_status để xem trạng thái hoạt động của các doanh nghiệp.
 • plus_code (xem Mã vị trí mởmã cộng) là tham chiếu vị trí được mã hoá, lấy từ toạ độ vĩ độ và kinh độ, đại diện cho khu vực: 1/8000 độ x 1/8000 độ (khoảng 14m x 14m tại xích đạo) hoặc nhỏ hơn. Mã cộng có thể được dùng để thay thế cho địa chỉ đường phố ở những nơi không tồn tại (nơi các toà nhà không được đánh số hoặc đường phố không được đặt tên).

  Plus Code có định dạng là mã toàn cục và mã phức hợp:

  • global_code là mã vùng gồm 4 ký tự và mã địa phương dài 6 ký tự trở lên (849VCWC8+R9).
  • compound_code là mã địa phương dài 6 ký tự trở lên và có vị trí rõ ràng (CWC8+R9, Mountain View, CA, USA). Đừng phân tích cú pháp nội dung này theo lập trình.
  Thông thường, cả mã chung và mã phức hợp đều được trả về. Tuy nhiên, nếu kết quả ở một địa điểm xa (ví dụ như đại dương hoặc sa mạc), thì hệ thống chỉ có thể trả về mã chung.
 • html_attributions: Một mảng thuộc tính mà bạn nên hiển thị khi hiển thị kết quả tìm kiếm. Mỗi mục nhập trong mảng chứa văn bản HTML cho một thuộc tính duy nhất. Lưu ý: Đây là dữ liệu tổng hợp về tất cả thuộc tính cho toàn bộ nội dung phản hồi tìm kiếm. Do đó, tất cả đối tượng PlaceResult trong phản hồi đều chứa các danh sách phân bổ giống nhau.
 • icon trả về URL cho biểu tượng PNG 71 px x 71 px màu.
 • icon_mask_base_uri trả về URL cơ sở cho một biểu tượng không có màu, trừ đuôi .svg hoặc .png.
 • icon_background_color trả về mã màu HEX mặc định cho danh mục của địa điểm.
 • name: Tên của địa điểm.
 • opening_hours có thể chứa những thông tin sau:
  • open_now là một giá trị boolean cho biết địa điểm có đang mở cửa vào thời điểm hiện tại hay không (Không dùng nữa trong Thư viện địa điểm, Maps JavaScript API, sử dụng utc_offset_minutes).
 • place_id là giá trị nhận dạng dạng văn bản giúp xác định duy nhất một địa điểm. Để truy xuất thông tin về địa điểm, hãy chuyển giá trị nhận dạng này trong yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm. Tìm hiểu thêm về cách tham chiếu đến một địa điểm bằng mã địa điểm.
 • rating chứa điểm xếp hạng về địa điểm, từ 0.0 đến 5.0, dựa trên các bài đánh giá tổng hợp của người dùng.
 • types Một mảng các loại cho địa điểm này (ví dụ: ["political", "locality"] hoặc ["restaurant", "lodging"]). Mảng này có thể chứa nhiều giá trị hoặc có thể trống. Các giá trị mới có thể được đưa vào mà không cần thông báo trước. Hãy xem danh sách các loại được hỗ trợ.
 • vicinity: Địa chỉ đơn giản của địa điểm, bao gồm tên đường phố, số nhà và địa phương, chứ không phải tỉnh/tiểu bang, mã bưu chính hoặc quốc gia. Ví dụ: văn phòng của Google tại Sydney, Úc có giá trị vicinity5/48 Pirrama Road, Pyrmont.

Truy cập vào kết quả bổ sung

Theo mặc định, mỗi lượt tìm kiếm địa điểm sẽ trả về tối đa 20 kết quả cho mỗi cụm từ tìm kiếm. Tuy nhiên, mỗi lượt tìm kiếm có thể trả về tối đa 60 kết quả chia thành 3 trang. Các trang bổ sung có sẵn thông qua đối tượng PlaceSearchPagination. Để truy cập vào các trang khác, bạn phải chụp đối tượng PlaceSearchPagination thông qua hàm callback. Đối tượng PlaceSearchPagination được khai báo là:

 • hasNextPage một thuộc tính boolean cho biết liệu có thêm kết quả nào khác hay không. true khi có thêm trang kết quả.
 • nextPage() một hàm sẽ trả về tập hợp kết quả tiếp theo. Sau khi thực hiện tìm kiếm, bạn phải đợi 2 giây trước khi có thể xem trang kết quả tiếp theo.

Để xem nhóm kết quả tiếp theo, hãy gọi nextPage. Phải cho thấy từng trang kết quả rồi mới có thể hiện trang kết quả tiếp theo. Xin lưu ý rằng mỗi lượt tìm kiếm được tính là một yêu cầu duy nhất trong hạn mức sử dụng của bạn.

Ví dụ bên dưới minh hoạ cách thay đổi hàm callback để chụp đối tượng PlaceSearchPagination, từ đó bạn có thể đưa ra nhiều yêu cầu tìm kiếm.

TypeScript

// This example requires the Places library. Include the libraries=places
// parameter when you first load the API. For example:
// <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&libraries=places">

function initMap(): void {
 // Create the map.
 const pyrmont = { lat: -33.866, lng: 151.196 };
 const map = new google.maps.Map(
  document.getElementById("map") as HTMLElement,
  {
   center: pyrmont,
   zoom: 17,
   mapId: "8d193001f940fde3",
  } as google.maps.MapOptions
 );

 // Create the places service.
 const service = new google.maps.places.PlacesService(map);
 let getNextPage: () => void | false;
 const moreButton = document.getElementById("more") as HTMLButtonElement;

 moreButton.onclick = function () {
  moreButton.disabled = true;

  if (getNextPage) {
   getNextPage();
  }
 };

 // Perform a nearby search.
 service.nearbySearch(
  { location: pyrmont, radius: 500, type: "store" },
  (
   results: google.maps.places.PlaceResult[] | null,
   status: google.maps.places.PlacesServiceStatus,
   pagination: google.maps.places.PlaceSearchPagination | null
  ) => {
   if (status !== "OK" || !results) return;

   addPlaces(results, map);
   moreButton.disabled = !pagination || !pagination.hasNextPage;

   if (pagination && pagination.hasNextPage) {
    getNextPage = () => {
     // Note: nextPage will call the same handler function as the initial call
     pagination.nextPage();
    };
   }
  }
 );
}

function addPlaces(
 places: google.maps.places.PlaceResult[],
 map: google.maps.Map
) {
 const placesList = document.getElementById("places") as HTMLElement;

 for (const place of places) {
  if (place.geometry && place.geometry.location) {
   const image = {
    url: place.icon!,
    size: new google.maps.Size(71, 71),
    origin: new google.maps.Point(0, 0),
    anchor: new google.maps.Point(17, 34),
    scaledSize: new google.maps.Size(25, 25),
   };

   new google.maps.Marker({
    map,
    icon: image,
    title: place.name!,
    position: place.geometry.location,
   });

   const li = document.createElement("li");

   li.textContent = place.name!;
   placesList.appendChild(li);

   li.addEventListener("click", () => {
    map.setCenter(place.geometry!.location!);
   });
  }
 }
}

declare global {
 interface Window {
  initMap: () => void;
 }
}
window.initMap = initMap;

JavaScript

// This example requires the Places library. Include the libraries=places
// parameter when you first load the API. For example:
// <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&libraries=places">
function initMap() {
 // Create the map.
 const pyrmont = { lat: -33.866, lng: 151.196 };
 const map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
  center: pyrmont,
  zoom: 17,
  mapId: "8d193001f940fde3",
 });
 // Create the places service.
 const service = new google.maps.places.PlacesService(map);
 let getNextPage;
 const moreButton = document.getElementById("more");

 moreButton.onclick = function () {
  moreButton.disabled = true;
  if (getNextPage) {
   getNextPage();
  }
 };

 // Perform a nearby search.
 service.nearbySearch(
  { location: pyrmont, radius: 500, type: "store" },
  (results, status, pagination) => {
   if (status !== "OK" || !results) return;

   addPlaces(results, map);
   moreButton.disabled = !pagination || !pagination.hasNextPage;
   if (pagination && pagination.hasNextPage) {
    getNextPage = () => {
     // Note: nextPage will call the same handler function as the initial call
     pagination.nextPage();
    };
   }
  },
 );
}

function addPlaces(places, map) {
 const placesList = document.getElementById("places");

 for (const place of places) {
  if (place.geometry && place.geometry.location) {
   const image = {
    url: place.icon,
    size: new google.maps.Size(71, 71),
    origin: new google.maps.Point(0, 0),
    anchor: new google.maps.Point(17, 34),
    scaledSize: new google.maps.Size(25, 25),
   };

   new google.maps.Marker({
    map,
    icon: image,
    title: place.name,
    position: place.geometry.location,
   });

   const li = document.createElement("li");

   li.textContent = place.name;
   placesList.appendChild(li);
   li.addEventListener("click", () => {
    map.setCenter(place.geometry.location);
   });
  }
 }
}

window.initMap = initMap;
Xem ví dụ

Thử mẫu

Thông tin về địa điểm

Ngoài việc cung cấp danh sách các địa điểm trong một khu vực, dịch vụ Địa điểm cũng có thể trả về thông tin chi tiết về một địa điểm cụ thể. Sau khi một địa điểm được trả về trong phản hồi tìm kiếm địa điểm, bạn có thể dùng mã địa điểm của địa điểm đó để yêu cầu thêm thông tin chi tiết về địa điểm đó, chẳng hạn như địa chỉ đầy đủ, số điện thoại, điểm xếp hạng và bài đánh giá của người dùng, v.v.

Yêu cầu thông tin về địa điểm

Yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm bằng cách gọi phương thức getDetails() của dịch vụ.

service = new google.maps.places.PlacesService(map);
service.getDetails(request, callback);

Phương thức này sẽ nhận một yêu cầu, chứa placeId của địa điểm mà bạn muốn và các trường cho biết loại dữ liệu Địa điểm cần trả về. Tìm hiểu thêm về cách tham chiếu đến một địa điểm bằng mã địa điểm.

Hàm này cũng sử dụng một phương thức gọi lại cần xử lý mã trạng thái được truyền vào phản hồi google.maps.places.PlacesServiceStatus cũng như đối tượng google.maps.places.PlaceResult.

var request = {
 placeId: 'ChIJN1t_tDeuEmsRUsoyG83frY4',
 fields: ['name', 'rating', 'formatted_phone_number', 'geometry']
};

service = new google.maps.places.PlacesService(map);
service.getDetails(request, callback);

function callback(place, status) {
 if (status == google.maps.places.PlacesServiceStatus.OK) {
  createMarker(place);
 }
}

Xem ví dụ

Trường (Chi tiết về địa điểm)

Tham số fields lấy một mảng chuỗi (tên trường).

Sử dụng tham số fields để chỉ định một mảng gồm các loại dữ liệu địa điểm cần trả về. Ví dụ: fields: ['address_components', 'opening_hours', 'geometry']. Sử dụng dấu chấm khi chỉ định giá trị phức hợp. Ví dụ: opening_hours.weekday_text.

Các trường tương ứng với kết quả Thông tin chi tiết về địa điểm và được chia thành ba danh mục thanh toán: Cơ bản, Liên hệ và Bầu không khí. Các trường cơ bản được tính phí theo mức giá cơ bản và không phải chịu thêm khoản phí nào. Trường Liên hệ và Bầu không khí được tính phí cao hơn. Hãy xem bảng giá để biết thêm thông tin. Các thuộc tính (html_attributions) luôn được trả về với mọi lệnh gọi, bất kể nó có được yêu cầu hay không.

Cơ bản

Danh mục Cơ bản bao gồm các trường sau:
address_components, adr_address, business_status, formatted_address, geometry, icon, icon_mask_base_uri, icon_background_color,name, permanently_closed (không dùng nữa), photo, place_id, plus_code, type, url, utc_offset API/API Maps/, không dùng nữa{/21, utc_offset_minutesvicinity

Lượt liên hệ

Danh mục Người liên hệ bao gồm các trường sau:
formatted_phone_number, international_phone_number, opening_hours, website

Bầu không khí

Danh mục Bầu không khí bao gồm các trường sau: price_level, rating, reviews, user_ratings_total

Tìm hiểu thêm về trường địa điểm. Để biết thêm thông tin về cách tính phí đối với các yêu cầu dữ liệu Địa điểm, hãy xem phần Mức sử dụng và thanh toán.

Phản hồi về thông tin chi tiết về địa điểm

Mã trạng thái

Đối tượng phản hồi PlacesServiceStatus chứa trạng thái của yêu cầu và có thể chứa thông tin gỡ lỗi để giúp bạn theo dõi lý do yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm không thành công. Các giá trị trạng thái có thể có là:

 • INVALID_REQUEST: Yêu cầu này không hợp lệ.
 • OK: Phản hồi chứa kết quả hợp lệ.
 • OVER_QUERY_LIMIT: Trang web đã vượt quá hạn mức yêu cầu.
 • NOT_FOUND Không tìm thấy vị trí được tham chiếu trong cơ sở dữ liệu Địa điểm.
 • REQUEST_DENIED: Trang web này không được phép sử dụng PlacesService.
 • UNKNOWN_ERROR: Không thể xử lý yêu cầu PlacesService do lỗi máy chủ. Yêu cầu có thể thành công nếu bạn thử lại.
 • ZERO_RESULTS: Không tìm thấy kết quả nào cho yêu cầu này.

Kết quả về thông tin chi tiết về địa điểm

Lệnh gọi getDetails() thành công sẽ trả về một đối tượng PlaceResult có các thuộc tính sau:

 • address_components: Một mảng chứa các thành phần riêng áp dụng cho địa chỉ này.

  Mỗi thành phần địa chỉ thường chứa các trường sau:

  • types[] là một mảng cho biết loại của thành phần địa chỉ. Hãy xem danh sách các loại được hỗ trợ.
  • long_name là nội dung mô tả văn bản đầy đủ hoặc tên của thành phần địa chỉ do Bộ mã hoá địa lý trả về.
  • short_name là tên văn bản viết tắt cho thành phần địa chỉ, nếu có. Ví dụ: một thành phần địa chỉ cho tiểu bang Alaska có thể có long_name là "Alaska" và short_name là "AK" sử dụng chữ viết tắt của bưu điện gồm 2 chữ cái.

  Hãy lưu ý những thông tin thực tế sau về mảng address_components[]:

  • Mảng các thành phần địa chỉ có thể chứa nhiều thành phần hơn formatted_address.
  • Mảng này không nhất thiết bao gồm mọi pháp nhân chính trị có chứa địa chỉ, ngoại trừ những pháp nhân có trong formatted_address. Để truy xuất tất cả các pháp nhân chính trị có chứa địa chỉ cụ thể, bạn nên sử dụng tính năng mã hoá địa lý ngược, chuyển vĩ độ/kinh độ của địa chỉ dưới dạng thông số tới yêu cầu.
  • Định dạng của phản hồi không đảm bảo sẽ giữ nguyên giữa các yêu cầu. Cụ thể, số lượng address_components sẽ thay đổi tuỳ theo địa chỉ được yêu cầu và có thể thay đổi theo thời gian đối với cùng một địa chỉ. Một thành phần có thể thay đổi vị trí trong mảng. Loại thành phần có thể thay đổi. Có thể thiếu một thành phần cụ thể trong phản hồi sau đó.
 • business_status cho biết trạng thái hoạt động của địa điểm, nếu đó là một doanh nghiệp. Tệp này có thể chứa một trong các giá trị sau:
  • OPERATIONAL
  • CLOSED_TEMPORARILY
  • CLOSED_PERMANENTLY
  Nếu không có dữ liệu nào, hàm business_status sẽ không được trả về.
 • formatted_address: Địa chỉ của địa điểm này mà con người có thể đọc được.

  Thông thường, địa chỉ này tương đương với địa chỉ bưu điện. Xin lưu ý rằng một số quốc gia, chẳng hạn như Vương quốc Anh, không cho phép phân phối địa chỉ bưu chính thực sự do các quy định hạn chế về việc cấp phép.

  Địa chỉ được định dạng bao gồm một hoặc nhiều thành phần địa chỉ về mặt logic. Ví dụ: địa chỉ "111 8th Avenue, New York, NY" bao gồm các thành phần sau: "111" (số nhà), "8th Avenue" (tuyến đường), "New York" (thành phố) và "NY" (tiểu bang Hoa Kỳ).

  Không phân tích cú pháp địa chỉ đã định dạng theo lập trình. Thay vào đó, bạn nên sử dụng các thành phần địa chỉ riêng lẻ (trong đó phản hồi API sẽ bao gồm những thành phần này bên cạnh trường địa chỉ đã định dạng).

 • formatted_phone_number: Số điện thoại của địa điểm, được định dạng theo quy ước khu vực của số.
 • geometry: Thông tin liên quan đến hình học của địa điểm. Trong đó có:
  • location cung cấp vĩ độ và kinh độ của địa điểm.
  • viewport xác định một khung nhìn ưu tiên trên bản đồ khi xem địa điểm này.
 • permanently_closed (không dùng nữa) là một cờ boolean cho biết địa điểm đã tắt vĩnh viễn hay tạm thời (giá trị true). Đừng sử dụng permanently_closed. Thay vào đó, hãy sử dụng business_status để xem trạng thái hoạt động của các doanh nghiệp.
 • plus_code (xem Mã vị trí mởmã cộng) là tham chiếu vị trí được mã hoá, lấy từ toạ độ vĩ độ và kinh độ, đại diện cho khu vực: 1/8000 độ x 1/8000 độ (khoảng 14m x 14m tại xích đạo) hoặc nhỏ hơn. Mã cộng có thể được dùng để thay thế cho địa chỉ đường phố ở những nơi không tồn tại (nơi các toà nhà không được đánh số hoặc đường phố không được đặt tên).

  Plus Code có định dạng là mã toàn cục và mã phức hợp:

  • global_code là mã vùng gồm 4 ký tự và mã địa phương dài 6 ký tự trở lên (849VCWC8+R9).
  • compound_code là mã địa phương dài 6 ký tự trở lên và có vị trí rõ ràng (CWC8+R9, Mountain View, CA, USA). Đừng phân tích cú pháp nội dung này theo lập trình.
  Thông thường, cả mã chung và mã phức hợp đều được trả về. Tuy nhiên, nếu kết quả ở một địa điểm xa (ví dụ như đại dương hoặc sa mạc), thì hệ thống chỉ có thể trả về mã chung.
 • html_attributions: Văn bản thuộc tính sẽ xuất hiện cho kết quả về địa điểm này.
 • icon: URL đến một tài nguyên hình ảnh có thể dùng để thể hiện loại của địa điểm này.
 • international_phone_number chứa số điện thoại của địa điểm ở định dạng quốc tế. Định dạng quốc tế bao gồm mã quốc gia và có tiền tố là dấu cộng (+). Ví dụ: international_phone_number cho văn phòng của Google tại Sydney, Úc là +61 2 9374 4000.
 • name: Tên của địa điểm.
 • utc_offset Không dùng nữa trong Thư viện địa điểm, Maps JavaScript API, chuyển sang sử dụng utc_offset_minutes.
 • utc_offset_minutes chứa số phút múi giờ hiện tại của địa điểm này chênh lệch với múi giờ UTC. Ví dụ: đối với những địa điểm ở Sydney, Úc vào giờ mùa hè, giá trị này sẽ là 660 (tức là 11 giờ theo giờ UTC) và đối với những địa điểm ở California ngoài giờ mùa hè, giá trị này sẽ là -480 (-8 giờ theo giờ UTC).
 • opening_hours chứa những thông tin sau:
  • open_now (Không dùng nữa trong Thư viện Địa điểm, API JavaScript của Maps; thay vào đó hãy sử dụng opening_hours.isOpen(). Hãy xem video này để biết cách sử dụng isOpen với Thông tin chi tiết về địa điểm.) là một giá trị boolean cho biết địa điểm có mở cửa vào thời điểm hiện tại hay không.
  • periods[] là một mảng gồm các khoảng thời gian mở cửa trong 7 ngày, bắt đầu từ Chủ Nhật, theo thứ tự thời gian. Mỗi kỳ gồm:
   • open chứa một cặp đối tượng ngày và giờ mô tả thời điểm địa điểm mở cửa:
    • day một số từ 0 đến 6, tương ứng với các ngày trong tuần, bắt đầu từ Chủ Nhật. Ví dụ: 2 có nghĩa là thứ Ba.
    • time có thể chứa thời gian trong ngày ở định dạng hhmm 24 giờ (các giá trị nằm trong khoảng 0000 – 2359). time sẽ được báo cáo theo múi giờ của địa điểm.
   • close có thể chứa một cặp đối tượng ngày và giờ mô tả thời điểm địa điểm đóng cửa. Lưu ý: Nếu một địa điểm luôn mở, thì phần close sẽ bị thiếu trong phản hồi. Các ứng dụng có thể dựa vào việc luôn mở được biểu thị dưới dạng một khoảng thời gian open chứa day có giá trị 0 và time có giá trị 0000, và không có close.
  • weekday_text là một mảng gồm 7 chuỗi thể hiện giờ mở cửa được định dạng cho mỗi ngày trong tuần. Nếu bạn chỉ định tham số language trong yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm, thì Dịch vụ địa điểm sẽ định dạng và bản địa hoá giờ mở cửa phù hợp với ngôn ngữ đó. Thứ tự của các phần tử trong mảng này phụ thuộc vào tham số language. Một số ngôn ngữ bắt đầu tuần từ thứ Hai, trong khi một số ngôn ngữ khác bắt đầu vào Chủ Nhật.
 • permanently_closed (không dùng nữa) là một cờ boolean cho biết địa điểm đã tắt vĩnh viễn hay tạm thời (giá trị true). Đừng sử dụng permanently_closed. Thay vào đó, hãy sử dụng business_status để xem trạng thái hoạt động của các doanh nghiệp.
 • photos[]: một mảng gồm các đối tượng PlacePhoto. Bạn có thể sử dụng PlacePhoto để chụp ảnh bằng phương thức getUrl(), hoặc bạn có thể kiểm tra đối tượng theo các giá trị sau:
  • height: chiều cao tối đa của hình ảnh, tính bằng pixel.
  • width: chiều rộng tối đa của hình ảnh, tính bằng pixel.
  • html_attributions: Văn bản thuộc tính sẽ hiển thị cùng với ảnh địa điểm này.
 • place_id: Giá trị nhận dạng bằng văn bản xác định duy nhất một địa điểm và có thể dùng để truy xuất thông tin về địa điểm thông qua yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm. Tìm hiểu thêm về cách tham chiếu đến một địa điểm bằng mã địa điểm.
 • rating: Điểm xếp hạng về địa điểm này, từ 0.0 đến 5.0, dựa trên bài đánh giá tổng hợp của người dùng.
 • reviews một mảng gồm tối đa 5 bài đánh giá. Mỗi bài đánh giá bao gồm một số thành phần:
  • aspects[] chứa một mảng các đối tượng PlaceAspectRating, mỗi đối tượng cung cấp điểm xếp hạng về một thuộc tính của cơ sở. Đối tượng đầu tiên trong mảng được coi là khía cạnh chính. Mỗi PlaceAspectRating được xác định như sau:
   • type tên của khía cạnh đang được xếp hạng. Các loại sau đây được hỗ trợ: appeal, atmosphere, decor, facilities, food, overall, qualityservice.
   • rating điểm xếp hạng của người dùng cho khía cạnh cụ thể này, từ 0 đến 3.
  • author_name tên của người dùng đã gửi bài đánh giá. Bài đánh giá ẩn danh được coi là của "Một người dùng Google". Nếu bạn đặt tham số ngôn ngữ, thì cụm từ "Người dùng Google" sẽ trả về một chuỗi đã được bản địa hoá.
  • author_url URL tới hồ sơ trên Google+ của người dùng, nếu có.
  • language mã ngôn ngữ IETF cho biết ngôn ngữ được dùng trong bài đánh giá của người dùng. Trường này chỉ chứa thẻ ngôn ngữ chính, không chứa thẻ phụ biểu thị quốc gia hoặc khu vực. Ví dụ: tất cả các bài đánh giá bằng tiếng Anh đều được gắn thẻ là "en", chứ không phải "en-AU" hay "en-UK", v.v.
  • rating điểm xếp hạng chung của người dùng cho địa điểm này. Đây là một số nguyên, trong khoảng từ 1 đến 5.
  • text bài đánh giá của người dùng. Khi đánh giá một địa điểm trên Google Địa điểm, bài đánh giá dạng văn bản được coi là không bắt buộc. Do đó, trường này có thể để trống.
 • types Một mảng các loại cho địa điểm này (ví dụ: ["political", "locality"] hoặc ["restaurant", "lodging"]). Mảng này có thể chứa nhiều giá trị hoặc có thể trống. Các giá trị mới có thể được đưa vào mà không cần thông báo trước. Hãy xem danh sách các loại được hỗ trợ.
 • url: URL của trang Google chính thức cho địa điểm này. Đây là trang do Google sở hữu, trang chứa thông tin phù hợp nhất hiện có về địa điểm này. Các ứng dụng phải liên kết đến hoặc nhúng trang này vào bất kỳ màn hình nào cho thấy kết quả chi tiết về địa điểm cho người dùng.
 • vicinity: Địa chỉ đơn giản của địa điểm, bao gồm tên đường phố, số nhà và địa phương, chứ không phải tỉnh/tiểu bang, mã bưu chính hoặc quốc gia. Ví dụ: văn phòng của Google tại Sydney, Úc có giá trị vicinity5/48 Pirrama Road, Pyrmont. Thuộc tính vicinity chỉ được trả về cho một Tìm kiếm lân cận.
 • website liệt kê trang web đáng tin cậy cho địa điểm này, chẳng hạn như trang chủ của một doanh nghiệp.

Lưu ý: Điểm xếp hạng đa chiều có thể chỉ áp dụng cho một số địa điểm. Nếu có quá ít bài đánh giá, thì phản hồi chi tiết sẽ bao gồm điểm xếp hạng cũ trên thang điểm từ 0 đến 5 (nếu có) hoặc hoàn toàn không có điểm xếp hạng.

Giới thiệu một địa điểm bằng mã địa điểm

Mã địa điểm là một tham chiếu duy nhất đến một địa điểm trên Google Maps. Mã địa điểm có sẵn cho hầu hết các vị trí, bao gồm cả doanh nghiệp, địa danh, công viên và nút giao.

Để sử dụng mã địa điểm trong ứng dụng, trước tiên, bạn phải tra cứu mã địa điểm có trong PlaceResult của yêu cầu Tìm kiếm địa điểm hoặc Chi tiết. Sau đó, bạn có thể sử dụng mã địa điểm này để tra cứu Thông tin chi tiết về địa điểm.

Mã địa điểm được miễn hạn chế lưu vào bộ nhớ đệm nêu trong Mục 3.2.3(b) của Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps. Do đó, bạn có thể lưu trữ các giá trị mã địa điểm để sử dụng sau này. Để tìm hiểu các phương pháp hay nhất khi lưu trữ mã địa điểm, hãy xem bài viết tổng quan về mã địa điểm.

var map;

function initialize() {
 // Create a map centered in Pyrmont, Sydney (Australia).
 map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
  center: {lat: -33.8666, lng: 151.1958},
  zoom: 15
 });

 // Search for Google's office in Australia.
 var request = {
  location: map.getCenter(),
  radius: '500',
  query: 'Google Sydney'
 };

 var service = new google.maps.places.PlacesService(map);
 service.textSearch(request, callback);
}

// Checks that the PlacesServiceStatus is OK, and adds a marker
// using the place ID and location from the PlacesService.
function callback(results, status) {
 if (status == google.maps.places.PlacesServiceStatus.OK) {
  var marker = new google.maps.Marker({
   map: map,
   place: {
    placeId: results[0].place_id,
    location: results[0].geometry.location
   }
  });
 }
}

google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize);

Hình ảnh về địa điểm

Tính năng Ảnh địa điểm cho phép bạn thêm nội dung ảnh chất lượng cao vào trang web của mình. Dịch vụ Ảnh giúp bạn truy cập vào hàng triệu ảnh được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Địa điểm và Google+ Địa phương. Khi bạn nhận thông tin về địa điểm bằng yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm, thông tin tham chiếu ảnh sẽ được trả về cho nội dung ảnh có liên quan. Các yêu cầu Tìm kiếm lân cận và Tìm kiếm văn bản cũng trả về một thông tin tham chiếu ảnh duy nhất cho mỗi vị trí, khi có liên quan. Bằng cách sử dụng dịch vụ Ảnh, bạn có thể truy cập vào ảnh được tham chiếu và đổi kích thước hình ảnh về kích thước tối ưu cho ứng dụng của mình.

Một mảng các đối tượng PlacePhoto sẽ được trả về như một phần của đối tượng PlaceResult cho bất kỳ yêu cầu getDetails(), textSearch() hoặc nearbySearch() nào được đưa ra đối với một PlacesService.

Lưu ý: Số lượng ảnh được trả lại sẽ khác nhau theo yêu cầu.

 • Tính năng Tìm kiếm lân cận hoặc Tìm kiếm văn bản sẽ trả về tối đa một đối tượng PlacePhoto.
 • Yêu cầu Chi tiết sẽ trả về tối đa 10 đối tượng PlacePhoto.

Bạn có thể yêu cầu URL cho hình ảnh được liên kết bằng cách gọi phương thức PlacePhoto.getUrl() và truyền một đối tượng PhotoOptions hợp lệ. Đối tượng PhotoOptions cho phép bạn chỉ định chiều cao và chiều rộng tối đa mà hình ảnh mong muốn. Nếu bạn chỉ định một giá trị cho cả maxHeightmaxWidth, thì dịch vụ ảnh sẽ đổi kích thước hình ảnh thành kích thước nhỏ hơn trong hai kích thước trong khi vẫn duy trì tỷ lệ khung hình gốc.

Đoạn mã sau đây chấp nhận một đối tượng địa điểm và thêm điểm đánh dấu vào bản đồ nếu có ảnh. Hình ảnh điểm đánh dấu mặc định sẽ được thay thế bằng một phiên bản nhỏ của ảnh.

function createPhotoMarker(place) {
 var photos = place.photos;
 if (!photos) {
  return;
 }

 var marker = new google.maps.Marker({
  map: map,
  position: place.geometry.location,
  title: place.name,
  icon: photos[0].getUrl({maxWidth: 35, maxHeight: 35})
 });
}

Ảnh do dịch vụ Ảnh trả về lấy từ nhiều vị trí, bao gồm cả chủ doanh nghiệp và ảnh do người dùng đóng góp. Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể sử dụng những bức ảnh này mà không cần ghi nhận tác giả hoặc sẽ có thuộc tính bắt buộc đi kèm trong hình ảnh. Tuy nhiên, nếu phần tử photo được trả về bao gồm một giá trị trong trường html_attributions, thì bạn phải đưa thuộc tính bổ sung vào ứng dụng ở bất cứ nơi nào hình ảnh hiển thị.