Thiết lập dự án Google Cloud

Hướng dẫn này trình bày cách thiết lập dự án Google Cloud trước khi sử dụng API Google Maps Platform. Mặc dù bạn có thể đã hoàn tất một số bước này trên trang Bắt đầu sử dụng Nền tảng Google Maps, nhưng chủ đề này sẽ cung cấp các hướng dẫn bổ sung, hữu ích để quản lý các dự án của bạn.

Tạo dự án

Để sử dụng Nền tảng Google Maps, bạn phải có một dự án quản lý dịch vụ, thông tin xác thực, thông tin thanh toán, API và SDK.

Bạn bắt buộc phải thiết lập thông tin thanh toán cho mỗi dự án, nhưng bạn sẽ chỉ bị tính phí nếu một dự án vượt quá hạn mức dịch vụ không tính phí.

Cách tạo dự án Cloud đã bật tính năng thanh toán:

Bảng điều khiển

 1. Tạo một dự án Google Cloud mới trong Cloud Console:

  Tạo dự án mới
 2. Trên trang New Project (Dự án mới), hãy điền các thông tin bắt buộc:

  • Tên dự án: Chấp nhận giá trị mặc định hoặc nhập tên tuỳ chỉnh.

   Bạn có thể thay đổi tên dự án bất cứ lúc nào. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Xác định dự án.

  • Project ID (Mã dự án): Chấp nhận giá trị mặc định hoặc nhấp vào CHỈNH SỬA để nhập mã tuỳ chỉnh mà các API của Google dùng làm giá trị nhận dạng duy nhất cho dự án của bạn.

   Sau khi tạo dự án, bạn không thể thay đổi mã dự án, vì vậy, hãy chọn một mã nhận dạng mà bạn có thể sử dụng trong suốt thời gian hoạt động của dự án. Đừng đưa thông tin nhạy cảm vào mã dự án.

  • Tài khoản thanh toán: Chọn một tài khoản thanh toán cho dự án. Nếu chưa thiết lập tài khoản thanh toán hoặc chỉ có một tài khoản thanh toán, bạn sẽ không thấy lựa chọn này.

   Bạn phải là Quản trị viên tài khoản thanh toán hoặc Người quản lý thanh toán của dự án thì mới có thể liên kết dự án với tài khoản thanh toán. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu về việc kiểm soát quyền truy cập vào thông tin thanh toán.

  • Vị trí: Nếu muốn liên kết dự án của bạn với một tổ chức, hãy nhấp vào Duyệt qua và chọn tổ chức đó; nếu không, hãy chọn "Không có tổ chức nào".

   Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Tạo và quản lý thư mụcMối quan hệ giữa các tổ chức, dự án và tài khoản thanh toán.

 3. Chọn Tạo.

gcloud

gcloud projects create "PROJECT"

Đọc thêm về SDK Google Cloud , cài đặt SDK đám mây và các lệnh sau:

Bật tính năng thanh toán

Để triển khai ứng dụng, bạn phải bật tính năng thanh toán. Tài khoản của bạn sẽ không bị tính phí nếu bạn duy trì hạn mức hằng tháng. Nếu ứng dụng của bạn cần tài nguyên vượt quá hạn mức hằng tháng, thì bạn sẽ phải trả phí cho mức sử dụng bổ sung.

Nếu bạn có tài khoản thanh toán khi tạo dự án trên đám mây, thì tính năng thanh toán sẽ tự động bật trong dự án đó.

Cách bật tính năng thanh toán trong dự án trên Google Cloud:

 1. Trong Cloud Console, hãy chuyển đến trang Thanh toán:
  Chuyển đến trang Thanh toán
 2. Chọn hoặc tạo một dự án trên Google Cloud.
 3. Tuỳ thuộc vào việc có tài khoản thanh toán hay không hoặc dự án Google Cloud được chọn có liên kết với một tài khoản hay không, trang Thanh toán sẽ hiển thị một trong những lựa chọn sau:
  • Nếu bạn đã bật tính năng thanh toán cho dự án đã chọn trên Google Cloud, thì thông tin chi tiết về tài khoản thanh toán sẽ được liệt kê.
  • Nếu không có tài khoản thanh toán nào, bạn sẽ được nhắc tạo một tài khoản thanh toán và liên kết tài khoản đó với dự án trên Google Cloud đã chọn.
  • Nếu đã có tài khoản thanh toán, bạn sẽ được nhắc bật tính năng thanh toán nếu dự án Google Cloud đã chọn chưa liên kết với tài khoản thanh toán. Bạn cũng có thể chọn Huỷ rồi chọn Tạo tài khoản để tạo và liên kết một tài khoản thanh toán mới.

Sau khi bạn bật tính năng thanh toán, sẽ không có giới hạn về số tiền mà bạn có thể bị tính phí. Để kiểm soát chi phí chặt chẽ hơn, bạn có thể tạo ngân sách và thiết lập cảnh báo. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Thanh toán.

Bật API

Để sử dụng Nền tảng Google Maps, bạn phải bật API hoặc SDK mà bạn định sử dụng với dự án của mình.

Bảng điều khiển

Bật API JavaScript cho Maps

SDK đám mây

gcloud services enable \
  --project "PROJECT" \
  "maps-backend.googleapis.com"

Đọc thêm về SDK Google Cloud , cài đặt SDK đám mây và các lệnh sau:

Xem các API đã bật

Bảng điều khiển

Để xem các API hoặc SDK mà bạn đã bật, hãy truy cập trang Nền tảng Google Maps trong Cloud Console:

Truy cập vào trang Nền tảng Google Maps
 • API bổ sung: Các API hoặc SDK này chưa được bật.
 • Nếu bạn thấy thẻ cho từng API và dịch vụ Map API, thì tức là bạn chưa bật API hoặc SDK nào.

gcloud

gcloud services list --project "PROJECT"

Đọc thêm về SDK Google Cloud , cài đặt SDK đám mây và các lệnh sau:

Tắt dự án

Bạn có thể tắt tính năng thanh toán và giải phóng tất cả tài nguyên trên đám mây đang được dùng trong dự án Google Cloud của mình bằng cách tắt dự án đó:

Bảng điều khiển

 1. Chuyển đến trang Dự án:

  Chuyển đến trang Dự án
 2. Chọn dự án trên đám mây mà bạn muốn tắt, sau đó nhấp vào Delete (Xoá).

Để biết thêm thông tin về cách quản lý các dự án trên đám mây, hãy xem bài viết Trình quản lý tài nguyên đám mây: tạo, tắt và khôi phục dự án.

gcloud

gcloud projects delete "PROJECT"

Đọc thêm về SDK Google Cloud , cài đặt SDK đám mây và các lệnh sau:

Các bước tiếp theo

Sau khi thiết lập dự án Google Cloud, bạn phải tạo và bảo mật Khoá API để sử dụng API JavaScript cho Maps:

Sử dụng khoá API