Lớp phủ tuỳ chỉnh

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Giới thiệu

Lớp phủ là các đối tượng trên bản đồ được liên kết với vĩ độ/kinh độ, vì vậy, chúng sẽ di chuyển khi bạn kéo hoặc thu phóng bản đồ. Để biết thông tin về các loại lớp phủ được xác định trước, hãy xem phần Vẽ trên bản đồ.

API JavaScript của Maps cung cấp một lớp OverlayView để tạo các lớp phủ tuỳ chỉnh của riêng bạn. OverlayView là một lớp cơ sở cung cấp một số phương thức mà bạn phải triển khai khi tạo lớp phủ. Lớp này cũng cung cấp một vài phương thức giúp bạn có thể dịch giữa toạ độ màn hình và vị trí trên bản đồ.

Thêm lớp phủ tuỳ chỉnh

Sau đây là phần tóm tắt các bước cần thiết để tạo lớp phủ tuỳ chỉnh:

 • Đặt prototype của đối tượng lớp phủ tuỳ chỉnh thành một thực thể mới của google.maps.OverlayView(). Trên thực tế, thao tác này sẽ phân lớp con của lớp phủ.
 • Tạo một hàm khởi tạo cho lớp phủ tuỳ chỉnh và đặt mọi thông số khởi tạo.
 • Triển khai một phương thức onAdd() trong nguyên mẫu và đính kèm lớp phủ vào bản đồ. OverlayView.onAdd() sẽ được gọi khi bản đồ đã sẵn sàng để đính kèm lớp phủ.
 • Triển khai phương thức draw() trong nguyên mẫu và xử lý chế độ hiển thị hình ảnh của đối tượng. OverlayView.draw() sẽ được gọi khi đối tượng xuất hiện lần đầu tiên.
 • Bạn cũng nên triển khai phương thức onRemove() để xoá mọi phần tử mà bạn đã thêm vào trong lớp phủ.

Dưới đây là thông tin chi tiết hơn về từng bước. Bạn có thể xem mã ví dụ đầy đủ, hoạt động: xem mã ví dụ.

Phân lớp lớp phủ

Ví dụ bên dưới sử dụng OverlayView để tạo một lớp ảnh đơn giản.

Bây giờ, chúng ta sẽ tạo một hàm khởi tạo cho lớp USGSOverlay và khởi chạy các tham số đã truyền dưới dạng thuộc tính của đối tượng mới.

TypeScript

/**
 * The custom USGSOverlay object contains the USGS image,
 * the bounds of the image, and a reference to the map.
 */
class USGSOverlay extends google.maps.OverlayView {
 private bounds: google.maps.LatLngBounds;
 private image: string;
 private div?: HTMLElement;

 constructor(bounds: google.maps.LatLngBounds, image: string) {
  super();

  this.bounds = bounds;
  this.image = image;
 }

JavaScript

/**
 * The custom USGSOverlay object contains the USGS image,
 * the bounds of the image, and a reference to the map.
 */
class USGSOverlay extends google.maps.OverlayView {
 bounds;
 image;
 div;
 constructor(bounds, image) {
  super();
  this.bounds = bounds;
  this.image = image;
 }

Chúng ta chưa thể đính kèm lớp phủ này vào bản đồ trong hàm khởi tạo của lớp phủ. Trước tiên, chúng tôi cần đảm bảo rằng tất cả các ngăn của bản đồ đều có sẵn, vì các ngăn đó sẽ chỉ định thứ tự hiển thị các đối tượng trên bản đồ. API này cung cấp một phương thức trợ giúp cho biết điều này đã xảy ra. Chúng ta sẽ xử lý phương thức đó trong phần tiếp theo.

Khởi chạy lớp phủ

Khi lớp phủ được tạo thực thể lần đầu và sẵn sàng hiển thị, chúng ta cần đính kèm lớp phủ đó vào bản đồ thông qua DOM của trình duyệt. API cho biết rằng lớp phủ đã được thêm vào bản đồ bằng cách gọi phương thức onAdd() của lớp phủ. Để xử lý phương thức này, chúng tôi tạo một <div> để giữ hình ảnh, thêm phần tử <img>, đính kèm phần tử đó vào <div>, sau đó đính kèm lớp phủ vào một trong các ngăn của bản đồ. Ngăn là một nút trong cây DOM.

Các ngăn thuộc loại MapPanes sẽ chỉ định thứ tự xếp chồng cho các lớp khác nhau trên bản đồ. Các ngăn sau đây có sẵn và được liệt kê theo thứ tự xếp chồng từ dưới lên trên:

 • mapPane là ngăn thấp nhất và nằm phía trên các thẻ thông tin. Tài sản này có thể không nhận được sự kiện DOM. (Pane 0).
 • overlayLayer chứa các hình nhiều đường, đa giác, lớp phủ trên mặt đất và lớp phủ lớp xếp kề. Tài khoản đó có thể không nhận được sự kiện DOM. (Góc 1).
 • markerLayer chứa điểm đánh dấu. Tài khoản đó có thể không nhận được sự kiện DOM. (Góc 2).
 • overlayMouseTarget chứa các phần tử nhận sự kiện DOM. (Cửa 3).
 • floatPane chứa cửa sổ thông tin. Nó nằm trên tất cả các lớp phủ bản đồ. (Góc 4).

Vì hình ảnh của chúng ta là "lớp phủ mặt đất" nên chúng ta sẽ sử dụng ngăn overlayLayer. Khi có ngăn đó, chúng ta sẽ đính kèm đối tượng vào ngăn đó dưới dạng thành phần con.

TypeScript

/**
 * onAdd is called when the map's panes are ready and the overlay has been
 * added to the map.
 */
onAdd() {
 this.div = document.createElement("div");
 this.div.style.borderStyle = "none";
 this.div.style.borderWidth = "0px";
 this.div.style.position = "absolute";

 // Create the img element and attach it to the div.
 const img = document.createElement("img");

 img.src = this.image;
 img.style.width = "100%";
 img.style.height = "100%";
 img.style.position = "absolute";
 this.div.appendChild(img);

 // Add the element to the "overlayLayer" pane.
 const panes = this.getPanes()!;

 panes.overlayLayer.appendChild(this.div);
}

JavaScript

/**
 * onAdd is called when the map's panes are ready and the overlay has been
 * added to the map.
 */
onAdd() {
 this.div = document.createElement("div");
 this.div.style.borderStyle = "none";
 this.div.style.borderWidth = "0px";
 this.div.style.position = "absolute";

 // Create the img element and attach it to the div.
 const img = document.createElement("img");

 img.src = this.image;
 img.style.width = "100%";
 img.style.height = "100%";
 img.style.position = "absolute";
 this.div.appendChild(img);

 // Add the element to the "overlayLayer" pane.
 const panes = this.getPanes();

 panes.overlayLayer.appendChild(this.div);
}

Vẽ lớp phủ

Lưu ý rằng chúng tôi chưa gọi bất kỳ hiển thị hình ảnh đặc biệt nào trong mã ở trên. API gọi một phương thức draw() riêng biệt trên lớp phủ bất cứ khi nào cần vẽ lớp phủ trên bản đồ, kể cả khi được thêm lần đầu tiên.

Do đó, chúng ta sẽ triển khai phương thức draw() này, truy xuất MapCanvasProjection của lớp phủ bằng cách sử dụng getProjection() và tính toán toạ độ chính xác để neo điểm trên cùng bên phải và dưới cùng bên trái của đối tượng. Sau đó, chúng ta có thể đổi kích thước <div>. Đổi lại, thao tác này sẽ đổi kích thước hình ảnh cho phù hợp với giới hạn mà chúng ta đã chỉ định trong hàm khởi tạo của lớp phủ.

TypeScript

draw() {
 // We use the south-west and north-east
 // coordinates of the overlay to peg it to the correct position and size.
 // To do this, we need to retrieve the projection from the overlay.
 const overlayProjection = this.getProjection();

 // Retrieve the south-west and north-east coordinates of this overlay
 // in LatLngs and convert them to pixel coordinates.
 // We'll use these coordinates to resize the div.
 const sw = overlayProjection.fromLatLngToDivPixel(
  this.bounds.getSouthWest()
 )!;
 const ne = overlayProjection.fromLatLngToDivPixel(
  this.bounds.getNorthEast()
 )!;

 // Resize the image's div to fit the indicated dimensions.
 if (this.div) {
  this.div.style.left = sw.x + "px";
  this.div.style.top = ne.y + "px";
  this.div.style.width = ne.x - sw.x + "px";
  this.div.style.height = sw.y - ne.y + "px";
 }
}

JavaScript

draw() {
 // We use the south-west and north-east
 // coordinates of the overlay to peg it to the correct position and size.
 // To do this, we need to retrieve the projection from the overlay.
 const overlayProjection = this.getProjection();
 // Retrieve the south-west and north-east coordinates of this overlay
 // in LatLngs and convert them to pixel coordinates.
 // We'll use these coordinates to resize the div.
 const sw = overlayProjection.fromLatLngToDivPixel(
  this.bounds.getSouthWest(),
 );
 const ne = overlayProjection.fromLatLngToDivPixel(
  this.bounds.getNorthEast(),
 );

 // Resize the image's div to fit the indicated dimensions.
 if (this.div) {
  this.div.style.left = sw.x + "px";
  this.div.style.top = ne.y + "px";
  this.div.style.width = ne.x - sw.x + "px";
  this.div.style.height = sw.y - ne.y + "px";
 }
}

Xoá lớp phủ tuỳ chỉnh

Chúng ta cũng thêm một phương thức onRemove() để xoá sạch lớp phủ khỏi bản đồ.

TypeScript

/**
 * The onRemove() method will be called automatically from the API if
 * we ever set the overlay's map property to 'null'.
 */
onRemove() {
 if (this.div) {
  (this.div.parentNode as HTMLElement).removeChild(this.div);
  delete this.div;
 }
}

JavaScript

/**
 * The onRemove() method will be called automatically from the API if
 * we ever set the overlay's map property to 'null'.
 */
onRemove() {
 if (this.div) {
  this.div.parentNode.removeChild(this.div);
  delete this.div;
 }
}

Ẩn và hiện lớp phủ tuỳ chỉnh

Nếu muốn ẩn hoặc hiện lớp phủ thay vì chỉ tạo hoặc xoá lớp phủ, bạn có thể triển khai các phương thức hide()show() riêng để điều chỉnh chế độ hiển thị của lớp phủ. Ngoài ra, bạn có thể tách lớp phủ khỏi DOM của bản đồ, mặc dù thao tác này tốn kém hơn một chút. Xin lưu ý rằng nếu sau đó bạn đính kèm lại lớp phủ vào DOM của bản đồ, thì lớp phủ này sẽ gọi lại phương thức onAdd() của lớp phủ.

Ví dụ sau đây thêm các phương thức hide()show() vào nguyên mẫu của lớp phủ để bật/tắt chế độ hiển thị của vùng chứa <div>. Ngoài ra, chúng ta sẽ thêm một phương thức toggleDOM() để đính kèm hoặc tách lớp phủ vào/khỏi bản đồ.

TypeScript

/**
 * Set the visibility to 'hidden' or 'visible'.
 */
hide() {
 if (this.div) {
  this.div.style.visibility = "hidden";
 }
}

show() {
 if (this.div) {
  this.div.style.visibility = "visible";
 }
}

toggle() {
 if (this.div) {
  if (this.div.style.visibility === "hidden") {
   this.show();
  } else {
   this.hide();
  }
 }
}

toggleDOM(map: google.maps.Map) {
 if (this.getMap()) {
  this.setMap(null);
 } else {
  this.setMap(map);
 }
}

JavaScript

/**
 * Set the visibility to 'hidden' or 'visible'.
 */
hide() {
 if (this.div) {
  this.div.style.visibility = "hidden";
 }
}
show() {
 if (this.div) {
  this.div.style.visibility = "visible";
 }
}
toggle() {
 if (this.div) {
  if (this.div.style.visibility === "hidden") {
   this.show();
  } else {
   this.hide();
  }
 }
}
toggleDOM(map) {
 if (this.getMap()) {
  this.setMap(null);
 } else {
  this.setMap(map);
 }
}

Thêm các chế độ điều khiển nút

Để kích hoạt phương thức toggletoggleDom, các nút điều khiển sẽ được thêm vào bản đồ.

TypeScript

const toggleButton = document.createElement("button");

toggleButton.textContent = "Toggle";
toggleButton.classList.add("custom-map-control-button");

const toggleDOMButton = document.createElement("button");

toggleDOMButton.textContent = "Toggle DOM Attachment";
toggleDOMButton.classList.add("custom-map-control-button");

toggleButton.addEventListener("click", () => {
 overlay.toggle();
});

toggleDOMButton.addEventListener("click", () => {
 overlay.toggleDOM(map);
});

map.controls[google.maps.ControlPosition.TOP_RIGHT].push(toggleDOMButton);
map.controls[google.maps.ControlPosition.TOP_RIGHT].push(toggleButton);

JavaScript

const toggleButton = document.createElement("button");

toggleButton.textContent = "Toggle";
toggleButton.classList.add("custom-map-control-button");

const toggleDOMButton = document.createElement("button");

toggleDOMButton.textContent = "Toggle DOM Attachment";
toggleDOMButton.classList.add("custom-map-control-button");
toggleButton.addEventListener("click", () => {
 overlay.toggle();
});
toggleDOMButton.addEventListener("click", () => {
 overlay.toggleDOM(map);
});
map.controls[google.maps.ControlPosition.TOP_RIGHT].push(toggleDOMButton);
map.controls[google.maps.ControlPosition.TOP_RIGHT].push(toggleButton);

Hoàn tất mã mẫu

Mã mẫu hoàn chỉnh như sau:

TypeScript

// This example adds hide() and show() methods to a custom overlay's prototype.
// These methods toggle the visibility of the container <div>.
// overlay to or from the map.

function initMap(): void {
 const map = new google.maps.Map(
  document.getElementById("map") as HTMLElement,
  {
   zoom: 11,
   center: { lat: 62.323907, lng: -150.109291 },
   mapTypeId: "satellite",
  }
 );

 const bounds = new google.maps.LatLngBounds(
  new google.maps.LatLng(62.281819, -150.287132),
  new google.maps.LatLng(62.400471, -150.005608)
 );

 // The photograph is courtesy of the U.S. Geological Survey.
 let image = "https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/";

 image += "examples/full/images/talkeetna.png";

 /**
  * The custom USGSOverlay object contains the USGS image,
  * the bounds of the image, and a reference to the map.
  */
 class USGSOverlay extends google.maps.OverlayView {
  private bounds: google.maps.LatLngBounds;
  private image: string;
  private div?: HTMLElement;

  constructor(bounds: google.maps.LatLngBounds, image: string) {
   super();

   this.bounds = bounds;
   this.image = image;
  }

  /**
   * onAdd is called when the map's panes are ready and the overlay has been
   * added to the map.
   */
  onAdd() {
   this.div = document.createElement("div");
   this.div.style.borderStyle = "none";
   this.div.style.borderWidth = "0px";
   this.div.style.position = "absolute";

   // Create the img element and attach it to the div.
   const img = document.createElement("img");

   img.src = this.image;
   img.style.width = "100%";
   img.style.height = "100%";
   img.style.position = "absolute";
   this.div.appendChild(img);

   // Add the element to the "overlayLayer" pane.
   const panes = this.getPanes()!;

   panes.overlayLayer.appendChild(this.div);
  }

  draw() {
   // We use the south-west and north-east
   // coordinates of the overlay to peg it to the correct position and size.
   // To do this, we need to retrieve the projection from the overlay.
   const overlayProjection = this.getProjection();

   // Retrieve the south-west and north-east coordinates of this overlay
   // in LatLngs and convert them to pixel coordinates.
   // We'll use these coordinates to resize the div.
   const sw = overlayProjection.fromLatLngToDivPixel(
    this.bounds.getSouthWest()
   )!;
   const ne = overlayProjection.fromLatLngToDivPixel(
    this.bounds.getNorthEast()
   )!;

   // Resize the image's div to fit the indicated dimensions.
   if (this.div) {
    this.div.style.left = sw.x + "px";
    this.div.style.top = ne.y + "px";
    this.div.style.width = ne.x - sw.x + "px";
    this.div.style.height = sw.y - ne.y + "px";
   }
  }

  /**
   * The onRemove() method will be called automatically from the API if
   * we ever set the overlay's map property to 'null'.
   */
  onRemove() {
   if (this.div) {
    (this.div.parentNode as HTMLElement).removeChild(this.div);
    delete this.div;
   }
  }

  /**
   * Set the visibility to 'hidden' or 'visible'.
   */
  hide() {
   if (this.div) {
    this.div.style.visibility = "hidden";
   }
  }

  show() {
   if (this.div) {
    this.div.style.visibility = "visible";
   }
  }

  toggle() {
   if (this.div) {
    if (this.div.style.visibility === "hidden") {
     this.show();
    } else {
     this.hide();
    }
   }
  }

  toggleDOM(map: google.maps.Map) {
   if (this.getMap()) {
    this.setMap(null);
   } else {
    this.setMap(map);
   }
  }
 }

 const overlay: USGSOverlay = new USGSOverlay(bounds, image);

 overlay.setMap(map);

 const toggleButton = document.createElement("button");

 toggleButton.textContent = "Toggle";
 toggleButton.classList.add("custom-map-control-button");

 const toggleDOMButton = document.createElement("button");

 toggleDOMButton.textContent = "Toggle DOM Attachment";
 toggleDOMButton.classList.add("custom-map-control-button");

 toggleButton.addEventListener("click", () => {
  overlay.toggle();
 });

 toggleDOMButton.addEventListener("click", () => {
  overlay.toggleDOM(map);
 });

 map.controls[google.maps.ControlPosition.TOP_RIGHT].push(toggleDOMButton);
 map.controls[google.maps.ControlPosition.TOP_RIGHT].push(toggleButton);
}

declare global {
 interface Window {
  initMap: () => void;
 }
}
window.initMap = initMap;

JavaScript

// This example adds hide() and show() methods to a custom overlay's prototype.
// These methods toggle the visibility of the container <div>.
// overlay to or from the map.
function initMap() {
 const map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
  zoom: 11,
  center: { lat: 62.323907, lng: -150.109291 },
  mapTypeId: "satellite",
 });
 const bounds = new google.maps.LatLngBounds(
  new google.maps.LatLng(62.281819, -150.287132),
  new google.maps.LatLng(62.400471, -150.005608),
 );
 // The photograph is courtesy of the U.S. Geological Survey.
 let image = "https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/";

 image += "examples/full/images/talkeetna.png";
 /**
  * The custom USGSOverlay object contains the USGS image,
  * the bounds of the image, and a reference to the map.
  */
 class USGSOverlay extends google.maps.OverlayView {
  bounds;
  image;
  div;
  constructor(bounds, image) {
   super();
   this.bounds = bounds;
   this.image = image;
  }
  /**
   * onAdd is called when the map's panes are ready and the overlay has been
   * added to the map.
   */
  onAdd() {
   this.div = document.createElement("div");
   this.div.style.borderStyle = "none";
   this.div.style.borderWidth = "0px";
   this.div.style.position = "absolute";

   // Create the img element and attach it to the div.
   const img = document.createElement("img");

   img.src = this.image;
   img.style.width = "100%";
   img.style.height = "100%";
   img.style.position = "absolute";
   this.div.appendChild(img);

   // Add the element to the "overlayLayer" pane.
   const panes = this.getPanes();

   panes.overlayLayer.appendChild(this.div);
  }
  draw() {
   // We use the south-west and north-east
   // coordinates of the overlay to peg it to the correct position and size.
   // To do this, we need to retrieve the projection from the overlay.
   const overlayProjection = this.getProjection();
   // Retrieve the south-west and north-east coordinates of this overlay
   // in LatLngs and convert them to pixel coordinates.
   // We'll use these coordinates to resize the div.
   const sw = overlayProjection.fromLatLngToDivPixel(
    this.bounds.getSouthWest(),
   );
   const ne = overlayProjection.fromLatLngToDivPixel(
    this.bounds.getNorthEast(),
   );

   // Resize the image's div to fit the indicated dimensions.
   if (this.div) {
    this.div.style.left = sw.x + "px";
    this.div.style.top = ne.y + "px";
    this.div.style.width = ne.x - sw.x + "px";
    this.div.style.height = sw.y - ne.y + "px";
   }
  }
  /**
   * The onRemove() method will be called automatically from the API if
   * we ever set the overlay's map property to 'null'.
   */
  onRemove() {
   if (this.div) {
    this.div.parentNode.removeChild(this.div);
    delete this.div;
   }
  }
  /**
   * Set the visibility to 'hidden' or 'visible'.
   */
  hide() {
   if (this.div) {
    this.div.style.visibility = "hidden";
   }
  }
  show() {
   if (this.div) {
    this.div.style.visibility = "visible";
   }
  }
  toggle() {
   if (this.div) {
    if (this.div.style.visibility === "hidden") {
     this.show();
    } else {
     this.hide();
    }
   }
  }
  toggleDOM(map) {
   if (this.getMap()) {
    this.setMap(null);
   } else {
    this.setMap(map);
   }
  }
 }

 const overlay = new USGSOverlay(bounds, image);

 overlay.setMap(map);

 const toggleButton = document.createElement("button");

 toggleButton.textContent = "Toggle";
 toggleButton.classList.add("custom-map-control-button");

 const toggleDOMButton = document.createElement("button");

 toggleDOMButton.textContent = "Toggle DOM Attachment";
 toggleDOMButton.classList.add("custom-map-control-button");
 toggleButton.addEventListener("click", () => {
  overlay.toggle();
 });
 toggleDOMButton.addEventListener("click", () => {
  overlay.toggleDOM(map);
 });
 map.controls[google.maps.ControlPosition.TOP_RIGHT].push(toggleDOMButton);
 map.controls[google.maps.ControlPosition.TOP_RIGHT].push(toggleButton);
}

window.initMap = initMap;

CSS

/* 
 * Always set the map height explicitly to define the size of the div element
 * that contains the map. 
 */
#map {
 height: 100%;
}

/* 
 * Optional: Makes the sample page fill the window. 
 */
html,
body {
 height: 100%;
 margin: 0;
 padding: 0;
}

.custom-map-control-button {
 background-color: #fff;
 border: 0;
 border-radius: 2px;
 box-shadow: 0 1px 4px -1px rgba(0, 0, 0, 0.3);
 margin: 10px;
 padding: 0 0.5em;
 font: 400 18px Roboto, Arial, sans-serif;
 overflow: hidden;
 height: 40px;
 cursor: pointer;
}
.custom-map-control-button:hover {
 background: rgb(235, 235, 235);
}

HTML

<html>
 <head>
  <title>Showing/Hiding Overlays</title>
  <script src="https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?features=default"></script>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style.css" />
  <script type="module" src="./index.js"></script>
 </head>
 <body>
  <div id="map"></div>

  <!-- 
   The `defer` attribute causes the callback to execute after the full HTML
   document has been parsed. For non-blocking uses, avoiding race conditions,
   and consistent behavior across browsers, consider loading using Promises.
   See https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/load-maps-js-api
   for more information.
   -->
  <script
   src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyB41DRUbKWJHPxaFjMAwdrzWzbVKartNGg&callback=initMap&v=weekly"
   defer
  ></script>
 </body>
</html>

Thử mẫu