Thanh toán của Nền tảng Google Maps

Tổng quan về thanh toán cho các sản phẩm Nền tảng Google Maps

 • Mức sử dụng được theo dõi cho từng Dòng sản phẩm.
 • SKU là sự kết hợp giữa API sản phẩm + dịch vụ hoặc hàm được gọi (ví dụ: API địa điểm – Thông tin chi tiết về địa điểm).
 • Một sản phẩm có thể có nhiều SKU được lập hoá đơn ở các mức giá khác nhau (ví dụ: API Địa điểm – Thông tin chi tiết về địa điểm; API Địa điểm – Tự động hoàn thành – Theo yêu cầu).
 • Giá SKU theo bậc, dựa trên số lượng sử dụng, có ba cấp: 0–100.000; 100.001–500.000; 500.001+.
 • Chi phí được tính theo Mức sử dụng SKU x Giá mỗi lần sử dụng.

Đối với mỗi tài khoản thanh toán, đối với các SKU đủ điều kiện của Nền tảng Google Maps, khoản tín dụng Google Maps Platform đủ điều kiện là 200 USD mỗi tháng (sẽ đặt lại vào ngày đầu tiên của mỗi tháng, vào nửa đêm theo giờ Thái Bình Dương) và tự động áp dụng cho các SKU đủ điều kiện.

Khi bạn xem báo cáo thanh toán, mỗi mục hàng sẽ liệt kê Chi phí trước khi ghi có, Tín dụngChi phí sau khi ghi có.

Mức giá khi trả tiền

Google Maps Platform sử dụng mô hình đặt giá trả tiền theo mức dùng. Trang này giúp bạn hiểu chi tiết về mô hình định giá và cách tính phí sử dụng cho mỗi API và SDK.

Hỗ trợ từ Google

Bản dùng thử miễn phí của Google Cloud

Google Cloud cung cấp gói dùng thử trong đó bạn có thể sử dụng miễn phí tới 300 USD. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chương trình dùng thử Google Cloud. Thời gian dùng thử áp dụng cho tài khoản thanh toán đầu tiên bạn tạo.

Trong thời gian dùng thử, tài khoản thanh toán Cloud đầu tiên của bạn đang ở chế độ dùng thử và bạn sẽ không bị tính phí theo phương thức thanh toán. Thời gian thử nghiệm kết thúc sau khi hết thời gian dùng thử hoặc khi đã chi tiêu hết 300 đô la, tuỳ theo điều kiện nào xảy ra trước.

Vào hoặc trước khi thời gian dùng thử kết thúc, bạn phải nâng cấp tài khoản thanh toán Cloud đầu tiên của mình lên tài khoản có tính phí để tránh mọi gián đoạn trong việc sử dụng Nền tảng Google Maps (xem Nâng cấp lên tài khoản trả phí).

Tín dụng hàng tháng trên Nền tảng Google Maps

Ảnh chụp màn hình hiển thị tín dụng Google Maps Platform hàng tháng

Google Maps Platform áp dụng khoản tín dụng định kỳ 200 USD mỗi tháng (xem bài viết Giá cho Maps, Tuyến đường và Địa điểm. Tín dụng hàng tháng áp dụng cho mỗi tài khoản thanh toán có liên quan đến Maps bạn tạo. Khoản tín dụng hằng tháng này sẽ được đặt lại vào ngày đầu tiên của mỗi tháng, tức là nửa đêm theo giờ Thái Bình Dương.

Trên trang tổng quan về Nền tảng Google Maps trong Google Cloud Console, bạn có thể thấy mức thanh toán của mình so với số tiền tín dụng hằng tháng.

Tài khoản thanh toán liên quan đến Maps là mọi tài khoản thanh toán Cloud có bao gồm các dự án đã bật API hoặc SDK Nền tảng của Google Maps; hoặc cụ thể hơn là các dự án có hoạt động dẫn đến việc tính phí cho các SKU Google Maps Platform đủ điều kiện (xem Tổng quan về thanh toán cho các sản phẩm trên Google Maps Platform).

Tài khoản đầu tiên

Nếu tài khoản thanh toán Cloud đầu tiên bạn tạo được sử dụng cho một dự án đã bật API hoặc SDK Google Maps Platform, thì cả khoản tín dụng Google Cloud Platform đều trị giá 300 USD và tín dụng định kỳ 200 USD trên Google Maps Platform.

Đây là cách hoạt động: Trong thời gian dùng thử, trước tiên, các khoản phí được khấu trừ từ khoản tín dụng định kỳ 200 đô la trên Nền tảng Google Maps. Nếu vượt quá 200 đô la trong một tháng cụ thể, số tiền vượt quá sẽ bị trừ khỏi mọi số tiền còn lại từ bản dùng thử 300 đô la của Google Cloud Platform.

Như đã lưu ý ở trên, vào hoặc trước khi thời gian dùng thử kết thúc, bạn phải nâng cấp tài khoản thanh toán Cloud đầu tiên của mình lên tài khoản có tính phí. Sau khi bạn nâng cấp, khoản tín dụng hằng tháng 200 đô la sẽ tiếp tục được áp dụng cho tài khoản thanh toán Cloud của bạn, ngay cả sau khi thời gian dùng thử kết thúc.

Nhiều tài khoản

Việc tạo nhiều tài khoản thanh toán Cloud liên quan đến Maps là vi phạm Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps.

Tín dụng bổ sung

Các khoản tín dụng bổ sung trên Nền tảng Google Maps được cung cấp thông qua các chương trình công khai của Google nhằm hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận, khởi nghiệp, ứng phó khủng hoảng, truyền thông tin tức và tổ chức học thuật.

Nếu còn lại tín dụng trong tháng, bạn có thể xem sơ đồ sau bằng cách chọn tài khoản thanh toán trên trang Thanh toán trong Cloud Console.

Tín dụng bổ sung trên Nền tảng Google Maps

Tài trợ cho tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức ứng phó với khủng hoảng và tổ chức truyền thông tin tức

Chúng tôi đang mở rộng phạm vi cung cấp Google Maps Platform cho các chương trình công khai của Google để hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận, các công ty khởi nghiệp, công tác ứng phó khủng hoảng và tổ chức truyền thông tin tức. Người dùng Google cho tổ chức phi lợi nhuận hiện tại đang nhận được Google Maps Platform sẽ chuyển sang tín dụng Google Maps Platform.

Xem Chương trình công khai để tìm hiểu cách đăng ký các khoản tín dụng trên Nền tảng Google Maps.

Quản lý thanh toán trong Cloud Console

Quản lý thông tin thanh toán

 1. Chọn một dự án trong Cloud Console:

  Chuyển đến trang Thanh toán

 2. Thực hiện các tác vụ quản lý sau:

  • Xem thông tin tổng quan về tài khoản thanh toán, thanh toán và thêm quản trị viên tài khoản thanh toán từ trang Tổng quan. Bạn nên có nhiều Chủ sở hữu dự án và Quản trị viên thanh toán để luôn có người phụ trách các vai trò này trong nhóm của bạn.
  • Tạo ngân sách và cảnh báo trên trang Ngân sách và cảnh báo.
  • Xem lịch sử giao dịch và tải hóa đơn xuống từ trang Giao dịch.
  • Xuất dữ liệu thanh toán của bạn từ trang Xuất dữ liệu thanh toán.
  • Định cấu hình tài khoản thanh toán và danh bạ của bạn trên trang Cài đặt thanh toán.
  • Đặt phương thức thanh toán trên trang Phương thức thanh toán.

Tạo ngân sách và đặt thông báo

Bạn có thể tạo ngân sách cho dự án trên Cloud để tránh bất ngờ về hóa đơn và theo dõi tất cả các khoản phí trên Cloud từ một nơi. Với ngân sách, bạn có thể tạo thông báo gửi email cho quản trị viên thanh toán của mình khi các khoản phí vượt quá một số tiền nhất định.

Bảng điều khiển

Cách tạo ngân sách và đặt thông báo trong dự án trên Đám mây:

 • Trong Cloud Console, hãy chuyển đến trang Thanh toán:

  Chuyển đến trang Thanh toán
 • Chọn Ngân sách và cảnh báo, sau đó chọn Tạo ngân sách để bắt đầu tạo ngân sách cho Dự án trên đám mây của bạn.
 • Xác định ngân sách của bạn trong phần Đặt ngân sách và chỉ định tỷ lệ phần trăm bạn muốn nhận cảnh báo qua email trong phần Đặt cảnh báo ngân sách sau.
 • Chọn Hoàn tất để đặt ngân sách và bật cảnh báo cho dự án Cloud của bạn. Nếu có nhiều dự án trên Đám mây, bạn phải đặt ngân sách và cảnh báo riêng cho từng dự án.

đám mây

Bật API cần thiết để tạo ngân sách thanh toán.

gcloud services enable \
  --project "PROJECT" \
  billingbudgets.googleapis.com

Đặt ngân sách để thông báo ở mức 50% chi tiêu thực tế và một lần nữa ở mức 75% chi tiêu dự đoán.

gcloud billing budgets create \
  --project "PROJECT" \
  --billing-account="BILLING_ACCOUNT" \
  --display-name="BUDGET_NAME" \
  --budget-amount=AMOUNTUSD \
  --threshold-rule=percent=0.5 \
  --threshold-rule=percent=0.75,basis=forecasted-spend

Đọc thêm về Google Cloud SDK , cài đặt SDK Cloud và các lệnh sau: