Tổng quan về tệp đối chiếu

Tài liệu tham khảo được cung cấp trong phần này mô tả nhiều dịch vụ của Apps Script và tài nguyên của dự án.

Dịch vụ Apps Script

Các dịch vụ Apps Script cung cấp nhiều cách để tập lệnh của bạn truy cập vào dữ liệu trên Google và các hệ thống bên ngoài. Các dịch vụ này được tích hợp vào môi trường Apps Script, nhờ đó, bạn không cần phải nhập hoặc tự triển khai các biện pháp kiểm soát uỷ quyền. Dịch vụ được biểu thị dưới dạng đối tượng chung bằng các phương thức liên kết, tương tự như đối tượng JavaScript như Math.

Các dịch vụ của Apps Script bao gồm:

  • Các dịch vụ của Google là những dịch vụ cho phép bạn truy cập vào dữ liệu trong các ứng dụng của Google Workspace, chẳng hạn như Drive, Gmail và Trang tính, cũng như các ứng dụng khác của Google như Maps và Dịch.

  • Dịch vụ tiện ích là các dịch vụ không liên kết với một sản phẩm cụ thể của Google. Chúng cho phép bạn làm những việc như thông tin nhật ký, tạo HTML, nén dữ liệu và làm nhiều việc khác.

Dịch vụ nâng cao

Một số dịch vụ của Google được cung cấp dưới dạng dịch vụ nâng cao. Dịch vụ nâng cao là dịch vụ Apps Script cho phép bạn truy cập vào các API sản phẩm của Google, bao gồm nhưng không giới hạn ở các API sản phẩm Google Workspace. Dịch vụ nâng cao của Google về cơ bản là một trình bao bọc mỏng xung quanh một API và không phải là API. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem bài viết Các dịch vụ nâng cao của Google.

Tài nguyên dự án tập lệnh

Tài nguyên dự án tập lệnh cung cấp thông tin về dự án Apps Script để giúp dự án chạy thành công. Tài nguyên dự án bao gồm thông tin về cấu hình tệp kê khai, điều kiện kích hoạt tự động hoá và hạn mức.

Tài nguyên của tiện ích bổ sung cho Google Workspace

Bạn chỉ cần tham khảo tài nguyên tiện ích bổ sung nếu đang tạo Tiện ích bổ sung cho Google Workspace.

API Apps Script

Sử dụng các tài nguyên này nếu bạn muốn tạo, sửa đổi hoặc triển khai dự án Apps Script theo phương thức lập trình bằng API Apps Script.