Bắt đầu và thiết lập

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript Dịch vụ web

Bản phát hành mới nhất của tính năng tạo kiểu bản đồ trên đám mây bao gồm nhiều tính năng bản đồ và tuỳ chọn tạo kiểu hơn so với kiểu cũ, đồng thời có một số thay đổi bạn cần lưu ý trước khi cập nhật hoặc sử dụng kiểu bản đồ mới. Hãy xem Các vấn đề đã biết và các phần sau để biết thông tin về cách sử dụng bản phát hành này.

Thanh toán

Để sử dụng tính năng định kiểu bản đồ trên đám mây, bạn phải có mã bản đồ. Trên SDK Maps dành cho Android, SDK Maps dành cho iOS và JavaScript, việc sử dụng mã bản đồ sẽ làm phát sinh tính phí đối với SKU của bản đồ động. Trên API tĩnh của Maps, việc sử dụng mã bản đồ sẽ làm phát sinh phí đối với SKU Bản đồ tĩnh.

Yêu cầu về ứng dụng và trang web

Để hiển thị kiểu bản đồ, trang web và ứng dụng của bạn yêu cầu các phiên bản nền tảng sau:

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu? Xem Hướng dẫn.

Cập nhật kiểu cũ

Do thứ tự và hệ phân cấp đã thay đổi, bạn có thể cần thay đổi các kiểu hiện tại hoặc quy trình để sử dụng phiên bản này. Ví dụ: để định kiểu Water, bạn sẽ tìm trong Natural>Water. Để xem toàn bộ hệ phân cấp mới, hãy xem phần Những gì bạn có thể tạo kiểu trên bản đồ.

Bạn cần cập nhật hoặc tạo lại kiểu bản đồ hiện có để sử dụng các tính năng mới. Để so sánh hệ phân cấp hiện tại với phiên bản này, hãy xem phần Bản đồ các thay đổi của đối tượng.

Nếu bạn cần cập nhật kiểu bản đồ cũ, hãy xem phần Cập nhật lên phiên bản mới nhất.