Class Attribute

Thuộc tính

Hình minh hoạ một thuộc tính XML.

// Reads the first and last name of each person and adds a new attribute with the full name.
var xml = '<roster>'
    + '<person first="John" last="Doe"/>'
    + '<person first="Mary" last="Smith"/>'
    + '</roster>';
var document = XmlService.parse(xml);
var people = document.getRootElement().getChildren('person');
for (var i = 0; i < people.length; i++) {
  var person = people[i];
  var firstName = person.getAttribute('first').getValue();
  var lastName = person.getAttribute('last').getValue();
  person.setAttribute('full', firstName + ' ' + lastName);
}
xml = XmlService.getPrettyFormat().format(document);
Logger.log(xml);

Phương thức

Phương thứcKiểu dữ liệu trả vềMô tả ngắn
getName()StringLấy tên cục bộ của thuộc tính.
getNamespace()NamespaceLấy không gian tên cho thuộc tính.
getValue()StringLấy giá trị của thuộc tính.
setName(name)AttributeĐặt tên cục bộ cho thuộc tính.
setNamespace(namespace)AttributeĐặt không gian tên cho thuộc tính.
setValue(value)AttributeĐặt giá trị của thuộc tính.

Tài liệu chi tiết

getName()

Lấy tên cục bộ của thuộc tính. Nếu thuộc tính có tiền tố không gian tên, hãy sử dụng getNamespace().getPrefix() để nhận tiền tố.

Cầu thủ trả bóng

String – tên địa phương của thuộc tính


getNamespace()

Lấy không gian tên cho thuộc tính.

Cầu thủ trả bóng

Namespace – không gian tên cho thuộc tính


getValue()

Lấy giá trị của thuộc tính.

Cầu thủ trả bóng

String – giá trị của thuộc tính


setName(name)

Đặt tên cục bộ cho thuộc tính. Để đặt tiền tố không gian tên cho thuộc tính này, hãy sử dụng setNamespace(namespace) kết hợp với XmlService.getNamespace(prefix, uri).

Các tham số

TênLoạiNội dung mô tả
nameStringtên cục bộ cần đặt

Cầu thủ trả bóng

Attribute – thuộc tính để tạo chuỗi


setNamespace(namespace)

Đặt không gian tên cho thuộc tính. Không gian tên phải có một tiền tố.

Các tham số

TênLoạiNội dung mô tả
namespaceNamespacekhông gian tên cần đặt

Cầu thủ trả bóng

Attribute – thuộc tính để tạo chuỗi


setValue(value)

Đặt giá trị của thuộc tính.

Các tham số

TênLoạiNội dung mô tả
valueStringgiá trị cần đặt

Cầu thủ trả bóng

Attribute – thuộc tính để tạo chuỗi