Enum ContentType

ContentType

Một bảng liệt kê đại diện cho các loại nút nội dung XML.

Để gọi một enum, bạn phải gọi lớp, tên và thuộc tính gốc của lớp đó. Ví dụ: XmlService.ContentType.CDATA.

Thuộc tính

Tài sảnLoạiNội dung mô tả
CDATAEnumNút CDATASection XML.
COMMENTEnumNút Comment XML.
DOCTYPEEnumNút DocumentType XML.
ELEMENTEnumNút Element XML.
ENTITYREFEnumNút EntityReference XML.
PROCESSINGINSTRUCTIONEnumNút ProcessingInstruction XML.
TEXTEnumNút Text XML.