Tổng quan về tệp đối chiếu

Phần này cung cấp tài liệu tham khảo cho các API tạo nên Giải pháp gọi xe và giao hàng theo yêu cầu.

API Fleet Engine

gRPC

Kiến trúc chuyển trạng thái đại diện (REST)

Ghi nhật ký

SDK trình điều khiển

Android

iOS

SDK dành cho người tiêu dùng

Android

iOS

Để tham khảo tài liệu tham khảo về SDK điều hướng, hãy xem SDK điều hướng cho Android hoặc SDK điều hướng cho iOS.

Thư viện chia sẻ hành trình JavaScript

Tài liệu về Thư viện chia sẻ hành trình JavaScript là một phần trong tài liệu về API JavaScript của Google Maps.