Method: provideValidationFeedback

Phản hồi về kết quả của trình tự xác thực. Đây phải là lệnh gọi cuối cùng được thực hiện sau một chuỗi các lệnh gọi xác thực cho cùng một địa chỉ và bạn nên gọi khi giao dịch được kết thúc. Bạn chỉ nên gửi thông tin này một lần cho chuỗi yêu cầu v1.validateAddress cần thiết để xác thực đầy đủ địa chỉ.

Yêu cầu HTTP

POST https://addressvalidation.googleapis.com/v1:provideValidationFeedback

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "conclusion": enum (ValidationConclusion),
  "responseId": string
}
Các trường
conclusion

enum (ValidationConclusion)

Bắt buộc. Kết quả của chuỗi các lần xác thực.

Nếu bạn đặt trường này thành VALIDATION_CONCLUSION_UNSPECIFIED, thì lỗi INVALID_ARGUMENT sẽ được trả về.

responseId

string

Bắt buộc. Mã của phản hồi chứa ý kiến phản hồi này. Đây phải là [responseId][google.maps.addressvalidation.v1.AuthenticationAddressRequest.response_id] từ phản hồi đầu tiên trong một loạt lần thử xác thực địa chỉ.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ trống.

Kết luận xác thực

Kết quả cuối cùng có thể xuất hiện theo trình tự của các yêu cầu xác thực địa chỉ cần thiết để xác thực địa chỉ.

Enum
VALIDATION_CONCLUSION_UNSPECIFIED Giá trị này không được sử dụng. Nếu bạn đặt trường ProvideValidationFeedbackRequest.conclusion thành VALIDATION_CONCLUSION_UNSPECIFIED, thì lỗi INVALID_ARGUMENT sẽ được trả về.
VALIDATED_VERSION_USED Phiên bản địa chỉ mà API xác thực địa chỉ trả về đã được dùng cho giao dịch này.
USER_VERSION_USED Phiên bản địa chỉ do người dùng cung cấp được sử dụng cho giao dịch
UNVALIDATED_VERSION_USED Phiên bản địa chỉ đã được nhập sau lần xác thực cuối cùng nhưng chưa được xác thực lại đã được sử dụng cho giao dịch.
UNUSED Giao dịch bị hủy bỏ và địa chỉ không được sử dụng.