Bắt đầu

Bắt đầu xây dựng bằng API Maps tĩnh.
Làm theo hướng dẫn bắt đầu sử dụng Nền tảng Google Maps để tạo tài khoản, tạo khoá API và bắt đầu xây dựng.
Thêm hình ảnh API Tĩnh của Maps vào bản đồ của bạn bằng cách sử dụng thẻ <img>.
Tuỳ chỉnh mọi khía cạnh của bản đồ, bao gồm đường, đối tượng địa lý, địa điểm yêu thích, v.v.
Thêm điểm đánh dấu vào bản đồ, tuỳ chỉnh kích thước và màu sắc của chúng và sử dụng các hình ảnh tuỳ chỉnh của riêng bạn.

Tính năng

Duyệt xem tài liệu để biết các tính năng cốt lõi của Maps Static API.
Xác định toạ độ vĩ độ/kinh độ để căn giữa bản đồ.
Hiển thị một hoặc nhiều bộ điểm đánh dấu trên bản đồ.
Áp dụng kiểu tuỳ chỉnh của riêng bạn cho bản đồ.
Hiển thị đường, vệ tinh, kết hợp, địa hình và bản đồ tùy chỉnh.
Vẽ đường đi có thể tùy chỉnh giữa các điểm trên bản đồ.
Xác định khung nhìn bằng cách chỉ định các vị trí nhìn thấy.

Trợ giúp và hỗ trợ

Nhận sự trợ giúp. Trợ giúp. Hãy tham gia cộng đồng.

Nhận sự trợ giúp. Trợ giúp. Tạo nghiệp tổ Maps.

Báo cáo lỗi hoặc mở một yêu cầu về tính năng.

Tìm hiểu về các sự cố và sự cố ngừng hoạt động của nền tảng.

Nhận trợ giúp từ nhóm Nền tảng Google Maps.