Thanh toán trên Nền tảng Google Maps

Tổng quan về thanh toán cho các sản phẩm trên Nền tảng Google Maps

 • Hệ thống theo dõi mức sử dụng của từng SKU của sản phẩm.
 • SKU là sự kết hợp giữa API Sản phẩm + dịch vụ hoặc hàm được gọi (ví dụ: API Địa điểm – Thông tin chi tiết về địa điểm).
 • Một sản phẩm có thể có nhiều SKU được tính phí với các mức giá khác nhau (ví dụ: API Địa điểm – Thông tin chi tiết về địa điểm; API Địa điểm – Tự động hoàn thành – Theo yêu cầu).
 • Giá của SKU sẽ phân theo bậc dựa trên số lượng sử dụng, có 3 bậc: 0 – 100.000; 100.001 – 500.000; 500.001 trở lên.
 • Chi phí được tính theo Mức sử dụng SKU x Giá cho mỗi lần sử dụng.

Đối với mỗi tài khoản thanh toán, đối với các SKU đủ điều kiện của Nền tảng Google Maps, bạn sẽ nhận được một khoản tín dụng trị giá 200 USD của Nền tảng Google Maps mỗi tháng (được đặt lại vào ngày đầu tiên của mỗi tháng, vào lúc nửa đêm theo giờ Thái Bình Dương) và được tự động áp dụng cho các SKU đủ điều kiện.

Khi bạn xem báo cáo thanh toán, mỗi mục hàng liệt kê Chi phí trước khi ghi có, Tín dụngChi phí sau khi cấp tín dụng.

Giá trả tiền theo mức dùng

Nền tảng Google Maps sử dụng mô hình định giá trả tiền theo mức dùng. Trang này giúp bạn hiểu thông tin chi tiết về mô hình định giá và cách tính phí sử dụng cho từng API và SDK.

Sự hỗ trợ của Google

Bản dùng thử không tính phí của Google Cloud

Google Cloud cung cấp bản dùng thử miễn phí cho bạn tối đa 300 USD. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chương trình dùng thử Google Cloud. Thời gian dùng thử áp dụng cho tài khoản thanh toán đầu tiên mà bạn tạo.

Trong thời gian dùng thử, tài khoản thanh toán Cloud đầu tiên của bạn sẽ ở chế độ dùng thử và bạn sẽ không bị tính phí đối với phương thức thanh toán đó. Giai đoạn dùng thử sẽ kết thúc sau khi hết thời gian dùng thử hoặc khi bạn chi tiêu 300 USD, tuỳ theo điều kiện nào đến trước.

Vào hoặc trước khi thời gian dùng thử kết thúc, bạn phải nâng cấp tài khoản thanh toán Cloud đầu tiên lên tài khoản trả phí để tránh mọi gián đoạn khi sử dụng Nền tảng Google Maps (xem nội dung Nâng cấp lên tài khoản trả phí).

Tín dụng hằng tháng trên Nền tảng Google Maps

Ảnh chụp màn hình cho thấy khoản tín dụng hằng tháng trên Nền tảng Google Maps

Nền tảng Google Maps có khoản tín dụng 200 USD định kỳ hằng tháng (xem phần Giá). Khoản tín dụng hằng tháng này được áp dụng cho mỗi tài khoản thanh toán liên quan đến Maps mà bạn tạo. Khoản tín dụng hằng tháng này sẽ được đặt lại vào ngày đầu tiên của mỗi tháng, lúc nửa đêm theo giờ Thái Bình Dương.

Trên trang tổng quan của Nền tảng Google Maps trong Google Cloud Console, bạn có thể so sánh khoản thanh toán của mình với số tiền tín dụng hằng tháng.

Tài khoản thanh toán liên quan đến Maps là bất kỳ tài khoản thanh toán Cloud nào có bật các dự án có bật API hoặc SDK Nền tảng Google Maps; hoặc cụ thể hơn là các dự án có hoạt động dẫn đến việc tính phí cho các SKU đủ điều kiện của Nền tảng Google Maps (xem Tổng quan về việc thanh toán cho các sản phẩm Nền tảng Google Maps).

Tài khoản đầu tiên

Nếu tài khoản thanh toán Cloud đầu tiên bạn tạo được sử dụng cho một dự án có bật API hoặc SDK trên Nền tảng Google Maps, thì cả gói dùng thử Google Cloud Platform 300 USD và khoản tín dụng 200 USD định kỳ hằng tháng của Nền tảng Google Maps đều được áp dụng.

Cách thức hoạt động: Trong thời gian dùng thử, trước tiên, các khoản phí sẽ được khấu trừ từ khoản tín dụng 200 USD định kỳ hằng tháng của Nền tảng Google Maps. Nếu các khoản phí vượt quá 200 đô la Mỹ trong một tháng nhất định, thì số tiền vượt quá sẽ được khấu trừ vào số tiền còn lại trong bản dùng thử Google Cloud Platform $300.

Như đã lưu ý ở trên, vào hoặc trước khi hết thời gian dùng thử, bạn phải nâng cấp tài khoản thanh toán Cloud đầu tiên lên tài khoản trả phí. Sau khi bạn nâng cấp, tài khoản thanh toán Cloud của bạn sẽ tiếp tục nhận được khoản tín dụng 200 USD hằng tháng, ngay cả sau khi thời gian dùng thử kết thúc.

Nhiều tài khoản

Việc tạo nhiều tài khoản thanh toán Cloud liên quan đến Maps là hành vi vi phạm Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps.

Tín dụng bổ sung

Có thêm tín dụng Google Maps Platform thông qua các chương trình công khai của Google nhằm hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận, công ty khởi nghiệp, ứng phó với khủng hoảng, truyền thông tin tức và học thuật.

Nếu vẫn còn tín dụng bổ sung cho tháng đó, bạn có thể xem biểu đồ sau đây bằng cách chọn tài khoản thanh toán trên trang Thanh toán trong Cloud Console.

Tín dụng bổ sung cho Nền tảng Google Maps

Tài trợ cho tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức ứng phó với khủng hoảng và tổ chức truyền thông tin tức

Chúng tôi đang mở rộng phạm vi cung cấp Nền tảng Google Maps cho các chương trình công khai của Google hỗ trợ tổ chức phi lợi nhuận, công ty khởi nghiệp, ứng phó với khủng hoảng và tổ chức truyền thông tin tức. Những người dùng hiện tại của chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuận hiện đang nhận được các khoản cấp phép cho Nền tảng Google Maps sẽ chuyển sang tín dụng trên Nền tảng Google Maps.

Xem Chương trình công khai để tìm hiểu cách đăng ký tín dụng trên Nền tảng Google Maps.

Quản lý thông tin thanh toán trong Cloud Console

Quản lý thông tin thanh toán

 1. Chọn một dự án trong Cloud Console:

  Chuyển đến trang Thanh toán

 2. Thực hiện các tác vụ quản lý sau:

  • Xem thông tin tổng quan về tài khoản thanh toán, thanh toán và thêm quản trị viên tài khoản thanh toán trên trang Tổng quan. Bạn nên có nhiều Chủ sở hữu dự án và Quản trị viên thanh toán để nhóm của bạn luôn có người có các vai trò này.
  • Tạo ngân sách và cảnh báo trên trang Ngân sách và cảnh báo.
  • Xem nhật ký giao dịch và tải hoá đơn xuống từ trang Giao dịch.
  • Xuất dữ liệu thanh toán trên trang Xuất dữ liệu thanh toán.
  • Định cấu hình tài khoản thanh toán và thông tin liên hệ của bạn trên trang Cài đặt thanh toán.
  • Thiết lập phương thức thanh toán trên trang Phương thức thanh toán.

Tạo ngân sách và thiết lập thông báo

Bạn có thể tạo ngân sách cho dự án trên Google Cloud để tránh phát sinh đột ngột với hoá đơn và theo dõi tất cả các khoản phí của bạn trên Google Cloud ở một nơi. Với ngân sách, bạn có thể tạo cảnh báo để gửi email cho quản trị viên thanh toán khi các khoản phí vượt quá một số tiền nhất định.

Bảng điều khiển

Cách tạo ngân sách và thiết lập thông báo trong một dự án trên Google Cloud:

 • Trong Cloud Console, hãy chuyển đến trang Thanh toán:

  Chuyển đến trang Thanh toán
 • Chọn Ngân sách và cảnh báo rồi chọn Tạo ngân sách để bắt đầu tạo ngân sách cho dự án Cloud của bạn.
 • Xác định ngân sách của bạn trong phần Đặt ngân sách và chỉ định tỷ lệ phần trăm mà bạn muốn nhận thông báo qua email trong phần Đặt cảnh báo ngân sách sau.
 • Chọn Finish (Hoàn tất) để đặt ngân sách và bật thông báo cho dự án của bạn trên Google Cloud. Nếu có nhiều dự án trên đám mây, bạn phải thiết lập riêng ngân sách và cảnh báo cho từng dự án.

gcloud

Bật API cần thiết để tạo ngân sách thanh toán.

gcloud services enable \
  --project "PROJECT" \
  billingbudgets.googleapis.com

Đặt ngân sách để cho biết mức chi tiêu thực tế là 50% và mức chi tiêu dự đoán là 75%.

gcloud billing budgets create \
  --project "PROJECT" \
  --billing-account="BILLING_ACCOUNT" \
  --display-name="BUDGET_NAME" \
  --budget-amount=AMOUNTUSD \
  --threshold-rule=percent=0.5 \
  --threshold-rule=percent=0.75,basis=forecasted-spend

Đọc thêm về Google Cloud SDK, cài đặt SDK đám mây và các lệnh sau: