Bản đồ nhiệt

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Trang này mô tả tiện ích bản đồ nhiệt có trong thư viện tiện ích cho SDK Maps dành cho iOS. Bản đồ nhiệt rất hữu ích trong việc thể hiện sự phân phối và mật độ của các điểm dữ liệu trên bản đồ.

Video này thảo luận về việc sử dụng bản đồ nhiệt thay thế cho điểm đánh dấu, khi dữ liệu của bạn cần một số lượng lớn các điểm dữ liệu trên bản đồ.

Bản đồ nhiệt giúp người xem dễ dàng hiểu được sự phân bổ và cường độ tương đối của các điểm dữ liệu trên bản đồ. Thay vì đặt một điểm đánh dấu tại từng vị trí, bản đồ nhiệt sử dụng màu để thể hiện việc phân phối dữ liệu.

Trong ví dụ bên dưới, màu đỏ thể hiện các khu vực tập trung nhiều đồn cảnh sát ở Victoria, Úc.

Một bản đồ có bản đồ nhiệt thể hiện vị trí của đồn cảnh sát
Bản đồ nhiệt trên bản đồ

Nếu bạn chưa thiết lập thư viện này, hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi đọc phần còn lại của trang này.

Thêm một bản đồ nhiệt đơn giản

Để thêm bản đồ nhiệt vào bản đồ, bạn sẽ cần một tập dữ liệu bao gồm các toạ độ của từng vị trí mà bạn quan tâm. Trước tiên, hãy tạo một thực thể GMUHeatmapTileLayer, đặt thuộc tính map thành GMSMapView. Hãy làm việc này trong hàm viewDidLoad() của ứng dụng để đảm bảo rằng bản đồ cơ sở đã được tải trước khi làm việc với bản đồ nhiệt. Sau đó, hãy truyền một tập hợp các đối tượng GMUWeightedLatLng đến thực thể GMUHeatmapTileLayer.

Tiện ích này cung cấp lớp GMUHeatmapTileLayer chấp nhận tập hợp các đối tượng GMUWeightedLatLng. Công cụ này tạo hình ảnh thẻ thông tin cho nhiều mức thu phóng, dựa trên các tuỳ chọn bán kính, độ dốc và độ mờ được cung cấp.

Xem các bước chi tiết hơn:

 1. Tạo một thực thể GMUHeatmapTileLayer, đặt thuộc tính map thành GMSMapView (thực hiện việc này trong hàm viewDidLoad() của ứng dụng).
 2. Truyền một tập hợp các đối tượng GMUWeightedLatLng đến thực thể GMUHeatmapTileLayer.
 3. Gọi GMUHeatmapTileLayer.map, truyền chế độ xem bản đồ.

  Swift

  class Heatmap: UIViewController {
  
   private var mapView: GMSMapView!
   private var heatmapLayer: GMUHeatmapTileLayer!
  
   override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    heatmapLayer = GMUHeatmapTileLayer()
    heatmapLayer.map = mapView
   }
  
   // ...
  
   func addHeatmap() {
  
    // Get the data: latitude/longitude positions of police stations.
    guard let path = Bundle.main.url(forResource: "police_stations", withExtension: "json") else {
     return
    }
    guard let data = try? Data(contentsOf: path) else {
     return
    }
    guard let json = try? JSONSerialization.jsonObject(with: data, options: []) else {
     return
    }
    guard let object = json as? [[String: Any]] else {
     print("Could not read the JSON.")
     return
    }
  
    var list = [GMUWeightedLatLng]()
    for item in object {
     let lat = item["lat"] as! CLLocationDegrees
     let lng = item["lng"] as! CLLocationDegrees
     let coords = GMUWeightedLatLng(
      coordinate: CLLocationCoordinate2DMake(lat, lng),
      intensity: 1.0
     )
     list.append(coords)
    }
  
    // Add the latlngs to the heatmap layer.
    heatmapLayer.weightedData = list
   }
  }
     

  Objective-C

  @implementation Heatmap {
   GMSMapView *_mapView;
   GMUHeatmapTileLayer *_heatmapLayer;
  }
  
  - (void)viewDidLoad {
   [super viewDidLoad];
   _heatmapLayer = [[GMUHeatmapTileLayer alloc] init];
   _heatmapLayer.map = _mapView;
  }
  
  // ...
  
  - (void) addHeatmap {
  
   // Get the data: latitude/longitude positions of police stations.
   NSURL *path = [NSBundle.mainBundle URLForResource:@"police_stations" withExtension:@"json"];
   NSData *data = [NSData dataWithContentsOfURL:path];
   NSArray *json = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:nil];
  
   NSMutableArray<GMUWeightedLatLng *> *list = [[NSMutableArray alloc] init];
   [json enumerateObjectsUsingBlock:^(id _Nonnull obj, NSUInteger idx, BOOL * _Nonnull stop) {
    NSDictionary *item = (NSDictionary *)obj;
    CLLocationDegrees lat = [(NSNumber *) [item valueForKey:@"lat"] doubleValue];
    CLLocationDegrees lng = [(NSNumber *) [item valueForKey:@"lng"] doubleValue];
    GMUWeightedLatLng *coords = [[GMUWeightedLatLng alloc] initWithCoordinate:CLLocationCoordinate2DMake(lat, lng)
                                    intensity:1.0];
    [list addObject:coords];
   }];
  
  
   // Add the latlngs to the heatmap layer.
   _heatmapLayer.weightedData = list;
  }
  @end
     

Đối với ví dụ này, dữ liệu được lưu trữ trong tệp JSON, police_stations.json. Dưới đây là bản trích từ tệp:

[
{"lat" : -37.1886, "lng" : 145.708 } ,
{"lat" : -37.8361, "lng" : 144.845 } ,
{"lat" : -38.4034, "lng" : 144.192 } ,
{"lat" : -38.7597, "lng" : 143.67 } ,
{"lat" : -36.9672, "lng" : 141.083 }
]

Tuỳ chỉnh bản đồ nhiệt

Bản đồ nhiệt có một số thuộc tính có thể tuỳ chỉnh. Bạn có thể đặt các tuỳ chọn khi ban đầu tạo thực thể GMUHeatmapTileLayer hoặc bất cứ lúc nào bằng cách đặt giá trị mới cho tuỳ chọn đó.

Bạn có thể chọn trong các phương án sau đây:

 1. Bán kính: Kích thước của hiệu ứng làm mờ Gaussian được áp dụng cho bản đồ nhiệt, biểu thị bằng pixel. Giá trị mặc định là 20. Phải nằm trong khoảng từ 10 đến 50. Hãy sử dụng GMUHeatmapTileLayer.radius để đặt bán kính.

 2. Độ dốc: Dải màu mà bản đồ nhiệt sử dụng để tạo bản đồ màu, từ cường độ thấp nhất đến cao nhất. GMUGradient được tạo bằng cách sử dụng một mảng số nguyên chứa các màu và một mảng số thực cho biết điểm bắt đầu của mỗi màu, được cho dưới dạng phần trăm cường độ tối đa và được biểu thị dưới dạng phân số từ 0 đến 1. Bạn chỉ cần chỉ định một màu cho hiệu ứng chuyển màu đơn sắc hoặc tối thiểu 2 màu cho hiệu ứng chuyển màu nhiều màu. Bản đồ màu được tạo bằng cách sử dụng loại nội suy giữa các màu đó. Dải chuyển màu mặc định có hai màu. Tham số colorMapSize xác định số bước trong hiệu ứng chuyển màu. Số lớn hơn sẽ dẫn đến chuyển màu mượt mà hơn, trong khi số nhỏ hơn sẽ tạo ra chuyển đổi sắc nét hơn, tương tự như biểu đồ đường viền. Dùng GMUHeatmapTileLayer.gradient để đặt độ dốc.

 3. Độ mờ: Đây là độ mờ của toàn bộ lớp bản đồ nhiệt và nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Giá trị mặc định là 0,7. Sử dụng GMUHeatmapTileLayer.opacity để đặt giá trị về độ mờ.

Ví dụ: tạo một Gradient:

Swift

let gradientColors: [UIColor] = [.green, .red]
let gradientStartPoints: [NSNumber] = [0.2, 1.0]
heatmapLayer.gradient = GMUGradient(
 colors: gradientColors,
 startPoints: gradientStartPoints,
 colorMapSize: 256
)
   

Objective-C

NSArray<UIColor *> *gradientColors = @[UIColor.greenColor, UIColor.redColor];
NSArray<NSNumber *> *gradientStartPoints = @[@0.2, @1.0];
_heatmapLayer.gradient = [[GMUGradient alloc] initWithColors:gradientColors
                         startPoints:gradientStartPoints
                        colorMapSize:256];
   

Cách thay đổi độ mờ của bản đồ nhiệt hiện có:

Swift

heatmapLayer.opacity = 0.7
   

Objective-C

_heatmapLayer.opacity = 0.7;
   

Cập nhật một lựa chọn hiện có

Để cập nhật một lựa chọn đã được đặt, hãy làm theo các bước sau:

 1. Cập nhật tuỳ chọn thành giá trị mong muốn.
 2. Gọi cho GMUHeatmapTileLayer.clearTileCache().

Thay đổi tập dữ liệu

Cách thay đổi tập dữ liệu dùng để tạo bản đồ nhiệt:

 1. Hãy cập nhật hoạt động thu thập dữ liệu của bạn. Sử dụng GMUHeatmapTileLayer.weightedData, truyền một mảng GMUWeightedLatLng.
 2. Gọi cho GMUHeatmapTileLayer.clearTileCache().

Xoá bản đồ nhiệt

Để xoá bản đồ nhiệt, hãy gọi GMUHeatmapTileLayer.map và truyền nil.

Swift

heatmapLayer.map = nil
   

Objective-C

_heatmapLayer.map = nil;
   

Xem ứng dụng minh hoạ

Để biết một ví dụ khác về cách triển khai bản đồ nhiệt, hãy xem HeatmapViewController trong ứng dụng minh hoạ đi kèm với thư viện tiện ích. Hướng dẫn thiết lập sẽ cho bạn biết cách chạy ứng dụng minh hoạ.