Class ProcessingInstruction

ProcessingInstruction

Hình minh hoạ nút ProcessingInstruction XML.

Phương thức

Phương thứcKiểu dữ liệu trả vềMô tả ngắn
detach()ContentTách nút này khỏi nút mẹ Element.
getData()StringLấy dữ liệu thô cho mỗi lệnh trong nút ProcessingInstruction.
getParentElement()ElementLấy nút mẹ Element của nút.
getTarget()StringLấy mục tiêu cho nút ProcessingInstruction.
getValue()StringLấy giá trị văn bản của tất cả các nút là nút con trực tiếp hoặc gián tiếp của nút đó, theo thứ tự xuất hiện trong tài liệu.

Tài liệu chi tiết

detach()

Tách nút này khỏi nút mẹ Element. Nếu nút không có thư mục mẹ, phương thức này sẽ không có hiệu lực.

Cầu thủ trả bóng

Content – nút tách ra


getData()

Lấy dữ liệu thô cho mỗi lệnh trong nút ProcessingInstruction.

Cầu thủ trả bóng

String – dữ liệu thô cho mỗi lệnh trong nút ProcessingInstruction


getParentElement()

Lấy nút mẹ Element của nút. Nếu nút không có thư mục mẹ, phương thức này sẽ trả về null.

Cầu thủ trả bóng

Element – nút Element mẹ


getTarget()

Lấy mục tiêu cho nút ProcessingInstruction.

Cầu thủ trả bóng

String – mục tiêu của nút ProcessingInstruction


getValue()

Lấy giá trị văn bản của tất cả các nút là nút con trực tiếp hoặc gián tiếp của nút đó, theo thứ tự xuất hiện trong tài liệu.

Cầu thủ trả bóng

String – giá trị văn bản của tất cả các nút là nút con trực tiếp hoặc gián tiếp của nút đó