Cập nhật tập dữ liệu

Cập nhật thông tin về tập dữ liệu bằng cách gửi yêu cầu HTTP PATCH đến điểm cuối tập dữ liệu vá. Điểm cuối này cũng bao gồm mã nhận dạng của tập dữ liệu:

https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/DATASET_ID

Bạn có thể cập nhật một hoặc cả hai thuộc tính displayNamedescription của tập dữ liệu. Ví dụ:

curl -X PATCH -d '{
  "displayName": "My Updated Dataset",
  "description": "This is an updated description"
 }' \
 -H 'X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID' \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
 https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/f57074a0-a8b6-403e-9df1-e8a9e4f9fc46

Yêu cầu này sẽ trả về thông tin về tập dữ liệu được cập nhật:

{
 "name": "projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/f57074a0-a8b6-403e-9df1-e8a9e4f9fc46",
 "displayName": "My Updated Dataset",
 "description": "This is an updated description",
 "versionId": "5fb3b84e-1405-4ecd-8f81-9183631f1c07",
 "usage": [
  "USAGE_DATA_DRIVEN_STYLING"
 ],
 "gcsSource": {
  "inputUri": "gs://mybucket/my.csv",
  "fileFormat": "FILE_FORMAT_CSV"
 },
 "createTime": "2023-03-24T14:47:37.308977Z",
 "updateTime": "2023-03-28T15:17:17.919351Z",
 "versionCreateTime": "2023-03-24T14:48:05.053114Z",
 "status": {
  "state": "STATE_COMPLETED"
 }
}

Chỉ định mặt nạ cho trường (field mask)

Theo mặc định, bản cập nhật sẽ sửa đổi tất cả các trường được hỗ trợ được chỉ định trong phần nội dung của yêu cầu, nghĩa là cả displayNamedescription. Tuy nhiên, bạn cũng có thể đưa tham số truy vấn updateMask vào yêu cầu để chỉ định rõ các trường trong nội dung yêu cầu cần cập nhật.

Sử dụng updateMask để chỉ định danh sách các trường đủ điều kiện (được phân tách bằng dấu phẩy) cần cập nhật. Ví dụ: để chỉ cập nhật trường displayName:

curl -X PATCH -d '{
  "displayName": "My Updated Dataset",
  "description": "This is an updated description"
 }' \
 -H 'X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID' \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
 https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/f57074a0-a8b6-403e-9df1-e8a9e4f9fc46?updateMask=displayName

Giá trị mặc định của tham số truy vấn updateMask*, nghĩa là cập nhật tất cả các trường được hỗ trợ đã chỉ định trong nội dung yêu cầu.