Hình ảnh địa điểm (Mới)

Dịch vụ Hình ảnh địa điểm (Mới) là một API chỉ có thể đọc cho phép bạn thêm nội dung chụp ảnh chất lượng cao vào ứng dụng. Dịch vụ Ảnh địa điểm cho phép bạn truy cập vào hàng triệu ảnh được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Địa điểm.

Khi nhận thông tin về địa điểm qua yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm, Tìm kiếm lân cận hoặc Tìm kiếm văn bản, bạn cũng có thể yêu cầu tài nguyên ảnh cho nội dung ảnh có liên quan. Khi sử dụng dịch vụ Ảnh, bạn có thể truy cập vào ảnh được tham chiếu và đổi kích thước hình ảnh thành kích thước tối ưu cho ứng dụng của mình.

API Explorer cho phép bạn đưa ra các yêu cầu trực tiếp để bạn có thể làm quen với API và các tuỳ chọn API:

Hãy làm thử!

Yêu cầu chụp ảnh cho địa điểm

Yêu cầu ảnh địa điểm là một yêu cầu HTTP GET đến một URL có dạng:
https://places.googleapis.com/v1/NAME/media?key=API_KEY&PARAMETERS

Trong trường hợp bắt buộc phải có các tham số sau:

 • NAME chứa tên tài nguyên của ảnh.
 • API_KEY chứa khoá API.
 • PARAMETERS chứa tham số maxHeightPx, tham số maxWidthPx hoặc cả hai.

Dưới đây là danh sách đầy đủ các tham số bắt buộc và không bắt buộc.

Thông số bắt buộc

Tên ảnh

Giá trị nhận dạng dạng chuỗi xác định duy nhất một ảnh. Tên ảnh được trả về từ yêu cầu Chi tiết địa điểm (Mới), Tìm kiếm lân cận (Mới) hoặc Tìm kiếm bằng văn bản (Mới) trong thuộc tính name của mỗi phần tử trong mảng photos[].

Để biết ví dụ, hãy xem phần Lấy tên ảnh.

maxHeightPx và maxWidthPx

Chỉ định chiều cao và chiều rộng tối đa mong muốn của hình ảnh, tính bằng pixel. Nếu hình ảnh nhỏ hơn giá trị đã chỉ định, thì hệ thống sẽ trả về hình ảnh gốc. Nếu hình ảnh lớn hơn ở một trong hai chiều, thì hình ảnh sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ để phù hợp với kích thước nhỏ hơn trong hai chiều, bị giới hạn ở tỷ lệ khung hình ban đầu. Cả hai thuộc tính maxheight và maxwidth đều chấp nhận số nguyên từ 1 đến 4800.

Bạn phải chỉ định maxHeightPx hoặc maxWidthPx hoặc cả hai.

Thông số tùy chọn

skipHttpRedirect

Nếu là false (mặc định), hãy chuyển hướng HTTP đến hình ảnh để trả về hình ảnh. Nếu là true, hãy bỏ qua lệnh chuyển hướng và trả về phản hồi JSON chứa hình ảnh bị lỗi. Ví dụ:

{
 "name": "places/ChIJj61dQgK6j4AR4GeTYWZsKWw/photos/Aaw_FcKly0DEv3EWmDJyHiEqXIP5mowOc99lN1GzBun6KHH52AZ5fFA/media",
 "photoUri": "https://lh3.googleusercontent.com/a-/AD_cFT-b=s100-p-k-no-mo"
}

Tùy chọn này bị bỏ qua đối với các yêu cầu không phải HTTP.

Đặt tên ảnh

Tất cả yêu cầu gửi đến dịch vụ Ảnh địa điểm phải bao gồm tên tài nguyên ảnh, được trả về trong phản hồi cho yêu cầu Tìm kiếm lân cận, Tìm kiếm văn bản hoặc Chi tiết địa điểm. Phản hồi cho các yêu cầu này chứa một mảng photos[] nếu địa điểm có nội dung ảnh liên quan.

Mỗi phần tử của photo[] chứa các trường sau:

 • name – Chuỗi chứa tên tài nguyên của ảnh khi bạn thực hiện yêu cầu Ảnh. Chuỗi này có dạng:

  places/PLACE_ID/photos/PHOTO_RESOURCE
 • heightPx — Chiều cao tối đa của hình ảnh, tính bằng pixel.
 • widthPx — Chiều rộng tối đa của hình ảnh, tính bằng pixel.
 • authorAttributions[] – Mọi thuộc tính bắt buộc. Trường này luôn xuất hiện nhưng có thể trống.

Ảnh do dịch vụ Ảnh trả về được lấy từ nhiều vị trí, bao gồm cả ảnh của chủ doanh nghiệp và ảnh do người dùng đóng góp. Trong hầu hết trường hợp, bạn có thể sử dụng những ảnh này mà không cần ghi nhận tác giả hoặc sẽ có thuộc tính bắt buộc trong hình ảnh. Tuy nhiên, nếu phần tử photo được trả về có chứa một giá trị trong trường authorAttributions, thì bạn phải đưa thuộc tính bổ sung vào ứng dụng của mình ở bất cứ nơi nào hình ảnh xuất hiện.

Ví dụ sau đây cho thấy một yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm bao gồm photos trong mặt nạ trường (field mask) để phản hồi bao gồm mảng photos[] trong phản hồi:

curl -X GET \
-H 'Content-Type: application/json' -H "X-Goog-Api-Key: API_KEY" \
-H "X-Goog-FieldMask: id,displayName,photos" \
https://places.googleapis.com/v1/places/ChIJ2fzCmcW7j4AR2JzfXBBoh6E
Dưới đây là ví dụ về một mảng photos[] trong phản hồi.
  ...
  "photos" : [
   {
    "name": "places/ChIJ2fzCmcW7j4AR2JzfXBBoh6E/photos/AUacShh3_Dd8yvV2JZMtNjjbbSbFhSv-0VmUN-uasQ2Oj00XB63irPTks0-A_1rMNfdTunoOVZfVOExRRBNrupUf8TY4Kw5iQNQgf2rwcaM8hXNQg7KDyvMR5B-HzoCE1mwy2ba9yxvmtiJrdV-xBgO8c5iJL65BCd0slyI1",
    "widthPx": 6000,
    "heightPx": 4000,
    "authorAttributions": [
     {
      "displayName": "John Smith",
      "uri": "//maps.google.com/maps/contrib/101563",
      "photoUri": "//lh3.googleusercontent.com/a-/AD_cFT-b=s100-p-k-no-mo"
     }
    ]
   },  ...

Yêu cầu hình ảnh địa điểm

Yêu cầu trong ví dụ bên dưới trả về một hình ảnh bằng tài nguyên name, đổi kích thước hình ảnh sao cho hình ảnh có chiều cao và chiều rộng tối đa là 400 pixel:

https://places.googleapis.com/v1/places/ChIJ2fzCmcW7j4AR2JzfXBBoh6E/photos/AUacShh3_Dd8yvV2JZMtNjjbbSbFhSv-0VmUN-uasQ2Oj00XB63irPTks0-A_1rMNfdTunoOVZfVOExRRBNrupUf8TY4Kw5iQNQgf2rwcaM8hXNQg7KDyvMR5B-HzoCE1mwy2ba9yxvmtiJrdV-xBgO8c5iJL65BCd0slyI1/media?maxHeightPx=400&maxWidthPx=400&key=API_KEY

Phản hồi của một yêu cầu thành công về Ảnh địa điểm là một hình ảnh. Loại hình ảnh phụ thuộc vào loại ảnh bạn gửi ban đầu.

Nếu yêu cầu của bạn vượt quá hạn mức hiện có, máy chủ sẽ trả về trạng thái HTTP 403 và hiển thị hình ảnh bên dưới để cho biết đã vượt quá hạn mức:

Hình ảnh về việc vượt quá hạn mức

Nếu không hiểu được yêu cầu của bạn thì máy chủ sẽ trả về trạng thái HTTP 400 cho biết yêu cầu không hợp lệ. Sau đây là những lý do phổ biến nhất dẫn đến yêu cầu không hợp lệ:

Hãy dùng thử!

API Explorer cho phép bạn thực hiện các yêu cầu mẫu để bạn có thể làm quen với các API và các tuỳ chọn API.

Cách gửi yêu cầu:

 1. Chọn biểu tượng API Mở rộng API Explorer. ở bên phải của trang.
 2. Đặt tham số name thành:
  places/PLACE_ID/photos/PHOTO_RESOURCE/media
 3. Đặt skipHttpRedirect thành true để yêu cầu trả về phản hồi JSON. Theo mặc định, yêu cầu sẽ trả về hình ảnh mà Trình khám phá API không thể hiển thị.
 4. Chọn nút Thực thi. Trong cửa sổ bật lên, hãy chọn tài khoản mà bạn muốn dùng để thực hiện yêu cầu.
 5. Trong bảng điều khiển API Explorer, hãy chọn biểu tượng mở rộng, Mở rộng API Explorer., để mở rộng cửa sổ API Explorer.