Thị trường Google Workspace giúp người dùng và quản trị viên dễ dàng tìm thấy và cài đặt các ứng dụng bên thứ ba được tích hợp với Google Workspace.

Bạn có thể phát hành các tiện ích bổ sung của Google Workspace, tiện ích bổ sung của Trình chỉnh sửa, ứng dụng Google Chat, tiện ích bổ sung của Lớp học, ứng dụng Drive và ứng dụng web.
Tìm hiểu về cách xuất bản các giải pháp của bạn lên Marketplace.
Google xem xét ứng dụng trước khi phát hành để đảm bảo ứng dụng đáp ứng các nguyên tắc của Google về an toàn, nội dung và phong cách.
Nhận trợ giúp, báo cáo lỗi hoặc yêu cầu tính năng.