Thanh toán của Nền tảng Google Maps

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Tổng quan về thanh toán cho các sản phẩm Nền tảng Google Maps

 • Mức sử dụng được theo dõi đối với từng SKU sản phẩm.
 • SKU là sự kết hợp của API sản phẩm + dịch vụ hoặc chức năng có tên (ví dụ: API địa điểm – Thông tin chi tiết về địa điểm).
 • Một sản phẩm có thể phải thanh toán cho nhiều SKU ở nhiều mức giá (ví dụ: API địa điểm – Thông tin chi tiết về địa điểm; API địa điểm – Tự động hoàn thành – Mỗi yêu cầu).
 • Giá SKU được chia theo bậc, dựa trên khối lượng sử dụng, với 3 cấp: 0–100.000; 100.001–500.000; 500.001+.
 • Chi phí được tính theo Mức sử dụng SKU x Giá mỗi lần sử dụng.

Đối với mỗi tài khoản thanh toán, đối với các SKU đủ điều kiện của Nền tảng Google Maps, bạn sẽ nhận được khoản tín dụng Nền tảng Google Maps trị giá 200 đô la Mỹ mỗi tháng (sẽ đặt lại vào ngày đầu tiên của mỗi tháng, vào lúc nửa đêm theo giờ Thái Bình Dương) và tự động áp dụng cho các SKU đủ điều kiện.

Khi bạn xem báo cáo thanh toán, mỗi mục hàng sẽ liệt kê Chi phí trước khi có tín dụng, Tín dụngChi phí sau khi ghi có.

Thanh toán theo mức dùng

Nền tảng Google Maps sử dụng mô hình trả tiền theo mức dùng. Trang này giúp bạn tìm hiểu thông tin chi tiết về mô hình định giá và cách tính phí sử dụng cho từng API và SDK.

Được Google hỗ trợ

Dùng thử Google Cloud không tốn phí

Google Cloud cung cấp gói dùng thử miễn phí, trong đó bạn có thể dùng tối đa 300 đô la. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Chương trình dùng thử Google Cloud. Thời gian dùng thử sẽ áp dụng cho tài khoản thanh toán đầu tiên mà bạn tạo.

Trong thời gian dùng thử, tài khoản thanh toán Cloud đầu tiên của bạn đang ở chế độ dùng thử và bạn sẽ không bị tính phí so với phương thức thanh toán. Thời gian dùng thử sẽ kết thúc sau khi thời gian dùng thử kết thúc hoặc khi người dùng chi tiêu 300 đô la, tuỳ vào điều kiện nào đến trước.

Vào hoặc trước khi thời gian dùng thử kết thúc, bạn phải nâng cấp tài khoản thanh toán Cloud đầu tiên lên tài khoản trả phí để tránh mọi gián đoạn trong việc sử dụng Nền tảng Google Maps (xem Nâng cấp lên tài khoản trả phí).

Tín dụng hằng tháng trên Nền tảng Google Maps

Ảnh chụp màn hình thể hiện tín dụng hằng tháng trên Nền tảng Google Maps

Nền tảng Google Maps có khoản tín dụng định kỳ 200 đô la hằng tháng (xem bài viết Định giá cho Maps, Tuyến đường và Địa điểm. Khoản tín dụng hằng tháng áp dụng cho từng tài khoản thanh toán liên quan đến Maps mà bạn tạo. Tín dụng hằng tháng này sẽ được đặt lại vào nửa đêm ngày đầu tiên của mỗi tháng, tức là lúc nửa đêm theo giờ Thái Bình Dương.

Trên trang tổng quan về Nền tảng Google Maps trong Google Cloud Console, bạn có thể xem cách thanh toán của mình so với số tiền tín dụng hàng tháng.

Tài khoản thanh toán liên quan đến Maps là mọi tài khoản thanh toán trên đám mây bao gồm các dự án đã bật API hoặc SDK Google Maps Platform; hoặc cụ thể hơn là các dự án có hoạt động dẫn đến việc tính phí cho các SKU đủ điều kiện của Nền tảng Google Maps (xem phần Tổng quan về thanh toán cho các sản phẩm Google Maps Platform).

Tài khoản đầu tiên

Nếu tài khoản thanh toán Cloud mà bạn tạo đầu tiên được sử dụng cho một dự án có bật API hoặc SDK Google Maps Platform, thì cả bản dùng thử Google Cloud Platform 300 đô la và tín dụng định kỳ 200 đô la hằng tháng của Nền tảng Google Maps sẽ được áp dụng.

Đây là cách hoạt động: Trong thời gian dùng thử, trước tiên, các khoản phí được khấu trừ từ khoản tín dụng định kỳ 200 đô la hằng tháng của Nền tảng Google Maps. Nếu khoản phí vượt quá 200 đô la trong một tháng nhất định, thì số tiền vượt quá sẽ được khấu trừ từ mọi khoản tiền còn lại trong thời gian dùng thử Google Cloud Platform 300 đô la.

Như đã lưu ý ở trên, vào hoặc trước khi thời gian dùng thử kết thúc, bạn phải nâng cấp tài khoản thanh toán Cloud đầu tiên lên tài khoản trả phí. Sau khi nâng cấp, bạn sẽ tiếp tục sử dụng khoản tín dụng 200 đô la hằng tháng cho tài khoản thanh toán Cloud của mình, ngay cả khi thời gian dùng thử kết thúc.

Nhiều tài khoản

Việc tạo nhiều tài khoản thanh toán trên đám mây liên quan đến Maps là vi phạm Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps.

Các khoản tín dụng bổ sung

Các khoản tín dụng bổ sung trên Nền tảng Google Maps được cung cấp thông qua các chương trình công khai của Google có hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận, khởi động, ứng phó khủng hoảng, truyền thông tin tức và học viện.

Nếu còn tín dụng bổ sung cho tháng, bạn có thể xem sơ đồ sau bằng cách chọn tài khoản thanh toán trên trang Thanh toán trong Cloud Console.

Tín dụng bổ sung trên Nền tảng Google Maps

Tài trợ cho tổ chức phi lợi nhuận, ứng phó khủng hoảng và truyền thông tin tức

Chúng tôi sẽ mở rộng phạm vi cung cấp Nền tảng Google Maps cho các chương trình công khai của Google. Chương trình này hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận, công ty khởi nghiệp, ứng phó khủng hoảng và tổ chức truyền thông tin tức. Những người đang dùng Google cho Tổ chức phi lợi nhuận hiện đang nhận được người được cấp quyền của Nền tảng Google Maps sẽ chuyển sang tín dụng Nền tảng Google Maps.

Xem Chương trình công khai để tìm hiểu cách đăng ký tín dụng Nền tảng Google Maps.

Quản lý thông tin thanh toán trong Cloud Console

Quản lý thông tin thanh toán

 1. Chọn một dự án trong Cloud Console:

  Chuyển đến trang Thanh toán

 2. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý sau đây:

  • Xem thông tin tổng quan về tài khoản thanh toán, thanh toán và thêm quản trị viên tài khoản thanh toán từ trang Tổng quan. Bạn nên có nhiều Chủ sở hữu dự án và Quản trị viên thanh toán để bạn luôn có một người có vai trò phù hợp với nhóm của mình.
  • Tạo ngân sách và cảnh báo trên trang Ngân sách và cảnh báo.
  • Xem nhật ký giao dịch và tải hoá đơn xuống từ trang Giao dịch.
  • Xuất dữ liệu thanh toán từ trang Xuất dữ liệu thanh toán.
  • Định cấu hình tài khoản thanh toán và danh bạ trên trang Cài đặt thanh toán.
  • Thiết lập phương thức thanh toán trên trang Phương thức thanh toán.

Tạo ngân sách và đặt cảnh báo

Bạn có thể tạo ngân sách cho dự án Cloud để tránh bất ngờ cho hóa đơn của mình và theo dõi tất cả các khoản phí Cloud từ một nơi. Với ngân sách, bạn có thể tạo cảnh báo gửi email cho quản trị viên thanh toán khi các khoản phí vượt quá một số tiền nhất định.

Bảng điều khiển

Cách tạo ngân sách và đặt cảnh báo trong dự án Cloud:

 • Trong Cloud Console, chuyển đến trang Thanh toán:

  Chuyển đến trang Thanh toán
 • Chọn Ngân sách và cảnh báo, sau đó chọn Tạo ngân sách để bắt đầu tạo ngân sách cho dự án Cloud của bạn.
 • Xác định ngân sách của bạn trong phần Đặt ngân sách và chỉ định tỷ lệ phần trăm mà bạn muốn nhận cảnh báo qua email trong phần Đặt cảnh báo ngân sách sau.
 • Chọn Hoàn tất để đặt ngân sách và bật thông báo cho dự án Cloud của bạn. Nếu có nhiều dự án Cloud, bạn phải đặt ngân sách và cảnh báo riêng cho từng dự án.

đám mây

Bật API cần thiết để tạo ngân sách thanh toán.

gcloud services enable \
  --project "PROJECT" \
  billingbudgets.googleapis.com

Đặt ngân sách để cảnh báo ở mức 50% chi tiêu thực tế và một lần nữa ở mức 75% chi tiêu được dự báo.

gcloud billing budgets create \
  --project "PROJECT" \
  --billing-account="BILLING_ACCOUNT" \
  --display-name="BUDGET_NAME" \
  --budget-amount=AMOUNTUSD \
  --threshold-rule=percent=0.5 \
  --threshold-rule=percent=0.75,basis=forecasted-spend

Hãy đọc thêm về Google Cloud SDK , Cài đặt SDK Cloud và các lệnh sau: