Method: projects.datasets.get

Lấy tập dữ liệu.

Yêu cầu HTTP

GET https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/{name=projects/*/datasets/*}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
name

string

Bắt buộc. Tên tài nguyên. dự án/{project}/datasets/{dataset_id}

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của Dataset.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform

Quyền IAM

Yêu cầu quyền IAM sau đây đối với tài nguyên name:

  • mapsplatformdatasets.datasets.get

Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu về IAM.