Truy cập và sửa đổi nội dung trên Google Sites cũ theo phương thức lập trình.

Chúng tôi đã ra mắt phiên bản Sites được tạo lại vào ngày 22 tháng 11 năm 2016. API Sites không thể truy cập hoặc sửa đổi các Sites được tạo bằng phiên bản này, nhưng vẫn có thể truy cập vào Sites cũ.
Tạo trang web mới hoặc sao chép trang web hiện có
Truy xuất, tạo, sửa đổi và xoá trang, tệp đính kèm và nội dung khác.
Tải lên và tải xuống các tệp đính kèm và tệp.
Sửa đổi quyền chia sẻ trên một trang web
Kiểm tra nhật ký sửa đổi trên toàn bộ trang web.