Ngôn ngữ truy vấn Google Ads

Ngôn ngữ truy vấn Google Ads có thể truy vấn API Google Ads cho

Tài nguyên và thuộc tính, phân đoạn và chỉ số có liên quan sử dụng
GoogleAdsService Search hoặc SearchStream
Kết quả từ truy vấn GoogleAdsService là danh sách các bản sao GoogleAdsRow, trong đó mỗi bản sao GoogleAdsRow đại diện cho một tài nguyên. Nếu bạn yêu cầu bất kỳ thuộc tính hoặc chỉ số nào, thì hàng cũng bao gồm các trường đó. Nếu có yêu cầu bất kỳ phân khúc nào, thì phản hồi cũng hiển thị một hàng bổ sung cho mỗi bộ tài nguyên phân đoạn.
Siêu dữ liệu về các trường và tài nguyên có sẵn trong
GoogleAdsFieldService

Dịch vụ này cung cấp danh mục các trường có thể truy vấn, kèm theo thông tin cụ thể về khả năng tương thích và loại của các trường đó.

Kết quả từ truy vấn GoogleAdsFieldService là danh sách các bản sao GoogleAdsField, trong đó mỗi bản sao GoogleAdsField có chứa thông tin chi tiết về trường đã yêu cầu.

Truy vấn các thuộc tính của một tài nguyên

Dưới đây là truy vấn cơ bản cho các thuộc tính của tài nguyên chiến dịch, minh họa cách trả về mã chiến dịch, tên và trạng thái chiến dịch:

SELECT
 campaign.id,
 campaign.name,
 campaign.status
FROM campaign
ORDER BY campaign.id

Truy vấn này sắp xếp theo mã chiến dịch. Mỗi GoogleAdsRow kết quả sẽ đại diện cho một đối tượng campaign được điền vào các trường đã chọn (bao gồm cả trường đã cung cấp resource_name cho chiến dịch).

Để biết những trường nào khác có sẵn cho truy vấn chiến dịch, hãy tham khảo tài liệu tham khảo về Campaign.

Truy vấn về các chỉ số

Bên cạnh các thuộc tính đã chọn cho một tài nguyên nhất định, bạn cũng có thể truy vấn các chỉ số có liên quan:

SELECT
 campaign.id,
 campaign.name,
 campaign.status,
 metrics.impressions
FROM campaign
WHERE campaign.status = 'PAUSED'
 AND metrics.impressions > 1000
ORDER BY campaign.id

Truy vấn này chỉ lọc ra những chiến dịch có trạng thái là PAUSED và có hơn 1.000 lượt hiển thị, trong khi sắp xếp theo mã chiến dịch. Mỗi kết quả GoogleAdsRow sẽ có trường metrics được điền sẵn các chỉ số đã chọn.

Để biết danh sách các chỉ số có thể truy vấn, hãy tham khảo tài liệu về Metrics.

Truy vấn về phân khúc

Bên cạnh các thuộc tính đã chọn của một tài nguyên cụ thể, bạn cũng có thể truy vấn các phân khúc có liên quan:

SELECT
 campaign.id,
 campaign.name,
 campaign.status,
 metrics.impressions,
 segments.date,
FROM campaign
WHERE campaign.status = 'PAUSED'
 AND metrics.impressions > 1000
 AND segments.date during LAST_30_DAYS
ORDER BY campaign.id

Tương tự như truy vấn cho chỉ số, truy vấn này chỉ lọc ra những chiến dịch có trạng thái là PAUSED và có hơn 1000 lượt hiển thị; tuy nhiên, truy vấn này sẽ phân đoạn dữ liệu theo ngày. Điều này dẫn đến mỗi kết quả GoogleAdsRow đại diện cho một bộ chiến dịch và ngày Segment. Điều quan trọng cần lưu ý là việc phân đoạn phân chia các chỉ số đã chọn, nhóm theo từng phân đoạn trong mệnh đề SELECT.

Để biết danh sách các phân đoạn có thể truy vấn, hãy tham khảo tài liệu Segments.

Trong truy vấn cho một tài nguyên nhất định, bạn có thể tham gia vào các tài nguyên liên quan khác (nếu có). Những tài nguyên liên quan này được gọi là "thuộc tính tài nguyên". Bạn có thể kết hợp ngầm ẩn các tài nguyên được phân bổ bằng cách chọn một thuộc tính trong truy vấn của mình.

SELECT
 campaign.id,
 campaign.name,
 campaign.status,
 bidding_strategy.name
FROM campaign
ORDER BY campaign.id

Truy vấn này không chỉ chọn thuộc tính chiến dịch, mà còn lấy các thuộc tính có liên quan từ mỗi chiến dịch đã chọn. Mỗi GoogleAdsRow kết quả đại diện cho một đối tượng campaign được điền sẵn các thuộc tính chiến dịch đã chọn cũng như thuộc tính chiến lược đặt giá thầu đã chọn bidding_strategy.name.

Để tìm hiểu xem tài nguyên phân bổ nào có sẵn cho các truy vấn chiến dịch, hãy tham khảo tài liệu tham khảo Campaign.

Thay đổi dựa trên kết quả truy vấn

Khi truy vấn một tài nguyên nhất định, bạn có thể lấy ngay các kết quả đã trả về dưới dạng đối tượng, sửa đổi các tài sản đó và gửi lại cho phương thức thay đổi trong dịch vụ tài nguyên đó. Dưới đây là quy trình công việc mẫu:

 1. Thực thi truy vấn cho tất cả các chiến dịch hiện đang PAUSED và có lượt hiển thị lớn hơn 1000.
 2. Nhận đối tượng Campaign từ trường campaign của mỗi GoogleAdsRow trong phản hồi.
 3. Thay đổi trạng thái của mỗi chiến dịch từ PAUSED thành ENABLED.
 4. Hãy gọi CampaignService.MutateCampaigns với các chiến dịch đã sửa đổi để cập nhật chúng.

Siêu dữ liệu trường

Các truy vấn được gửi đến GoogleAdsFieldService nhằm mục đích truy xuất siêu dữ liệu trường. Thông tin này có thể được dùng để tìm hiểu cách sử dụng cùng nhau các trường trong một truy vấn. Vì dữ liệu có sẵn từ API và cung cấp siêu dữ liệu cần thiết để xác thực hoặc tạo truy vấn, điều này cho phép nhà phát triển làm việc này theo phương thức lập trình. Đây là một truy vấn điển hình cho siêu dữ liệu:

SELECT
 name,
 category,
 selectable,
 filterable,
 sortable,
 selectable_with,
 data_type,
 is_repeated
WHERE name = "<INSERT_RESOURCE_OR_FIELD>"

Bạn có thể thay thế <INSERT_RESOURCE_OR_FIELD> trong truy vấn này bằng một tài nguyên (chẳng hạn như customer hoặc campaign) hoặc trường (chẳng hạn như campaign.id, metrics.impressions hoặc ad_group.id).

Để biết danh sách các trường có thể truy vấn, hãy tham khảo tài liệu về GoogleAdsField.

Ví dụ về mã

Thư viện ứng dụng có các ví dụ về cách sử dụng Ngôn ngữ truy vấn Google Ads trong GoogleAdsService. Thư mục Thao tác cơ bản có các ví dụ như GetCampaigns, GetKeywordsSearchForGoogleAdsFields. Thư mục báo cáo có một ví dụ GetKeywordStats.