Maps

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Lớp bản đồ

Lớp google.maps.Map

Lớp này mở rộng MVCObject.

Khi sử dụng v=beta, bạn có thể truy cập vào bằng cách gọi const {Map} = await google.map.importLibrary("maps"). Xem phần Thư viện trong Maps JavaScript API.

Map
Map(mapDiv[, opts])
Thông số:
 • mapDiv: HTMLElement Bản đồ sẽ kết xuất để lấp đầy phần tử này.
 • optsMapOptions optional Tuỳ chọn
Tạo một liên kết mới bên trong vùng chứa HTML đã cho, thường là phần tử DIV.
controls
Các nút điều khiển bổ sung để đính kèm vào bản đồ. Để thêm một thành phần điều khiển vào bản đồ, hãy thêm <div> của thành phần điều khiển này vào MVCArray tương ứng với ControlPosition chứa thành phần điều khiển này.
data
Loại: Data
Một thực thể của Data, được liên kết với bản đồ. Thêm các đối tượng vào đối tượng Data này để hiển thị chúng thuận tiện trên bản đồ này.
mapTypes
Sổ đăng ký các phiên bản MapType theo mã chuỗi.
overlayMapTypes
Loại: MVCArray<MapType optional>
Các loại bản đồ bổ sung cho lớp phủ. Các loại bản đồ lớp phủ sẽ xuất hiện phía trên cùng của bản đồ cơ sở mà chúng được đính kèm, theo thứ tự xuất hiện trong mảng overlayMapTypes (các lớp phủ có giá trị chỉ mục cao hơn sẽ hiển thị trước lớp phủ có giá trị chỉ mục thấp hơn).
fitBounds
fitBounds(bounds[, padding])
Thông số:
 • boundsLatLngBounds|LatLngBoundsLiteral Giới hạn cần hiển thị.
 • paddingnumber|Padding optional Khoảng đệm tính bằng pixel. Các giới hạn sẽ vừa với phần bản đồ còn lại sau khi xóa khoảng đệm. Một giá trị số sẽ mang lại cùng một khoảng đệm trên cả 4 cạnh. Cung cấp 0 tại đây để tạo giá trị fitBounds dựa trên kết quả của getBounds.
Giá trị trả về: Không có
Thiết lập khung nhìn để chứa các giới hạn đã cho.
Lưu ý: Khi bản đồ được đặt thành display: none, hàm fitBounds sẽ đọc kích thước của bản đồ là 0x0, do đó, không thực hiện thao tác nào. Để thay đổi khung nhìn trong khi bản đồ bị ẩn, hãy đặt bản đồ thành visibility: hidden, nhờ đó đảm bảo div bản đồ có kích thước thực tế. Đối với bản đồ vectơ, phương pháp này đặt độ nghiêng của bản đồ và hướng đến giá trị mặc định bằng 0. Việc gọi phương thức này có thể tạo ra ảnh động mượt mà khi bản đồ xoay và thu phóng để vừa với giới hạn. Việc phương thức này có tạo ảnh động hay không phụ thuộc vào phương pháp phỏng đoán nội bộ.
getBounds
getBounds()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: LatLngBounds|undefined Các giới hạn vĩ độ/lương của khung nhìn hiện tại.
Trả về giới hạn vĩ độ/kinh độ của khung nhìn hiện tại. Nếu nhiều bản sao của thế giới được hiển thị, giới hạn sẽ nằm trong phạm vi theo kinh độ từ -180 đến 180 độ. Nếu bản đồ chưa được khởi tạo hoặc căn giữa và thu phóng chưa được thiết lập, kết quả sẽ là undefined. Đối với bản đồ vectơ có độ nghiêng hoặc tiêu đề khác 0, giới hạn vĩ độ/lương được trả về đại diện cho hộp giới hạn nhỏ nhất bao gồm vùng hiển thị trong khung nhìn của bản đồ. Xem MapCanvasProjection.getVisibleRegion để biết khu vực hiển thị chính xác khung nhìn của bản đồ.
getCenter
getCenter()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: LatLng|undefined
Trả về vị trí hiển thị ở giữa bản đồ. Lưu ý rằng đối tượng LatLng này không được bao bọc. Vui lòng xem LatLng để biết thêm thông tin. Nếu bạn chưa đặt trung tâm hoặc ranh giới, thì kết quả sẽ là undefined.
getClickableIcons
getClickableIcons()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: boolean|undefined
Trả về khả năng nhấp của các biểu tượng bản đồ. Biểu tượng bản đồ đại diện cho một địa điểm yêu thích, còn được gọi là điểm yêu thích. Nếu giá trị được trả về là true, thì các biểu tượng có thể nhấp được trên bản đồ.
getDiv
getDiv()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: HTMLElement MapDiv của bản đồ.
BetagetFeatureLayer
getFeatureLayer(featureType)
Thông số:
Giá trị trả về: FeatureLayer
Trả về FeatureLayer của FeatureType cụ thể. Bạn phải bật FeatureLayer trong Bảng điều khiển Google Cloud. Nếu FeatureLayer của FeatureType được chỉ định không tồn tại trên bản đồ này hoặc nếu không có kiểu dựa trên dữ liệu (không có mã bản đồ, không có ô vectơ và không có FeatureLayer nào được bật trong kiểu bản đồ), điều này sẽ ghi lại một lỗi và FeatureLayer.isAvailable kết quả sẽ là sai.
getHeading
getHeading()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: number|undefined
Trả về tiêu đề la bàn của bản đồ. Giá trị tiêu đề được đo bằng độ (theo chiều kim đồng hồ) từ hướng chính của hướng bắc. Nếu bản đồ chưa được khởi tạo thì kết quả sẽ là undefined.
BetagetMapCapabilities
getMapCapabilities()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: MapCapabilities
Thông báo cho người gọi về các khả năng hiện tại có trên bản đồ dựa trên mã bản đồ đã cung cấp.
getMapTypeId
getMapTypeId()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: MapTypeId|string|undefined
getProjection
getProjection()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: Projection|undefined
Trả về Projection hiện tại. Nếu bản đồ chưa được khởi tạo thì kết quả sẽ là undefined. Theo dõi sự kiện projection_changed và kiểm tra giá trị của sự kiện đó để đảm bảo sự kiện không phải là undefined.
getRenderingType
getRenderingType()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: RenderingType
Trả về RenderingType hiện tại.
getStreetView
getStreetView()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: StreetViewPanorama Ảnh toàn cảnh liên kết với bản đồ.
Trả về giới hạn StreetViewPanorama mặc định cho bản đồ, có thể là ảnh toàn cảnh mặc định được nhúng trong bản đồ hoặc ảnh toàn cảnh được đặt bằng setStreetView(). Những thay đổi đối với streetViewControl của bản đồ sẽ được phản ánh trong màn hình toàn cảnh liên kết như vậy.
getTilt
getTilt()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: number|undefined
Trả về góc hiện tại của bản đồ, tính bằng độ từ mặt phẳng khung nhìn đến mặt phẳng bản đồ. Đối với bản đồ đường quét, kết quả sẽ là 0 đối với hình ảnh được chụp trực tiếp trên cao hoặc 45 đối với hình ảnh 45°. Phương thức này không trả về giá trị do setTilt đặt. Hãy xem setTilt để biết chi tiết.
getZoom
getZoom()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: number|undefined
Trả về mức thu phóng của bản đồ. Nếu bạn chưa đặt mức thu phóng, thì kết quả sẽ là undefined.
moveCamera
moveCamera(cameraOptions)
Thông số:
Giá trị trả về: Không có
Ngay lập tức đặt máy ảnh của bản đồ thành các tùy chọn máy ảnh mục tiêu mà không cần ảnh động.
panBy
panBy(x, y)
Thông số:
 • x: number Số pixel cần di chuyển bản đồ theo hướng x.
 • ynumber Số pixel cần di chuyển bản đồ theo hướng y.
Giá trị trả về: Không có
Thay đổi tâm của bản đồ theo khoảng cách đã cho tính bằng pixel. Nếu khoảng cách nhỏ hơn cả chiều rộng và chiều cao của bản đồ, quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra suôn sẻ. Hãy lưu ý rằng hệ toạ độ bản đồ tăng từ tây sang đông (đối với các giá trị x) và bắc lên nam (đối với các giá trị y).
panTo
panTo(latLng)
Thông số:
Giá trị trả về: Không có
Thay đổi tâm của bản đồ thành LatLng đã cho. Nếu thay đổi nhỏ hơn cả chiều rộng và chiều cao của bản đồ, quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra suôn sẻ.
panToBounds
panToBounds(latLngBounds[, padding])
Thông số:
 • latLngBoundsLatLngBounds|LatLngBoundsLiteral Các giới hạn để xoay bản đồ.
 • paddingnumber|Padding optional Khoảng đệm tính bằng pixel. Một giá trị số sẽ mang lại cùng một khoảng đệm trên cả 4 cạnh. Giá trị mặc định là "0".
Giá trị trả về: Không có
Xoay bản đồ theo số lượng tối thiểu cần thiết để chứa LatLngBounds đã cho. Việc này không đảm bảo được giới hạn sẽ trên bản đồ, ngoại trừ việc bản đồ sẽ được xoay để hiển thị nhiều nhất có thể trong {currentMapSizeInPx} - {padding}. Đối với cả bản đồ đường quét và bản đồ vectơ, độ thu phóng, độ nghiêng và tiêu đề của bản đồ sẽ không thay đổi.
setCenter
setCenter(latlng)
Thông số:
Giá trị trả về: Không có
setClickableIcons
setClickableIcons(value)
Thông số:
 • value: boolean
Giá trị trả về: Không có
Kiểm soát việc biểu tượng bản đồ có thể nhấp được hay không. Biểu tượng bản đồ đại diện cho một địa điểm yêu thích, còn được gọi là điểm yêu thích. Để vô hiệu hoá khả năng nhấp của biểu tượng bản đồ, hãy truyền giá trị của false đến phương thức này.
setHeading
setHeading(heading)
Thông số:
 • headingnumber
Giá trị trả về: Không có
Đặt tiêu đề la bàn cho bản đồ được đo bằng độ từ hướng chính của Bắc. Đối với bản đồ đường quét, phương pháp này chỉ áp dụng cho hình ảnh trên không.
setMapTypeId
setMapTypeId(mapTypeId)
Thông số:
Giá trị trả về: Không có
setOptions
setOptions(options)
Thông số:
Giá trị trả về: Không có
setStreetView
setStreetView(panorama)
Thông số:
 • panoramaStreetViewPanorama optional Ảnh toàn cảnh để liên kết với bản đồ.
Giá trị trả về: Không có
Liên kết StreetViewPanorama với bản đồ. Ảnh toàn cảnh này ghi đè StreetViewPanorama mặc định, cho phép bản đồ liên kết với ảnh toàn cảnh bên ngoài bên ngoài bản đồ. Việc đặt toàn cảnh thành null sẽ liên kết ảnh toàn cảnh được nhúng mặc định với bản đồ.
setTilt
setTilt(tilt)
Thông số:
 • tiltnumber
Giá trị trả về: Không có
Đối với bản đồ vectơ, hãy đặt góc tới của bản đồ. Các giá trị được phép bị hạn chế tuỳ thuộc vào mức thu phóng của bản đồ. Đối với bản đồ đường quét, hãy kiểm soát hành vi chuyển đổi tự động cho góc tới của bản đồ. Chỉ cho phép các giá trị 045. setTilt(0) khiến bản đồ luôn sử dụng chế độ xem từ trên cao 0° bất kể mức thu phóng và khung nhìn. setTilt(45) làm cho góc nghiêng tự động chuyển sang 45 bất cứ khi nào hình ảnh 45° có sẵn cho mức thu phóng và khung nhìn hiện tại, đồng thời chuyển về 0 bất cứ khi nào hình ảnh 45° không có sẵn (đây là hành vi mặc định). Hình ảnh 45° chỉ có trên một số loại bản đồ satellitehybrid tại một số vị trí và ở một số mức thu phóng. Lưu ý: getTilt trả về góc nghiêng hiện tại, không phải giá trị do setTilt đặt. Vì getTiltsetTilt đề cập đến những nội dung khác nhau, đừng bind() thuộc tính tilt; làm như vậy có thể sẽ tạo ra hiệu ứng khó đoán.
setZoom
setZoom(zoom)
Thông số:
 • zoomnumber Giá trị thu phóng lớn hơn tương ứng với độ phân giải cao hơn.
Giá trị trả về: Không có
Đặt mức thu phóng của bản đồ.
Kế thừa: addListener, bindTo, get, notify, set, setValues, unbind, unbindAll
DEMO_MAP_ID ID bản đồ có thể được sử dụng cho các mã mẫu yêu cầu ID bản đồ. Mã bản đồ này không dùng trong ứng dụng sản xuất và không thể dùng cho các tính năng yêu cầu cấu hình đám mây (như Tạo kiểu đám mây).
bounds_changed
function()
Đối số: Không có
Sự kiện này được kích hoạt khi giới hạn khung nhìn thay đổi.
center_changed
function()
Đối số: Không có
Sự kiện này được kích hoạt khi thuộc tính trung tâm bản đồ thay đổi.
click
function(event)
Đối số:
Sự kiện này được kích hoạt khi người dùng nhấp vào bản đồ. Một MapMouseEvent có các thuộc tính cho vị trí đã nhấp được trả về trừ khi biểu tượng địa điểm được nhấp vào, trong trường hợp này, IconMouseEvent có mã địa điểm được trả về. IconMouseEvent và MapMouseEvent giống hệt nhau, ngoại trừ IconMouseEvent có trường mã địa điểm. Sự kiện này luôn có thể được coi là một MapMouseEvent khi ID địa điểm không quan trọng. Sự kiện nhấp chuột sẽ không được kích hoạt nếu người dùng nhấp vào cửa sổ đánh dấu hoặc cửa sổ thông tin.
contextmenu
function(event)
Đối số:
Sự kiện này được kích hoạt khi sự kiện menu ngữ cảnh DOM được kích hoạt trên vùng chứa bản đồ.
dblclick
function(event)
Đối số:
Sự kiện này được kích hoạt khi người dùng nhấp đúp vào bản đồ. Xin lưu ý rằng sự kiện nhấp cũng sẽ kích hoạt, ngay trước sự kiện này.
drag
function()
Đối số: Không có
Sự kiện này được kích hoạt liên tục trong khi người dùng kéo bản đồ.
dragend
function()
Đối số: Không có
Sự kiện này được kích hoạt khi người dùng ngừng kéo bản đồ.
dragstart
function()
Đối số: Không có
Sự kiện này được kích hoạt khi người dùng bắt đầu kéo bản đồ.
heading_changed
function()
Đối số: Không có
Sự kiện này được kích hoạt khi thuộc tính tiêu đề bản đồ thay đổi.
idle
function()
Đối số: Không có
Sự kiện này được kích hoạt khi bản đồ không hoạt động sau khi kéo hoặc thu phóng.
isfractionalzoomenabled_changed
function()
Đối số: Không có
Sự kiện này được kích hoạt khi thuộc tính isFractionalZoomEnabled đã thay đổi.
Betamapcapabilities_changed
function()
Đối số: Không có
Sự kiện này được kích hoạt khi khả năng của bản đồ thay đổi.
maptypeid_changed
function()
Đối số: Không có
Sự kiện này được kích hoạt khi thuộc tính mapTypeId thay đổi.
mousemove
function(event)
Đối số:
Sự kiện này được kích hoạt bất cứ khi nào chuột của người dùng di chuyển qua vùng chứa bản đồ.
mouseout
function(event)
Đối số:
Sự kiện này được kích hoạt khi chuột của người dùng thoát khỏi vùng chứa bản đồ.
mouseover
function(event)
Đối số:
Sự kiện này được kích hoạt khi chuột của người dùng nhập vào vùng chứa bản đồ.
projection_changed
function()
Đối số: Không có
Sự kiện này được kích hoạt khi phép chiếu đã thay đổi.
renderingtype_changed
function()
Đối số: Không có
Sự kiện này được kích hoạt khi renderType đã thay đổi.
tilesloaded
function()
Đối số: Không có
Sự kiện này được kích hoạt khi các thẻ thông tin hiển thị đã tải xong.
tilt_changed
function()
Đối số: Không có
Sự kiện này được kích hoạt khi thuộc tính nghiêng bản đồ thay đổi.
zoom_changed
function()
Đối số: Không có
Sự kiện này được kích hoạt khi thuộc tính thu phóng bản đồ thay đổi.
rightclick
function(event)
Đối số:
Sự kiện này được kích hoạt khi người dùng nhấp chuột phải vào bản đồ.

Giao diện MapOptions

Giao diện google.maps.MapOptions

Đối tượng MapOptions dùng để xác định các thuộc tính có thể đặt trên Bản đồ.

backgroundColor optional
Loại: string optional
Màu dùng cho nền của bản đồ div. Màu này sẽ hiển thị khi ô chưa tải khi người dùng kéo. Bạn chỉ có thể thiết lập tuỳ chọn này khi bản đồ được khởi động.
center optional
Loại: LatLng|LatLngLiteral optional
Trung tâm bản đồ ban đầu.
clickableIcons optional
Loại: boolean optional
Mặc định: true
Khi false, biểu tượng bản đồ không thể nhấp được. Biểu tượng bản đồ đại diện cho một địa điểm yêu thích, còn được gọi là điểm yêu thích.
controlSize optional
Loại: number optional
Kích thước theo pixel của các nút điều khiển xuất hiện trên bản đồ. Giá trị này phải được cung cấp trực tiếp khi tạo Bản đồ, việc cập nhật giá trị này sau có thể chuyển các điều khiển sang trạng thái undefined. Chỉ chi phối các biện pháp kiểm soát do chính Maps API thực hiện. Không điều chỉnh được các quyền kiểm soát tùy chỉnh do nhà phát triển tạo.
disableDefaultUI optional
Loại: boolean optional
Bật/tắt tất cả các nút giao diện người dùng mặc định. Có thể bị ghi đè riêng. Không tắt các chế độ điều khiển bàn phím do chế độ MapOptions.keyboardShortcuts kiểm soát riêng biệt. Không tắt các tuỳ chọn điều khiển cử chỉ do các tuỳ chọn MapOptions.gestureHandling kiểm soát riêng biệt.
disableDoubleClickZoom optional
Loại: boolean optional
Bật/tắt tính năng thu phóng và căn giữa khi nhấp đúp. Bật theo mặc định.

Lưu ý: Bạn không nên sử dụng thuộc tính này. Để tắt tính năng thu phóng khi nhấp đúp, bạn có thể sử dụng thuộc tính gestureHandling và đặt thuộc tính này thành "none".

draggable optional
Loại: boolean optional
Nếu false, ngăn bản đồ bị kéo. Theo mặc định, tính năng kéo được bật.
draggableCursor optional
Loại: string optional
Tên hoặc url của con trỏ để hiển thị khi di chuột qua bản đồ có thể kéo. Thuộc tính này sử dụng thuộc tính css cursor để thay đổi biểu tượng. Cũng giống như thuộc tính css, bạn phải chỉ định ít nhất một con trỏ dự phòng không phải là URL. Ví dụ: draggableCursor: 'url(http://www.example.com/icon.png), auto;'.
draggingCursor optional
Loại: string optional
Tên hoặc url của con trỏ để hiển thị khi bản đồ đang được kéo. Thuộc tính này sử dụng thuộc tính css cursor để thay đổi biểu tượng. Cũng giống như thuộc tính css, bạn phải chỉ định ít nhất một con trỏ dự phòng không phải là URL. Ví dụ: draggingCursor: 'url(http://www.example.com/icon.png), auto;'.
fullscreenControl optional
Loại: boolean optional
Trạng thái bật/tắt của Chế độ điều khiển toàn màn hình.
fullscreenControlOptions optional
Loại: FullscreenControlOptions optional
Tùy chọn hiển thị cho điều khiển Toàn màn hình.
gestureHandling optional
Loại: string optional
Chế độ cài đặt này kiểm soát cách API xử lý các cử chỉ trên bản đồ. Giá trị được phép:
 • "cooperative": Sự kiện cuộn và cử chỉ chạm một ngón tay sẽ cuộn trang và không thu phóng hoặc xoay bản đồ. Cử chỉ chạm bằng 2 ngón tay xoay và thu phóng bản đồ. Cuộn các sự kiện bằng một phím ctrl hoặc phím ⌘ được nhấn để thu phóng bản đồ.
  Trong chế độ này, bản đồ sẽ hợp tác với trang.
 • "greedy": Tất cả cử chỉ chạm và sự kiện cuộn sẽ xoay hoặc thu phóng bản đồ.
 • "none": Không thể xoay hoặc thu phóng bản đồ bằng cử chỉ của người dùng.
 • "auto": (mặc định) Xử lý cử chỉ mang tính phối hợp hoặc kích động, tùy thuộc vào việc trang có thể cuộn hoặc nằm trong iframe.
heading optional
Loại: number optional
Tiêu đề của hình ảnh trên không theo độ được đo theo chiều kim đồng hồ từ hướng chính của hướng Bắc. Tiêu đề được chụp nhanh ở góc gần nhất với hình ảnh có sẵn.
isFractionalZoomEnabled optional
Loại: boolean optional
Mặc định: true cho bản đồ vectơ và false cho bản đồ đường quét
Bản đồ có cho phép mức thu phóng phân số không. Hãy nghe isfractionalzoomenabled_changed để biết thời điểm mặc định được đặt.
keyboardShortcuts optional
Loại: boolean optional
Nếu giá trị là false, hãy ngăn bàn phím kiểm soát bản đồ. Phím tắt được bật theo mặc định.
mapId optional
Loại: string optional
Mã bản đồ của bản đồ. Bạn không thể đặt hoặc thay đổi thông số này sau khi tạo bản đồ.
mapTypeControl optional
Loại: boolean optional
Trạng thái bật/tắt ban đầu của tùy chọn kiểm soát loại Bản đồ.
mapTypeControlOptions optional
Loại: MapTypeControlOptions optional
Các tùy chọn hiển thị ban đầu để kiểm soát loại Bản đồ.
mapTypeId optional
Loại: MapTypeId|string optional
MapTypeId ban đầu của MapTypeId. Giá trị mặc định là ROADMAP.
maxZoom optional
Loại: number optional
Mức thu phóng tối đa sẽ hiển thị trên bản đồ. Nếu bỏ qua hoặc đặt thành null, mức thu phóng tối đa từ loại bản đồ hiện tại sẽ được sử dụng. Giá trị thu phóng hợp lệ là những số từ 0 đến mức thu phóng tối đa được hỗ trợ.
minZoom optional
Loại: number optional
Mức thu phóng tối thiểu sẽ hiển thị trên bản đồ. Nếu bỏ qua hoặc đặt thành null, mức thu phóng tối thiểu từ loại bản đồ hiện tại sẽ được sử dụng. Giá trị thu phóng hợp lệ là những số từ 0 đến mức thu phóng tối đa được hỗ trợ.
noClear optional
Loại: boolean optional
Nếu true, không được xoá nội dung của div Bản đồ.
panControl optional
Loại: boolean optional
Trạng thái bật/tắt của chế độ điều khiển Xoay.

Lưu ý: Điều khiển xoay không có sẵn trong nhóm điều khiển mới được giới thiệu trong phiên bản 3.22 của API JavaScript của Google Maps. Trong khi sử dụng v3.22 và v3.23, bạn có thể chọn sử dụng bộ điều khiển trước đó thay vì các điều khiển mới, do đó làm cho bộ điều khiển Pan có sẵn như một phần của bộ điều khiển cũ. Xem Tính năng mới trong Chế độ kiểm soát bản đồ phiên bản 3.22.

panControlOptions optional
Loại: PanControlOptions optional
Các tuỳ chọn hiển thị cho nút điều khiển Xoay.

Lưu ý: Điều khiển xoay không có sẵn trong nhóm điều khiển mới được giới thiệu trong phiên bản 3.22 của API JavaScript của Google Maps. Trong khi sử dụng v3.22 và v3.23, bạn có thể chọn sử dụng bộ điều khiển trước đó thay vì các điều khiển mới, do đó làm cho bộ điều khiển Pan có sẵn như một phần của bộ điều khiển cũ. Xem Tính năng mới trong Chế độ kiểm soát bản đồ phiên bản 3.22.

restriction optional
Loại: MapRestriction optional
Xác định ranh giới hạn chế khu vực bản đồ mà người dùng có thể truy cập. Khi đặt, người dùng chỉ có thể xoay và thu phóng trong khi chế độ xem máy ảnh nằm trong giới hạn của ranh giới.
rotateControl optional
Loại: boolean optional
Trạng thái bật/tắt của chế độ điều khiển Xoay.
rotateControlOptions optional
Loại: RotateControlOptions optional
Các tùy chọn hiển thị cho nút điều khiển Xoay.
scaleControl optional
Loại: boolean optional
Trạng thái bật/tắt ban đầu của tùy chọn Kiểm soát tỷ lệ.
scaleControlOptions optional
Loại: ScaleControlOptions optional
Các lựa chọn hiển thị ban đầu để điều khiển Tỷ lệ.
scrollwheel optional
Loại: boolean optional
Nếu false, hãy tắt tính năng thu phóng trên bản đồ bằng con lăn chuột. Con lăn sẽ được bật theo mặc định.

Lưu ý: Bạn không nên sử dụng thuộc tính này. Để tắt tính năng thu phóng bằng con lăn chuột, bạn có thể sử dụng thuộc tính gestureHandling và đặt thuộc tính này thành "cooperative" hoặc "none".

streetView optional
Loại: StreetViewPanorama optional
Một StreetViewPanorama để hiển thị khi người hình mắc áo ở Chế độ xem phố được thả trên bản đồ. Nếu không chỉ định ảnh toàn cảnh nào, StreetViewPanorama mặc định sẽ được hiển thị trong div của bản đồ khi người hình mắc áo bị thả.
streetViewControl optional
Loại: boolean optional
Trạng thái bật/tắt ban đầu của tùy chọn kiểm soát Người hình mắc áo ở chế độ xem phố. Chế độ điều khiển này là một phần của giao diện người dùng mặc định và phải được đặt thành false khi hiển thị một loại bản đồ mà lớp phủ đường của Chế độ xem phố sẽ không xuất hiện (ví dụ: loại bản đồ không phải Earth).
streetViewControlOptions optional
Loại: StreetViewControlOptions optional
Tuỳ chọn hiển thị ban đầu cho điều khiển Người hình mắc áo trong Chế độ xem phố.
styles optional
Loại: Array<MapTypeStyle> optional
Kiểu để áp dụng cho từng loại bản đồ mặc định. Lưu ý rằng đối với chế độ satellite/hybridterrain, các kiểu này sẽ chỉ áp dụng cho nhãn và hình học.
tilt optional
Loại: number optional
Đối với bản đồ vectơ, hãy đặt góc tới của bản đồ. Các giá trị được phép bị hạn chế tuỳ thuộc vào mức thu phóng của bản đồ. Đối với bản đồ đường quét, hãy kiểm soát hành vi chuyển đổi tự động cho góc tới của bản đồ. Chỉ cho phép các giá trị 045. Giá trị 0 khiến bản đồ luôn sử dụng chế độ xem từ trên cao 0° bất kể mức thu phóng và khung nhìn. Giá trị 45 khiến góc nghiêng tự động chuyển sang 45 bất cứ khi nào hình ảnh 45° có sẵn cho mức thu phóng và khung nhìn hiện tại, đồng thời chuyển về 0 bất cứ khi nào hình ảnh 45° không có sẵn (đây là hành vi mặc định). Hình ảnh 45° chỉ có trên một số loại bản đồ satellitehybrid tại một số vị trí và ở một số mức thu phóng. Lưu ý: getTilt trả về góc nghiêng hiện tại, không phải giá trị do tuỳ chọn này chỉ định. Vì getTilt và tùy chọn này đề cập đến những nội dung khác nhau, nên bạn không nên bind() thuộc tính tilt; làm như vậy có thể sẽ tạo ra các hiệu ứng khó đoán.
zoom optional
Loại: number optional
Mức thu phóng Bản đồ ban đầu. Giá trị thu phóng hợp lệ là những số từ 0 đến mức thu phóng tối đa được hỗ trợ. Giá trị thu phóng lớn hơn tương ứng với độ phân giải cao hơn.
zoomControl optional
Loại: boolean optional
Trạng thái bật/tắt của chế độ điều khiển Zoom.
zoomControlOptions optional
Loại: ZoomControlOptions optional
Các tuỳ chọn hiển thị cho tính năng điều khiển Zoom.

Giao diện MapTypeStyle

Giao diện google.maps.MapTypeStyle

MapTypeStyle là một tập hợp các bộ chọn và bộ tạo kiểu xác định cách tạo kiểu cho bản đồ. Bộ chọn chỉ định các đối tượng địa lý và/hoặc những yếu tố trên bản đồ sẽ bị ảnh hưởng, và người tạo mẫu chỉ định cách sửa đổi những đối tượng địa lý và những yếu tố đó. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng xem tài liệu tham khảo về kiểu.

stylers
Loại: Array<Object>
Các quy tắc định kiểu để áp dụng cho các thành phần và đối tượng của bản đồ đã chọn. Quy tắc được áp dụng theo thứ tự mà bạn chỉ định trong mảng này. Để biết hướng dẫn sử dụng và các giá trị được phép, hãy xem tài liệu tham khảo về kiểu.
elementType optional
Loại: string optional
Phần tử mà kiểu sẽ được áp dụng. Phần tử là khía cạnh trực quan của một đối tượng địa lý trên bản đồ. Ví dụ: nhãn, biểu tượng, nét vẽ hoặc màu nền được áp dụng cho hình học, v.v. Không bắt buộc. Nếu bạn không chỉ định elementType, giá trị sẽ được giả định là 'all'. Để biết thông tin chi tiết về việc sử dụng và các giá trị được phép, hãy xem tài liệu tham khảo về kiểu.
featureType optional
Loại: string optional
Tính năng hoặc nhóm tính năng cần áp dụng kiểu. Không bắt buộc. Nếu bạn không chỉ định featureType, giá trị sẽ được giả định là 'all'. Để biết thông tin chi tiết về việc sử dụng và các giá trị được phép, hãy xem tài liệu tham khảo về kiểu.

Giao diện MapMouseEvent

Giao diện google.maps.MapMouseEvent

Đối tượng này được trả về từ nhiều sự kiện chuột trên bản đồ và lớp phủ, đồng thời chứa tất cả các trường như bên dưới.

domEvent
Sự kiện DOM gốc tương ứng. Nhà phát triển không nên dựa vào các thuộc tính target, currentTarget, relatedTargetpath để xác định và nhất quán. Các nhà phát triển cũng không nên dựa vào cấu trúc DOM của việc triển khai nội bộ của API Maps. Do liên kết sự kiện nội bộ, domEvent có thể có ngữ nghĩa khác với MapMouseEvent (ví dụ: "lượt nhấp" MapMouseEvent có thể có domEvent thuộc loại KeyboardEvent).
latLng optional
Loại: LatLng optional
Vĩ độ/kinh độ bên dưới con trỏ khi sự kiện xảy ra.
stop
stop()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: void
Ngăn chặn sự kiện này lan truyền thêm.

Giao diện IconMouseEvent

Giao diện google.maps.IconMouseEvent

Đối tượng này được gửi trong một sự kiện khi người dùng nhấp vào một biểu tượng trên bản đồ. Mã địa điểm của địa điểm này được lưu trữ trong thành viên placeId. Để ngăn cửa sổ thông tin mặc định hiển thị, hãy gọi phương thứcstop() trên sự kiện này để ngăn cửa sổ truyền tải. Tìm hiểu thêm về mã địa điểm trong hướng dẫn cho nhà phát triển về API Địa điểm.

Giao diện này mở rộng MapMouseEvent.

placeId optional
Loại: string optional
Mã địa điểm của địa điểm được nhấp vào. Bạn có thể sử dụng mã địa điểm này để truy vấn thêm thông tin về tính năng đã được nhấp vào.

Tìm hiểu thêm về mã địa điểm trong hướng dẫn cho nhà phát triển về API Địa điểm.

Kế thừa: domEvent, latLng
Kế thừa: stop

Hằng số MapTypeId

Hằng số google.maps.MapTypeId

Giá trị nhận dạng cho MapTypes phổ biến. Bạn có thể chỉ định các giá trị này theo giá trị hoặc bằng cách dùng tên của hằng số. Ví dụ: 'satellite' hoặc google.maps.MapTypeId.SATELLITE.

Khi sử dụng v=beta, bạn có thể truy cập vào bằng cách gọi const {MapTypeId} = await google.map.importLibrary("maps"). Xem phần Thư viện trong Maps JavaScript API.

HYBRID Loại bản đồ này hiển thị một lớp đường trong suốt trên các hình ảnh vệ tinh.
ROADMAP Loại bản đồ này hiển thị một bản đồ đường phố bình thường.
SATELLITE Loại bản đồ này sẽ hiển thị hình ảnh vệ tinh.
TERRAIN Loại bản đồ này hiển thị bản đồ có các đặc điểm vật lý như địa hình và thảm thực vật.

Lớp MapTypeRegistry

Lớp google.maps.MapTypeRegistry

Sổ đăng ký các phiên bản MapType, được xác định theo id MapType.

Lớp này mở rộng MVCObject.

Khi sử dụng v=beta, bạn có thể truy cập vào bằng cách gọi const {MapTypeRegistry} = await google.map.importLibrary("maps"). Xem phần Thư viện trong Maps JavaScript API.

MapTypeRegistry
MapTypeRegistry()
Thông số: Không có
MapTypeRegistry lưu giữ tập hợp các loại bản đồ tuỳ chỉnh có sẵn cho bản đồ để sử dụng. Ví dụ: API tham chiếu với tổ chức quản lý tên miền này khi cung cấp danh sách các loại bản đồ có sẵn trong các chế độ kiểm soát.
set
set(id, mapType)
Thông số:
 • id: string Giá trị nhận dạng của MapType để thêm vào sổ đăng ký.
 • mapTypeMapType|* Đối tượng MapType để thêm vào sổ đăng ký.
Giá trị trả về: Không có
Thiết lập sổ đăng ký để liên kết giá trị nhận dạng chuỗi đã chuyển với MapType đã chuyển.
Kế thừa: addListener, bindTo, get, notify, setValues, unbind, unbindAll

Giao diện Map restrictions

Giao diện google.maps.MapRestriction

Hạn chế có thể áp dụng cho Bản đồ. Chế độ xem của bản đồ sẽ không vượt quá những giới hạn này.

latLngBounds
Khi được đặt, người dùng chỉ có thể xoay và thu phóng bên trong các giới hạn đã cho. Ranh giới có thể giới hạn cả kinh độ và vĩ độ hoặc chỉ có thể giới hạn vĩ độ. Đối với giới hạn chỉ dùng cho vĩ độ, hãy sử dụng kinh độ tây và đông lần lượt là -180 và 180, ví dụ: latLngBounds: {north: northLat, south: southLat, west: -180, east: 180}.
strictBounds optional
Loại: boolean optional
Bạn có thể giới hạn phạm vi hơn bằng cách đặt cờ strictBounds thành true. Điều này giúp giảm khoảng cách người dùng có thể thu nhỏ, đảm bảo mọi thứ nằm ngoài giới hạn bị ẩn. Giá trị mặc định là false, nghĩa là người dùng có thể thu nhỏ đến khi nhìn thấy toàn bộ khu vực ranh giới, có thể bao gồm cả những khu vực nằm ngoài khu vực ranh giới.

Lớp TrafficLayer

Lớp google.maps.TrafficLayer

Lớp lưu lượng truy cập.

Lớp này mở rộng MVCObject.

Khi sử dụng v=beta, bạn có thể truy cập vào bằng cách gọi const {TrafficLayer} = await google.map.importLibrary("maps"). Xem phần Thư viện trong Maps JavaScript API.

TrafficLayer
TrafficLayer([opts])
Thông số:
Một lớp hiển thị tình hình giao thông hiện tại trên đường.
getMap
getMap()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: Map
Trả về bản đồ mà lớp này được hiển thị.
setMap
setMap(map)
Thông số:
Giá trị trả về: Không có
Hiển thị lớp trên bản đồ được chỉ định. Nếu bạn thiết lập bản đồ thành null, lớp này sẽ bị xoá.
setOptions
setOptions(options)
Thông số:
Giá trị trả về: Không có
Kế thừa: addListener, bindTo, get, notify, set, setValues, unbind, unbindAll

Giao diện TrafficLayerOptions

Giao diện google.maps.TrafficLayerOptions

Lưu lượng truy cập của đối tượng TrafficLayerOptions dùng để xác định các thuộc tính có thể đặt trên một LayerLayer.

autoRefresh optional
Loại: boolean optional
Mặc định: true
Liệu lớp lưu lượng truy cập có tự động làm mới thông tin cập nhật hay không.
map optional
Loại: Map optional
Bản đồ: hiển thị lớp lưu lượng truy cập trên đó.

Lớp TransitLayer

Lớp google.maps.TransitLayer

Lớp chuyển tuyến.

Lớp này mở rộng MVCObject.

Khi sử dụng v=beta, bạn có thể truy cập vào bằng cách gọi const {TransitLayer} = await google.map.importLibrary("maps"). Xem phần Thư viện trong Maps JavaScript API.

TransitLayer
TransitLayer()
Thông số: Không có
Một lớp hiển thị các tuyến phương tiện công cộng.
getMap
getMap()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: Map
Trả về bản đồ mà lớp này được hiển thị.
setMap
setMap(map)
Thông số:
Giá trị trả về: Không có
Hiển thị lớp trên bản đồ được chỉ định. Nếu bạn thiết lập bản đồ thành null, lớp này sẽ bị xoá.
Kế thừa: addListener, bindTo, get, notify, set, setValues, unbind, unbindAll

Lớp BiLayerLayer

Lớp google.maps.BicyclingLayer

Một lớp hiển thị làn đường dành cho xe đạp và đường đi.

Lớp này mở rộng MVCObject.

Khi sử dụng v=beta, bạn có thể truy cập vào bằng cách gọi const {BicyclingLayer} = await google.map.importLibrary("maps"). Xem phần Thư viện trong Maps JavaScript API.

BicyclingLayer
BicyclingLayer()
Thông số: Không có
Một lớp hiển thị làn đường dành cho xe đạp và đường dẫn và giảm hạng các đường lớn.
getMap
getMap()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: Map
Trả về bản đồ mà lớp này được hiển thị.
setMap
setMap(map)
Thông số:
Giá trị trả về: Không có
Hiển thị lớp trên bản đồ được chỉ định. Nếu bạn thiết lập bản đồ thành null, lớp này sẽ bị xoá.
Kế thừa: addListener, bindTo, get, notify, set, setValues, unbind, unbindAll

Giao diện CameraOptions

Giao diện google.maps.CameraOptions

Dùng để đặt các tuỳ chọn máy ảnh của bản đồ.

center optional
Loại: LatLngLiteral|LatLng optional
heading optional
Loại: number optional
tilt optional
Loại: number optional
zoom optional
Loại: number optional

Giao diện VisibleRegion

Giao diện google.maps.VisibleRegion

Chứa bốn điểm xác định đa giác bốn cạnh là vùng hiển thị của bản đồ. Trên bản đồ vectơ, đa giác này có thể là hình thang thay vì hình chữ nhật, khi bản đồ vectơ có độ nghiêng.

farLeft
Loại: LatLng
farRight
Loại: LatLng
latLngBounds
Loại: LatLngBounds
Hộp giới hạn nhỏ nhất bao gồm khu vực hiển thị.
nearLeft
Loại: LatLng
nearRight
Loại: LatLng

Hằng số RenderingType

Hằng số google.maps.RenderingType

Khi sử dụng v=beta, bạn có thể truy cập vào bằng cách gọi const {RenderingType} = await google.map.importLibrary("maps"). Xem phần Thư viện trong Maps JavaScript API.

RASTER Cho biết rằng bản đồ là bản đồ đường quét.
UNINITIALIZED Cho biết vẫn chưa xác định được bản đồ này là vectơ hay đường quét, vì bản đồ chưa hoàn tất quá trình khởi tạo.
VECTOR Cho biết rằng bản đồ là bản đồ vectơ.

Giao diện MapCapabilities

Giao diện google.maps.MapCapabilities

Đối tượng chứa ảnh chụp nhanh về các khả năng hiện có sẵn cho Maps. Xem các thuộc tính để biết danh sách các khả năng có thể có.

isAdvancedMarkersAvailable optional
Loại: boolean optional
isDataDrivenStylingAvailable optional
Loại: boolean optional