Class Text

Văn bản

Hình minh hoạ nút Text XML.

Phương thức

Phương thứcKiểu dữ liệu trả vềMô tả ngắn
append(text)TextThêm văn bản đã cho vào bất kỳ nội dung nào đã tồn tại trong nút.
detach()ContentTách nút này khỏi nút mẹ Element.
getParentElement()ElementLấy nút mẹ Element của nút.
getText()StringLấy giá trị văn bản của nút Text.
getValue()StringLấy giá trị văn bản của tất cả các nút là nút con trực tiếp hoặc gián tiếp của nút đó, theo thứ tự xuất hiện trong tài liệu.
setText(text)TextThiết lập giá trị văn bản của nút Text.

Tài liệu chi tiết

append(text)

Thêm văn bản đã cho vào bất kỳ nội dung nào đã tồn tại trong nút.

Các tham số

TênLoạiNội dung mô tả
textStringvăn bản cần thêm vào nút

Cầu thủ trả bóng

Text – nút Text để tạo chuỗi


detach()

Tách nút này khỏi nút mẹ Element. Nếu nút không có thư mục mẹ, phương thức này sẽ không có hiệu lực.

Cầu thủ trả bóng

Content – nút tách ra


getParentElement()

Lấy nút mẹ Element của nút. Nếu nút không có thư mục mẹ, phương thức này sẽ trả về null.

Cầu thủ trả bóng

Element – nút Element mẹ


getText()

Lấy giá trị văn bản của nút Text.

Cầu thủ trả bóng

String – giá trị văn bản của nút Text


getValue()

Lấy giá trị văn bản của tất cả các nút là nút con trực tiếp hoặc gián tiếp của nút đó, theo thứ tự xuất hiện trong tài liệu.

Cầu thủ trả bóng

String – giá trị văn bản của tất cả các nút là nút con trực tiếp hoặc gián tiếp của nút đó


setText(text)

Thiết lập giá trị văn bản của nút Text.

Các tham số

TênLoạiNội dung mô tả
textStringgiá trị văn bản cần thiết lập

Cầu thủ trả bóng

Text – nút Text để tạo chuỗi