Class Spreadsheet

Bảng tính

Truy cập và sửa đổi tệp trên Google Trang tính. Các thao tác phổ biến là thêm trang tính mới và thêm cộng tác viên.

Phương thức

Phương thứcKiểu dữ liệu trả vềMô tả ngắn
addDeveloperMetadata(key)SpreadsheetThêm siêu dữ liệu nhà phát triển bằng khoá được chỉ định vào bảng tính cấp cao nhất.
addDeveloperMetadata(key, visibility)SpreadsheetThêm siêu dữ liệu nhà phát triển bằng khoá đã chỉ định và chế độ hiển thị vào bảng tính.
addDeveloperMetadata(key, value)SpreadsheetThêm siêu dữ liệu nhà phát triển bằng khoá và giá trị đã chỉ định vào bảng tính.
addDeveloperMetadata(key, value, visibility)SpreadsheetThêm siêu dữ liệu nhà phát triển bằng khoá, giá trị và chế độ hiển thị đã chỉ định vào bảng tính.
addEditor(emailAddress)SpreadsheetThêm người dùng đã cho vào danh sách người chỉnh sửa của Spreadsheet.
addEditor(user)SpreadsheetThêm người dùng đã cho vào danh sách người chỉnh sửa của Spreadsheet.
addEditors(emailAddresses)SpreadsheetThêm mảng người dùng đã cho vào danh sách trình chỉnh sửa của Spreadsheet.
addMenu(name, subMenus)voidTạo trình đơn mới trong giao diện người dùng Bảng tính.
addViewer(emailAddress)SpreadsheetThêm người dùng cụ thể vào danh sách người xem của Spreadsheet.
addViewer(user)SpreadsheetThêm người dùng cụ thể vào danh sách người xem của Spreadsheet.
addViewers(emailAddresses)SpreadsheetThêm mảng người dùng đã cho vào danh sách người xem của Spreadsheet.
appendRow(rowContents)SheetThêm một hàng vào cuối vùng dữ liệu hiện tại trong trang tính.
autoResizeColumn(columnPosition)SheetĐặt chiều rộng của cột đã cho cho vừa với nội dung của cột đó.
copy(name)SpreadsheetSao chép bảng tính rồi trả về bảng tính mới.
createDeveloperMetadataFinder()DeveloperMetadataFinderTrả về DeveloperMetadataFinder để tìm siêu dữ liệu của nhà phát triển trong phạm vi của bảng tính này.
createTextFinder(findText)TextFinderTạo trình tìm kiếm văn bản cho bảng tính. Bạn có thể sử dụng trình tìm kiếm này để tìm và thay thế văn bản trong bảng tính.
deleteActiveSheet()SheetXoá trang tính hiện đang hoạt động.
deleteColumn(columnPosition)SheetXoá cột tại vị trí cột đã cho.
deleteColumns(columnPosition, howMany)voidXoá một số cột bắt đầu từ vị trí cột đã cho.
deleteRow(rowPosition)SheetXoá hàng ở vị trí hàng đã cho.
deleteRows(rowPosition, howMany)voidXoá một số hàng bắt đầu từ vị trí hàng đã cho.
deleteSheet(sheet)voidXoá trang tính đã chỉ định.
duplicateActiveSheet()SheetSao chép trang tính đang hoạt động và đặt trang tính đó làm trang tính đang hoạt động.
getActiveCell()RangeTrả về ô đang hoạt động trong trang tính này.
getActiveRange()RangeTrả về dải ô đã chọn trong trang tính đang hoạt động hoặc null nếu không có dải ô nào đang hoạt động.
getActiveRangeList()RangeListTrả về danh sách các dải ô đang hoạt động trong trang tính đang hoạt động hoặc null nếu không có dải ô nào đang hoạt động.
getActiveSheet()SheetLấy trang tính đang hoạt động trong một bảng tính.
getAs(contentType)BlobTrả về dữ liệu bên trong đối tượng này dưới dạng một blob được chuyển đổi thành loại nội dung được chỉ định.
getBandings()Banding[]Trả về tất cả dải trong bảng tính này.
getBlob()BlobTrả về dữ liệu bên trong đối tượng này dưới dạng một blob.
getColumnWidth(columnPosition)IntegerLấy chiều rộng tính bằng pixel của cột đã cho.
getCurrentCell()RangeTrả về ô hiện tại trong trang tính đang hoạt động hoặc null nếu không có ô hiện tại.
getDataRange()RangeTrả về Range tương ứng với các phương diện có dữ liệu.
getDataSourceFormulas()DataSourceFormula[]Lấy tất cả công thức nguồn dữ liệu.
getDataSourcePivotTables()DataSourcePivotTable[]Lấy tất cả bảng tổng hợp về nguồn dữ liệu.
getDataSourceRefreshSchedules()DataSourceRefreshSchedule[]Nhận lịch làm mới của bảng tính này.
getDataSourceSheets()DataSourceSheet[]Trả về tất cả trang tính nguồn dữ liệu trong bảng tính.
getDataSourceTables()DataSourceTable[]Lấy tất cả bảng nguồn dữ liệu.
getDataSources()DataSource[]Trả về tất cả nguồn dữ liệu trong bảng tính.
getDeveloperMetadata()DeveloperMetadata[]Lấy siêu dữ liệu nhà phát triển liên kết với bảng tính cấp cao nhất.
getEditors()User[]Lấy danh sách người chỉnh sửa cho Spreadsheet này.
getFormUrl()StringTrả về URL cho biểu mẫu gửi phản hồi đến bảng tính này hoặc null nếu bảng tính này không có biểu mẫu nào được liên kết.
getFrozenColumns()IntegerTrả về số lượng cột được cố định.
getFrozenRows()IntegerTrả về số lượng hàng được cố định.
getId()StringNhận giá trị nhận dạng duy nhất của bảng tính này.
getImages()OverGridImage[]Trả về tất cả hình ảnh trong lưới trên trang tính.
getIterativeCalculationConvergenceThreshold()NumberTrả về giá trị ngưỡng dùng trong quá trình tính toán lặp lại.
getLastColumn()IntegerTrả về vị trí của cột cuối cùng có nội dung.
getLastRow()IntegerTrả về vị trí của hàng cuối cùng có nội dung.
getMaxIterativeCalculationCycles()IntegerTrả về số lần lặp tối đa cần sử dụng trong quá trình tính toán lặp lại.
getName()StringLấy tên của tài liệu.
getNamedRanges()NamedRange[]Lấy tất cả dải ô được đặt tên trong bảng tính này.
getNumSheets()IntegerTrả về số lượng trang tính trong bảng tính này.
getOwner()UserTrả về chủ sở hữu của tài liệu hoặc null của một tài liệu trong bộ nhớ dùng chung.
getPredefinedSpreadsheetThemes()SpreadsheetTheme[]Trả về danh sách các giao diện được xác định trước.
getProtections(type)Protection[]Lấy một mảng các đối tượng đại diện cho tất cả dải ô hoặc trang tính được bảo vệ trong bảng tính.
getRange(a1Notation)RangeTrả về dải ô như được chỉ định trong ký hiệu A1 hoặc ký hiệu R1C1.
getRangeByName(name)RangeTrả về một dải ô được đặt tên hoặc null nếu không tìm thấy dải ô nào có tên đã cho.
getRangeList(a1Notations)RangeListTrả về bộ sưu tập RangeList đại diện cho các dải ô trong cùng một trang tính được chỉ định bởi một danh sách không trống các ký hiệu A1 hoặc ký hiệu R1C1.
getRecalculationInterval()RecalculationIntervalTrả về khoảng thời gian tính toán cho bảng tính này.
getRowHeight(rowPosition)IntegerLấy chiều cao tính bằng pixel của một hàng nhất định.
getSelection()SelectionTrả về Selection hiện tại trong bảng tính.
getSheetByName(name)SheetTrả về một trang tính có tên đã cho.
getSheetId()IntegerTrả về mã nhận dạng của trang tính do đối tượng này biểu thị.
getSheetName()StringTrả về tên trang tính.
getSheetValues(startRow, startColumn, numRows, numColumns)Object[][]Trả về lưới hình chữ nhật của các giá trị cho dải ô này bắt đầu từ toạ độ đã cho.
getSheets()Sheet[]Lấy tất cả các trang tính trong bảng tính này.
getSpreadsheetLocale()StringLấy ngôn ngữ bảng tính.
getSpreadsheetTheme()SpreadsheetThemeTrả về giao diện hiện tại của bảng tính hoặc null nếu không áp dụng giao diện nào.
getSpreadsheetTimeZone()StringLấy múi giờ cho bảng tính.
getUrl()StringTrả về URL của bảng tính đã cho.
getViewers()User[]Xem danh sách người xem và người nhận xét cho Spreadsheet này.
hideColumn(column)voidẨn cột hoặc các cột trong dải ô cho trước.
hideRow(row)voidẨn các hàng trong dải ô cho trước.
insertColumnAfter(afterPosition)SheetChèn một cột sau vị trí cột đã cho.
insertColumnBefore(beforePosition)SheetChèn một cột trước vị trí cột đã cho.
insertColumnsAfter(afterPosition, howMany)SheetChèn một số cột đã cho sau vị trí cột đã cho.
insertColumnsBefore(beforePosition, howMany)SheetChèn một số cột trước vị trí cột đã cho.
insertDataSourceSheet(spec)DataSourceSheetChèn DataSourceSheet mới vào bảng tính và bắt đầu thực thi dữ liệu.
insertImage(blobSource, column, row)OverGridImageChèn Spreadsheet dưới dạng hình ảnh trong tài liệu ở một hàng và cột nhất định.
insertImage(blobSource, column, row, offsetX, offsetY)OverGridImageChèn Spreadsheet dưới dạng hình ảnh trong tài liệu ở một hàng và cột nhất định, với độ lệch pixel.
insertImage(url, column, row)OverGridImageChèn ảnh vào tài liệu ở một hàng và cột nhất định.
insertImage(url, column, row, offsetX, offsetY)OverGridImageChèn hình ảnh trong tài liệu ở một hàng và cột nhất định, với độ lệch pixel.
insertRowAfter(afterPosition)SheetChèn một hàng sau vị trí hàng đã cho.
insertRowBefore(beforePosition)SheetChèn một hàng trước vị trí hàng đã cho.
insertRowsAfter(afterPosition, howMany)SheetChèn một số hàng sau vị trí hàng đã cho.
insertRowsBefore(beforePosition, howMany)SheetChèn một số dòng trước vị trí hàng đã cho.
insertSheet()SheetChèn một trang tính mới vào bảng tính, sử dụng tên trang tính mặc định.
insertSheet(sheetIndex)SheetChèn một trang tính mới vào bảng tính ở chỉ mục đã cho.
insertSheet(sheetIndex, options)SheetChèn một trang tính mới vào bảng tính tại chỉ mục đã cho và sử dụng các đối số nâng cao không bắt buộc.
insertSheet(options)SheetChèn một trang tính mới vào bảng tính, sử dụng tên trang tính mặc định và các đối số nâng cao không bắt buộc.
insertSheet(sheetName)SheetChèn một trang tính mới vào bảng tính có tên đã cho.
insertSheet(sheetName, sheetIndex)SheetChèn một trang tính mới vào bảng tính có tên đã cho ở chỉ mục đã cho.
insertSheet(sheetName, sheetIndex, options)SheetChèn một trang tính mới vào bảng tính có tên đã cho tại chỉ mục đã cho và sử dụng các đối số nâng cao không bắt buộc.
insertSheet(sheetName, options)SheetChèn một trang tính mới có tên đã cho vào bảng tính và sử dụng các đối số nâng cao không bắt buộc.
insertSheetWithDataSourceTable(spec)SheetChèn một trang tính mới vào bảng tính, tạo một DataSourceTable bao quát toàn bộ trang tính bằng thông số kỹ thuật nguồn dữ liệu đã cho và bắt đầu thực thi dữ liệu.
isColumnHiddenByUser(columnPosition)BooleanTrả về việc cột đã cho có bị người dùng ẩn hay không.
isIterativeCalculationEnabled()BooleanTrả về xem tính toán lặp lại có được kích hoạt trong bảng tính này hay không.
isRowHiddenByFilter(rowPosition)BooleanTrả về xem liệu hàng đã cho có bị bộ lọc ẩn đi hay không (không phải chế độ xem bộ lọc).
isRowHiddenByUser(rowPosition)BooleanTrả về việc liệu hàng đã cho có bị người dùng ẩn hay không.
moveActiveSheet(pos)voidDi chuyển trang tính đang hoạt động đến vị trí cho trước trong danh sách trang tính.
moveChartToObjectSheet(chart)SheetTạo một trang tính SheetType.OBJECT mới rồi di chuyển biểu đồ đã cung cấp vào trang tính đó.
refreshAllDataSources()voidLàm mới tất cả các nguồn dữ liệu được hỗ trợ và các đối tượng nguồn dữ liệu được liên kết, bỏ qua các đối tượng nguồn dữ liệu không hợp lệ.
removeEditor(emailAddress)SpreadsheetXoá người dùng cụ thể khỏi danh sách người chỉnh sửa của Spreadsheet.
removeEditor(user)SpreadsheetXoá người dùng cụ thể khỏi danh sách người chỉnh sửa của Spreadsheet.
removeMenu(name)voidXoá trình đơn do addMenu(name, subMenus) thêm vào.
removeNamedRange(name)voidXoá dải ô được đặt tên có tên đã cho.
removeViewer(emailAddress)SpreadsheetXoá người dùng cụ thể khỏi danh sách người xem và người nhận xét của Spreadsheet.
removeViewer(user)SpreadsheetXoá người dùng cụ thể khỏi danh sách người xem và người nhận xét của Spreadsheet.
rename(newName)voidĐổi tên tài liệu.
renameActiveSheet(newName)voidĐổi tên trang tính hiện đang hoạt động thành tên mới đã cho.
resetSpreadsheetTheme()SpreadsheetThemeXoá giao diện đã áp dụng và đặt giao diện mặc định trên bảng tính.
setActiveRange(range)RangeĐặt dải ô được chỉ định làm active range trong trang tính đang hoạt động, với ô trên cùng bên trái trong dải ô là current cell.
setActiveRangeList(rangeList)RangeListThiết lập danh sách dải ô được chỉ định dưới dạng active ranges trong trang tính đang hoạt động.
setActiveSelection(range)RangeĐặt vùng lựa chọn đang hoạt động cho trang tính này.
setActiveSelection(a1Notation)RangeĐặt lựa chọn đang hoạt động, như chỉ định trong ký hiệu A1 hoặc ký hiệu R1C1.
setActiveSheet(sheet)SheetĐặt trang tính đã cho thành trang tính hoạt động trong bảng tính.
setActiveSheet(sheet, restoreSelection)SheetĐặt trang tính đã cho thành trang tính đang hoạt động trong bảng tính, với tuỳ chọn khôi phục lựa chọn gần đây nhất trong trang tính đó.
setColumnWidth(columnPosition, width)SheetĐặt chiều rộng của cột đã cho tính bằng pixel.
setCurrentCell(cell)RangeĐặt ô được chỉ định làm current cell.
setFrozenColumns(columns)voidCố định số cột đã cho.
setFrozenRows(rows)voidCố định số hàng đã cho.
setIterativeCalculationConvergenceThreshold(minThreshold)SpreadsheetĐặt giá trị ngưỡng tối thiểu để tính toán lặp lại.
setIterativeCalculationEnabled(isEnabled)SpreadsheetĐặt liệu tính toán lặp lại có được kích hoạt trong bảng tính này hay không.
setMaxIterativeCalculationCycles(maxIterations)SpreadsheetĐặt số lần lặp lại tính toán tối đa cần được thực hiện trong quá trình tính toán lặp lại.
setNamedRange(name, range)voidĐặt tên cho một dải ô.
setRecalculationInterval(recalculationInterval)SpreadsheetThiết lập tần suất tính toán lại bảng tính này.
setRowHeight(rowPosition, height)SheetĐặt chiều cao của hàng đã cho tính bằng pixel.
setSpreadsheetLocale(locale)voidĐặt ngôn ngữ của bảng tính.
setSpreadsheetTheme(theme)SpreadsheetThemeĐặt giao diện trên bảng tính.
setSpreadsheetTimeZone(timezone)voidĐặt múi giờ cho bảng tính.
show(userInterface)voidHiển thị thành phần giao diện người dùng tuỳ chỉnh trong hộp thoại ở giữa khung nhìn của trình duyệt của người dùng.
sort(columnPosition)SheetSắp xếp trang tính theo cột, tăng dần.
sort(columnPosition, ascending)SheetSắp xếp trang tính theo cột.
toast(msg)voidHiển thị cửa sổ bật lên ở góc dưới bên phải của bảng tính với thông báo đã cho.
toast(msg, title)voidHiển thị cửa sổ bật lên ở góc dưới bên phải của bảng tính với thông báo và tiêu đề cho sẵn.
toast(msg, title, timeoutSeconds)voidHiển thị cửa sổ bật lên ở góc dưới bên phải của bảng tính có tiêu đề và thông báo cho trước, sẽ xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định.
unhideColumn(column)voidHiện cột trong dải ô đã cho.
unhideRow(row)voidHiện hàng trong dải ô đã cho.
updateMenu(name, subMenus)voidCập nhật trình đơn do addMenu(name, subMenus) thêm vào.
waitForAllDataExecutionsCompletion(timeoutInSeconds)voidChờ cho đến khi tất cả lượt thực thi hiện tại trong bảng tính hoàn tất, hết thời gian chờ sau số giây đã cho.

Tài liệu chi tiết

addDeveloperMetadata(key)

Thêm siêu dữ liệu nhà phát triển bằng khoá được chỉ định vào bảng tính cấp cao nhất.

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets file, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Adds the key 'NAME' in the developer metadata for the spreadsheet.
ss.addDeveloperMetadata('NAME')

// Gets the first developer metadata object and logs its key.
const developerMetaData = ss.getDeveloperMetadata()[0]
console.log(developerMetaData.getKey())

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
keyStringChìa khoá cho siêu dữ liệu mới dành cho nhà phát triển.

Cầu thủ trả bóng

Spreadsheet — Bảng tính này để tạo chuỗi.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

addDeveloperMetadata(key, visibility)

Thêm siêu dữ liệu nhà phát triển bằng khoá đã chỉ định và chế độ hiển thị vào bảng tính.

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets file, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Adds the key 'NAME' in the developer metadata for the spreadsheet and sets the visibility
// to the developer project that created the metadata.
ss.addDeveloperMetadata('NAME', SpreadsheetApp.DeveloperMetadataVisibility.PROJECT);

// Gets the first developer metadata object and logs its key and visibility setting.
const developerMetaData = ss.getDeveloperMetadata()[0];
console.log(developerMetaData.getKey());
console.log(`Key: ${developerMetaData.getKey()},
.       Visibility: ${developerMetaData.getVisibility()}`);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
keyStringChìa khoá cho siêu dữ liệu mới dành cho nhà phát triển.
visibilityDeveloperMetadataVisibilityChế độ hiển thị siêu dữ liệu mới dành cho nhà phát triển.

Cầu thủ trả bóng

Spreadsheet — Bảng tính này để tạo chuỗi.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

addDeveloperMetadata(key, value)

Thêm siêu dữ liệu nhà phát triển bằng khoá và giá trị đã chỉ định vào bảng tính.

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets file, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Adds the key 'NAME' and sets the value to 'GOOGLE' in the developer metadata for the
// spreadsheet.
ss.addDeveloperMetadata('NAME', 'GOOGLE');

// Gets the first developer metadata object and logs its key and value.
const developerMetaData = ss.getDeveloperMetadata()[0];
console.log(developerMetaData.getKey());
console.log(`Key: ${developerMetaData.getKey()}, Value: ${developerMetaData.getValue()}`);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
keyStringChìa khoá cho siêu dữ liệu mới dành cho nhà phát triển.
valueStringGiá trị cho siêu dữ liệu mới dành cho nhà phát triển.

Cầu thủ trả bóng

Spreadsheet — Bảng tính này để tạo chuỗi.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

addDeveloperMetadata(key, value, visibility)

Thêm siêu dữ liệu nhà phát triển bằng khoá, giá trị và chế độ hiển thị đã chỉ định vào bảng tính.

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets file, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Adds the key 'NAME', sets the value to 'GOOGLE', and sets the visibility
// to any developer project with document access.
ss.addDeveloperMetadata('NAME', 'GOOGLE', SpreadsheetApp.DeveloperMetadataVisibility.DOCUMENT);

// Gets the first developer metadata object and logs its key, value, and visibility setting.
const developerMetaData = ss.getDeveloperMetadata()[0];
console.log(`Key: ${developerMetaData.getKey()},
       Value: ${developerMetaData.getValue()},
       Visibility: ${developerMetaData.getVisibility()}`);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
keyStringChìa khoá cho siêu dữ liệu mới dành cho nhà phát triển.
valueStringGiá trị cho siêu dữ liệu mới dành cho nhà phát triển.
visibilityDeveloperMetadataVisibilityChế độ hiển thị siêu dữ liệu mới dành cho nhà phát triển.

Cầu thủ trả bóng

Spreadsheet — Bảng tính này để tạo chuỗi.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

addEditor(emailAddress)

Thêm người dùng đã cho vào danh sách người chỉnh sửa của Spreadsheet. Nếu người dùng đã có trong danh sách người xem, phương thức này sẽ đẩy người dùng ra khỏi danh sách người xem.

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
emailAddressStringĐịa chỉ email của người dùng cần thêm.

Cầu thủ trả bóng

SpreadsheetSpreadsheet này, để tạo chuỗi.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

addEditor(user)

Thêm người dùng đã cho vào danh sách người chỉnh sửa của Spreadsheet. Nếu người dùng đã có trong danh sách người xem, phương thức này sẽ đẩy người dùng ra khỏi danh sách người xem.

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
userUserĐại diện cho người dùng mà bạn cần thêm.

Cầu thủ trả bóng

SpreadsheetSpreadsheet này, để tạo chuỗi.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

addEditors(emailAddresses)

Thêm mảng người dùng đã cho vào danh sách trình chỉnh sửa của Spreadsheet. Nếu bất kỳ người dùng nào đã có trong danh sách người xem, phương thức này sẽ thăng hạng họ ra khỏi danh sách người xem.

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
emailAddressesString[]Một mảng địa chỉ email của người dùng cần thêm.

Cầu thủ trả bóng

SpreadsheetSpreadsheet này, để tạo chuỗi.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

addMenu(name, subMenus)

Tạo trình đơn mới trong giao diện người dùng Bảng tính.

Mỗi mục trong trình đơn sẽ chạy một hàm do người dùng xác định. Thường thì bạn nên gọi hàm này từ hàm onOpen() để trình đơn được tạo tự động khi bảng tính được tải.

// The onOpen function is executed automatically every time a Spreadsheet is loaded
function onOpen() {
 var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
 var menuEntries = [];
 // When the user clicks on "addMenuExample" then "Menu Entry 1", the function function1 is
 // executed.
 menuEntries.push({name: "Menu Entry 1", functionName: "function1"});
 menuEntries.push(null); // line separator
 menuEntries.push({name: "Menu Entry 2", functionName: "function2"});

 ss.addMenu("addMenuExample", menuEntries);
}

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
nameStringTên của trình đơn cần tạo.
subMenusObject[]Một mảng bản đồ JavaScript với các tham số namefunctionName . Bạn có thể sử dụng hàm trong các thư viện đi kèm, chẳng hạn như Library.libFunction1.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

addViewer(emailAddress)

Thêm người dùng cụ thể vào danh sách người xem của Spreadsheet. Nếu người dùng đã có trong danh sách người chỉnh sửa, thì phương thức này sẽ không có hiệu lực.

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
emailAddressStringĐịa chỉ email của người dùng cần thêm.

Cầu thủ trả bóng

SpreadsheetSpreadsheet này, để tạo chuỗi.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

addViewer(user)

Thêm người dùng cụ thể vào danh sách người xem của Spreadsheet. Nếu người dùng đã có trong danh sách người chỉnh sửa, thì phương thức này sẽ không có hiệu lực.

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
userUserĐại diện cho người dùng mà bạn cần thêm.

Cầu thủ trả bóng

SpreadsheetSpreadsheet này, để tạo chuỗi.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

addViewers(emailAddresses)

Thêm mảng người dùng đã cho vào danh sách người xem của Spreadsheet. Nếu bất kỳ người dùng nào đã có trong danh sách người chỉnh sửa, thì phương thức này sẽ không có hiệu lực đối với họ.

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
emailAddressesString[]Một mảng địa chỉ email của người dùng cần thêm.

Cầu thủ trả bóng

SpreadsheetSpreadsheet này, để tạo chuỗi.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

appendRow(rowContents)

Thêm một hàng vào cuối vùng dữ liệu hiện tại trong trang tính. Nếu nội dung của một ô bắt đầu bằng =, thì nội dung đó được hiểu là một công thức.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

// Appends a new row with 3 columns to the bottom of the current
// data region in the sheet containing the values in the array.
sheet.appendRow(["a man", "a plan", "panama"]);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
rowContentsObject[]Một mảng các giá trị cần chèn sau hàng cuối cùng trong trang tính.

Cầu thủ trả bóng

Sheet – Trang tính hữu ích cho việc tạo chuỗi phương thức.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

autoResizeColumn(columnPosition)

Đặt chiều rộng của cột đã cho cho vừa với nội dung của cột đó.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

sheet.getRange('a1').setValue('Whenever it is a damp, drizzly November in my soul...');

// Sets the first column to a width which fits the text
sheet.autoResizeColumn(1);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
columnPositionIntegerVị trí của cột đã cho cần đổi kích thước.

Cầu thủ trả bóng

Sheet – trang tính hữu ích cho việc tạo chuỗi phương thức

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

copy(name)

Sao chép bảng tính rồi trả về bảng tính mới.

// This code makes a copy of the current spreadsheet and names it appropriately
var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
ss.copy("Copy of " + ss.getName());

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
nameStringTên bản sao.

Cầu thủ trả bóng

Spreadsheet — Bảng tính này để tạo chuỗi.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

createDeveloperMetadataFinder()

Trả về DeveloperMetadataFinder để tìm siêu dữ liệu của nhà phát triển trong phạm vi của bảng tính này. Theo mặc định, thao tác này sẽ xem xét tất cả siêu dữ liệu liên kết với bảng tính, trang tính, hàng và cột.

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets file, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Adds developer metadata to the spreadsheet.
ss.addDeveloperMetadata('NAME', 'CHARLIE');
ss.addDeveloperMetadata('COMPANY', 'EXAMPLE ORGANIZATION');
ss.addDeveloperMetadata('TECHNOLOGY', 'JAVASCRIPT');

// Creates a developer metadata finder.
const developerMetadataFinder = ss.createDeveloperMetadataFinder();

// Finds the developer metadata objects with 'COMPANY' as the key.
const googleMetadataFromSpreadsheet = developerMetadataFinder.withKey('COMPANY').find();

// Gets the first result of developer metadata that has the key 'COMPANY' and logs its value.
console.log(googleMetadataFromSpreadsheet[0].getValue());

Cầu thủ trả bóng

DeveloperMetadataFinder – Trình tìm siêu dữ liệu dành cho nhà phát triển để tìm siêu dữ liệu trong phạm vi của bảng tính này.


createTextFinder(findText)

Tạo trình tìm kiếm văn bản cho bảng tính. Bạn có thể sử dụng trình tìm kiếm này để tìm và thay thế văn bản trong bảng tính. Quá trình tìm kiếm bắt đầu từ trang tính đầu tiên của bảng tính.

var spreadsheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();

// Creates a text finder.
var textFinder = spreadsheet.createTextFinder('dog');

// Returns the first occurrence of 'dog' in the spreadsheet.
var firstOccurrence = textFinder.findNext();

// Replaces the last found occurrence of 'dog' with 'cat' and returns the number
// of occurrences replaced.
var numOccurrencesReplaced = findOccurrence.replaceWith('cat');

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
findTextStringVăn bản cần tìm kiếm.

Cầu thủ trả bóng

TextFinderTextFinder cho bảng tính.


deleteActiveSheet()

Xoá trang tính hiện đang hoạt động.

// The code below deletes the currently active sheet and stores the new active sheet in a
// variable
var newSheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().deleteActiveSheet();

Cầu thủ trả bóng

Sheet – Trang tính mới đang hoạt động.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

deleteColumn(columnPosition)

Xoá cột tại vị trí cột đã cho.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];
// Columns start at "1" - this deletes the first column
sheet.deleteColumn(1);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
columnPositionIntegerVị trí của cột, bắt đầu từ 1 cho cột đầu tiên.

Cầu thủ trả bóng

Sheet – trang tính hữu ích cho việc tạo chuỗi phương thức

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

deleteColumns(columnPosition, howMany)

Xoá một số cột bắt đầu từ vị trí cột đã cho.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];
// Columns start at "1" - this deletes the first two columns
sheet.deleteColumns(1, 2);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
columnPositionIntegerVị trí của cột đầu tiên cần xoá.
howManyIntegerSố cột cần xoá.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

deleteRow(rowPosition)

Xoá hàng ở vị trí hàng đã cho.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];
// Rows start at "1" - this deletes the first row
sheet.deleteRow(1);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
rowPositionIntegerVị trí của hàng, bắt đầu từ 1 cho hàng đầu tiên.

Cầu thủ trả bóng

Sheet – trang tính hữu ích cho việc tạo chuỗi phương thức

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

deleteRows(rowPosition, howMany)

Xoá một số hàng bắt đầu từ vị trí hàng đã cho.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];
// Rows start at "1" - this deletes the first two rows
sheet.deleteRows(1, 2);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
rowPositionIntegerVị trí của hàng đầu tiên cần xoá.
howManyIntegerSố hàng cần xoá.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

deleteSheet(sheet)

Xoá trang tính đã chỉ định.

// The code below deletes the specified sheet.
var ss = SpreadsheetApp.getActive();
var sheet = ss.getSheetByName('My Sheet');
ss.deleteSheet(sheet);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
sheetSheetTrang tính cần xoá.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

duplicateActiveSheet()

Sao chép trang tính đang hoạt động và đặt trang tính đó làm trang tính đang hoạt động.

// The code below makes a duplicate of the active sheet
SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().duplicateActiveSheet();

Cầu thủ trả bóng

Sheet – Trang tính mới.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getActiveCell()

Trả về ô đang hoạt động trong trang tính này.

Lưu ý: Bạn nên sử dụng getCurrentCell() để trả về ô được đánh dấu hiện tại.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];
// Returns the active cell
var cell = sheet.getActiveCell();

Cầu thủ trả bóng

Range — ô hiện đang hoạt động

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getActiveRange()

Trả về dải ô đã chọn trong trang tính đang hoạt động hoặc null nếu không có dải ô nào đang hoạt động. Nếu bạn chọn nhiều dải ô, phương thức này chỉ trả về dải ô được chọn gần đây nhất.

Thuật ngữ "dải ô đang hoạt động" dùng để chỉ dải ô mà người dùng đã chọn trong trang tính đang hoạt động, nhưng trong hàm tuỳ chỉnh, thuật ngữ này đề cập đến ô đang được chủ động tính toán lại.

var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet();
var activeRange = sheet.getActiveRange();

Cầu thủ trả bóng

Range – dải ô hoạt động

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

Xem thêm


getActiveRangeList()

Trả về danh sách các dải ô đang hoạt động trong trang tính đang hoạt động hoặc null nếu không có dải ô nào đang hoạt động.

Nếu bạn chọn một dải ô, lệnh này sẽ hoạt động như một lệnh gọi getActiveRange().

var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
// Returns the list of active ranges.
var activeRangeList = sheet.getActiveRangeList();

Cầu thủ trả bóng

RangeList – danh sách dải ô đang hoạt động

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

Xem thêm


getActiveSheet()

Lấy trang tính đang hoạt động trong một bảng tính.

Trang tính đang hoạt động trong bảng tính là trang tính đang hiển thị trong giao diện người dùng của bảng tính.

var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet();

Cầu thủ trả bóng

Sheet — Trang tính đang hoạt động trong bảng tính.


getAs(contentType)

Trả về dữ liệu bên trong đối tượng này dưới dạng một blob được chuyển đổi thành loại nội dung được chỉ định. Phương thức này sẽ thêm phần mở rộng thích hợp vào tên tệp – ví dụ: "myfile.pdf". Tuy nhiên, giả định rằng phần tên tệp đứng sau dấu chấm gần nhất (nếu có) là một đuôi tệp hiện có cần được thay thế. Do đó, "ShoppingList.12.25.2014" trở thành "ShoppingList.12.25.pdf".

Để xem hạn mức hằng ngày cho lượt chuyển đổi, hãy xem bài viết Hạn mức cho các Dịch vụ của Google. Các miền Google Workspace mới tạo có thể tạm thời tuân theo định mức nghiêm ngặt hơn.

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
contentTypeStringLoại MIME cần chuyển đổi. Đối với hầu hết các blob, 'application/pdf' là tuỳ chọn hợp lệ duy nhất. Đối với hình ảnh có định dạng BMP, GIF, JPEG hoặc PNG, mọi giá trị 'image/bmp', 'image/gif', 'image/jpeg' hay 'image/png' cũng hợp lệ.

Cầu thủ trả bóng

Blob – Dữ liệu dưới dạng một blob.


getBandings()

Trả về tất cả dải trong bảng tính này.

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets spreadsheet, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Gets an array of the bandings in the spreadsheet.
const bandings = ss.getBandings();

// Logs the range of the first banding in the spreadsheet to the console.
console.log(bandings[0].getRange().getA1Notation());

Cầu thủ trả bóng

Banding[] – Các dải trong bảng tính này.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getBlob()

Trả về dữ liệu bên trong đối tượng này dưới dạng một blob.

Cầu thủ trả bóng

Blob – Dữ liệu dưới dạng một blob.


getColumnWidth(columnPosition)

Lấy chiều rộng tính bằng pixel của cột đã cho.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

// Columns start at 1
Logger.log(sheet.getColumnWidth(1));

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
columnPositionIntegerVị trí của cột cần kiểm tra.

Cầu thủ trả bóng

Integer – chiều rộng của cột tính bằng pixel

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getCurrentCell()

Trả về ô hiện tại trong trang tính đang hoạt động hoặc null nếu không có ô hiện tại. Ô hiện tại là ô có tiêu điểm trong giao diện người dùng Google Trang tính và được làm nổi bật bằng đường viền tối. Không bao giờ có nhiều ô hiện tại. Khi người dùng chọn một hoặc nhiều dải ô, một trong các ô được chọn sẽ là ô hiện tại.

var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet();
// Returns the current highlighted cell in the one of the active ranges.
var currentCell = sheet.getCurrentCell();

Cầu thủ trả bóng

Range – ô hiện tại

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getDataRange()

Trả về Range tương ứng với các phương diện có dữ liệu.

Chức năng này tương đương với việc tạo một Phạm vi được giới hạn bởi A1 và (Sheet.getLastColumn(), Sheet.getLastRow()).

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

// This represents ALL the data
var range = sheet.getDataRange();
var values = range.getValues();

// This logs the spreadsheet in CSV format with a trailing comma
for (var i = 0; i < values.length; i++) {
 var row = "";
 for (var j = 0; j < values[i].length; j++) {
  if (values[i][j]) {
   row = row + values[i][j];
  }
  row = row + ",";
 }
 Logger.log(row);
}

Cầu thủ trả bóng

Range – một dải ô bao gồm tất cả dữ liệu trong bảng tính

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getDataSourceFormulas()

Lấy tất cả công thức nguồn dữ liệu.

// Opens the spreadsheet by its ID. If you created your script from within a Google Sheets
// file, use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().
// TODO(developer): Replace the ID with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openById('abc123456');

// Gets Sheet1 by its name.
const sheet = ss.getSheetByName('Sheet1');

// Gets an array of the data source formulas on Sheet1.
// To get an array of data source formulas for the entire spreadsheet,
// replace 'sheet' with 'ss'.
const dataSourceFormulas = sheet.getDataSourceFormulas();

// Logs the first data source formula in the array.
console.log(dataSourceFormulas[0].getFormula());

Cầu thủ trả bóng

DataSourceFormula[] – Danh sách các công thức của nguồn dữ liệu.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getDataSourcePivotTables()

Lấy tất cả bảng tổng hợp về nguồn dữ liệu.

// Opens the spreadsheet file by its ID. If you created your script from a Google Sheets file,
// use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().
// TODO(developer): Replace the ID with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openById('abc123456');

// Gets Sheet1 by its name.
const sheet = ss.getSheetByName('Sheet1');

// Gets an array of the data source pivot tables on Sheet1.
// To get an array of data source pivot tables for the entire
// spreadsheet, replace 'sheet' with 'ss'.
const dataSourcePivotTables = sheet.getDataSourcePivotTables();

// Logs the last time that the first pivot table in the array was refreshed.
console.log(dataSourcePivotTables[0].getStatus().getLastRefreshedTime());

Cầu thủ trả bóng

DataSourcePivotTable[] – Danh sách bảng tổng hợp về nguồn dữ liệu.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getDataSourceRefreshSchedules()

Nhận lịch làm mới của bảng tính này.

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets file, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Activates BigQuery operations for the connected spreadsheet.
SpreadsheetApp.enableBigQueryExecution();

// Gets the frequency type of the first referesh schedule in the array.
const frequencyType = ss.getDataSourceRefreshSchedules()[0]
            .getFrequency()
            .getFrequencyType()
            .toString();

// Logs the frequency type to the console.
console.log(frequencyType);

Cầu thủ trả bóng

DataSourceRefreshSchedule[] — Lịch làm mới của bảng tính này.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getDataSourceSheets()

Trả về tất cả trang tính nguồn dữ liệu trong bảng tính.

// Turns data execution on for BigQuery data sources.
SpreadsheetApp.enableBigQueryExecution();

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets spreadsheet, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Gets the first data source sheet in the spreadsheet.
const dataSource = ss.getDataSourceSheets()[0];

// Gets the name of the data source sheet.
console.log(dataSource.asSheet().getName());

Cầu thủ trả bóng

DataSourceSheet[] – Một mảng gồm tất cả các trang tính nguồn dữ liệu.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getDataSourceTables()

Lấy tất cả bảng nguồn dữ liệu.

// Opens the spreadsheet file by its ID. If you created your script from a Google Sheets file,
// use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().
// TODO(developer): Replace the ID with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openById('abc123456');

// Gets Sheet1 by its name.
const sheet = ss.getSheetByName('Sheet1');

// Gets an array of data source tables on Sheet1.
// To get an array of data source tables for the entire spreadsheet,
// replace 'sheet' with 'ss'.
const dataSourceTables = sheet.getDataSourceTables();

// Logs the last completed data execution time on the first data source table.
console.log(dataSourceTables[0].getStatus().getLastExecutionTime());

Cầu thủ trả bóng

DataSourceTable[] – Danh sách các bảng nguồn dữ liệu.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getDataSources()

Trả về tất cả nguồn dữ liệu trong bảng tính.

// Turns data execution on for BigQuery data sources.
SpreadsheetApp.enableBigQueryExecution();

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets spreadsheet, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Gets the data sources on the spreadsheet.
const dataSources = ss.getDataSources();

// Logs the name of the first column on the first data source.
console.log(dataSources[0].getColumns()[0].getName());

Cầu thủ trả bóng

DataSource[] – Một mảng gồm tất cả các nguồn dữ liệu.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getDeveloperMetadata()

Lấy siêu dữ liệu nhà phát triển liên kết với bảng tính cấp cao nhất.

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets spreadsheet, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Adds 'Google' as a key to the spreadsheet metadata.
ss.addDeveloperMetadata('Google');

// Gets the spreadsheet's metadata.
const ssMetadata = ss.getDeveloperMetadata();

// Gets the first set of the spreadsheet's metadata and logs the key to the console.
console.log(ssMetadata[0].getKey());

Cầu thủ trả bóng

DeveloperMetadata[] – Siêu dữ liệu nhà phát triển liên kết với dải ô này.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getEditors()

Lấy danh sách người chỉnh sửa cho Spreadsheet này.

Cầu thủ trả bóng

User[] – Một mảng người dùng có quyền chỉnh sửa.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getFormUrl()

Trả về URL cho biểu mẫu gửi phản hồi đến bảng tính này hoặc null nếu bảng tính này không có biểu mẫu nào được liên kết. Nếu nhiều biểu mẫu gửi câu trả lời cho bảng tính này, thì URL biểu mẫu được trả về là không xác định. Thay vào đó, bạn có thể truy xuất các mối liên kết URL của biểu mẫu trên mỗi trang tính thông qua phương thức Sheet.getFormUrl().

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets spreadsheet, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Gets the form URL from the spreadsheet.
const formUrl = ss.getFormUrl();

// Logs the form URL to the console.
console.log(formUrl);

Cầu thủ trả bóng

String – URL cho biểu mẫu đặt câu trả lời trong bảng tính này hoặc null nếu bảng tính này không có biểu mẫu được liên kết.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getFrozenColumns()

Trả về số lượng cột được cố định.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

Logger.log("Number of frozen columns: %s", sheet.getFrozenColumns());

Cầu thủ trả bóng

Integer – số lượng cột được cố định

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getFrozenRows()

Trả về số lượng hàng được cố định.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

Logger.log("Number of frozen rows: %s", sheet.getFrozenRows());

Cầu thủ trả bóng

Integer – số lượng hàng được cố định

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getId()

Nhận giá trị nhận dạng duy nhất của bảng tính này. Bạn có thể trích xuất mã nhận dạng bảng tính từ URL của bảng tính đó. Ví dụ: Mã nhận dạng bảng tính trong URL https://docs.google.com/spreadsheet/d/abc1234567/edit#gid=0 là "abc1234567".

// The code below logs the ID for the active spreadsheet.
Logger.log(SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getId());

Cầu thủ trả bóng

String – Mã nhận dạng (hoặc khoá) duy nhất cho bảng tính.


getImages()

Trả về tất cả hình ảnh trong lưới trên trang tính.

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets spreadsheet, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Gets Sheet1 by its name.
const sheet = ss.getSheetByName('Sheet1');

// Gets the over-the-grid images from Sheet1.
// To get the over-the-grid images from the entire spreadsheet, use ss.getImages() instead.
const images = sheet.getImages();

// For each image, logs the anchor cell in A1 notation.
for (const image of images) {
 console.log(image.getAnchorCell().getA1Notation());
}

Cầu thủ trả bóng

OverGridImage[] — Một loạt các hình ảnh qua lưới.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getIterativeCalculationConvergenceThreshold()

Trả về giá trị ngưỡng dùng trong quá trình tính toán lặp lại. Khi kết quả của phép tính liên tiếp chênh lệch nhỏ hơn giá trị này, thì phép tính lặp lại sẽ dừng.

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets spreadsheet, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Sets the iterative calculation convergence threshold for the spreadsheet.
ss.setIterativeCalculationConvergenceThreshold(2);

// Logs the threshold to the console.
console.log(ss.getIterativeCalculationConvergenceThreshold());

Cầu thủ trả bóng

Number – Ngưỡng hội tụ.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getLastColumn()

Trả về vị trí của cột cuối cùng có nội dung.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

// This logs the value in the very last cell of this sheet
var lastRow = sheet.getLastRow();
var lastColumn = sheet.getLastColumn();
var lastCell = sheet.getRange(lastRow, lastColumn);
Logger.log(lastCell.getValue());

Cầu thủ trả bóng

Integer – cột cuối cùng của trang tính chứa nội dung

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getLastRow()

Trả về vị trí của hàng cuối cùng có nội dung.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

// This logs the value in the very last cell of this sheet
var lastRow = sheet.getLastRow();
var lastColumn = sheet.getLastColumn();
var lastCell = sheet.getRange(lastRow, lastColumn);
Logger.log(lastCell.getValue());

Cầu thủ trả bóng

Integer – hàng cuối cùng của trang tính chứa nội dung

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getMaxIterativeCalculationCycles()

Trả về số lần lặp tối đa cần sử dụng trong quá trình tính toán lặp lại.

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets spreadsheet, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Sets the max iterative calculation cycles for the spreadsheet.
ss.setMaxIterativeCalculationCycles(10);

// Logs the max iterative calculation cycles to the console.
console.log(ss.getMaxIterativeCalculationCycles());

Cầu thủ trả bóng

Integer – Số lần lặp lại tính toán tối đa.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getName()

Lấy tên của tài liệu.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
Logger.log(ss.getName());

Cầu thủ trả bóng

String – Tên của bảng tính.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getNamedRanges()

Lấy tất cả dải ô được đặt tên trong bảng tính này.

// The code below logs the name of the first named range.
var namedRanges = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getNamedRanges();
for (var i = 0; i < namedRanges.length; i++) {
 Logger.log(namedRanges[i].getName());
}

Cầu thủ trả bóng

NamedRange[] – Một mảng gồm tất cả dải ô được đặt tên trong bảng tính.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getNumSheets()

Trả về số lượng trang tính trong bảng tính này.

// The code below logs the number of sheets in the active spreadsheet.
Logger.log(SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getNumSheets());

Cầu thủ trả bóng

Integer – Số trang tính trong bảng tính.


getOwner()

Trả về chủ sở hữu của tài liệu hoặc null của một tài liệu trong bộ nhớ dùng chung.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var owner = ss.getOwner();
Logger.log(owner.getEmail());

Cầu thủ trả bóng

User – Chủ sở hữu tài liệu hoặc null nếu tài liệu nằm trong bộ nhớ dùng chung.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getPredefinedSpreadsheetThemes()

Trả về danh sách các giao diện được xác định trước.

// The code below returns the list of predefined themes.
var predefinedThemesList = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet()
                .getPredefinedSpreadsheetThemes();

Cầu thủ trả bóng

SpreadsheetTheme[] – Danh sách các giao diện được xác định trước.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getProtections(type)

Lấy một mảng các đối tượng đại diện cho tất cả dải ô hoặc trang tính được bảo vệ trong bảng tính.

// Remove all range protections in the spreadsheet that the user has permission to edit.
var ss = SpreadsheetApp.getActive();
var protections = ss.getProtections(SpreadsheetApp.ProtectionType.RANGE);
for (var i = 0; i < protections.length; i++) {
 var protection = protections[i];
 if (protection.canEdit()) {
  protection.remove();
 }
}
// Remove all sheet protections in the spreadsheet that the user has permission to edit.
var ss = SpreadsheetApp.getActive();
var protections = ss.getProtections(SpreadsheetApp.ProtectionType.SHEET);
for (var i = 0; i < protections.length; i++) {
 var protection = protections[i];
 if (protection.canEdit()) {
  protection.remove();
 }
}

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
typeProtectionTypeLoại khu vực được bảo vệ, SpreadsheetApp.ProtectionType.RANGE hoặc SpreadsheetApp.ProtectionType.SHEET.

Cầu thủ trả bóng

Protection[] – Một mảng các đối tượng đại diện cho tất cả các dải ô hoặc trang tính được bảo vệ trong bảng tính.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getRange(a1Notation)

Trả về dải ô như được chỉ định trong ký hiệu A1 hoặc ký hiệu R1C1.

// Get a range A1:D4 on sheet titled "Invoices"
var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var range = ss.getRange("Invoices!A1:D4");

// Get cell A1 on the first sheet
var sheet = ss.getSheets()[0];
var cell = sheet.getRange("A1");

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
a1NotationStringDải ô cần trả về, như được chỉ định trong ký hiệu A1 hoặc ký hiệu R1C1.

Cầu thủ trả bóng

Range — dải ô tại vị trí được chỉ định

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getRangeByName(name)

Trả về một dải ô được đặt tên hoặc null nếu không tìm thấy dải ô nào có tên đã cho. Nếu nhiều trang tính của bảng tính sử dụng cùng một tên dải ô, hãy chỉ định tên trang tính mà không có dấu ngoặc kép – ví dụ: getRangeByName('TaxRates') hoặc getRangeByName('Sheet Name!TaxRates'), nhưng không phải getRangeByName('"Sheet Name"!TaxRates').

// Log the number of columns for the range named 'TaxRates' in the active spreadsheet.
var range = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getRangeByName('TaxRates');
if (range != null) {
 Logger.log(range.getNumColumns());
}

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
nameStringTên của dải ô cần nhận.

Cầu thủ trả bóng

Range – Dải ô có tên đã cho.


getRangeList(a1Notations)

Trả về bộ sưu tập RangeList đại diện cho các dải ô trong cùng một trang tính được chỉ định bởi một danh sách không trống các ký hiệu A1 hoặc ký hiệu R1C1.

// Get a list of ranges A1:D4, F1:H4.
var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet();
var rangeList = sheet.getRangeList(['A1:D4', 'F1:H4']);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
a1NotationsString[]Danh sách dải ô cần trả về, như được chỉ định trong ký hiệu A1 hoặc ký hiệu R1C1.

Cầu thủ trả bóng

RangeList — danh sách dải ô tại vị trí được chỉ định

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getRecalculationInterval()

Trả về khoảng thời gian tính toán cho bảng tính này.

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets spreadsheet, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Logs the calculation interval for the spreadsheet to the console.
console.log(ss.getRecalculationInterval().toString());

Cầu thủ trả bóng

RecalculationInterval – Khoảng thời gian tính toán cho bảng tính này.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getRowHeight(rowPosition)

Lấy chiều cao tính bằng pixel của một hàng nhất định.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

// Rows start at 1
Logger.log(sheet.getRowHeight(1));

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
rowPositionIntegerVị trí của hàng cần kiểm tra.

Cầu thủ trả bóng

Integer – chiều cao của hàng tính bằng pixel

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getSelection()

Trả về Selection hiện tại trong bảng tính.

var selection = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSelection();
var currentCell = selection.getCurrentCell();

Cầu thủ trả bóng

Selection — lựa chọn hiện tại

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getSheetByName(name)

Trả về một trang tính có tên đã cho.

Nếu nhiều trang tính có cùng tên, thì hàm ở ngoài cùng bên trái sẽ được trả về. Trả về null nếu không có trang tính nào có tên.

// The code below logs the index of a sheet named "Expenses"
var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName("Expenses");
if (sheet != null) {
 Logger.log(sheet.getIndex());
}

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
nameStringTên của trang tính cần tải.

Cầu thủ trả bóng

Sheet – Trang tính có tên được cung cấp.


getSheetId()

Trả về mã nhận dạng của trang tính do đối tượng này biểu thị.

Đây là mã nhận dạng của trang tính dành riêng cho bảng tính. Mã nhận dạng là một số nguyên tăng đơn điệu được chỉ định tại thời điểm tạo trang tính, độc lập với vị trí trang tính. Điều này hữu ích khi kết hợp với các phương thức như Range.copyFormatToRange(gridId, column, columnEnd, row, rowEnd). Phương thức này lấy tham số gridId thay vì thực thể Sheet.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

Logger.log(sheet.getSheetId());

Cầu thủ trả bóng

Integer — mã nhận dạng của trang tính chỉ dành cho bảng tính

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getSheetName()

Trả về tên trang tính.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

Logger.log(sheet.getSheetName());

Cầu thủ trả bóng

String – tên của trang tính

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getSheetValues(startRow, startColumn, numRows, numColumns)

Trả về lưới hình chữ nhật của các giá trị cho dải ô này bắt đầu từ toạ độ đã cho. Giá trị -1 được cung cấp dưới dạng vị trí hàng hoặc cột tương đương với việc lấy hàng hoặc cột cuối cùng có dữ liệu trong trang tính.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

// The two samples below produce the same output
var values = sheet.getSheetValues(1, 1, 3, 3);
Logger.log(values);

var range = sheet.getRange(1, 1, 3, 3);
values = range.getValues();
Logger.log(values);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
startRowIntegerVị trí của hàng bắt đầu.
startColumnIntegerVị trí của cột bắt đầu.
numRowsIntegerSố hàng để trả về giá trị.
numColumnsIntegerSố cột cần trả về giá trị.

Cầu thủ trả bóng

Object[][] – một mảng các giá trị hai chiều

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getSheets()

Lấy tất cả các trang tính trong bảng tính này.

// The code below logs the name of the second sheet
var sheets = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheets();
if (sheets.length > 1) {
 Logger.log(sheets[1].getName());
}

Cầu thủ trả bóng

Sheet[] – Một mảng gồm tất cả các trang tính trong bảng tính.


getSpreadsheetLocale()

Lấy ngôn ngữ bảng tính.

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets spreadsheet, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Gets the spreadsheet locale.
const ssLocale = ss.getSpreadsheetLocale();

// Logs the locale to the console.
console.log(ssLocale);

Cầu thủ trả bóng

String – Ngôn ngữ của bảng tính.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getSpreadsheetTheme()

Trả về giao diện hiện tại của bảng tính hoặc null nếu không áp dụng giao diện nào.

// The code below returns the current theme of the spreadsheet.
var currentTheme = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSpreadsheetTheme();

Cầu thủ trả bóng

SpreadsheetTheme – Giao diện hiện được áp dụng.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getSpreadsheetTimeZone()

Lấy múi giờ cho bảng tính.

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets spreadsheet, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Sets the time zone of the spreadsheet.
ss.setSpreadsheetTimeZone('America/New_York');

// Gets the time zone of the spreadsheet.
const ssTimeZone = ss.getSpreadsheetTimeZone();

// Logs the time zone to the console.
console.log(ssTimeZone);

Cầu thủ trả bóng

String – Múi giờ được chỉ định ở định dạng "long" (ví dụ: "America/New_Quốc", như liệt kê của Joda.org).

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getUrl()

Trả về URL của bảng tính đã cho.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
Logger.log(ss.getUrl());

Cầu thủ trả bóng

String – URL của bảng tính đã cho.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getViewers()

Xem danh sách người xem và người nhận xét cho Spreadsheet này.

Cầu thủ trả bóng

User[] – Một mảng người dùng có quyền xem hoặc nhận xét.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

hideColumn(column)

Ẩn cột hoặc các cột trong dải ô cho trước.

let ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
let sheet = ss.getSheets()[0];

// This hides the first column
let range = sheet.getRange("A1");
sheet.hideColumn(range);

// This hides the first 3 columns
let range = sheet.getRange("A:C");
sheet.hideColumn(range);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
columnRangeDải ô cột cần ẩn.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

hideRow(row)

Ẩn các hàng trong dải ô cho trước.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

// This hides the first row
var range = sheet.getRange("A1");
sheet.hideRow(range);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
rowRangeDải ô hàng cần ẩn.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

insertColumnAfter(afterPosition)

Chèn một cột sau vị trí cột đã cho.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

// This inserts a column after the first column position
sheet.insertColumnAfter(1);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
afterPositionIntegerCột mà sau đó bạn sẽ thêm cột mới.

Cầu thủ trả bóng

Sheet – trang tính hữu ích cho việc tạo chuỗi phương thức

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

insertColumnBefore(beforePosition)

Chèn một cột trước vị trí cột đã cho.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

// This inserts a column in the first column position
sheet.insertColumnBefore(1);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
beforePositionIntegerCột mà trước đó bạn phải thêm cột mới.

Cầu thủ trả bóng

Sheet – trang tính hữu ích cho việc tạo chuỗi phương thức

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

insertColumnsAfter(afterPosition, howMany)

Chèn một số cột đã cho sau vị trí cột đã cho.

let ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
let sheet = ss.getSheets()[0];

// Inserts two columns after the first column on the first sheet of the spreadsheet.
sheet.insertColumnsAfter(1,2);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
afterPositionIntegerCột mà sau đó bạn sẽ thêm cột mới.
howManyIntegerSố cột cần chèn.

Cầu thủ trả bóng

Sheet – trang tính hữu ích cho việc tạo chuỗi phương thức

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

insertColumnsBefore(beforePosition, howMany)

Chèn một số cột trước vị trí cột đã cho.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

// This inserts five columns before the first column
sheet.insertColumnsBefore(1, 5);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
beforePositionIntegerCột mà trước đó bạn phải thêm cột mới.
howManyIntegerSố cột cần chèn.

Cầu thủ trả bóng

Sheet – trang tính hữu ích cho việc tạo chuỗi phương thức

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

insertDataSourceSheet(spec)

Chèn DataSourceSheet mới vào bảng tính và bắt đầu thực thi dữ liệu. Ngoài ra, thao tác này còn khiến trang tính mới trở thành trang tính đang hoạt động.

Gửi một trường hợp ngoại lệ nếu loại nguồn dữ liệu chưa được bật. Sử dụng các phương thức SpreadsheetApp#enable...Execution() để cho phép thực thi dữ liệu cho loại nguồn dữ liệu cụ thể.

// Activates BigQuery operations.
SpreadsheetApp.enableBigQueryExecution();

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets file, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Builds a data source specification.
// TODO (developer): Update the project ID to your own Google Cloud project ID.
const dataSourceSpec = SpreadsheetApp.newDataSourceSpec()
 .asBigQuery()
 .setProjectId('project-id-1')
 .setTableProjectId('bigquery-public-data')
 .setDatasetId('ncaa_basketball')
 .setTableId('mbb_historical_teams_games')
 .build();

// Adds the data source and its data to the spreadsheet.
ss.insertDataSourceSheet(dataSourceSpec);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
specDataSourceSpecThông số nguồn dữ liệu để chèn.

Cầu thủ trả bóng

DataSourceSheet – Trang tính nguồn dữ liệu mới.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

insertImage(blobSource, column, row)

Chèn Spreadsheet dưới dạng hình ảnh trong tài liệu ở một hàng và cột nhất định. Kích thước hình ảnh được truy xuất từ nội dung của blob. Kích thước tối đa của blob được hỗ trợ là 2 MB.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var blob = Utilities.newBlob(binaryData, 'image/png', 'MyImageName');
sheet.insertImage(blob, 1, 1);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
blobSourceBlobSourceBlob có chứa nội dung hình ảnh, loại MIME và tên (không bắt buộc).
columnIntegerVị trí cột.
rowIntegerVị trí hàng.

Cầu thủ trả bóng

OverGridImage – Hình ảnh được chèn.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

insertImage(blobSource, column, row, offsetX, offsetY)

Chèn Spreadsheet dưới dạng hình ảnh trong tài liệu ở một hàng và cột nhất định, với độ lệch pixel. Kích thước hình ảnh được truy xuất từ nội dung của blob. Kích thước tối đa của blob được hỗ trợ là 2 MB.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var blob = Utilities.newBlob(binaryData, 'image/png', 'MyImageName');
sheet.insertImage(blob, 1, 1, 10, 10);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
blobSourceBlobSourceBlob có chứa nội dung hình ảnh, loại MIME và tên (không bắt buộc).
columnIntegerVị trí cột.
rowIntegerVị trí hàng.
offsetXIntegerĐộ lệch ngang từ góc ô tính bằng pixel.
offsetYIntegerĐộ lệch dọc so với góc của ô tính bằng pixel.

Cầu thủ trả bóng

OverGridImage – Hình ảnh được chèn.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

insertImage(url, column, row)

Chèn ảnh vào tài liệu ở một hàng và cột nhất định.

URL được cung cấp phải có thể truy cập công khai.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

sheet.insertImage("https://www.google.com/images/srpr/logo3w.png", 1, 1);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
urlStringURL của hình ảnh.
columnIntegerVị trí cột lưới.
rowIntegerVị trí hàng trong lưới.

Cầu thủ trả bóng

OverGridImage – Hình ảnh được chèn.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

insertImage(url, column, row, offsetX, offsetY)

Chèn hình ảnh trong tài liệu ở một hàng và cột nhất định, với độ lệch pixel.

URL được cung cấp phải có thể truy cập công khai.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

sheet.insertImage("https://www.google.com/images/srpr/logo3w.png", 1, 1, 10, 10);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
urlStringURL cho hình ảnh.
columnIntegerVị trí cột.
rowIntegerVị trí hàng.
offsetXIntegerĐộ lệch ngang từ góc ô tính bằng pixel.
offsetYIntegerĐộ lệch dọc so với góc của ô tính bằng pixel.

Cầu thủ trả bóng

OverGridImage – Hình ảnh đã chèn.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

insertRowAfter(afterPosition)

Chèn một hàng sau vị trí hàng đã cho.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

// This inserts a row after the first row position
sheet.insertRowAfter(1);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
afterPositionIntegerHàng mà sau đó hàng mới sẽ được thêm vào.

Cầu thủ trả bóng

Sheet – trang tính hữu ích cho việc tạo chuỗi phương thức

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

insertRowBefore(beforePosition)

Chèn một hàng trước vị trí hàng đã cho.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

// This inserts a row before the first row position
sheet.insertRowBefore(1);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
beforePositionIntegerHàng mà trước đó bạn sẽ thêm hàng mới.

Cầu thủ trả bóng

Sheet – trang tính hữu ích cho việc tạo chuỗi phương thức

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

insertRowsAfter(afterPosition, howMany)

Chèn một số hàng sau vị trí hàng đã cho.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

// This inserts five rows after the first row
sheet.insertRowsAfter(1, 5);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
afterPositionIntegerHàng mà sau đó các hàng mới sẽ được thêm vào.
howManyIntegerSố hàng cần chèn.

Cầu thủ trả bóng

Sheet – trang tính hữu ích cho việc tạo chuỗi phương thức

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

insertRowsBefore(beforePosition, howMany)

Chèn một số dòng trước vị trí hàng đã cho.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

// This inserts five rows before the first row
sheet.insertRowsBefore(1, 5);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
beforePositionIntegerHàng mà trước đó bạn sẽ thêm các hàng mới.
howManyIntegerSố hàng cần chèn.

Cầu thủ trả bóng

Sheet – trang tính hữu ích cho việc tạo chuỗi phương thức

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

insertSheet()

Chèn một trang tính mới vào bảng tính, sử dụng tên trang tính mặc định. Trang tính mới sẽ trở thành trang tính hiện hoạt.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
ss.insertSheet();

Cầu thủ trả bóng

Sheet – Trang tính mới.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

insertSheet(sheetIndex)

Chèn một trang tính mới vào bảng tính ở chỉ mục đã cho. Trang tính mới sẽ trở thành trang tính đang hoạt động.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
ss.insertSheet(1);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
sheetIndexIntegerChỉ mục của trang tính mới tạo. Để chèn một trang tính làm trang tính đầu tiên trong bảng tính, hãy đặt trang tính đó thành 0.

Cầu thủ trả bóng

Sheet – Trang tính mới.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

insertSheet(sheetIndex, options)

Chèn một trang tính mới vào bảng tính tại chỉ mục đã cho và sử dụng các đối số nâng cao không bắt buộc. Trang tính mới sẽ trở thành trang tính hiện hoạt.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var templateSheet = ss.getSheetByName('Sales');
ss.insertSheet(1, {template: templateSheet});

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
sheetIndexIntegerChỉ mục của trang tính mới tạo. Để chèn một trang tính làm trang tính đầu tiên trong bảng tính, hãy đặt trang tính đó thành 0.
optionsObjectĐối số nâng cao JavaScript tuỳ chọn.

Thông số nâng cao

TênLoạiNội dung mô tả
templateSheetTất cả dữ liệu của đối tượng trang tính mẫu sẽ được sao chép sang trang tính mới. Mẫu trang tính phải là một trong các trang tính của đối tượng Bảng tính.

Cầu thủ trả bóng

Sheet – Trang tính mới.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

insertSheet(options)

Chèn một trang tính mới vào bảng tính, sử dụng tên trang tính mặc định và các đối số nâng cao không bắt buộc. Trang tính mới sẽ trở thành trang tính hiện hoạt.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var templateSheet = ss.getSheetByName('Sales');
ss.insertSheet({template: templateSheet});

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
optionsObjectCác đối số nâng cao JavaScript tuỳ chọn, được liệt kê dưới đây.

Thông số nâng cao

TênLoạiNội dung mô tả
templateSheetTất cả dữ liệu của đối tượng trang tính mẫu sẽ được sao chép sang trang tính mới. Mẫu trang tính phải là một trong các trang tính của đối tượng Bảng tính này.

Cầu thủ trả bóng

Sheet – Trang tính mới.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

insertSheet(sheetName)

Chèn một trang tính mới vào bảng tính có tên đã cho. Trang tính mới sẽ trở thành trang tính đang hoạt động.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
ss.insertSheet('My New Sheet');

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
sheetNameStringTên của trang tính mới.

Cầu thủ trả bóng

Sheet – Trang tính mới.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

insertSheet(sheetName, sheetIndex)

Chèn một trang tính mới vào bảng tính có tên đã cho ở chỉ mục đã cho. Trang tính mới sẽ trở thành trang tính hiện hoạt.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
ss.insertSheet('My New Sheet', 1);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
sheetNameStringTên của trang tính mới.
sheetIndexIntegerChỉ mục của trang tính mới tạo. Để chèn một trang tính làm trang tính đầu tiên trong bảng tính, hãy đặt trang tính đó thành 0.

Cầu thủ trả bóng

Sheet – Trang tính mới.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

insertSheet(sheetName, sheetIndex, options)

Chèn một trang tính mới vào bảng tính có tên đã cho tại chỉ mục đã cho và sử dụng các đối số nâng cao không bắt buộc. Trang tính mới sẽ trở thành trang tính hiện hoạt.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var templateSheet = ss.getSheetByName('Sales');
ss.insertSheet('My New Sheet', 1, {template: templateSheet});

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
sheetNameStringTên của trang tính mới.
sheetIndexIntegerChỉ mục của trang tính mới được chèn. Để chèn một trang tính làm trang tính đầu tiên trong bảng tính, hãy đặt trang tính đó thành 0.
optionsObjectĐối số nâng cao JavaScript tuỳ chọn.

Thông số nâng cao

TênLoạiNội dung mô tả
templateSheetTất cả dữ liệu của đối tượng trang tính mẫu sẽ được sao chép sang trang tính mới. Mẫu trang tính phải là một trong các trang tính của đối tượng Bảng tính.

Cầu thủ trả bóng

Sheet – Trang tính mới.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

insertSheet(sheetName, options)

Chèn một trang tính mới có tên đã cho vào bảng tính và sử dụng các đối số nâng cao không bắt buộc. Trang tính mới sẽ trở thành trang tính hiện hoạt.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var templateSheet = ss.getSheetByName('Sales');
ss.insertSheet('My New Sheet', {template: templateSheet});

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
sheetNameStringTên của trang tính mới.
optionsObjectĐối số nâng cao JavaScript tuỳ chọn.

Thông số nâng cao

TênLoạiNội dung mô tả
templateSheetTất cả dữ liệu của đối tượng trang tính mẫu sẽ được sao chép sang trang tính mới. Mẫu trang tính phải là một trong các trang tính của đối tượng Bảng tính.

Cầu thủ trả bóng

Sheet – Trang tính mới.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

insertSheetWithDataSourceTable(spec)

Chèn một trang tính mới vào bảng tính, tạo một DataSourceTable bao quát toàn bộ trang tính bằng thông số kỹ thuật nguồn dữ liệu đã cho và bắt đầu thực thi dữ liệu. Nhờ hiệu ứng phụ, trang tính mới sẽ trở thành trang tính đang hoạt động.

Gửi một trường hợp ngoại lệ nếu loại nguồn dữ liệu chưa được bật. Sử dụng các phương thức SpreadsheetApp#enable...Execution() để cho phép thực thi dữ liệu cho loại nguồn dữ liệu cụ thể.

// Activates BigQuery operations.
SpreadsheetApp.enableBigQueryExecution();

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets file, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Adds a sheet and sets cell A1 as the parameter cell.
const parameterCell = ss.insertSheet('parameterSheet').getRange('A1');

// Sets the value of the parameter cell to 'Duke'.
parameterCell.setValue('Duke');

const query = 'select * from `bigquery-public-data`.`ncaa_basketball`.' +
 '`mbb_historical_tournament_games` WHERE win_school_ncaa = @SCHOOL';

// Adds a data source with a query parameter.
// TODO(developer): Update the project ID to your own Google Cloud project ID.
const dataSourceSpec = SpreadsheetApp.newDataSourceSpec()
 .asBigQuery()
 .setProjectId('project-id-1')
 .setRawQuery(query)
 .setParameterFromCell('SCHOOL', 'parameterSheet!A1')
 .build();

// Adds sheets for the data source and data source table to the spreadsheet.
ss.insertSheetWithDataSourceTable(dataSourceSpec);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
specDataSourceSpecThông số nguồn dữ liệu để chèn.

Cầu thủ trả bóng

Sheet – Trang tính mới.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

isColumnHiddenByUser(columnPosition)

Trả về việc cột đã cho có bị người dùng ẩn hay không.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

// Columns start at 1
Logger.log(sheet.isColumnHiddenByUser(1));

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
columnPositionIntegerVị trí của cột cần kiểm tra.

Cầu thủ trả bóng

Booleantrue nếu cột bị ẩn, nếu không thì false.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

isIterativeCalculationEnabled()

Trả về xem tính toán lặp lại có được kích hoạt trong bảng tính này hay không.

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets spreadsheet, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Activates iterative calculation on the spreadsheet.
ss.setIterativeCalculationEnabled(true);

// Logs whether iterative calculation is activated for the spreadsheet.
console.log(ss.isIterativeCalculationEnabled());

Cầu thủ trả bóng

Booleantrue nếu tính toán lặp lại được kích hoạt, nếu không thì false.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

isRowHiddenByFilter(rowPosition)

Trả về xem liệu hàng đã cho có bị bộ lọc ẩn đi hay không (không phải chế độ xem bộ lọc).

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

// Rows start at 1
Logger.log(sheet.isRowHiddenByFilter(1));

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
rowPositionIntegerVị trí của hàng cần kiểm tra.

Cầu thủ trả bóng

Booleantrue nếu hàng bị ẩn, nếu không sẽ là false.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

isRowHiddenByUser(rowPosition)

Trả về việc liệu hàng đã cho có bị người dùng ẩn hay không.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

// Rows start at 1
Logger.log(sheet.isRowHiddenByUser(1));

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
rowPositionIntegerVị trí của hàng cần kiểm tra.

Cầu thủ trả bóng

Booleantrue nếu hàng bị ẩn, nếu không sẽ là false.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

moveActiveSheet(pos)

Di chuyển trang tính đang hoạt động đến vị trí cho trước trong danh sách trang tính. Gửi một ngoại lệ nếu vị trí là số âm hoặc lớn hơn số lượng trang tính.

// This example assumes that there are 2 sheets in the current
// active spreadsheet: one named "first" in position 1 and another named "second"
// in position 2.
var spreadsheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
// Gets the "first" sheet and activates it.
var sheet = spreadsheet.getSheetByName("first").activate();

// Logs 'Current index of sheet: 1'
console.log("Current index of sheet: %s", sheet.getIndex());

spreadsheet.moveActiveSheet(2);

// Logs 'New index of sheet: 2'
console.log("New index of sheet: %s", sheet.getIndex());

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
posIntegerVị trí 1 chỉ mục để di chuyển trang tính đang hoạt động đến trong danh sách trang tính.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

moveChartToObjectSheet(chart)

Tạo một trang tính SheetType.OBJECT mới rồi di chuyển biểu đồ đã cung cấp vào trang tính đó. Nếu biểu đồ đã có trên trang tính riêng, thì trang tính đó sẽ được trả về mà không cần tạo biểu đồ mới.

var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
var chart = sheet.newChart().setPosition(1, 1, 0, 0).build();
sheet.insertChart(chart);
var objectSheet = SpreadsheetApp.getActive().moveChartToObjectSheet(chart);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
chartEmbeddedChartBiểu đồ cần di chuyển.

Cầu thủ trả bóng

Sheet — Trang tính chứa biểu đồ.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

refreshAllDataSources()

Làm mới tất cả các nguồn dữ liệu được hỗ trợ và các đối tượng nguồn dữ liệu được liên kết, bỏ qua các đối tượng nguồn dữ liệu không hợp lệ.

Sử dụng các phương thức SpreadsheetApp#enable...Execution() để cho phép thực thi dữ liệu cho loại nguồn dữ liệu cụ thể.

// Activates BigQuery operations.
SpreadsheetApp.enableBigQueryExecution();

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets file, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Gets the first data source sheet on the spreadsheet.
const dataSheet = ss.getDataSourceSheets()[0];

// Refreshes all data sources on the spreadsheet.
ss.refreshAllDataSources();

// Logs the last refreshed time of the first data source sheet.
console.log(`Last refresh time: ${dataSheet.getStatus().getLastRefreshedTime()}`);

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

removeEditor(emailAddress)

Xoá người dùng cụ thể khỏi danh sách người chỉnh sửa của Spreadsheet. Phương thức này không chặn người dùng truy cập vào Spreadsheet nếu họ thuộc một lớp người dùng có quyền truy cập chung, ví dụ: nếu Spreadsheet được chia sẻ với toàn bộ miền của người dùng hoặc nếu Spreadsheet nằm trong bộ nhớ dùng chung mà người dùng có thể truy cập.

Đối với các tệp trên Drive, thao tác này cũng sẽ xoá người dùng khỏi danh sách người xem.

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
emailAddressStringĐịa chỉ email của người dùng cần xoá.

Cầu thủ trả bóng

SpreadsheetSpreadsheet này, để tạo chuỗi.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

removeEditor(user)

Xoá người dùng cụ thể khỏi danh sách người chỉnh sửa của Spreadsheet. Phương thức này không chặn người dùng truy cập vào Spreadsheet nếu họ thuộc một lớp người dùng có quyền truy cập chung, ví dụ: nếu Spreadsheet được chia sẻ với toàn bộ miền của người dùng hoặc nếu Spreadsheet nằm trong bộ nhớ dùng chung mà người dùng có thể truy cập.

Đối với các tệp trên Drive, thao tác này cũng sẽ xoá người dùng khỏi danh sách người xem.

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
userUserBiểu thị người dùng cần xoá.

Cầu thủ trả bóng

SpreadsheetSpreadsheet này, để tạo chuỗi.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

removeMenu(name)

Xoá trình đơn do addMenu(name, subMenus) thêm vào. Đối số name phải có cùng giá trị với lệnh gọi tương ứng đến addMenu(name, subMenus).

// The onOpen function is executed automatically every time a Spreadsheet is loaded
function onOpen() {
 var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
 ss.addMenu("badMenu", [{name: "remove bad menu", functionName: "removeBadMenu"},
                    {name: "foo", functionName: "foo"}]);
}
function removeBadMenu() {
 var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
 ss.removeMenu("badMenu"); // name must match the name used when added the menu
}
function foo(){
// Do nothing
}

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
nameStringTên của trình đơn cần xoá.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

removeNamedRange(name)

Xoá dải ô được đặt tên có tên đã cho. Gửi một trường hợp ngoại lệ nếu không tìm thấy dải ô nào có tên đã cho trong bảng tính.

// The code below creates a new named range "foo", and then remove it.
var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
ss.setNamedRange("foo", ss.getActiveRange());
ss.removeNamedRange("foo");

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
nameStringTên dải ô.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

removeViewer(emailAddress)

Xoá người dùng cụ thể khỏi danh sách người xem và người nhận xét của Spreadsheet. Phương thức này không có tác dụng nếu người dùng là người chỉnh sửa chứ không phải là người xem hoặc người nhận xét. Phương thức này cũng không chặn người dùng truy cập vào Spreadsheet nếu họ thuộc một lớp người dùng có quyền truy cập chung, ví dụ: nếu Spreadsheet được chia sẻ với toàn bộ miền của người dùng hoặc nếu Spreadsheet nằm trong bộ nhớ dùng chung mà người dùng có thể truy cập.

Đối với các tệp trên Drive, thao tác này cũng sẽ xoá người dùng khỏi danh sách người chỉnh sửa.

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
emailAddressStringĐịa chỉ email của người dùng cần xoá.

Cầu thủ trả bóng

SpreadsheetSpreadsheet này để tạo chuỗi.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

removeViewer(user)

Xoá người dùng cụ thể khỏi danh sách người xem và người nhận xét của Spreadsheet. Phương thức này không có hiệu lực nếu người dùng là người chỉnh sửa chứ không phải người xem. Phương thức này cũng không chặn người dùng truy cập vào Spreadsheet nếu họ thuộc một lớp người dùng có quyền truy cập chung, ví dụ: nếu Spreadsheet được chia sẻ với toàn bộ miền của người dùng hoặc nếu Spreadsheet nằm trong bộ nhớ dùng chung mà người dùng có thể truy cập.

Đối với các tệp trên Drive, thao tác này cũng sẽ xoá người dùng khỏi danh sách người chỉnh sửa.

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
userUserBiểu thị người dùng cần xoá.

Cầu thủ trả bóng

SpreadsheetSpreadsheet này để tạo chuỗi.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

rename(newName)

Đổi tên tài liệu.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
ss.rename("This is the new name");

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
newNameStringTên mới cho tài liệu.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

renameActiveSheet(newName)

Đổi tên trang tính hiện đang hoạt động thành tên mới đã cho.

// The code below renames the active sheet to "Hello world"
SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().renameActiveSheet("Hello world");

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
newNameStringTên mới cho trang tính hiện đang hoạt động.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

resetSpreadsheetTheme()

Xoá giao diện đã áp dụng và đặt giao diện mặc định trên bảng tính.

// The code below applies default theme on the spreadsheet.
SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().resetSpreadsheetTheme();

Cầu thủ trả bóng

SpreadsheetTheme – Giao diện mặc định.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setActiveRange(range)

Đặt dải ô được chỉ định làm active range trong trang tính đang hoạt động, với ô trên cùng bên trái trong dải ô là current cell.

var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet();
var range = sheet.getRange('A1:D4');
sheet.setActiveRange(range);

var selection = sheet.getSelection();
// Current cell: A1
var currentCell = selection.getCurrentCell();
// Active Range: A1:D4
var activeRange = selection.getActiveRange();

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
rangeRangeDải ô cần đặt làm dải ô hoạt động.

Cầu thủ trả bóng

Range – dải ô mới hoạt động

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setActiveRangeList(rangeList)

Thiết lập danh sách dải ô được chỉ định dưới dạng active ranges trong trang tính đang hoạt động. Dải ô cuối cùng trong danh sách được đặt là active range.

var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
var rangeList = sheet.getRangeList(['D4', 'B2:C4']);
sheet.setActiveRangeList(rangeList);

var selection = sheet.getSelection();
// Current cell: B2
var currentCell = selection.getCurrentCell();
// Active range: B2:C4
var activeRange = selection.getActiveRange();
// Active range list: [D4, B2:C4]
var activeRangeList = selection.getActiveRangeList();

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
rangeListRangeListDanh sách dải ô để chọn.

Cầu thủ trả bóng

RangeList — danh sách dải ô mới được chọn

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setActiveSelection(range)

Đặt vùng lựa chọn đang hoạt động cho trang tính này.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var range = sheet.getRange("A1:D4");
sheet.setActiveSelection(range);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
rangeRangeDải ô cần đặt làm lựa chọn đang hoạt động.

Cầu thủ trả bóng

Range – dải ô mới hoạt động

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setActiveSelection(a1Notation)

Đặt lựa chọn đang hoạt động, như chỉ định trong ký hiệu A1 hoặc ký hiệu R1C1.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

sheet.setActiveSelection("A1:D4");

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
a1NotationStringDải ô cần đặt thành hoạt động, như được chỉ định trong ký hiệu A1 hoặc ký hiệu R1C1.

Cầu thủ trả bóng

Range – dải ô mới hoạt động

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setActiveSheet(sheet)

Đặt trang tính đã cho thành trang tính hoạt động trong bảng tính. Giao diện người dùng của Google Trang tính sẽ hiển thị trang tính đã chọn trừ phi trang tính đó thuộc về một bảng tính khác.

// The code below makes the first sheet active in the active spreadsheet.
var spreadsheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
spreadsheet.setActiveSheet(spreadsheet.getSheets()[0]);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
sheetSheetTrang tính cần đặt làm trang tính đang hoạt động.

Cầu thủ trả bóng

Sheet – Trang tính đang hoạt động.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setActiveSheet(sheet, restoreSelection)

Đặt trang tính đã cho thành trang tính đang hoạt động trong bảng tính, với tuỳ chọn khôi phục lựa chọn gần đây nhất trong trang tính đó. Giao diện người dùng của Google Trang tính sẽ hiển thị trang tính đã chọn trừ phi trang tính đó thuộc một bảng tính khác.

var spreadsheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var firstSheet = spreadsheet.getSheets()[0];
var secondSheet = spreadsheet.getSheets()[1];
// Set the first sheet as the active sheet and select the range D4:F4.
spreadsheet.setActiveSheet(firstSheet).getRange('D4:F4').activate();

// Switch to the second sheet to do some work.
spreadsheet.setActiveSheet(secondSheet);
// Switch back to first sheet, and restore its selection.
spreadsheet.setActiveSheet(firstSheet, true);

// The selection of first sheet is restored, and it logs D4:F4
var range = spreadsheet.getActiveSheet().getSelection().getActiveRange();
Logger.log(range.getA1Notation());

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
sheetSheetTrang tính mới đang hoạt động.
restoreSelectionBooleanTf true, lựa chọn gần đây nhất của trang tính đang hoạt động mới sẽ được chọn lại khi trang tính mới hoạt động; nếu false thì trang tính mới sẽ hoạt động mà không thay đổi lựa chọn hiện tại.

Cầu thủ trả bóng

Sheet – Trang tính mới đang hoạt động.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setColumnWidth(columnPosition, width)

Đặt chiều rộng của cột đã cho tính bằng pixel.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

// Sets the first column to a width of 200 pixels
sheet.setColumnWidth(1, 200);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
columnPositionIntegerVị trí của cột đã cho cần đặt.
widthIntegerChiều rộng tính bằng pixel cần đặt.

Cầu thủ trả bóng

Sheet – trang tính hữu ích cho việc tạo chuỗi phương thức

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setCurrentCell(cell)

Đặt ô được chỉ định làm current cell.

Nếu ô được chỉ định có trong một dải ô đã chọn, thì dải ô đó sẽ trở thành dải ô đang hoạt động với ô là ô hiện tại.

Nếu ô được chỉ định không có trong bất kỳ dải ô nào đã chọn, thì mọi lựa chọn hiện có sẽ bị xoá và ô đó sẽ trở thành ô hiện tại và dải ô đang hoạt động.

Lưu ý:Range được chỉ định phải bao gồm một ô, nếu không, Range sẽ trả về một ngoại lệ.

var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet();
var cell = sheet.getRange('B5');
sheet.setCurrentCell(cell);

var selection = sheet.getSelection();
// Current cell: B5
var currentCell = selection.getCurrentCell();

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
cellRangeÔ cần đặt làm ô hiện tại.

Cầu thủ trả bóng

Range — ô hiện tại mới được thiết lập

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setFrozenColumns(columns)

Cố định số cột đã cho. Nếu 0 thì không có cột nào bị cố định.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

// Freezes the first column
sheet.setFrozenColumns(1);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
columnsIntegerSố cột cần cố định.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setFrozenRows(rows)

Cố định số hàng đã cho. Nếu 0 thì không có hàng nào bị cố định.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

// Freezes the first row
sheet.setFrozenRows(1);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
rowsIntegerSố hàng cần cố định.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setIterativeCalculationConvergenceThreshold(minThreshold)

Đặt giá trị ngưỡng tối thiểu để tính toán lặp lại. Khi kết quả của phép tính liên tiếp chênh lệch nhỏ hơn giá trị này, thì phép tính lặp lại sẽ dừng. Giá trị này phải là số không âm và mặc định là 0, 05.

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets spreadsheet, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Sets the iterative calculation convergence threshold for the spreadsheet.
ss.setIterativeCalculationConvergenceThreshold(2);

// Logs the threshold to the console.
console.log(ss.getIterativeCalculationConvergenceThreshold());

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
minThresholdNumberNgưỡng hội tụ tối thiểu (phải không được là số âm).

Cầu thủ trả bóng

Spreadsheet — Bảng tính này để tạo chuỗi.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setIterativeCalculationEnabled(isEnabled)

Đặt liệu tính toán lặp lại có được kích hoạt trong bảng tính này hay không. Nếu trước đây chưa đặt số chu kỳ tính toán và ngưỡng hội tụ tối đa khi tính toán được kích hoạt, thì giá trị mặc định của các chu kỳ tính toán và ngưỡng hội tụ sẽ lần lượt là 50 và 0,05. Nếu một trong hai thuộc tính đã được đặt trước đó, thì chúng sẽ giữ lại các giá trị trước đó.

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets spreadsheet, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Activates iterative calculation on the spreadsheet.
ss.setIterativeCalculationEnabled(true);

// Logs whether iterative calculation is activated for the spreadsheet.
console.log(ss.isIterativeCalculationEnabled());

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
isEnabledBooleantrue nếu tính toán lặp lại được bật; false nếu không.

Cầu thủ trả bóng

Spreadsheet — Bảng tính này để tạo chuỗi.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setMaxIterativeCalculationCycles(maxIterations)

Đặt số lần lặp lại tính toán tối đa cần được thực hiện trong quá trình tính toán lặp lại. Giá trị này phải nằm trong khoảng từ 1 đến 10.000 (bao gồm) và mặc định là 50.

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets spreadsheet, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Sets the max iterative calculation cycles for the spreadsheet.
ss.setMaxIterativeCalculationCycles(10);

// Logs the max iterative calculation cycles to the console.
console.log(ss.getMaxIterativeCalculationCycles());

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
maxIterationsIntegerSố lần lặp lại tính toán tối đa (từ 1 đến 10.000).

Cầu thủ trả bóng

Spreadsheet — Bảng tính này để tạo chuỗi.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setNamedRange(name, range)

Đặt tên cho một dải ô.

// The code below creates a new named range "TaxRates" in the active spreadsheet
var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
ss.setNamedRange("TaxRates", SpreadsheetApp.getActiveRange());

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
nameStringTên để đặt cho dải ô.
rangeRangeThông số kỹ thuật của phạm vi.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setRecalculationInterval(recalculationInterval)

Thiết lập tần suất tính toán lại bảng tính này.

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets file, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Sets the calculation interval for the spreadsheet to 'ON_CHANGE'.
const interval = ss.setRecalculationInterval(SpreadsheetApp.RecalculationInterval.ON_CHANGE);

// Logs the calculation interval to the console.
console.log(interval);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
recalculationIntervalRecalculationIntervalKhoảng thời gian tính toán lại mới.

Cầu thủ trả bóng

Spreadsheet — Bảng tính này để tạo chuỗi.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setRowHeight(rowPosition, height)

Đặt chiều cao của hàng đã cho tính bằng pixel. Theo mặc định, các hàng phát triển để vừa với nội dung ô. Nếu bạn muốn buộc các hàng theo chiều cao đã chỉ định, hãy sử dụng Sheet.setRowHeightsForced(startRow, numRows, height).

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

// Sets the first row to a height of 200 pixels
sheet.setRowHeight(1, 200);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
rowPositionIntegerVị trí hàng cần thay đổi.
heightIntegerChiều cao tính bằng pixel để đặt.

Cầu thủ trả bóng

Sheet – Trang tính hữu ích cho việc tạo chuỗi phương thức.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setSpreadsheetLocale(locale)

Đặt ngôn ngữ của bảng tính.

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets spreadsheet, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Sets the spreadsheet locale.
ss.setSpreadsheetLocale('fr');

// Gets the spreadsheet locale.
const ssLocale = ss.getSpreadsheetLocale();

// Logs the locale to the console.
console.log(ssLocale);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
localeStringMã ngôn ngữ để sử dụng (ví dụ: "en", "fr" hoặc "en_US").

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setSpreadsheetTheme(theme)

Đặt giao diện trên bảng tính.

var spreadsheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
// The code below sets the second predefined theme as the current theme of the spreadsheet.
var predefinedThemesList = spreadsheet.getPredefinedSpreadsheetThemes();
spreadsheet.setSpreadsheetTheme(predefinedThemesList[1]);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
themeSpreadsheetThemeGiao diện sẽ áp dụng.

Cầu thủ trả bóng

SpreadsheetTheme – Giao diện mới hiện tại.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setSpreadsheetTimeZone(timezone)

Đặt múi giờ cho bảng tính.

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets spreadsheet, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Sets the time zone of the spreadsheet.
ss.setSpreadsheetTimeZone('America/New_York');

// Gets the time zone of the spreadsheet.
const ssTimeZone = ss.getSpreadsheetTimeZone();

// Logs the time zone to the console.
console.log(ssTimeZone);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
timezoneStringMúi giờ được chỉ định ở định dạng "long" (ví dụ: "America/New_ York", như do Joda.org liệt kê).

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

show(userInterface)

Hiển thị thành phần giao diện người dùng tuỳ chỉnh trong hộp thoại ở giữa khung nhìn của trình duyệt của người dùng. Quá trình thực thi tập lệnh phía máy chủ không bị tạm ngưng. Để giao tiếp với phía máy chủ, thành phần giao diện người dùng phải thực hiện lệnh gọi lại không đồng bộ đến tập lệnh phía máy chủ.

Nếu trước đó tập lệnh phía máy chủ hiển thị một hộp thoại chưa bị loại bỏ, thì hộp thoại hiện tại sẽ được thay thế bằng giao diện người dùng của hộp thoại mới được yêu cầu.

Đoạn mã sau đây hiển thị một ứng dụng HtmlService đơn giản trong hộp thoại có tiêu đề, chiều cao và chiều rộng đã chỉ định:

var htmlApp = HtmlService
  .createHtmlOutput('<p>A change of speed, a change of style...</p>')
  .setTitle('My HtmlService Application')
  .setWidth(250)
  .setHeight(300);

SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().show(htmlApp);

// The script resumes execution immediately after showing the dialog.

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
userInterfaceObjectMột HtmlOutput.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/script.container.ui

sort(columnPosition)

Sắp xếp trang tính theo cột, tăng dần.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

// Sorts the sheet by the first column, ascending
sheet.sort(1);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
columnPositionIntegerCột cần sắp xếp theo.

Cầu thủ trả bóng

Sheet – trang tính hữu ích cho việc tạo chuỗi phương thức

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

sort(columnPosition, ascending)

Sắp xếp trang tính theo cột. Lấy một tham số để chỉ định mức tăng dần hoặc giảm dần.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

// Sorts the sheet by the first column, descending
sheet.sort(1, false);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
columnPositionIntegerCột cần sắp xếp theo.
ascendingBooleantrue để sắp xếp theo thứ tự tăng dần, false để sắp xếp giảm dần.

Cầu thủ trả bóng

Sheet – trang tính hữu ích cho việc tạo chuỗi phương thức

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

toast(msg)

Hiển thị cửa sổ bật lên ở góc dưới bên phải của bảng tính với thông báo đã cho.

// Show a popup with the message "Task started".
SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().toast('Task started');

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
msgStringThông báo sẽ xuất hiện trong thông báo ngắn.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

toast(msg, title)

Hiển thị cửa sổ bật lên ở góc dưới bên phải của bảng tính với thông báo và tiêu đề cho sẵn.

// Show a popup with the title "Status" and the message "Task started".
SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().toast('Task started', 'Status');

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
msgStringThông báo sẽ xuất hiện trong thông báo ngắn.
titleStringTiêu đề không bắt buộc của thông báo ngắn.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

toast(msg, title, timeoutSeconds)

Hiển thị cửa sổ bật lên ở góc dưới bên phải của bảng tính có tiêu đề và thông báo cho trước, sẽ xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định.

// Show a 3-second popup with the title "Status" and the message "Task started".
SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().toast('Task started', 'Status', 3);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
msgStringThông báo sẽ xuất hiện trong thông báo ngắn.
titleStringTiêu đề không bắt buộc của thông báo ngắn.
timeoutSecondsNumberThời gian chờ tính bằng giây; nếu là null, thông báo ngắn mặc định là 5 giây; nếu là giá trị âm, thông báo ngắn sẽ vẫn hiển thị cho đến khi bị loại bỏ.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

unhideColumn(column)

Hiện cột trong dải ô đã cho.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

// This unhides the first column if it was previously hidden
var range = sheet.getRange("A1");
sheet.unhideColumn(range);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
columnRangeDải ô sẽ hiện, nếu bị ẩn.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

unhideRow(row)

Hiện hàng trong dải ô đã cho.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

// This unhides the first row if it was previously hidden
var range = sheet.getRange("A1");
sheet.unhideRow(range);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
rowRangeDải ô sẽ hiện, nếu bị ẩn.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

updateMenu(name, subMenus)

Cập nhật trình đơn do addMenu(name, subMenus) thêm vào. Hoạt động giống hệt như addMenu(name, subMenus).

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var menuEntries = [];
menuEntries.push({name: "Lone Menu Entry", functionName: "function1"});
ss.updateMenu("addMenuExample", menuEntries);

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
nameStringTên của trình đơn cần cập nhật.
subMenusObject[]Một mảng bản đồ JavaScript với các tham số namefunctionName . Bạn có thể sử dụng hàm trong các thư viện đi kèm, chẳng hạn như Library.libFunction1.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

waitForAllDataExecutionsCompletion(timeoutInSeconds)

Chờ cho đến khi tất cả lượt thực thi hiện tại trong bảng tính hoàn tất, hết thời gian chờ sau số giây đã cho. Gửi một ngoại lệ nếu quá trình thực thi không hoàn tất khi hết thời gian chờ, nhưng không huỷ quá trình thực thi dữ liệu.

Tham số

TênLoạiNội dung mô tả
timeoutInSecondsIntegerThời gian chờ thực thi dữ liệu, tính bằng giây. Thời lượng tối đa là 300 giây.

Ủy quyền

Tập lệnh sử dụng phương thức này cần được uỷ quyền với một hoặc nhiều phạm vi sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

Các phương thức ngừng hoạt động