Nhận tập dữ liệu

Sau khi tạo một tập dữ liệu và tải dữ liệu lên, bạn có thể sử dụng các yêu cầu HTTP GET để truy cập vào tập dữ liệu đó. Trang này mô tả cách liệt kê tất cả các tập dữ liệu của bạn, cách lấy thông tin về một tập dữ liệu cụ thể và cách tải dữ liệu xuống từ một tập dữ liệu.

Liệt kê tất cả tập dữ liệu

Liệt kê tất cả tập dữ liệu bằng cách gửi yêu cầu HTTP GET đến điểm cuối của danh sách tập dữ liệu:

https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets

Ví dụ:

curl -X GET \
-H 'X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID' \
-H 'Authorization: Bearer $TOKEN' \
https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets

Lệnh gọi này trả về phản hồi có dạng:

 
{
 "datasets": [
  {
   "name": "projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/f57074a0-a8b6-403e-9df1-e8a9e4f9fc46",
   "displayName": "My Test Dataset",
   "versionId": "5fb34e-1405-4ecd-8f81-31f1c07",
   "usage": [
    "USAGE_DATA_DRIVEN_STYLING"
   ],
   "gcsSource": {
    "inputUri": "gs://mybucket/my.csv",
    "fileFormat": "FILE_FORMAT_CSV"
   },
   "createTime": "2023-03-24T14:47:37.308977Z",
   "updateTime": "2023-03-24T14:48:05.053114Z",
   "versionCreateTime": "2023-03-24T14:48:05.053114Z",
   "status": {
    "state": "STATE_COMPLETED"
   }
  },
  {
   "name": "projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/2c8ae479-96704-89c6435ca959",
   "displayName": "My Other Test Dataset",
   "versionId": "0d2e3-b9da-47cc-819f-7ac67562",
   "usage": [
    "USAGE_DATA_DRIVEN_STYLING"
   ],
   "localFileSource": {
    "fileFormat": "FILE_FORMAT_CSV"
   },
   "createTime": "2023-03-24T14:41:52.579755Z",
   "updateTime": "2023-03-24T14:42:56.784122Z",
   "versionCreateTime": "2023-03-24T14:42:56.784122Z",
   "status": {
    "state": "STATE_COMPLETED"
   }
  }
 ]
}

Xem thông tin về tập dữ liệu

Để lấy thông tin về một tập dữ liệu cụ thể, hãy gửi yêu cầu HTTP GET đến điểm cuối lấy tập dữ liệu cũng bao gồm mã nhận dạng của tập dữ liệu đó:

https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/DATASET_ID

Ví dụ:

curl -X GET \
-H 'X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID' \
-H 'Authorization: Bearer $TOKEN' \
https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/f57074a0-a8b6-403e-9df1-e8a9e4f9fc46

Yêu cầu này trả về phản hồi có dạng:

{
 "name": "projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/f57074a0-a8b6-403e-9df1-e8a9e4f9fc46",
 "displayName": "My Test Dataset",
 "versionId": "5fb34e-1405-4ecd-8f81-31f1c07",
 "usage": [
  "USAGE_DATA_DRIVEN_STYLING"
 ],
 "gcsSource": {
  "inputUri": "gs://mybucket/my.csv",
  "fileFormat": "FILE_FORMAT_CSV"
 },
 "createTime": "2023-03-24T14:47:37.308977Z",
 "updateTime": "2023-03-24T14:48:05.053114Z",
 "versionCreateTime": "2023-03-24T14:48:05.053114Z",
 "status": {
  "state": "STATE_COMPLETED"
 }
}

Tải tập dữ liệu xuống

Để tải dữ liệu xuống từ một tập dữ liệu, hãy gửi yêu cầu HTTP GET đến điểm cuối tải tập dữ liệu xuống cũng bao gồm mã nhận dạng của tập dữ liệu đó:

https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/DATASET_ID:download?alt=media

Ví dụ:

curl -X GET -L \
-H 'X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID' \
-H 'Authorization: Bearer $TOKEN' \
--output LOCAL_LOCATION_TO_OUTPUT \
https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/download/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/f57074a0-a8b6-403e-9df1-e8a9e4f9fc46:download?alt=media

Trong ví dụ này, bạn sử dụng tuỳ chọn cURL --output để chỉ định tên của tệp chứa dữ liệu đã tải xuống. Ví dụ: cờ --output sau đây chỉ định tải tập dữ liệu xuống tệp có tên myjson.json trong cùng thư mục dùng để chạy lệnh cURL:

--output myjson.json

Bạn cũng có thể sử dụng cờ sau để tải dữ liệu xuống myjson.json trong thư mục /tmp:

--output /tmp/myjson.json