Tổng quan

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript Dịch vụ web

API Địa điểm là một dịch vụ trả về thông tin về các địa điểm bằng yêu cầu HTTP. Các địa điểm được xác định trong API này là các cơ sở, vị trí địa lý hoặc địa điểm yêu thích nổi bật.

Ra mắt API

Hiện có các yêu cầu sau đây về địa điểm:

  • Tìm kiếm địa điểm trả về danh sách các địa điểm dựa trên vị trí hoặc chuỗi tìm kiếm của người dùng.
  • Thông tin chi tiết về địa điểm trả về thông tin chi tiết hơn về một địa điểm cụ thể, bao gồm cả bài đánh giá của người dùng.
  • Hình ảnh địa điểm cung cấp quyền truy cập vào hàng triệu ảnh liên quan đến địa điểm được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Địa điểm của Google.
  • Tự động hoàn thành địa điểm tự động điền tên và/hoặc địa chỉ của một địa điểm khi người dùng nhập.
  • Tính năng Tự động hoàn thành truy vấn cung cấp dịch vụ dự đoán cụm từ tìm kiếm cho các cụm từ tìm kiếm địa lý dựa trên văn bản, trả về các cụm từ tìm kiếm đề xuất khi người dùng nhập.

Mỗi dịch vụ được truy cập dưới dạng một yêu cầu HTTP và trả về một phản hồi JSON hoặc XML. Tất cả các yêu cầu đến một dịch vụ Địa điểm phải sử dụng giao thức https:// và bao gồm một khoá API.

API Địa điểm sử dụng mã địa điểm để xác định riêng một địa điểm. Để biết thông tin chi tiết về định dạng và cách sử dụng giá trị nhận dạng này trên API Địa điểm và các API khác, hãy xem tài liệu về Mã địa điểm.

Chính sách và điều khoản

Tất cả ứng dụng sử dụng dịch vụ API địa điểm hoặc dịch vụ Tự động hoàn thành địa điểm đều phải tuân thủ các yêu cầu nêu trong Chính sách về API Địa điểmĐiều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps. API Địa điểm và Tự động hoàn thành của Google Địa điểm chia sẻ hạn mức sử dụng như được mô tả trong tài liệu Sử dụng và thanh toán API địa điểm.

Để biết thông tin về hạn mức và giá cho API Địa điểm và dịch vụ Tự động hoàn thành địa điểm, hãy xem tài liệu Thanh toán và sử dụng API Địa điểm.