Maps

Lớp Map (Bản đồ)

Lớp google.maps.Map

Lớp này mở rộng MVCObject.

Truy cập bằng cách gọi const {Map} = await google.maps.importLibrary("maps"). Xem Thư viện trong API JavaScript của Maps.

Map
Map(mapDiv[, opts])
Thông số: 
 • mapDivHTMLElement Bản đồ sẽ hiển thị để lấp đầy phần tử này.
 • optsMapOptions optional Tuỳ chọn
Tạo một bản đồ mới bên trong vùng chứa HTML nhất định, thường là phần tử DIV.
DEMO_MAP_ID Mã bản đồ có thể dùng cho các mã mẫu yêu cầu Mã bản đồ. Mã bản đồ này không dành cho mục đích sử dụng trong các ứng dụng chính thức và không thể sử dụng cho các tính năng yêu cầu cấu hình đám mây (chẳng hạn như Tạo kiểu đám mây).
controls
Các chế độ điều khiển bổ sung để đính kèm vào bản đồ. Để thêm một thành phần điều khiển vào bản đồ, hãy thêm <div> của thành phần điều khiển đó vào MVCArray tương ứng với ControlPosition nơi cần kết xuất.
data
Loại:  Data
Một thực thể của Data, được liên kết với bản đồ. Thêm các tính năng vào đối tượng Data này để hiển thị chúng trên bản đồ này một cách thuận tiện.
mapTypes
Loại:  MapTypeRegistry
Sổ đăng ký gồm các bản sao MapType theo mã nhận dạng chuỗi.
overlayMapTypes
Loại:  MVCArray<MapType optional>
Các loại bản đồ bổ sung cho lớp phủ. Các loại bản đồ lớp phủ sẽ hiển thị ở đầu bản đồ cơ sở mà chúng được đính kèm, theo thứ tự xuất hiện trong mảng overlayMapTypes (lớp phủ có giá trị chỉ mục cao hơn hiển thị trước lớp phủ có giá trị chỉ mục thấp hơn).
fitBounds
fitBounds(bounds[, padding])
Thông số: 
 • boundsLatLngBounds|LatLngBoundsLiteral Giới hạn cần hiển thị.
 • paddingnumber|Padding optional Khoảng đệm trong pixel. Các ranh giới sẽ vừa với phần bản đồ còn lại sau khi xoá khoảng đệm. Giá trị số sẽ tạo ra cùng một khoảng đệm ở cả 4 mặt. Cung cấp 0 ở đây để tạo giá trị fitBounds đối với kết quả của getBounds.
Giá trị trả lại: Không có
Thiết lập khung nhìn để chứa các giới hạn đã cho.
Lưu ý: Khi tập hợp map được đặt thành display: none, hàm fitBounds sẽ đọc kích thước của bản đồ là 0x0 và do đó không làm gì cả. Để thay đổi khung nhìn trong khi bản đồ bị ẩn, hãy đặt bản đồ thành visibility: hidden, do đó đảm bảo div bản đồ có kích thước thực tế. Đối với bản đồ vectơ, phương pháp này sẽ đặt độ nghiêng và hướng của bản đồ về giá trị mặc định bằng 0. Việc gọi phương thức này có thể tạo ra ảnh động mượt mà khi bản đồ xoay và thu phóng cho vừa với giới hạn. Việc phương thức này có tạo ảnh động hay không phụ thuộc vào phương pháp phỏng đoán nội bộ.
getBounds
getBounds()
Thông số: Không có
Giá trị trả về:  LatLngBounds|undefined Giới hạn vĩ độ/lng của khung nhìn hiện tại.
Trả về giới hạn vĩ độ/lng của khung nhìn hiện tại. Nếu có nhiều bản sao của thế giới, giới hạn sẽ có kinh độ từ -180 đến 180 độ. Nếu bản đồ chưa được khởi chạy hoặc chưa đặt căn giữa và thu phóng, kết quả sẽ là undefined. Đối với bản đồ vectơ có độ nghiêng hoặc tiêu đề khác 0, giới hạn vĩ độ/lng được trả về đại diện cho hộp giới hạn nhỏ nhất bao gồm vùng hiển thị của chế độ xem của bản đồ. Xem MapCanvasProjection.getVisibleRegion để biết khu vực hiển thị chính xác của khung nhìn trên bản đồ.
getCenter
getCenter()
Thông số: Không có
Giá trị trả về:  LatLng|undefined
Trả về vị trí được hiển thị ở tâm bản đồ. Lưu ý rằng đối tượng LatLng này không được bao bọc. Vui lòng tham khảo LatLng để biết thêm thông tin. Nếu bạn chưa đặt tâm hoặc giới hạn, thì kết quả sẽ là undefined.
getClickableIcons
getClickableIcons()
Thông số: Không có
Giá trị trả về:  boolean|undefined
Trả về khả năng nhấp của các biểu tượng bản đồ. Biểu tượng bản đồ đại diện cho một địa điểm yêu thích, còn được gọi là POI. Nếu giá trị được trả về là true, thì các biểu tượng có thể nhấp được trên bản đồ.
BetagetDatasetFeatureLayer
getDatasetFeatureLayer(datasetId)
Thông số: 
 • datasetIdstring
Giá trị trả về:  FeatureLayer
Trả về FeatureLayer cho datasetId đã chỉ định. Bạn phải định cấu hình mã tập dữ liệu trong Google Cloud Console. Nếu ID tập dữ liệu không được liên kết với kiểu bản đồ của bản đồ hoặc nếu Định kiểu theo hướng dữ liệu không có sẵn (không có ID bản đồ, không có ô vectơ, không có lớp tính năng Kiểu theo hướng dữ liệu hoặc Tập dữ liệu được định cấu hình trong Kiểu bản đồ), thì hành động này sẽ ghi lại lỗi và kết quả FeatureLayer.isAvailable sẽ là false.
getDiv
getDiv()
Thông số: Không có
Giá trị trả về:  HTMLElement mapDiv của bản đồ.
getFeatureLayer
getFeatureLayer(featureType)
Thông số: 
Giá trị trả về:  FeatureLayer
Trả về FeatureLayer của FeatureType cụ thể. Bạn phải bật FeatureLayer trong Google Cloud Console. Nếu FeatureLayer của FeatureType được chỉ định không tồn tại trên bản đồ này hoặc nếu Kiểu dữ liệu không có sẵn (không có ID bản đồ, không có ô vectơ và không có FeatureLayer nào được bật trong kiểu bản đồ), thì thao tác này sẽ ghi lại một lỗi và kết quả FeatureLayer.isAvailable sẽ là false.
getHeading
getHeading()
Thông số: Không có
Giá trị trả về:  number|undefined
Trả về hướng la bàn của bản đồ. Giá trị tiêu đề được tính bằng độ (theo chiều kim đồng hồ) từ hướng chính Bắc. Nếu bản đồ chưa được khởi chạy, kết quả sẽ là undefined.
getMapCapabilities
getMapCapabilities()
Thông số: Không có
Giá trị trả về:  MapCapabilities
Thông báo cho người gọi về các tính năng hiện có trên bản đồ dựa trên Mã bản đồ đã được cung cấp.
getMapTypeId
getMapTypeId()
Thông số: Không có
Giá trị trả về:  MapTypeId|string|undefined
getProjection
getProjection()
Thông số: Không có
Giá trị trả về:  Projection|undefined
Trả về Projection hiện tại. Nếu bản đồ chưa được khởi chạy, kết quả sẽ là undefined. Theo dõi sự kiện projection_changed và kiểm tra giá trị của sự kiện để đảm bảo sự kiện đó không phải là undefined.
getRenderingType
getRenderingType()
Thông số: Không có
Giá trị trả về:  RenderingType
Trả về RenderingType hiện tại của bản đồ.
getStreetView
getStreetView()
Thông số: Không có
Giá trị trả về:  StreetViewPanorama Ảnh toàn cảnh được kết nối với bản đồ.
Trả về StreetViewPanorama mặc định được liên kết với bản đồ, có thể là ảnh toàn cảnh mặc định được nhúng trong bản đồ hoặc ảnh toàn cảnh được đặt bằng setStreetView(). Những thay đổi đối với streetViewControl của bản đồ sẽ được phản ánh trong hiển thị ảnh toàn cảnh ràng buộc như vậy.
getTilt
getTilt()
Thông số: Không có
Giá trị trả về:  number|undefined
Trả về góc tới hiện tại của bản đồ, tính bằng độ từ mặt phẳng khung nhìn đến mặt phẳng bản đồ. Đối với bản đồ đường quét, kết quả sẽ là 0 cho hình ảnh được chụp trực tiếp từ trên cao hoặc 45 cho hình ảnh 45°. Phương thức này không trả về giá trị do setTilt đặt. Hãy xem setTilt để biết chi tiết.
getZoom
getZoom()
Thông số: Không có
Giá trị trả về:  number|undefined
Trả về mức thu phóng của bản đồ. Nếu bạn chưa đặt mức thu phóng thì kết quả sẽ là undefined.
moveCamera
moveCamera(cameraOptions)
Thông số: 
Giá trị trả lại: Không có
Đặt ngay máy ảnh của bản đồ thành các tùy chọn máy ảnh mục tiêu mà không cần ảnh động.
panBy
panBy(x, y)
Thông số: 
 • xnumber Số pixel để di chuyển bản đồ theo hướng x.
 • ynumber Số pixel để di chuyển bản đồ theo hướng y.
Giá trị trả lại: Không có
Thay đổi tâm bản đồ theo khoảng cách đã cho, tính bằng pixel. Nếu khoảng cách nhỏ hơn cả chiều rộng và chiều cao của bản đồ, quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra suôn sẻ. Lưu ý rằng hệ toạ độ bản đồ tăng từ tây sang đông (đối với giá trị x) và từ bắc sang nam (đối với giá trị y).
panTo
panTo(latLng)
Thông số: 
Giá trị trả lại: Không có
Thay đổi tâm của bản đồ thành LatLng đã cho. Nếu thay đổi nhỏ hơn cả chiều rộng và chiều cao của bản đồ, quá trình chuyển đổi sẽ được tạo ảnh động mượt mà.
panToBounds
panToBounds(latLngBounds[, padding])
Thông số: 
 • latLngBoundsLatLngBounds|LatLngBoundsLiteral Ranh giới để xoay bản đồ.
 • paddingnumber|Padding optional Khoảng đệm trong pixel. Giá trị số sẽ tạo ra cùng một khoảng đệm ở cả 4 mặt. Giá trị mặc định là "0".
Giá trị trả lại: Không có
Xoay bản đồ theo số lượng tối thiểu cần thiết để chứa LatLngBounds đã cho. Điều này không đảm bảo vị trí nào trên bản đồ, ngoại trừ việc bản đồ sẽ được xoay để hiển thị nhiều giới hạn nhất có thể bên trong {currentMapSizeInPx} - {padding}. Đối với cả bản đồ đường quét và bản đồ vectơ, mức thu phóng, độ nghiêng và tiêu đề của bản đồ sẽ không thay đổi.
setCenter
setCenter(latlng)
Thông số: 
Giá trị trả lại: Không có
setClickableIcons
setClickableIcons(value)
Thông số: 
 • valueboolean
Giá trị trả lại: Không có
Kiểm soát việc có thể nhấp vào biểu tượng bản đồ hay không. Biểu tượng bản đồ đại diện cho một địa điểm yêu thích, còn được gọi là POI. Để tắt tính năng nhấp của biểu tượng bản đồ, hãy chuyển giá trị false vào phương thức này.
setHeading
setHeading(heading)
Thông số: 
 • headingnumber
Giá trị trả lại: Không có
Đặt hướng la bàn cho bản đồ được đo bằng độ từ hướng chính Bắc. Đối với bản đồ đường quét, phương pháp này chỉ áp dụng cho hình ảnh trên không.
setMapTypeId
setMapTypeId(mapTypeId)
Thông số: 
Giá trị trả lại: Không có
setOptions
setOptions(options)
Thông số: 
Giá trị trả lại: Không có
setStreetView
setStreetView(panorama)
Thông số: 
 • panoramaStreetViewPanorama optional Ảnh toàn cảnh cần liên kết với bản đồ.
Giá trị trả lại: Không có
Liên kết StreetViewPanorama với bản đồ. Ảnh toàn cảnh này ghi đè StreetViewPanorama mặc định, cho phép bản đồ liên kết với ảnh toàn cảnh bên ngoài bên ngoài bản đồ. Đặt ảnh toàn cảnh thành null sẽ liên kết ảnh toàn cảnh được nhúng mặc định trở lại bản đồ.
setTilt
setTilt(tilt)
Thông số: 
 • tiltnumber
Giá trị trả lại: Không có
Đối với bản đồ vectơ, hãy đặt góc tới của bản đồ. Các giá trị được phép bị giới hạn tuỳ thuộc vào mức thu phóng của bản đồ. Đối với bản đồ đường quét, hãy kiểm soát hành vi chuyển đổi tự động đối với góc tới của bản đồ. Giá trị duy nhất được phép là 045. setTilt(0) làm cho bản đồ luôn sử dụng chế độ xem từ trên cao 0° bất kể mức thu phóng và khung nhìn. setTilt(45) làm cho góc nghiêng tự động chuyển thành 45 bất cứ khi nào hình ảnh 45° có sẵn cho mức thu phóng và khung nhìn hiện tại, đồng thời chuyển về 0 bất cứ khi nào không có hình ảnh 45° (đây là chế độ mặc định). Hình ảnh 45° chỉ có sẵn cho các loại bản đồ satellitehybrid, trong một số vị trí và ở một số mức thu phóng. Lưu ý: getTilt trả về góc nghiêng hiện tại, không phải giá trị do setTilt đặt. Do getTiltsetTilt tham chiếu đến các nội dung khác nhau, nên bạn không nên bind() thuộc tính tilt; việc này có thể dẫn đến hiệu ứng ngoài dự đoán.
setZoom
setZoom(zoom)
Thông số: 
 • zoomnumber Giá trị thu phóng lớn hơn tương ứng với độ phân giải cao hơn.
Giá trị trả lại: Không có
Đặt mức thu phóng của bản đồ.
Kế thừa: addListener, bindTo, get, notify, set, setValues, unbind, unbindAll
bounds_changed
function()
Đối số: Không có
Sự kiện này được kích hoạt khi giới hạn khung nhìn thay đổi.
center_changed
function()
Đối số: Không có
Sự kiện này được kích hoạt khi thuộc tính trong trung tâm bản đồ thay đổi.
click
function(event)
Đối số: 
Sự kiện này được kích hoạt khi người dùng nhấp vào bản đồ. MapMouseEvent với các thuộc tính cho vị trí đã nhấp sẽ được trả về trừ phi biểu tượng địa điểm được nhấp vào. Trong trường hợp này, IconMouseEvent với mã địa điểm sẽ được trả về. IconMouseEvent và MapMouseEvent giống hệt nhau, ngoại trừ IconMouseEvent có trường mã địa điểm. Sự kiện này luôn có thể được xem là một MapMouseEvent khi mã địa điểm không quan trọng. Sự kiện nhấp chuột không được kích hoạt nếu một điểm đánh dấu hoặc cửa sổ thông tin được nhấp vào.
contextmenu
function(event)
Đối số: 
Sự kiện này được kích hoạt khi sự kiện DOM Contextmenu được kích hoạt trên vùng chứa bản đồ.
dblclick
function(event)
Đối số: 
Sự kiện này được kích hoạt khi người dùng nhấp đúp vào bản đồ. Xin lưu ý rằng đôi khi, sự kiện nhấp chuột sẽ kích hoạt một lần và đôi khi hai lần, ngay trước sự kiện này.
drag
function()
Đối số: Không có
Sự kiện này được kích hoạt liên tục trong khi người dùng kéo bản đồ.
dragend
function()
Đối số: Không có
Sự kiện này được kích hoạt khi người dùng ngừng kéo bản đồ.
dragstart
function()
Đối số: Không có
Sự kiện này được kích hoạt khi người dùng bắt đầu kéo bản đồ.
heading_changed
function()
Đối số: Không có
Sự kiện này được kích hoạt khi thuộc tính tiêu đề bản đồ thay đổi.
idle
function()
Đối số: Không có
Sự kiện này được kích hoạt khi bản đồ ở trạng thái rảnh sau khi kéo (hình ảnh) hoặc thu phóng.
isfractionalzoomenabled_changed
function()
Đối số: Không có
Sự kiện này được kích hoạt khi thuộc tính isFractionalZoomEnabled thay đổi.
mapcapabilities_changed
function()
Đối số: Không có
Sự kiện này được kích hoạt khi các tính năng của bản đồ thay đổi.
maptypeid_changed
function()
Đối số: Không có
Sự kiện này được kích hoạt khi thuộc tính mapTypeId thay đổi.
mousemove
function(event)
Đối số: 
Sự kiện này được kích hoạt bất cứ khi nào chuột của người dùng di chuyển qua vùng chứa bản đồ.
mouseout
function(event)
Đối số: 
Sự kiện này được kích hoạt khi người dùng thoát khỏi vùng chứa bản đồ.
mouseover
function(event)
Đối số: 
Sự kiện này được kích hoạt khi người dùng di chuột vào vùng chứa bản đồ.
projection_changed
function()
Đối số: Không có
Sự kiện này được kích hoạt khi phép chiếu thay đổi.
renderingtype_changed
function()
Đối số: Không có
Sự kiện này được kích hoạt khi renderingType đã thay đổi.
tilesloaded
function()
Đối số: Không có
Sự kiện này được kích hoạt khi các ô hiển thị đã tải xong.
tilt_changed
function()
Đối số: Không có
Sự kiện này được kích hoạt khi thuộc tính nghiêng bản đồ thay đổi.
zoom_changed
function()
Đối số: Không có
Sự kiện này được kích hoạt khi thuộc tính thu phóng bản đồ thay đổi.
rightclick
function(event)
Đối số: 
Sự kiện này được kích hoạt khi người dùng nhấp chuột phải vào bản đồ.

Giao diện MapOptions

Giao diện google.maps.MapOptions

Đối tượng MapOptions được sử dụng để xác định các thuộc tính có thể được đặt trên Map.

backgroundColor optional
Loại:  string optional
Màu được sử dụng cho nền của div Bản đồ. Màu này sẽ hiển thị khi ô chưa được tải khi người dùng kéo. Bạn chỉ có thể đặt tuỳ chọn này khi bản đồ được khởi chạy.
center optional
Loại:  LatLng|LatLngLiteral optional
Trung tâm bản đồ ban đầu.
clickableIcons optional
Loại:  boolean optional
Mặc định: true
Khi false, bạn không thể nhấp vào biểu tượng bản đồ. Biểu tượng bản đồ đại diện cho một địa điểm yêu thích, còn được gọi là POI.
controlSize optional
Loại:  number optional
Kích thước tính bằng pixel của các công cụ điều khiển xuất hiện trên bản đồ. Giá trị này phải được cung cấp trực tiếp khi tạo Bản đồ, việc cập nhật giá trị này sau đó có thể chuyển các chế độ điều khiển về trạng thái undefined. Chỉ chi phối các chế độ kiểm soát do API Maps thực hiện. Không điều chỉnh tỷ lệ các biện pháp kiểm soát tuỳ chỉnh do nhà phát triển tạo.
disableDefaultUI optional
Loại:  boolean optional
Bật/tắt tất cả các nút giao diện người dùng mặc định. Có thể bị ghi đè riêng. Không tắt các nút điều khiển bằng bàn phím do tuỳ chọn MapOptions.keyboardShortcuts kiểm soát riêng biệt. Không tắt các chế độ điều khiển bằng cử chỉ do tuỳ chọn MapOptions.gestureHandling điều khiển riêng biệt.
disableDoubleClickZoom optional
Loại:  boolean optional
Bật/tắt tính năng thu phóng và căn giữa khi nhấp đúp. Bật theo mặc định.

Lưu ý: Bạn không nên sử dụng thuộc tính này. Để tắt tính năng thu phóng khi nhấp đúp, bạn có thể dùng thuộc tính gestureHandling và thiết lập thuộc tính này thành "none".

draggable optional
Loại:  boolean optional
Nếu giá trị là false, bạn sẽ ngăn kéo bản đồ. Tính năng kéo được bật theo mặc định.
draggableCursor optional
Loại:  string optional
Tên hoặc url của con trỏ để hiển thị khi di chuột qua bản đồ có thể kéo. Thuộc tính này sử dụng thuộc tính css cursor để thay đổi biểu tượng. Giống như thuộc tính css, bạn phải chỉ định ít nhất một con trỏ dự phòng không phải là URL. Ví dụ: draggableCursor: 'url(http://www.example.com/icon.png), auto;'.
draggingCursor optional
Loại:  string optional
Tên hoặc url của con trỏ để hiển thị khi bản đồ được kéo. Thuộc tính này sử dụng thuộc tính css cursor để thay đổi biểu tượng. Giống như thuộc tính css, bạn phải chỉ định ít nhất một con trỏ dự phòng không phải là URL. Ví dụ: draggingCursor: 'url(http://www.example.com/icon.png), auto;'.
fullscreenControl optional
Loại:  boolean optional
Trạng thái bật/tắt của chế độ điều khiển Toàn màn hình.
fullscreenControlOptions optional
Loại:  FullscreenControlOptions optional
Các tuỳ chọn hiển thị của chế độ điều khiển toàn màn hình.
gestureHandling optional
Loại:  string optional
Chế độ cài đặt này kiểm soát cách API xử lý các cử chỉ trên bản đồ. Giá trị được phép:
 • "cooperative": Cuộn sự kiện và cử chỉ chạm bằng một ngón tay sẽ cuộn trang, nhưng không thu phóng hoặc xoay bản đồ. Cử chỉ chạm bằng hai ngón tay kéo và thu phóng bản đồ. Cuộn sự kiện bằng cách nhấn phím ctrl hoặc phím ⌘ để thu phóng bản đồ.
  Trong chế độ này, bản đồ sẽ phối hợp với trang.
 • "greedy": Tất cả cử chỉ chạm và sự kiện cuộn đều kéo hoặc thu phóng bản đồ.
 • "none": Không thể xoay hoặc thu phóng bản đồ bằng cử chỉ của người dùng.
 • "auto": (mặc định) Thao tác xử lý cử chỉ mang tính phối hợp hoặc phối hợp, tuỳ thuộc vào việc trang có thể cuộn hay nằm trong iframe.
heading optional
Loại:  number optional
Tiêu đề cho hình ảnh trên không tính bằng độ được đo theo chiều kim đồng hồ từ hướng chính Bắc. Tiêu đề được chụp theo góc gần nhất có sẵn hình ảnh.
isFractionalZoomEnabled optional
Loại:  boolean optional
Mặc định: true cho bản đồ vectơ và false cho bản đồ đường quét
Liệu bản đồ có cho phép thu phóng một phần hay không. Theo dõi isfractionalzoomenabled_changed để biết thời điểm mặc định được đặt.
keyboardShortcuts optional
Loại:  boolean optional
Nếu giá trị là false, thì bạn sẽ ngăn bàn phím điều khiển bản đồ. Phím tắt được bật theo mặc định.
mapId optional
Loại:  string optional
Mã bản đồ của bản đồ. Bạn không thể đặt hoặc thay đổi tham số này sau khi bản đồ được tạo thực thể.
mapTypeControl optional
Loại:  boolean optional
Trạng thái bật/tắt ban đầu của chế độ kiểm soát Loại bản đồ.
mapTypeControlOptions optional
Loại:  MapTypeControlOptions optional
Các tuỳ chọn hiển thị ban đầu để điều khiển Loại bản đồ.
mapTypeId optional
Loại:  MapTypeId|string optional
MapTypeId ban đầu. Giá trị mặc định là ROADMAP.
maxZoom optional
Loại:  number optional
Mức thu phóng tối đa sẽ hiển thị trên bản đồ. Nếu bị bỏ qua hoặc được đặt thành null, mức thu phóng tối đa từ loại bản đồ hiện tại sẽ được sử dụng. Giá trị thu phóng hợp lệ là số từ 0 đến mức thu phóng tối đa được hỗ trợ.
minZoom optional
Loại:  number optional
Mức thu phóng tối thiểu sẽ hiển thị trên bản đồ. Nếu bị bỏ qua hoặc được đặt thành null, mức thu phóng tối thiểu từ loại bản đồ hiện tại sẽ được sử dụng. Giá trị thu phóng hợp lệ là số từ 0 đến mức thu phóng tối đa được hỗ trợ.
noClear optional
Loại:  boolean optional
Nếu giá trị là true, thì đừng xoá nội dung của div Map.
panControl optional
Loại:  boolean optional
Trạng thái bật/tắt của chế độ điều khiển Kéo.

panControlOptions optional
Loại:  PanControlOptions optional
Các tuỳ chọn hiển thị của chế độ điều khiển Lia.

restriction optional
Loại:  MapRestriction optional
Xác định ranh giới giới hạn khu vực bản đồ mà người dùng có thể truy cập. Khi bạn đặt chế độ này, người dùng chỉ có thể xoay và thu phóng trong khi chế độ xem máy ảnh vẫn nằm trong giới hạn của ranh giới.
rotateControl optional
Loại:  boolean optional
Trạng thái bật/tắt của chế độ điều khiển Xoay.
rotateControlOptions optional
Loại:  RotateControlOptions optional
Các tuỳ chọn hiển thị của chế độ điều khiển Xoay.
scaleControl optional
Loại:  boolean optional
Trạng thái bật/tắt ban đầu của điều khiển Tỷ lệ.
scaleControlOptions optional
Loại:  ScaleControlOptions optional
Các tuỳ chọn hiển thị ban đầu cho điều khiển Tỷ lệ.
scrollwheel optional
Loại:  boolean optional
Nếu false, hãy tắt tính năng thu phóng trên bản đồ bằng con lăn chuột. Con lăn được bật theo mặc định.

Lưu ý: Bạn không nên sử dụng thuộc tính này. Để tắt tính năng thu phóng bằng con lăn, bạn có thể sử dụng thuộc tính gestureHandling và đặt thuộc tính này thành "cooperative" hoặc "none".

streetView optional
Loại:  StreetViewPanorama optional
Một StreetViewPanorama để hiển thị khi người hình mắc áo của Chế độ xem đường phố được thả trên bản đồ. Nếu không có ảnh toàn cảnh nào được chỉ định, StreetViewPanorama mặc định sẽ được hiển thị trong div của bản đồ khi người hình mắc áo thả xuống.
streetViewControl optional
Loại:  boolean optional
Trạng thái bật/tắt ban đầu của kiểm soát Người hình mắc áo trong Chế độ xem đường phố. Chế độ điều khiển này là một phần của giao diện người dùng mặc định và phải được đặt thành false khi hiển thị loại bản đồ mà lớp phủ đường trong Chế độ xem đường phố sẽ không xuất hiện (ví dụ: loại bản đồ không phải Trái đất).
streetViewControlOptions optional
Loại:  StreetViewControlOptions optional
Các tùy chọn hiển thị ban đầu cho tùy chọn kiểm soát Người hình mắc áo trong Chế độ xem đường phố.
styles optional
Loại:  Array<MapTypeStyle> optional
Kiểu để áp dụng cho từng loại bản đồ mặc định. Lưu ý rằng đối với các chế độ satellite/hybridterrain, các kiểu này sẽ chỉ áp dụng cho nhãn và hình.
tilt optional
Loại:  number optional
Đối với bản đồ vectơ, hãy đặt góc tới của bản đồ. Các giá trị được phép bị giới hạn tuỳ thuộc vào mức thu phóng của bản đồ. Đối với bản đồ đường quét, hãy kiểm soát hành vi chuyển đổi tự động đối với góc tới của bản đồ. Giá trị duy nhất được phép là 045. Giá trị 0 khiến bản đồ luôn sử dụng chế độ xem từ trên cao 0° bất kể mức thu phóng và khung nhìn. Giá trị 45 làm cho góc nghiêng tự động chuyển thành 45 bất cứ khi nào hình ảnh 45° có sẵn cho mức thu phóng và khung nhìn hiện tại, đồng thời chuyển về 0 bất cứ khi nào không có hình ảnh 45° (đây là chế độ mặc định). Hình ảnh 45° chỉ có sẵn cho các loại bản đồ satellitehybrid, trong một số vị trí và ở một số mức thu phóng. Lưu ý: getTilt trả về góc nghiêng hiện tại, không phải giá trị do tuỳ chọn này chỉ định. Vì getTilt và tuỳ chọn này tham chiếu đến các nội dung khác nhau, nên đừng bind() cho thuộc tính tilt; làm như vậy có thể dẫn đến hiệu ứng ngoài dự đoán.
zoom optional
Loại:  number optional
Mức thu phóng ban đầu của Bản đồ. Giá trị thu phóng hợp lệ là số từ 0 đến mức thu phóng tối đa được hỗ trợ. Giá trị thu phóng lớn hơn tương ứng với độ phân giải cao hơn.
zoomControl optional
Loại:  boolean optional
Trạng thái bật/tắt của tuỳ chọn điều khiển Thu phóng.
zoomControlOptions optional
Loại:  ZoomControlOptions optional
Các tuỳ chọn hiển thị của chế độ điều khiển Thu phóng.

Lớp MapElement

Lớp google.maps.MapElement

MapElement là một lớp con HTMLElement để kết xuất bản đồ. Sau khi tải thư viện maps, bạn có thể tạo bản đồ trong HTML. Ví dụ:

<gmp-map center="37.4220656,-122.0840897" zoom="10" map-id="DEMO_MAP_ID">
  <button slot="control-block-start-inline-end">Custom Control</button>
</gmp-map>

Trong nội bộ, mã này sử dụng Map có thể truy cập được bằng thuộc tính innerMap.

Phần tử tuỳ chỉnh:
<gmp-map center="lat,lng" map-id="string" zoom="number"></gmp-map>

Lớp này mở rộng HTMLElement.

Lớp này sẽ triển khai MapElementOptions.

Truy cập bằng cách gọi const {MapElement} = await google.maps.importLibrary("maps"). Xem Thư viện trong API JavaScript của Maps.

center
Loại:  LatLng|LatLngLiteral optional
Vĩ độ/kinh độ trung tâm của bản đồ.
Thuộc tính HTML:
 • <gmp-map center="lat,lng"></gmp-map>
innerMap
Loại:  Map
Tham chiếu đến Map mà MapElement sử dụng nội bộ.
mapId
Loại:  string optional
Mã nhận dạng của bản đồ. Xem tài liệu về Mã bản đồ để biết thêm thông tin.
Thuộc tính HTML:
 • <gmp-map map-id="string"></gmp-map>
zoom
Loại:  number optional
Mức thu phóng của bản đồ.
Thuộc tính HTML:
 • <gmp-map zoom="number"></gmp-map>
control-block-end-inline-center
Đặt phần tử có rãnh ở vị trí ControlPosition.BLOCK_END_INLINE_CENTER.
control-block-end-inline-end
Đặt phần tử có rãnh ở vị trí ControlPosition.BLOCK_END_INLINE_END.
control-block-end-inline-start
Đặt phần tử có rãnh ở vị trí ControlPosition.BLOCK_END_INLINE_START.
control-block-start-inline-center
Đặt phần tử có rãnh ở vị trí ControlPosition.BLOCK_START_INLINE_CENTER.
control-block-start-inline-end
Đặt phần tử có rãnh ở vị trí ControlPosition.BLOCK_START_INLINE_END.
control-block-start-inline-start
Đặt phần tử có rãnh ở vị trí ControlPosition.BLOCK_START_INLINE_START.
control-inline-end-block-center
Đặt phần tử có rãnh ở vị trí ControlPosition.INLINE_END_BLOCK_CENTER.
control-inline-end-block-end
Đặt phần tử có rãnh ở vị trí ControlPosition.INLINE_END_BLOCK_END.
control-inline-end-block-start
Đặt phần tử có rãnh ở vị trí ControlPosition.INLINE_END_BLOCK_START.
control-inline-start-block-center
Đặt phần tử có rãnh ở vị trí ControlPosition.INLINE_START_BLOCK_CENTER.
control-inline-start-block-end
Đặt phần tử có rãnh ở vị trí ControlPosition.INLINE_START_BLOCK_END.
control-inline-start-block-start
Đặt phần tử có rãnh ở vị trí ControlPosition.INLINE_START_BLOCK_START.
BetaaddEventListener
addEventListener(type, listener[, options])
Thông số: 
 • typestring Một chuỗi phân biệt chữ hoa chữ thường biểu thị loại sự kiện cần theo dõi.
 • listenerEventListener|EventListenerObject Đối tượng nhận được thông báo. Đây phải là một hàm hoặc đối tượng có phương thức handleEvent
 • optionsboolean|AddEventListenerOptions optional Xem các tùy chọn. Sự kiện tuỳ chỉnh chỉ hỗ trợ capturepassive.
Giá trị trả về:  void
Thiết lập một hàm sẽ được gọi bất cứ khi nào sự kiện đã chỉ định được phân phối đến mục tiêu. Xem addEventListener
BetaremoveEventListener
removeEventListener(type, listener[, options])
Thông số: 
Giá trị trả về:  void
Xoá trình nghe sự kiện đã đăng ký trước đó bằng addEventListener khỏi mục tiêu. Xem removeEventListener
gmp-zoomchange
function(event)
Đối số: 
Sự kiện này được kích hoạt khi thuộc tính thu phóng bản đồ thay đổi.

Giao diện MapElementOptions

Giao diện google.maps.MapElementOptions

Đối tượng MapElementOptions dùng để xác định các thuộc tính có thể đặt trên MapElement.

center optional
Loại:  LatLng|LatLngLiteral optional
Trung tâm bản đồ ban đầu.
mapId optional
Loại:  string optional
Mã bản đồ của bản đồ. Bạn không thể đặt hoặc thay đổi tham số này sau khi bản đồ được tạo thực thể.
zoom optional
Loại:  number optional
Mức thu phóng ban đầu của Bản đồ. Giá trị thu phóng hợp lệ là số từ 0 đến mức thu phóng tối đa được hỗ trợ. Giá trị thu phóng lớn hơn tương ứng với độ phân giải cao hơn.

Lớp ZoomChangeEvent

Lớp google.maps.ZoomChangeEvent

Sự kiện này được tạo từ việc theo dõi sự thay đổi mức thu phóng.

Lớp này mở rộng Event.

Truy cập bằng cách gọi const {ZoomChangeEvent} = await google.maps.importLibrary("maps"). Xem Thư viện trong API JavaScript của Maps.

Giao diện MapTypeStyle

Giao diện google.maps.MapTypeStyle

MapTypeStyle là một tập hợp các bộ chọn và trình định kiểu để xác định cách tạo kiểu cho bản đồ. Bộ chọn chỉ định các tính năng và/hoặc phần tử của bản đồ sẽ bị ảnh hưởng, và trình tạo kiểu chỉ định cách các đối tượng và phần tử đó cần được sửa đổi. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem tài liệu tham khảo về kiểu.

stylers
Loại:  Array<Object>
Quy tắc kiểu để áp dụng cho các yếu tố và đối tượng của bản đồ được chọn. Các quy tắc được áp dụng theo thứ tự mà bạn chỉ định trong mảng này. Để biết nguyên tắc về cách sử dụng và các giá trị được phép, hãy xem tham chiếu kiểu.
elementType optional
Loại:  string optional
Phần tử cần áp dụng trình tạo kiểu. Phần tử là một phương diện trực quan của một đối tượng trên bản đồ. Ví dụ: nhãn, biểu tượng, nét vẽ hoặc màu nền được áp dụng cho hình và nhiều nội dung khác. Không bắt buộc. Nếu bạn không chỉ định elementType, giá trị được giả định là 'all'. Để biết thông tin chi tiết về cách sử dụng và các giá trị được phép, hãy xem tài liệu tham khảo về kiểu.
featureType optional
Loại:  string optional
Tính năng hoặc nhóm tính năng mà bạn nên áp dụng trình tạo kiểu. Không bắt buộc. Nếu bạn không chỉ định featureType, giá trị được giả định là 'all'. Để biết thông tin chi tiết về cách sử dụng và các giá trị được phép, hãy xem tài liệu tham khảo về kiểu.

Giao diện MapMouseEvent

Giao diện google.maps.MapMouseEvent

Đối tượng này được trả về từ nhiều sự kiện chuột trên bản đồ và lớp phủ, đồng thời chứa tất cả các trường được hiển thị bên dưới.

domEvent
Sự kiện DOM gốc tương ứng. Nhà phát triển không nên dựa vào các thuộc tính target, currentTarget, relatedTargetpath đang được xác định và nhất quán. Nhà phát triển cũng không nên dựa vào cấu trúc DOM của việc triển khai nội bộ của API Maps. Do quá trình liên kết sự kiện nội bộ, domEvent có thể có ngữ nghĩa khác với MapMouseEvent (ví dụ: một "lượt nhấp" MapMouseEvent có thể có một domEvent thuộc loại KeyboardEvent).
latLng optional
Loại:  LatLng optional
Vĩ độ/kinh độ dưới con trỏ khi sự kiện xảy ra.
stop
stop()
Thông số: Không có
Giá trị trả về:  void
Ngăn sự kiện này lan truyền thêm.

Giao diện IconMouseEvent

Giao diện google.maps.IconMouseEvent

Đối tượng này được gửi trong một sự kiện khi người dùng nhấp vào một biểu tượng trên bản đồ. Mã địa điểm của địa điểm này được lưu trữ trong thành viên placeId. Để ngăn cửa sổ thông tin mặc định hiển thị, hãy gọi phương thức stop() trên sự kiện này để ngăn cửa sổ thông tin mặc định được truyền đi. Tìm hiểu thêm về mã địa điểm trong hướng dẫn dành cho nhà phát triển API Địa điểm.

Giao diện này mở rộng MapMouseEvent.

placeId optional
Loại:  string optional
Mã địa điểm của địa điểm được nhấp vào. Bạn có thể sử dụng mã địa điểm này để truy vấn thêm thông tin về đối tượng địa lý đã được nhấp vào.

Tìm hiểu thêm về mã địa điểm trong hướng dẫn dành cho nhà phát triển API Địa điểm.

Kế thừa: domEvent, latLng
Kế thừa: stop

Hằng số MapTypeId

Hằng số google.maps.MapTypeId

Giá trị nhận dạng cho các MapTypes phổ biến. Hãy chỉ định những giá trị này theo giá trị hoặc bằng cách sử dụng tên của hằng số. Ví dụ: 'satellite' hoặc google.maps.MapTypeId.SATELLITE.

Truy cập bằng cách gọi const {MapTypeId} = await google.maps.importLibrary("maps"). Xem Thư viện trong API JavaScript của Maps.

HYBRID Loại bản đồ này hiển thị một lớp trong suốt của các đường phố chính trên ảnh vệ tinh.
ROADMAP Loại bản đồ này hiển thị bản đồ đường phố pháp tuyến.
SATELLITE Loại bản đồ này hiển thị hình ảnh vệ tinh.
TERRAIN Loại bản đồ này hiển thị bản đồ với các đặc điểm vật lý như địa hình và cây cối.

Lớp MapTypeRegistry

Lớp google.maps.MapTypeRegistry

Sổ đăng ký cho các thực thể MapType, được khoá theo mã MapType.

Lớp này mở rộng MVCObject.

Truy cập bằng cách gọi const {MapTypeRegistry} = await google.maps.importLibrary("maps"). Xem Thư viện trong API JavaScript của Maps.

MapTypeRegistry
MapTypeRegistry()
Thông số: Không có
MapTypeRegistry chứa tập hợp các loại bản đồ tuỳ chỉnh có sẵn cho bản đồ để sử dụng. Ví dụ: API tham khảo sổ đăng ký này khi cung cấp danh sách các loại bản đồ có sẵn trong các đối tượng kiểm soát.
set
set(id, mapType)
Thông số: 
 • idstring Giá trị nhận dạng của MapType cần thêm vào sổ đăng ký.
 • mapTypeMapType|* đối tượng MapType cần thêm vào sổ đăng ký.
Giá trị trả lại: Không có
Thiết lập sổ đăng ký để liên kết giá trị nhận dạng chuỗi đã chuyển với MapType đã chuyển.
Kế thừa: addListener, bindTo, get, notify, setValues, unbind, unbindAll

Giao diện MapRestriction

Giao diện google.maps.MapRestriction

Một quy định hạn chế có thể áp dụng cho Bản đồ. Khung nhìn của bản đồ sẽ không vượt quá những giới hạn này.

latLngBounds
Khi bạn đặt chính sách này, người dùng chỉ có thể kéo và thu phóng bên trong các giới hạn đã cho. Ranh giới có thể hạn chế cả kinh độ và vĩ độ hoặc chỉ có thể hạn chế vĩ độ. Đối với các giới hạn chỉ có vĩ độ, hãy sử dụng kinh độ tây và kinh độ đông tương ứng là -180 và 180, ví dụ: latLngBounds: {north: northLat, south: southLat, west: -180, east: 180}.
strictBounds optional
Loại:  boolean optional
Bạn có thể tạo giới hạn hạn chế hơn bằng cách đặt cờ strictBounds thành true. Điều này giúp giảm khoảng cách mà người dùng có thể thu nhỏ, đảm bảo rằng mọi nội dung nằm ngoài giới hạn bị hạn chế sẽ luôn được ẩn. Giá trị mặc định là false, nghĩa là người dùng có thể thu nhỏ cho đến khi toàn bộ khu vực giới hạn nằm trong khung nhìn, có thể bao gồm cả các khu vực nằm ngoài khu vực giới hạn.

Lớp TrafficLayer

Lớp google.maps.TrafficLayer

Lớp lưu lượng truy cập.

Lớp này mở rộng MVCObject.

Truy cập bằng cách gọi const {TrafficLayer} = await google.maps.importLibrary("maps"). Xem Thư viện trong API JavaScript của Maps.

TrafficLayer
TrafficLayer([opts])
Thông số: 
Một lớp hiển thị giao thông đường bộ hiện tại.
getMap
getMap()
Thông số: Không có
Giá trị trả về:  Map
Trả về bản đồ mà lớp này được hiển thị.
setMap
setMap(map)
Thông số: 
Giá trị trả lại: Không có
Hiển thị lớp trên bản đồ được chỉ định. Nếu bạn đặt bản đồ thành null, lớp này sẽ bị xoá.
setOptions
setOptions(options)
Thông số: 
Giá trị trả lại: Không có
Kế thừa: addListener, bindTo, get, notify, set, setValues, unbind, unbindAll

Giao diện TrafficLayerOptions

Giao diện google.maps.TrafficLayerOptions

Đối tượng TrafficLayerOptions dùng để xác định các thuộc tính có thể thiết lập trên TrafficLayer.

autoRefresh optional
Loại:  boolean optional
Mặc định: true
Liệu lớp lưu lượng truy cập có tự động làm mới với thông tin được cập nhật hay không.
map optional
Loại:  Map optional
Lập bản đồ để hiển thị lớp giao thông.

Lớp TransitLayer

Lớp google.maps.TransitLayer

Lớp chuyển tuyến (transit layer).

Lớp này mở rộng MVCObject.

Truy cập bằng cách gọi const {TransitLayer} = await google.maps.importLibrary("maps"). Xem Thư viện trong API JavaScript của Maps.

TransitLayer
TransitLayer()
Thông số: Không có
Một lớp hiển thị các đường chuyển tuyến.
getMap
getMap()
Thông số: Không có
Giá trị trả về:  Map
Trả về bản đồ mà lớp này được hiển thị.
setMap
setMap(map)
Thông số: 
Giá trị trả lại: Không có
Hiển thị lớp trên bản đồ được chỉ định. Nếu bạn đặt bản đồ thành null, lớp này sẽ bị xoá.
Kế thừa: addListener, bindTo, get, notify, set, setValues, unbind, unbindAll

Lớp BicyclingLayer

Lớp google.maps.BicyclingLayer

Một lớp hiển thị làn đường và đường dành cho xe đạp.

Lớp này mở rộng MVCObject.

Truy cập bằng cách gọi const {BicyclingLayer} = await google.maps.importLibrary("maps"). Xem Thư viện trong API JavaScript của Maps.

BicyclingLayer
BicyclingLayer()
Thông số: Không có
Một lớp hiển thị làn đường và đường dành cho xe đạp và giảm hạng trên các đường lớn.
getMap
getMap()
Thông số: Không có
Giá trị trả về:  Map
Trả về bản đồ mà lớp này được hiển thị.
setMap
setMap(map)
Thông số: 
Giá trị trả lại: Không có
Hiển thị lớp trên bản đồ được chỉ định. Nếu bạn đặt bản đồ thành null, lớp này sẽ bị xoá.
Kế thừa: addListener, bindTo, get, notify, set, setValues, unbind, unbindAll

Giao diện CameraOptions

Giao diện google.maps.CameraOptions

Dùng để đặt các tuỳ chọn máy ảnh của bản đồ.

center optional
Loại:  LatLngLiteral|LatLng optional
heading optional
Loại:  number optional
tilt optional
Loại:  number optional
zoom optional
Loại:  number optional

Giao diện VisibleRegion

Giao diện google.maps.VisibleRegion

Chứa bốn điểm xác định đa giác bốn cạnh là khu vực hiển thị của bản đồ. Trên bản đồ vectơ, đa giác này có thể là một hình thang thay vì hình chữ nhật khi bản đồ vectơ có độ nghiêng.

farLeft
Loại:  LatLng
farRight
Loại:  LatLng
latLngBounds
Loại:  LatLngBounds
Hộp giới hạn nhỏ nhất bao gồm vùng hiển thị.
nearLeft
Loại:  LatLng
nearRight
Loại:  LatLng

Hằng số RenderingType

Hằng số google.maps.RenderingType

Truy cập bằng cách gọi const {RenderingType} = await google.maps.importLibrary("maps"). Xem Thư viện trong API JavaScript của Maps.

RASTER Cho biết rằng bản đồ này là bản đồ đường quét.
UNINITIALIZED Cho biết rằng bản đồ chưa được xác định là vectơ hay đường quét, vì bản đồ chưa khởi động xong.
VECTOR Cho biết rằng bản đồ là bản đồ vectơ.

Giao diện MapCapabilities

Giao diện google.maps.MapCapabilities

Đối tượng chứa thông tin tổng quan nhanh về những chức năng hiện có thể sử dụng trên Bản đồ. Lưu ý rằng điều này không nhất thiết có nghĩa là các mô-đun liên quan được tải hoặc khởi chạy, mà là bản đồ hiện tại có quyền sử dụng các API này. Xem các thuộc tính để biết danh sách các khả năng có thể có.

isAdvancedMarkersAvailable optional
Loại:  boolean optional
Nếu đúng, bản đồ này được định cấu hình đúng để cho phép sử dụng điểm đánh dấu nâng cao. Xin lưu ý rằng bạn vẫn phải nhập thư viện marker để sử dụng mã đánh dấu nâng cao. Hãy truy cập vào https://goo.gle/gmp-isAdvancedMarkersAvailable để biết thêm thông tin.
isDataDrivenStylingAvailable optional
Loại:  boolean optional
Nếu đúng, bản đồ này được định cấu hình đúng cách để cho phép sử dụng kiểu theo hướng dữ liệu cho ít nhất một FeatureLayer. Hãy tham khảo https://goo.gle/gmp-data-driven-stylinghttps://goo.gle/gmp-FeatureLayerIsAvailable để biết thêm thông tin.