Tổng quan về việc thanh toán trên Nền tảng Google Maps

Nền tảng Google Maps sử dụng mô hình định giá trả tiền theo mức dùng. Một sản phẩm có thể có nhiều SKU được tính phí ở các mức giá khác nhau và việc sử dụng được theo dõi cho từng SKU sản phẩm. Tìm hiểu cách tính chi phí và tìm các công cụ ước tính.

Xem danh sách tất cả SKU cho các sản phẩm cốt lõi của Nền tảng Google Maps của Maps, Tuyến đường và Địa điểm.

Ngoài khoản tín dụng hằng tháng cho các SKU đủ điều kiện của Nền tảng Google Maps, Google còn cung cấp bản dùng thử Cloud $0 và các hình thức hỗ trợ tài chính khác. Tìm hiểu những lợi ích bạn được hưởng.

Giám sát và kiểm soát mức chi tiêu bằng cách đặt thông báo về ngân sách và hạn mức sử dụng trong Google Cloud Console.

Các bước tiếp theo