Maps Platform Datasets API

mapsplatformdatasets.googleapis.com API.

Điểm cuối dịch vụ

Điểm cuối dịch vụ là một URL cơ sở chỉ định địa chỉ mạng của một dịch vụ API. Một dịch vụ có thể có nhiều điểm cuối dịch vụ. Dịch vụ này có điểm cuối dịch vụ sau đây và tất cả các URI bên dưới đều liên quan đến điểm cuối dịch vụ này:

  • https://mapsplatformdatasets.googleapis.com

Tài nguyên REST: v1alpha.media

Phương thức
download GET /v1alpha/{name=projects/*/datasets/*}:download
Tải tập dữ liệu xuống.
upload POST /v1alpha/{name=projects/*/datasets/*}:import
POST /upload/v1alpha/{name=projects/*/datasets/*}:import
Nhập phiên bản dữ liệu mới cho tập dữ liệu.

Tài nguyên REST: v1alpha.projects.datasets

Phương thức
create POST /v1alpha/{parent=projects/*}/datasets
Tạo tập dữ liệu mới cho dự án đã chỉ định.
delete DELETE /v1alpha/{name=projects/*/datasets/*}
Xóa tập dữ liệu đã chỉ định .
get GET /v1alpha/{name=projects/*/datasets/*}
Tải tập dữ liệu.
list GET /v1alpha/{parent=projects/*}/datasets
Liệt kê tất cả tập dữ liệu cho dự án đã chỉ định.
patch PATCH /v1alpha/{dataset.name=projects/*/datasets/*}
Cập nhật siêu dữ liệu cho tập dữ liệu.

Tài nguyên REST: v1.media

Phương thức
download GET /v1/{name=projects/*/datasets/*}:download
Tải tập dữ liệu xuống.
upload POST /v1/{name=projects/*/datasets/*}:import
POST /upload/v1/{name=projects/*/datasets/*}:import
Nhập phiên bản dữ liệu mới cho tập dữ liệu.

Tài nguyên REST: v1.projects.datasets

Phương thức
create POST /v1/{parent=projects/*}/datasets
Tạo tập dữ liệu mới cho dự án đã chỉ định.
delete DELETE /v1/{name=projects/*/datasets/*}
Xóa tập dữ liệu đã chỉ định .
get GET /v1/{name=projects/*/datasets/*}
Tải tập dữ liệu.
list GET /v1/{parent=projects/*}/datasets
Liệt kê tất cả tập dữ liệu cho dự án đã chỉ định.
patch PATCH /v1/{dataset.name=projects/*/datasets/*}
Cập nhật siêu dữ liệu cho tập dữ liệu.