API Maps Datasets hiện đang ở Xem trước (trước GA). Các sản phẩm và tính năng trước giai đoạn phát hành rộng rãi có thể chỉ được hỗ trợ hạn chế. Các thay đổi đối với sản phẩm và tính năng trước giai đoạn phát hành rộng rãi có thể không tương thích với các phiên bản trước khi phát hành rộng rãi. Sản phẩm trước giai đoạn phát hành rộng rãi chịu sự điều chỉnh của Điều khoản dành riêng cho dịch vụ của Nền tảng Google Maps. Để biết thêm thông tin, hãy xem mô tả giai đoạn khởi chạy.

Bắt đầu

Bắt đầu xây dựng với API Tập dữ liệu Maps.
Thiết lập dự án Google Cloud của bạn.
Tìm hiểu về các yêu cầu để tạo một yêu cầu API.
Tạo tập dữ liệu và tải dữ liệu lên.
Liệt kê tất cả các tập dữ liệu, nhận thông tin về tập dữ liệu cụ thể và tải xuống dữ liệu từ tập dữ liệu.
Cập nhật các thuộc tính của tập dữ liệu.
Xóa tập dữ liệu.