Giới thiệu

Để thực hiện lệnh gọi API Google Ads, bạn cần có các thông tin sau. Phần còn lại của hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách có được từng vật phẩm này.

  • Mã của nhà phát triển: Mã thông báo này cho phép ứng dụng của bạn kết nối với API Google Ads. Mỗi mã của nhà phát triển được chỉ định một cấp truy cập API để kiểm soát số lượng lệnh gọi API mà bạn có thể thực hiện mỗi ngày, cũng như môi trường mà bạn có thể thực hiện lệnh gọi. Bạn cũng cần có tài khoản người quản lý Google Ads để đăng ký mã của nhà phát triển.

  • Dự án trên Bảng điều khiển API của Google: Dự án được dùng để tạo mã ứng dụng khách OAuth 2.0 và mã thông báo bí mật cho ứng dụng của bạn. Sau đó, bạn có thể dùng mã ứng dụng khách OAuth 2.0 và mã bí mật để tạo thông tin xác thực OAuth 2.0 cần thiết trong các lệnh gọi API đến tài khoản Google Ads. Dự án cũng cho phép API chấp nhận lệnh gọi.

  • Tài khoản khách hàng Google Ads: Đây là tài khoản mà bạn đang thực hiện các lệnh gọi API. Bạn cần có các quyền cần thiết để hoạt động trên tài khoản này, chẳng hạn như tìm nạp báo cáo hoặc thực hiện thay đổi đối với chiến dịch.

    Bạn cũng cần có số tài khoản gồm 10 chữ số của tài khoản mà bạn đang thực hiện lệnh gọi API. Tên này hiển thị trong giao diện web của Google Ads ở dạng 123-456-7890. Số tài khoản này được chuyển dưới dạng thông số đến lệnh gọi API Google Ads mà không có dấu gạch nối: 1234567890.

  • Công cụ hỗ trợ và thư viện ứng dụng: Bộ công cụ này có thể giúp bạn tích hợp với API nhanh hơn.