Address Validation API

API xác thực địa chỉ cho phép nhà phát triển xác minh tính chính xác của địa chỉ. Khi nhập một địa chỉ, hệ thống sẽ trả về thông tin về độ chính xác của các thành phần của địa chỉ được phân tích cú pháp, mã hoá địa lý và kết quả về khả năng phân phối của địa chỉ được phân tích cú pháp.

Dịch vụ: addressvalidation.googleapis.com

Để gọi dịch vụ này, bạn nên sử dụng thư viện ứng dụng do Google cung cấp. Nếu ứng dụng của bạn cần sử dụng thư viện của riêng bạn để gọi dịch vụ này, hãy sử dụng thông tin sau khi bạn thực hiện yêu cầu API.

Tài liệu khám phá

Tài liệu khám phá là một bản đặc tả mà máy có thể đọc được để mô tả và sử dụng các API REST. Bạn có thể dùng công cụ này để xây dựng thư viện ứng dụng, trình bổ trợ IDE và các công cụ khác tương tác với các API của Google. Một dịch vụ có thể cung cấp nhiều tài liệu khám phá. Dịch vụ này cung cấp tài liệu khám phá sau:

Điểm cuối dịch vụ

Điểm cuối của dịch vụ là một URL cơ sở chỉ định địa chỉ mạng của một dịch vụ API. Một dịch vụ có thể có nhiều điểm cuối cho dịch vụ. Dịch vụ này có điểm cuối dịch vụ sau đây và tất cả các URI bên dưới đều liên quan đến điểm cuối dịch vụ này:

  • https://addressvalidation.googleapis.com

Tài nguyên REST: v1

Phương pháp
provideValidationFeedback POST /v1:provideValidationFeedback
Phản hồi về kết quả của trình tự xác thực.
validateAddress POST /v1:validateAddress
Xác thực địa chỉ.