Phát triển các giải pháp Google Meet.

Sử dụng các SDK và API bên dưới để tương tác theo phương thức lập trình với Google Meet.
Nhúng ứng dụng trong Google Meet dưới dạng tiện ích bổ sung.
Tạo và quản lý cuộc họp cho Google Meet.
Đồng bộ hóa video, nhạc và các trải nghiệm khác cho người tham gia Google Meet.