Bắt đầu

Bắt đầu xây dựng bằng API Xác thực địa chỉ Maps.
Tạo tài khoản, tạo khoá API và bắt đầu xây dựng.
Thử bản demo API xác thực địa chỉ.
Sử dụng thư viện ứng dụng khách C#, Java, Python, Go hoặc Node.js để làm việc với các dịch vụ của Google Maps trên máy chủ của bạn.
Xem thông tin chi tiết mới nhất về mức độ phù hợp, theo từng quốc gia, đối với API xác thực địa chỉ.
Xem tài liệu tham khảo về API xác thực địa chỉ và gRPC.

Tính năng

Tìm hiểu về các tính năng chính của API Maps Validation (Xác thực địa chỉ).
Xác thực địa chỉ và trả lại thông tin mã hoá địa lý cho địa chỉ.
Cung cấp ý kiến phản hồi về API Xác thực địa chỉ.
API xác thực địa chỉ có thể tuỳ ý sử dụng CASSTM trong quá trình xác thực địa chỉ.

Trợ giúp

Nhận sự trợ giúp. Trợ giúp. Hãy tham gia cộng đồng.

Nhận sự trợ giúp. Trợ giúp. Tạo nghiệp tổ Maps.

Báo cáo lỗi hoặc mở một yêu cầu về tính năng.

Tìm hiểu về các sự cố và sự cố ngừng hoạt động của nền tảng.

Nhận trợ giúp từ nhóm Nền tảng Google Maps.