Class DocType

DocType

Hình minh hoạ nút DocumentType XML.

Phương thức

Phương thứcKiểu dữ liệu trả vềMô tả ngắn
detach()ContentTách nút này khỏi nút mẹ Element.
getElementName()StringLấy tên của nút Element gốc được chỉ định trong phần khai báo DocType.
getInternalSubset()StringLấy dữ liệu tập hợp con nội bộ cho nút DocumentType.
getParentElement()ElementLấy nút mẹ Element của nút.
getPublicId()StringLấy mã nhận dạng công khai của dữ liệu tập hợp con bên ngoài cho nút DocumentType.
getSystemId()StringLấy mã nhận dạng hệ thống của dữ liệu tập hợp con bên ngoài cho nút DocumentType.
getValue()StringLấy giá trị văn bản của tất cả các nút là nút con trực tiếp hoặc gián tiếp của nút đó, theo thứ tự xuất hiện trong tài liệu.
setElementName(name)DocTypeĐặt tên của nút Element gốc để chỉ định trong phần khai báo DocType.
setInternalSubset(data)DocTypeThiết lập dữ liệu tập hợp con nội bộ cho nút DocumentType.
setPublicId(id)DocTypeĐặt mã nhận dạng công khai của dữ liệu tập hợp con bên ngoài cho nút DocumentType.
setSystemId(id)DocTypeĐặt mã hệ thống của dữ liệu tập hợp con bên ngoài cho nút DocumentType.

Tài liệu chi tiết

detach()

Tách nút này khỏi nút mẹ Element. Nếu nút không có thư mục mẹ, phương thức này sẽ không có hiệu lực.

Cầu thủ trả bóng

Content – nút tách ra


getElementName()

Lấy tên của nút Element gốc được chỉ định trong phần khai báo DocType.

Cầu thủ trả bóng

String – tên của nút Element gốc được chỉ định trong phần khai báo DocType


getInternalSubset()

Lấy dữ liệu tập hợp con nội bộ cho nút DocumentType.

Cầu thủ trả bóng

String – dữ liệu tập hợp con nội bộ


getParentElement()

Lấy nút mẹ Element của nút. Nếu nút không có thư mục mẹ, phương thức này sẽ trả về null.

Cầu thủ trả bóng

Element – nút Element mẹ


getPublicId()

Lấy mã nhận dạng công khai của dữ liệu tập hợp con bên ngoài cho nút DocumentType.

Cầu thủ trả bóng

String – mã nhận dạng công khai của dữ liệu tập hợp con bên ngoài


getSystemId()

Lấy mã nhận dạng hệ thống của dữ liệu tập hợp con bên ngoài cho nút DocumentType.

Cầu thủ trả bóng

String – mã hệ thống của dữ liệu con bên ngoài


getValue()

Lấy giá trị văn bản của tất cả các nút là nút con trực tiếp hoặc gián tiếp của nút đó, theo thứ tự xuất hiện trong tài liệu.

Cầu thủ trả bóng

String – giá trị văn bản của tất cả các nút là nút con trực tiếp hoặc gián tiếp của nút đó


setElementName(name)

Đặt tên của nút Element gốc để chỉ định trong phần khai báo DocType.

Các tham số

TênLoạiNội dung mô tả
nameStringtên của nút Element gốc cần chỉ định trong phần khai báo DocType

Cầu thủ trả bóng

DocType – nút DocumentType để tạo chuỗi


setInternalSubset(data)

Thiết lập dữ liệu tập hợp con nội bộ cho nút DocumentType.

Các tham số

TênLoạiNội dung mô tả
dataStringtập hợp con dữ liệu nội bộ để đặt

Cầu thủ trả bóng

DocType – nút DocumentType để tạo chuỗi


setPublicId(id)

Đặt mã nhận dạng công khai của dữ liệu tập hợp con bên ngoài cho nút DocumentType.

Các tham số

TênLoạiNội dung mô tả
idStringmã công khai của tập dữ liệu con bên ngoài cần đặt

Cầu thủ trả bóng

DocType – nút DocumentType để tạo chuỗi


setSystemId(id)

Đặt mã hệ thống của dữ liệu tập hợp con bên ngoài cho nút DocumentType.

Các tham số

TênLoạiNội dung mô tả
idStringmã hệ thống của tập dữ liệu con bên ngoài cần đặt

Cầu thủ trả bóng

DocType – nút DocumentType để tạo chuỗi