Sử dụng ID bản đồ

ID bản đồ là một giá trị nhận dạng được liên kết với một kiểu bản đồ hoặc đối tượng địa lý cụ thể. Định cấu hình kiểu bản đồ và liên kết kiểu đó với ID bản đồ trong Google Cloud Console. Sau đó, khi bạn tham chiếu một mã bản đồ trong mã, kiểu bản đồ liên kết với mã đó sẽ được hiển thị trong ứng dụng. Mọi bản cập nhật kiểu tiếp theo mà bạn thực hiện sẽ tự động xuất hiện trong ứng dụng mà không cần khách hàng cập nhật.

Khi được tạo, mã bản đồ sẽ được liên kết với một dự án và cũng được giới hạn ở một nền tảng duy nhất (Android, iOS, JavaScript) hoặc API Maps Static.

Để tạo hoặc quản lý mã nhận dạng bản đồ bất kỳ trong Cloud Console, bạn phải có vai trò IAM của Chủ sở hữu dự án hoặc Người chỉnh sửa dự án.

Các quyền bắt buộc

Để tạo hoặc quản lý mã bản đồ hoặc Kiểu bản đồ bất kỳ trong một dự án Google Cloud cụ thể, bạn phải có vai trò IAM của Chủ sở hữu hoặc Người chỉnh sửa đối với dự án.

Tạo ID bản đồ

Mã bản đồ là một giá trị nhận dạng duy nhất đại diện cho một phiên bản duy nhất của Google Map. Bạn có thể tạo mã bản đồ và cập nhật kiểu liên kết với mã bản đồ bất cứ lúc nào trong Cloud Console.

Để tạo ID bản đồ:

 1. Trong Cloud Console, hãy truy cập vào trang Quản lý Maps.
 2. Chọn Tạo mã bản đồ mới để hiển thị biểu mẫu Tạo mã bản đồ mới.
  Tạo ID bản đồ mới

  Trong biểu mẫu, hãy làm như sau:

  • Chỉ định tên bản đồ.
  • Chỉ định loại bản đồ hoặc nền tảng.
  • Đối với bản đồ JavaScript, hãy chọn loại bản đồ đường quét hoặc vectơ.
  • Nhập mô tả của bản đồ.
  • Chọn Tiếp theo để hiển thị ID bản đồ mới.

Liên kết ID bản đồ với kiểu bản đồ

Những hướng dẫn này giả định rằng có ít nhất một kiểu bản đồ hiện có trong dự án của bạn.

 1. Trong Cloud Console, hãy truy cập vào trang Quản lý Maps.
 2. Trên trang này, chọn ID bản đồ hiện có từ cột Tên bản đồ.
 3. Ở cuối biểu mẫu này, hãy chọn kiểu bản đồ từ menu thả xuống Kiểu bản đồ được liên kết với ID bản đồ này.
 4. Chọn Lưu.
  Ảnh chụp màn hình hiển thị trang chi tiết của một mã bản đồ duy nhất, bao gồm cả trường thả xuống cho phép người dùng liên kết một kiểu bản đồ với mã bản đồ này.

Thêm ID bản đồ vào ứng dụng của bạn

Android

Thêm mã bản đồ thông qua phần tử <fragment> trong tệp bố cục của hoạt động (activity), bằng cách sử dụng lớp MapView hoặc bằng cách lập trình sử dụng lớp GoogleMapOptions.

Ví dụ: giả sử bạn đã tạo một mã bản đồ được lưu trữ dưới dạng giá trị chuỗi có tên map_id trong res/values/strings.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="map_id">YOUR_MAP_ID</string>
</resources>

Đối với bản đồ được thêm thông qua một phần tử <fragment> trong tệp bố cục của hoạt động, tất cả các mảnh bản đồ phải có kiểu tuỳ chỉnh phải chỉ định mã bản đồ trong thuộc tính map:mapId:

<fragment xmlns:map="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  class="com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment"
  …
  map:mapId="@string/map_id" />

Bạn cũng có thể sử dụng thuộc tính map:mapId của lớp MapView để chỉ định mã bản đồ:

<com.google.android.gms.maps.MapView
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  ....
  map:mapId="@string/map_id" />

Để chỉ định mã bản đồ theo phương thức lập trình, hãy truyền mã đó vào bản sao MapFragment bằng cách sử dụng lớp GoogleMapOptions:

Java

 MapFragment mapFragment = MapFragment.newInstance(
   new GoogleMapOptions()
     .mapId(getResources().getString(R.string.map_id)));

Kotlin

 val mapFragment = MapFragment.newInstance(
   GoogleMapOptions()
     .mapId(resources.getString(R.string.map_id))
 )

Trong Android Studio, hãy tạo và chạy ứng dụng như bình thường. Kiểu tuỳ chỉnh, như đã định cấu hình ở bước đầu tiên, sẽ được áp dụng cho tất cả bản đồ có mã nhận dạng.

iOS

Để tạo bản đồ bằng ID bản đồ, thực hiện như sau:

 1. Tạo GMSMapID bằng chuỗi mã bản đồ từ Cloud Console.
 2. Tạo một GMSMapView chỉ định mã bản đồ mà bạn vừa tạo.

Swift

let camera = GMSCameraPosition(latitude: 47.0169, longitude: -122.336471, zoom: 12)
let mapID = GMSMapID(identifier: "<YOUR MAP ID>")
let mapView = GMSMapView(frame: .zero, mapID: mapID, camera: camera)
self.view = mapView

Objective-C

GMSCameraPosition *camera = [GMSCameraPosition cameraWithLatitude:47.0169
                            longitude:-122.336471
                               zoom:12];
GMSMapID *mapID = [GMSMapID mapIDWithIdentifier:@"<YOUR MAP ID>"];
GMSMapView *mapView = [GMSMapView mapWithFrame:CGRectZero mapID:mapID camera:camera];
self.view = mapView;

Nếu đang sử dụng mã bản đồ riêng của mình, bạn có thể đặt mã bản đồ trong Cloud Console để có một kiểu mới bất cứ lúc nào và kiểu đó sẽ được tự động phản ánh trên chế độ xem bản đồ cho bạn và người dùng trong khoảng 6 giờ.

Nếu muốn thấy các thay đổi ngay lập tức, bạn có thể đóng và khởi động lại ứng dụng bằng cách thoát khỏi ứng dụng, buộc thoát khỏi ứng dụng khỏi danh sách ứng dụng đã dùng gần đây, sau đó mở lại. Sau đó, bản đồ đã cập nhật sẽ hiển thị.

JavaScript

Để tạo bản đồ bằng ID bản đồ trong mã ứng dụng của bạn:

 1. Nếu bạn đang tuỳ chỉnh bản đồ của mình bằng mã JSON được nhúng, hãy xoá thuộc tính styles khỏi đối tượng MapOptions; nếu không, hãy bỏ qua bước này.

 2. Thêm mã bản đồ vào bản đồ bằng cách sử dụng thuộc tính mapId. Ví dụ:

map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
center: {lat: -34.397, lng: 150.644},
zoom: 8,
mapId: 'MAP_ID'
});

Bản đồ Tĩnh

Để thêm mã bản đồ vào bản đồ mới hoặc hiện có bằng cách sử dụng một trong các API dịch vụ web của chúng tôi, hãy thêm tham số URL map_id và đặt vào mã bản đồ. Ví dụ này cho thấy việc thêm một ID bản đồ vào một bản đồ bằng cách sử dụng Maps Static API.

<img src="https://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=Brooklyn+Bridge,New+York,NY&zoom=13&size=600x300&maptype=roadmap&markers=color:blue%7Clabel:S%7C40.702147,-74.015794&markers=color:green%7Clabel:G%7C40.711614,-74.012318&markers=color:red%7Clabel:C%7C40.718217,-73.998284&key=YOUR_API_KEY&map_id=YOUR_MAP_ID&signature=YOUR_SIGNATURE" />

Một bản đồ tập trung trên cầu Brooklyn ở thành phố New York, NY, Hoa Kỳ với các điều khiển bản đồ ở góc dưới bên phải. Bản đồ hiển thị tạo kiểu tùy chỉnh trên đường, nước và đất.

Nếu có chữ ký số trong URL tĩnh của Maps trước khi thêm mã bản đồ, bạn cần tạo và thêm chữ ký số mới sau khi thêm mã bản đồ. Khi tạo bí mật ký URL mới, hãy nhớ xoá chữ ký số trước đây của bạn khỏi URL.

Các tính năng khả dụng khi sử dụng ID bản đồ

Tạo kiểu bản đồ dựa trên đám mây: tạo kiểu, tùy chỉnh và quản lý bản đồ của bạn bằng Google Cloud Console.
Có sẵn trên tất cả nền tảng (API tĩnh của Android, JavaScript, iOS và Maps)

Bản đồ vectơ: một bản đồ bao gồm các ô dựa trên vectơ, được vẽ tại thời điểm tải ở phía máy khách bằng cách sử dụng WebGL.
Có sẵn trên JavaScript