Di chuyển trường địa điểm (open_now, utc_offset)

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Các trường Địa điểm opening_hours.open_nowutc_offset sẽ ngừng hoạt động kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2019 và sẽ ngừng hoạt động vào ngày 20 tháng 2 năm 2021. Các trường này CHỈ ngừng hoạt động trong Thư viện địa điểm, API JavaScript cho Maps. Tài liệu này sẽ hướng dẫn bạn cách cập nhật mã để ngừng sử dụng các trường này.

Trường opening_hours.open_now

Phần này cho biết cách cập nhật chức năng này cho từng loại yêu cầu trên Địa điểm.

Yêu cầu thông tin chi tiết về địa điểm

Trường opening_hours.open_now được thay thế bằng phương thức opening_hours.isOpen().

Đối với yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm, thay vì yêu cầu opening_hours.open_now trong tham số yêu cầu fields, hãy thêm opening_hoursutc_offset_minutes vào tham số yêu cầu fields, sau đó gọi phương thức opening_hours.isOpen() trên đối tượng google.maps.places.PlaceResult được trả về để kiểm tra xem địa điểm có đang mở cửa hay không. Ví dụ sau đây cho thấy một yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm xác định xem một địa điểm có đang mở cửa hay không:

new google.maps.places.PlacesService(attrContainer).getDetails({
 placeId: '...',
 fields: ['opening_hours','utc_offset_minutes'],
 }, function (place, status) {
  if (status !== 'OK') return; // something went wrong
  const isOpenAtTime = place.opening_hours.isOpen(new Date('December 17, 2020 03:24:00'));
  if (isOpenAtTime) {
    // We know it's open.
  }

  const isOpenNow = place.opening_hours.isOpen();
  if (isOpenNow) {
    // We know it's open.
  }
});

Tìm yêu cầu Địa điểm

Đối với Yêu cầu tìm địa điểm, trường opening_hours.open_now không được thay thế. Bạn nên gửi yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm để nhận thông tin opening_hours.

Yêu cầu Tìm kiếm lân cận và Tìm kiếm văn bản

Đối với các yêu cầu Tìm kiếm lân cận và Tìm kiếm văn bản, bạn có thể sử dụng tham số yêu cầu openNow. Tham số này có tác dụng lọc kết quả để chỉ bao gồm các địa điểm hiện đang mở.

 • openNow:false trả về tất cả các địa điểm.
 • openNow:true chỉ trả về những địa điểm đang mở cửa.

Để liệt kê tất cả địa điểm VÀ cho biết trạng thái openNow, trước tiên, hãy đưa ra yêu cầu bằng cách sử dụng openNow:false để nhận tất cả địa điểm, sau đó đưa ra yêu cầu bằng cách sử dụng openNow:true để chỉ nhận địa điểm đang mở. Sau đó, hợp nhất các phản hồi.

Trường utc_offset

Trong yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm, trường utc_offset được thay thế bằng trường utc_offset_minutes. Bạn chỉ cần thay thế utc_offset bằng utc_offset_minutes trong tham số yêu cầu fields và khi đọc thông tin này từ PlaceResult.